fredag 30. mars 2012

Styremøte i Helse Førde fredag 30. mars 2012

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. mars klokka 10.00 på psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik.
Av Finn Ove Njøsen, Helse Førde

• Les saka på Helse Førde sine sider ved å klikke HER

torsdag 29. mars 2012

Takka Lærdal sjukehus for operasjonen med eigen song


NRK SOGN OG FJORDANE   Erling Hauge Hansen var så nøgd med den doble kneoperasjonen han fekk utført på Lærdal sjukehus, at han rett og slett laga ein takkesong til sjukehuset.


– Det tykte eg at dei fortente. Operasjonen gjekk topp og alle tilsette var hyggelege og imøtekommande på alle vis, seier Erling Hauge Hansen frå Tysnes.
68-åringen frå Tysnes, mellom Stord og Bergen, hadde vore plaga med vonde og utslitne kne i over 15 år.
– Eg har visst at det kom til å ende med protese. All aktivitet avgrensa seg veldig, for eg orka ikkje korkje å stå eller gå så mykje, seier Hansen.

Ville ha glede av protesane

Den tidlegare ivrige jegeren med god dansefot har måtte kutte ned på mange aktivitetar som han tidlegare fann lystbetonte.
Men trass i vonde kne har det å få på plass ein rekvisisjon til operasjon vore ein lang dags ferd mot natt.
– Du veit, ein blir først møtt med at ein er for ung. Men eg var viss på at skulle eg gjennom dette, så ville eg no ha det gjort slik at eg kunne få noko glede av protesane, ler Hansen.
(Høyr songen til Erling her)

Var klar på kor han ville dra

På dei åra gjorde han nøye arbeid med å kartleggje kva slags operasjonstilbod og moglegheiter han hadde.
Han var rimeleg tidleg klar på at skulle han late seg operere så var det Lærdal sjukehus som skulle vere staden.
– Eg har følgt med Truls Jellestad (avdelingsoverlege ved ortopediklinikken ved Lærdal sjukehus) i Bergens Tidende heilt sidan han figurerte i avisene då han kom frå Tyskland med den første datamaskina og metoden. Eg har visst kor eg skulle heile tida. Når du set bilen inn på verkstad, så vil du ha ein god mekanikar, seier Hansen og ler godt.
Og når han først måtte gjennom ein slik rekonvalesens, så ville Hansen gjerne få teke begge knea samtidig.
– Når eg først skulle vere ute med skade, så kunne dei like godt ta begge, seier Hansen.

Slapp gjennom nålauget

Dette inngrepet, der ein tek to kne på ein gong, gjer ein berre ved Lærdal sjukehus, og ved Lovisenberg sjukehus i Oslo. Vel og merke dersom alle krav som vert stilte til pasienten, er oppfylte når det gjeld helsetilstand og vekt og liknande.
– Eg slapp gjennom nålauget og vart lovd at dei skulle ta begge. For eg tenkte at når eg først er dårleg i eitt kne, så kan eg like godt vere dårleg i to, seier Hansen.
Operasjonen, som var for litt over ein månad sidan, gjekk over all forventning.
– Ikkje berre for meg, men eg trur også dei på sjukehuset tykte det gjekk veldig bra. Eg var oppe og gjekk relativt kjapt, og drog heim fire dagar før tida, fortel Hansen, som totalt låg ti dagar på sjukehus.
(Artikkelen held fram under biletet)
Erling på jakt (Foto: privat)
ETTERLENGTA JAKT: Her er Erling fotografert på ein av sine siste jaktturar. Han ser fram til å jakte att til hausten, etter fleire år utan grunna knea.
Foto: privat

Legen avspaserte då han drog heim

Og det var nettopp det som er noko av bakteppet for songen som han har laga ortopedisk avdeling ved Lærdal sjukehus.
For legen som hadde operert han, Claus Jacobsen, hadde nemleg avspasering den dagen Hansen ville heim. Han vart bedd om å bli over helga, slik at legen kunne få ta ein kikk på han før han drog.
– Det hadde ikkje lyst eg skulle reise, men eg sa at eg kunne ikkje vente ei helg berre for det. Men eg lovde at eg skulle sende ei helsing, og at eg skulle ringje og fortelje korleis det gjekk, seier Hansen.
Han har pusla mykje med musikk på fritida, og mellom anna skrive mange viser opp gjennom åra.
– Dermed laga eg ei vise. Eg har ein god kompis med eit lite studio, for utan han hadde ikkje dette vore mogleg. Så spelte eg det inn og sende det til dei, i håp om at dei sette pris på det. Og det trur eg dei gjorde, seier Hansen.
Songen sende han per e-post til avdelingsoverlege Jellestad i helga som var.
– Eg fekk eit triveleg svar om at han sette stor pris på ein slik gest, seier Hansen.

Begge beina kutta tvert av

Forma har vore upåklageleg sidan operasjonen. Då han forlet Lærdal sjukehus, gjekk han sjølv på eigne bein, men ein koffert i eine handa, og krykkjene i den andre.
– Så tok eg taxi til Lærdal sentrum, og så tok eg bussen derifrå til Bergen, seier Hansen.
Musikaren (Foto: privat)
GLAD I MUSIKK: Erling Hauge Hansen har skrive mange viser i løpet av åra.
Foto: privat
Og det er i grunn litt utruleg å tenkje på, for operasjonen Hansen har vore gjennom, er ikkje av det vesle slaget. Begge beina er kutta tvert av på to stader, både i leggbeinet og i lårbeinet. Så er ei protese sett på plass med teknologisk presisjon.
Framgangen har ikkje late vente på seg, og han er ute kvar dag og ruslar seg ein tur. Største utfordringa er gangspir, og den flyttar seg litt rundt i beina, men det er visst heilt vanleg etter slike inngrep.

Klar til å endeleg jakte att

Han skal på kontroll att på Lærdal, men føler sjølv at ting går heilt som planlagt. Han er alt byrja å gle seg til haustens jaktsesong.
– Det ser eg veldig fram til. Og dansinga treng eg kanskje ikkje vente til hausten med ein gong. Men eg lovar at eg skal passe godt på dei nye knea mine, seier Hansen.
Han har fått beskjed frå Jellestad om at protesane har ei levetid på 20–30 år.
– Og då er eg ikkje bekymra, ler Hansen.

Jellestad vart rørt

Overlege Truls Jellestad er både rørt og glad over den noko spesielle takka til avdelinga frå Haugen.
Truls Jellestad (Foto: Torbjørn Fardal/NRK)
OPERERTE: – Dette var ei svært koseleg overrasking, seier kirurg Truls Jellestad.
Foto: Torbjørn Fardal/NRK
– Dette var kjempeartig og veldig, veldig hyggjeleg. Mange pasientar er takksame og gir uttrykk for det, men å gå til det skritt å lage ein eigen song, det er klart slikt gjer inntrykk, seier Jellestad, som er imponert over at Haugen har laga ein så flott song.
– Det er ein veldig god song og han tek for seg alle fasane i det å vere pasient. Svært dyktig laga, seier Jellestad.
På sjukehuset har dei gjort om lydfila til ei mp3-fil, og distribuert ho til både pasientar og kollegaer.
– Og alle stader haustar han velord. Eg trur vi må vere ein av svært få avdelingar som har ein eigen song, seier Jellestad.

• LES SAKA PÅ NRK SOGN OG FJORDANE SINE SIDER VED Å KLIKKE HER

mandag 5. mars 2012

Mowatt om nedbyggingen: – Problemet er ikkje pasientane, men at enkelte kommunar mister arbeidsplassarFJORDABLADET.NO  – Det største problemet er ikkje forholdet til pasientane, men at enkelte kommunar mister arbeidsplassar. Dette sa Harry Mowatt, styremedlem i Helse Førde, då styret torsdag vedtok kutt i bemanninga ved dei medisinske avdelingane ved lokalsjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid. 


Styret i Helse Førde vedtok torsdag korleis det framtidige indremedisinsk døgntilbodet ved sjukehusa i Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus skal dimensjonerast.

  Tidlegare har styret i helseføretaket vedteke at det skal vere medisinsk sengepostar med 15 senger ved lokalsjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid, og at avdelingane blir bemanna der etter. I tillegg har styret vedteke at overvakingsavdelinga (OVA) ved Nordfjord Sjukehus skal integrerast i medisinsk sengepost, med tre senger. Praktisk betyr dette at dagens OVA blir ein del av sengeposten, men med færre senger enn i dag.

Budsjett
Endring og kutt i talet på senger, og bemanningskutt som følgje av dette, har vore grunnlaget for planlegginga av aktiviteten og budsjettet for 2012 i medisinsk klinikk. I etterkant av vedtaka har styret i helseføretaket bede om ei fornya vurdering, der ein ser på framdrift i omlegging av talet på senger ved lokalsjukehusa. Bakgrunnen for dette er mellom anna  samhandlingsreforma som vart gjort gjeldande frå 1. januar i år.

Arbeidsplassar
I debatten i styret kom det klart fram at integreringa av OVA i sengeposten skal gjennomførast etter planen, noko som også er i tråd med administrasjonen sitt framlegg.
  – Når ein har greidd å få til ei slik integrering i Lærdal, så er det ingen grunn til at ein ikkje skal få til tilsvarande ved lokalsjukehuset på Nordfjordeid. Det største problemet er ikkje forholdet til pasientane, men at enkelte kommunar mister arbeidsplassar, sa styremedlem Harry Mowatt.

Sengekapasiteten
Samla har medisinsk avdeling 81 senger ved dei tre sjukehusa i føretaket. 41 senger ved sentralsjukehuset i Førde, 20 senger på Nordfjord sjukehus og 20 senger i Lærdal. I tillegg nyttar ein intensiv- og overvakingssenger i intensivavdelinga som ligg under avdeling for akuttmedisin (AAM). Desse sengene vert delte med andre avdelingar på sjukehuset i Førde.
OVA ved Nordfjord sjukehus har to medisinske overvakingssenger og ei seng i akuttrom, totalt tre tekniske senger. Lærdal har også to integrerte overvakingssenger og ei seng i akuttrom, også her tre tekniske senger.

Overforbruk
I 2011 var gjennomsnittsbelegget ved Nordfjord sjukehus 107 prosent, sjukehuset i Førde hadde eit belegg på 93 prosent og Lærdal sjukehus 73 prosent. Sengeposten på Nordfjord sjukehus er bemanna for 20 pasientar. Etter som det er ledige rom i sengeposten unngår stort sett seksjonen korridorpasientar. Som beleggsprosenten på 107 prosent viser, har likevel seksjonen nær kontinuerlig overbelegg.
  – Forbruket i Nordfjord ligg langt over det som er nasjonal standard. Det må vere eit mål for helseføretaket å få ned forbruket av medisinske senger til det som er nasjonal standard, sa nestleiar i Helse Førde-styret Kunt Cotta Schønberg som også var klar på at OVA måtte integrerast i medisinsk avdeling etter den opsette planen.

Trinnvist nedtak
I saksunderlaget peikar administrasjonen på at den planlagde reduksjonen til 15 senger ved medisinsk seksjon ved Nordfjord sjukehus er utfordrande.
  – Med utgangspunkt i pasientbelegget som seksjonen har i dag, anbefalast å gjennomføre eit trinnvis nedtak. Første prioritet er å integrere OVA i sengeposten. I dette ligg eventuelt også å etablere ei mellombels ordning i sengeposten, samt å samordne turnusar. Dersom arealplanarbeidet som går føre seg indikerer flyttingar i fleire operasjonar, må dette takast omsyn til. Nokre gynekologiske operasjonar, naudsynt overvaking etter elektrosjokkbehandling i narkose, tidvis behov for overvaking av pasientar i samband med oppretta skadepoliklinikk og betjening av legevaktstelefonsentral medfører at reduksjon av tilsette må skje gradvis. I tillegg har ein utviklingsprosjektet ved NSH som kan gje ressursar til å understøtte omstillingsarbeidet både med kompetansemidlar, midlar til investeringar i utstyr og ombyggingar dersom ein vert samd om det, skriv administrerande direktør i saksutgreiinga.

Samhandling
Styreleiar Jorunn Ringstad, som leia sitt første styremøte torsdag, understreka at styret ikkje må gjere eit vedtak som er til hinder for ei god samhandling med kommunane.
  – I det ligg det at føretaket i samhandling med den enkelte kommune får føreseieleg og gode pasientforløp, sa styreleiaren som like vel var tydeleg på at tidlegare vedtak både i høve OVA og dimensjonering måtte følgjast opp.

Krevjande balanse
Som ein del av saksunderlaget vert frå administrasjonen peikt på at det er naudsynt med omstilling samstundes som ein sikrar rett kompetanse og tek i vare økonomisk god drift.
  – Denne balansen er krevjande men fullt mogeleg. For Nordfjord sjukehus vil ein foreslå at OVA vert omstilt i samsvar med skissert tidsplan og at integrasjonen vert gjennomført, om naudsynt med mellombels løysing. Sengetalet vert så justert gradvis, og i takt med andre omstillingar. Eit delmål kan vere 18 senger inkludert tekniske senger med aksjonsdato som foreslått i budsjettet, skriv administrasjonen i saksunderlaget. 

Vedtaket
1. Styret tek styresak om prosess for justering av døgnkapasiteten ved medisinsk seksjon LSH og NSH til orientering.
2. Styret merkar seg at justering av sengetal skal skje i samanheng med faglege omstillingar.
3. Styret ber om å bli vidare orientert om arbeidet med endring av indremedisinske tenester ved sjukehusa i Helse Førde.
4. I dette ligg at føretaket i samhandling med den enkelte kommune får føreseielege pasientforløp.(Framlegg frå styreleiar Jorunn Ringstad.) 

• Les saka på Fjordabladet ved å klikke HER