tirsdag 23. desember 2008

God jul!

Nyhetsbloggen for Forsvar Lærdal sjukehus tar pause i julen. Jeg ønsker leserne en rolig og fredelig jul.

Vi kan puste lettet ut, nå når det er avklart at Føden holder åpent hele neste år. Samtidig er det gode nyheter fra ortopedien, med økning i antall opererte.

Jeg håper at hele personalet på Lærdal sjukehus holder motet oppe og beholder troen på sykehusets fremtid. Vi kan ikke klare oss uten et godt lokalsykehus i Sogn.

Og så håper jeg at alle lokalsykehusforkjempere både her i fylket og ellers i landet får krefter til fornyet kamp for saken vår i månedene fram mot valget. Vi trenger et godt, nytt lokalsykehusår!

Bente Øien Hauge
- aksjonsleder -

PS. Hvis det er noen som virkelig lese om sykehuspolitikk i romjulen, vil jeg anbefale Fagforbundets Sykehussider. Og spesielt nyhetsbrevene.

torsdag 18. desember 2008

Motstridende og forvirrende om bemanningen på Føden i Lærdal


Under informasjonsmøtet med kommunene og fylkeskommunen den 15. desember, forsikret direktør Bolstad at Føden i Lærdal skulle holde åpent hele året. Helseforetaket ønsket ikke et tilbud som var periodevis stengt. Det var bare dersom en ikke hadde forsvarlig bemanning at en eventuelt måtte stenge. Og det var ikke alle som kan jobbe på en fødestue, det er litt spesielt i forhold til en fødeavdeling. Dette var budskapet hans. Og glade var vi.

På bakgrunn av Bolstads opplysninger bestemte ordføreren i Lærdal seg da for at han etter jul vil ta initiativ til å hjelpe Helse Førde med å rekruttere de jordmødre som trengs til Lærdal for å sikre kontinuiteten i tilbudet. Så langt så alt lyst ut.

Neste dag gikk jeg opp på Føden med en blomst og et gratulasjonsdikt:
Til personalet på Føden
Hipp hurra! Me e’ so gla’
52 vekers ope faor de ha
- og det e’ kjempebra!!!
God jul og eit godt nytt år til dykk!
Helsing sjukehusaksjonen og gravide i Sogn


Mens jeg stod inne på vaktrommet og pratet med personalet, kikket jeg på oppslagstavla. Der hang det en beskjed fra ass. klinikksjef på Kvinneklinikken, datert begynnelsen av desember. Teksten lyder (jeg smugfotograferte den):
"Veit at (navn) har jobba med neste turnusperiode. Eg trur vi må berekne stenging i periodar slik som foreslått i budsjettet.
Det vil måtte innebere at enkelte må jobbe på andre avdelingar.

Mht til ferieavvikling både i Førde og N.eid (spesielt på sommaren) kan vi legge inn at dei svenske jordmødrene har sin jobbeperiode enten i Førde eller på N.eid. Det må vera ein del av turnusen. Likeeins kan barnepleiarene event. jobbe på andre avdelingar på Lærdal.
"

Hva betyr dette?
- At planen var at Lærdal skulle stenge av budsjetthensyn?
- At det ikke er reelle problemer med å få bemannet føden i Lærdal?
- At det faktisk er så mye personale på føden i Lærdal at de kan brukes for å dekke vakter på andre avdelinger og andre sykehus?
- At Helse Førde taler med to tunger?
- Eller at venstre hånda ikke vet hva den høyre gjør?


Etter fem år som sykehusaksjonist er jeg ganske herdet, men foran oppslagstavla ble jeg faktisk stum …

Rune Larsen: Investeringsbudsjettet er rein armod


FIRDA Samstundes som regjeringa vil møte finanskrisa med å auke offentleg byggjeverksemd, utset Helse Førde store deler av
moderniseringa som skulle skje i 2009.


– Bakvendt og farleg. På denne måten sakkar vi akterut, seier Rune Larsen.

Rein armod
Tilsette-representanten i styret meiner helseføretaket tvert om burde køyre fram konkrete investeringstiltak i kampen om statlege motkonjunktur-millionar.
– Investeringsbudsjettet ber lite preg av strategisk tenking. Her handlar det berre om rein armod. Helse Bergen og Helse Stavanger har planar som berre det, medan vi steller oss slik at vi kjem bak i køen. Det uroar meg, seier Larsen til Firda.

Les resten av saka i papirutgåva av Firda torsdag 18. desember

Strukturendringar naudsynte for å greie innsparingane?


FIRDA Førde kommune overtek sjukehusbarnehage
Helse Førde tek sikte på å spare inn 2,6 mill kroner på å la Førde kommune overta Hatlehaugen barnehage.
Eigarskiftet er eitt av 17 innsparingstiltak og aktivitetsendringar som skal stramme inn drifta av helseføretaket med 66 mill kroner neste år.
Dei største innsparingspostane er reduksjon i avskriving (18 mill kr), lågare gjestepasientutgifter i rusbehandlinga (8,5 mill), venta aktivitetsauke (7,8 mill) og innsparing i varekostnader (5,9 mill).

Ingen av styremedlemene Firda har vore i kontakt med ønskjer å kommentere framlegget til driftsbudsjett i forkant av
dagens styremøte. Men fleire gir uttrykk for at dei føler seg usikre på realismen i fleire av tiltaka og forventingane.
Denne tvilen kom til overflata allereie under førre styremøte. Der meinte både Anni Felde, Jorunn Ringstad, Harry Mowatt, Reidun Halland og Rune Larsen at det må gjerast endringar i sjukehusstrukturen, om ein skal greie dei innsparingane Helse
Vest forlanger.
Helse Vests Helge Bryne svara då at strukturendringar ikkje kjem på tale, på grunn av føringane regjeringa har gitt, men at kravet om å få orden på økonomien er absolutt.

Les saka i papirutgåva av Firda torsdag 18. desember

onsdag 17. desember 2008

Helse Vest kan forsvinne etter eit regjeringsskifte


FIRDA Eit sjukehusutval i KrF går inn for å avvikle dei regionale helseføretaka. KrF-fylkesleiar Trude Brosvik er open for omlegginga.
– La Helse- og omsorgsdepartementet overta regionføretaka sine oppgåver, foreslår sjukehusutvalet i tilrådinga si, som no skal drøftast i partiet før landsmøtet tek endeleg standpunkt.

Framlegget har allereie vekt jubel hos Høgre og Frp, som lenge har ivra for å få bort det regionale helsebyråkratiet.

Færre lokalføretak
KrF-utvalet vil plassere eigaransvaret direkte hos ministeren, og ikkje setje den bort til eit nytt direktorat.

Samstundes som utvalet er ute etter å styrke den nasjonale politiske styringa med sjukehusa, meiner det at grepet med å fjerne regionføretaka vil styrke dei lokale føretaka, som framleis skal stå ved lag.

Men for å få til ein effektiv dialog mellom departement og lokale helseføretak, bør talet på føretak reduserast til ein stad rundt 20, heiter det i framlegget.

Færre kommunar
Utvalet, der m.a. tidlegare statsråd Laila Dåvøy er medlem, ser vidare føre seg ei reform der kommunane overtek ansvaret for å bestille og dermed finansiere sjukehustenester med midlar dei skal få frå staten.

– Men det krevst kompetanse for å fylle denne krevjande bestillarrollen. Difor føreset reforma ein ny kommunestruktur og ein monaleg reduksjon av talet på kommunar, heiter det i framlegget partiet no blir invitert til å stille seg bak.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 16. desember 2008

Refleksjoner etter et informasjonsmøte …
Etter Helse Førdes informasjonsmøte mandag ettermiddag sitter jeg i grunnen igjen med lite informasjon.

Høytstående representanter fra fylkeskommunen og mange av kommunene hadde jo reist langt for å få presentert budsjettet (og motta annen informasjon) fra ledelsen i Helse Førde. Ledelsen har et ønske om mer dialog og mindre støy. Men hva fikk vi egentlig vite? Og var det egentlig noen dialog? Var det verdt turen for ordførerne?

Helseforetaket skal spare inn over 60 millioner kroner neste år Og på grunn av det store innsparingskravet er investeringer stort sett lagt på is. Dette fikk vi vite i auditoriet på sentralsykehuset. Hvilke tiltak som skal bidra til denne innsparingen ble ikke konkretisert. Hver klinikk skal utarbeide noen forslag til tiltak, og disse tiltakene skal utredes grundig. Eventuelle vedtak om disse skal så fattes på nyåret …

Fylkesvaraordfører Tor Bremer formulerte nok det som flere i auditoriet tenkte; er helseforetaket nå ærlige? Eller vil det bli "nakkesleng" når tiltakene konkretiseres på nyåret?

Vet styret mer om hva som ligger bak tallene, når det skal gjøre sitt vedtak om budsjett torsdag? Eller vil man bare vedta rammetall og avvente senere utredninger?

...

Under innledningen om samhandling ble det sagt i Helse Førdes presentasjon at "Samhandling føreset dialog mellom likeverdige partar". Hvordan kan helseforetaket og kommunene være "likeverdige partar" når Helse Førde sitter på all informasjon og styrer rammebetingelsene for samarbeidet?

Videre i presentasjonen ble det understreket betydningen av å kjenne hverandre og ha respekt for hverandres kompetanse, roller osv. Jeg er litt usikker på om hvordan Helse Førde stiller opp med sin del av dette? De klarer jo knapt nok å få til dette innenfor egen organisasjon! Det er mange eksempler på at personalet ved Førde sentralsjukehus hverken vet eller er interessert i å vite hvilke tilbud lokalsykehusene i Nordfjord og Lærdal har - eller hvilken kompetanse man finner der … Så hvordan kan Helse Førde kjenne kommunene?

Ja, sånn kan man tenke og lure i etterkant.

Bremer: Håpar de er ærlege no


FIRDA Måndag ettermiddag inviterte Helse Førde kommunane og politikarar til orienteringsmøte om 2009-budsjettet.

Storinvesteringar må vente
Helse Førde skal spare 68 millionar i 2009 for å komme i balanse. Dette vil seie at sluttresultatet til neste år skal bli 40 millionar i minus.

Investeringar vert skubba på grunna Helse Førde sin økonomiske situasjon. Dei vil gå med kring 120 millionar kroner i minus i 2008. Fram mot 2013 vert investeringsplanane halverte, opplyser dei. Utviding av psykiatrien og psykoseposten i Sunnfjord og ytre Sogn er investeringar som ikkje vert gjennomført i 2009.

– Ærlege?
Fylkespolitikar Tor Bremer (Ap) synest innsparingane Helse Førde la fram verka udramatiske. Helse Førde legg mellom anna opp til å spare på avskrivingar, gjestepasientar og kjøkkenteneste, til saman ca 68 mill.
– Håpar de er ærlege om utfordringane vi står framfor, sa han på møtet.

Administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, seier at dei synest dialog og det å vere ærleg er viktig. Han legg ikkje skjul på at uventa kostnader kan dukke opp langs med, noko som kan endre den økonomiske situasjonen.
– Vi har nok eit tøft år framfor oss, seier han.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Fekk lovnad om ferieopen fødestove


SOGN AVIS Den forsterka fødestova i Lærdal vil neppe bli feriestengd i 10 veker. Det stadfesta administrerande direktør Jon Bolstad på eit dialogmøte i Helse Førde i går.

– Slik eg oppfatta Bolstad, blir det ikkje aktuelt å stengja fødestova i Lærdal i periodar. Slik sett er eg letta, seier Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus.

Øien Hauge stilte spørsmål om feriestenging av fødestova på bakgrunn av svært insisterande rykte om ei feriestenging i 10 veker. Dette var i følgje Bolstad lite ønskjeleg, då dei ikkje ville ha eit slikt av og på tilbod. Men det handla om bemanning.

65 millionar
Helse Førde presenterte budsjettet for 2009 på møtet i går. Det som er klart, er at føretaket må få ned kostnadene med 65 millionar kroner. Øien Hauge oppfatta tiltaka som lite konkrete og seier ho ottast for tiltaka som kan koma.

– Når det gjeld Lærdal, er eg spesielt uroa for fødestova, overvaking og røntgen. Når det gjeld spørsmålet om bemanning, så er bemanningsproblema ved fødestova eit resultat av omlegginga og stadige spørsmål rundt framtida for føden. Me må ha med oss historia her, det var åtte personar som sa opp etter omlegginga. Under normale tilhøve hadde me hatt den naudsynte bemanninga i Lærdal, seier Øien Hauge.

Initiativ
Ordførar Arne Sanden i Lærdal er godt nøgd med møtet i Førde.
– Det er klart me var litt skeptiske på førehand på grunn av rykta som gjekk rundt fødestova. Då var det godt å få konstatert at Bolstad var klar på dette. Slik eg forstår dette, så er noko av utfordringa å rekruttera folk. Her har me i Lærdal alt gjort ein jobb når det gjeld rekruttering av helsepersonell til kommunen. Eg vil her ta eit initiativ like etter nyttår og invitera til eit samarbeid slik at me får på plass kvalifisert personell til fødestova.

Tillitskapande
Fylkesvaraordførar Tor Bremer gav på møtet ros til Helse Førde for at dei ville legga vekt på tillitskapande arbeid.
– Det er naudsynt å styrka dette arbeidet framover. Skal me koma vidare og få utvikla eit godt helsetilbod, må me dra i same retning og ha tillit til et arbeidet som blir gjort.

Bremer sa det var viktig at Helse Førde var opne på utfordringane med ei kuttliste på 65 millionar.
– Tilsynelatande var dette til å handtera. Men når du skal kutta så mykje, så er det fort at nokre grupper må ta ei ekstra bør. Her er det viktig at Helse Førde er opne på kven som må ta rekninga til sjuande og sist. Då er det greitt å invitera til dialog, slik som på dette møtet. Framleis er situasjonen i stor grad prega av monolog.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 15. desember 2008

Styresakene er no lagt ut på nett

Papira til styremøtet i Helse Førde torsdag 18. november er no lagt ut på nettet.
Styremøtet vert halde på Førde sentralsjukehus (møterom 4 i 2. etasje) torsdag 18. desember klokka 09.00.

• Klikk her eller på overskrifta for å lasta ned saklista og sakspapira

søndag 14. desember 2008

Nye angrep på fødetilbodet i Lærdal - vil ikkje bli akseptert!

Måndag 15. desember kl. 14 vert budsjettframlegget frå Helse Førde presentert, på Førde sentralsjukehus. Representantar frå kommunane, fylkeskommunen og aksjonistar vil då få orientering frå leiinga i Helse Førde (sjå Helse Førde sine sider).

Periodevis stenging av føden
Det har gått hardnakka rykte om at Helse Førde planlegg å stenga Føden i Lærdal i til saman 10 veker neste år. Dersom dette ligg inne i budsjettframlegget er det katastrofalt:
- i fyrste omfang for dei fødande som har termin når fødestova er stengt i 2009 og
- i andre omgang for heile eksistensen til fødetilbodet i Indre Sogn og
- i tredje omgang for beredskapen ved sjukehuset vårt

Vikarierande motiv
10 vekers stenging er ikkje noko anna enn ei styrt struping av ei fødestove som i 2008 faktisk vil nå 100 fødslar! Her er det temmeleg klart at føretaket må ha vikarierande motiv!

På tvers av politiske signal frå sentralt hald
Frå både denne og forrige helsestatsråd har det vore gjeve klare signal om at stenging av fødetilbod grunna økonomi ikkje vert godteke. For fødande i Indre Sogn, som har so lang veg til andre sjukehus, er ei stenging sjølvagt enno verre enn for fødande i meir sentrale strok.

Dette vil vi ikkje godta!
Vi kan ikkje godta at mødre og born sine liv vert sett i fare på denne måten! Fødestova i Lærdal med legeberedskap har redda fleire liv berre i år. Det er heilt utruleg om helseforetaket verkeleg legg opp til ei stenging!

Forsvar Lærdal sjukehus varslar både aksjonar og skarpe protestar opp til høgaste hald, dersom Helse Førde i morgen presenterer stengingsframlegg.

Frå før har lokalsamfunna som høyrer til Lærdal sjukehus vist stor vilje til å slå ring om sjukehuset når tilboda er truga. No må alle som er interesserte i framtida til lokalsjukehuset bidra!

Det kan vere aktuelt med gratis busstransport eller maxitaxi t/r Førde for dei som vil følgje diskusjonane i styret torsdag.
Er du interessert i å bli med opp for å høyre korleis styret i Helse Førde handterar denne saka, så send ein epost til
bente.oien.hauge@online.no

Det kan også vere aktuelt med demonstrasjon ved sjukehuset. Men fyrst må me høyra om dette framlegget verkeleg vert lagt fram i morgon.

fredag 12. desember 2008

Orienteringsmøte om budsjettet måndag 15. desember


HELSE FØRDE Helse Førde inviterer leiinga i kommunane og i Sogn og Fjordane fylkeskommune til orienteringsmøte om budsjettet for 2009.

Torsdag 18. desember skal styret i Helse Førde handsame budsjettframlegget frå administrasjonen i føretaket. Føretaksleiinga ynskjer å gje ei orientering til kommunane og fylkeskommunen, måndag 15. desember kl. 1400-1600. Stad blir auditoriet i 2. etasje på sentralsjukehuset.

5-årig investeringsplan og den nye samhandlings- og utviklingsavdelinga i Helse Førde, vil det også bli orientert om.

Møte er ope for pressa.

• Henta frå Helse Førde sine nettsider, les saka der ved å klikke her eller på overskrifta

Representantar frå Forsvar Lærdal sjukehus vil òg vera til stades på møtet.

Budsjettmøte i Helse Førde 18. desember

Neste styremøte i Helse Førde er torsdag 18. desember, i Førde. Budsjett 2009 vert ein sentral sak, og papira vert lagt ut omlag ei veke før møtet.

Blant dei sakene Forsvar Lærdal sjukehus er spesielt bekymra for, er framlegget om stenging av fødestova i Lærdal i 10 veker. I praksis må dette sjåast på som ei sabotering av det aukande fødselstalet lokalt og som del av ei sniknedlegging av fødetilbodet i Sogn.

Om me kjem til å markera dette i samband med budsjettmøtet, t.d. ved demonstrasjon, vert ikkje avgjort før me ser om stenginga ligg inne i det endelege budsjettframlegget.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå styresakene på Helse Førde sine sider når dei vert lagt ut.

KrF: Vil legge ned regionale helseforetak


Oslo (ANB-NTB)/FIRDA Nedleggelse av regionale helseforetak og redusert stykkprisfinansiering, er to av forslagene fra KrFs sykehusutvalg.

Utvalget la fram sin innstilling torsdag og konkluderer med at det er behov for å styrke den politiske styringen av sykehusene.

Nedleggelse av helseforetakene vil ifølge utvalgsleder, Pål Christian Roland, føre til redusert byråkrati slik at pengene kan brukes til å behandle pasienter.
Han peker også på at en nedleggelse av helseforetakene vil sikre et likeverdig sykehustilbud i hele landet.
– I dag er det dessverre slik at behandlingen er avhengig av hvor man bor, sier han.

Mindre innsatsstyring
Utvalget foreslår å redusere andelen innsatsstyrt finansiering fra 40 til 30 prosent og heller øke rammefinansieringen av sykehusene.

Innsatsstyrt finansiering brukes for en stor del i dag til å prioritere hva slags behandling sykehusene skal gi og for å øke sykehusenes inntekter.
– Dette er svært uheldig og langt fra det som var meningen med ordningen, konkluderer utvalget.

• Les resten av saken i Firda ved å klikke her eller på overskriften

Sentrum spriker i synet


OSLO ANB-NTB/FIRDA Venstre og Sp støtter ikke forslaget om å legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med et statlig sykehusdirektorat.

Torsdag foreslo et KrF-utvalg at de regionale helseforetakene bør fjernes. Venstres Gunvald Ludvigsen og Trygve Slagsvold Vedum fra Sp mener at dette bare vil føre til enda sterkere sentralisering enn i dag.

– Et sykehusdirektorat vil føre til at styringen blir enda fjernere fra folk. Dessuten er jeg sikker på at et direktorat vil føre til at de små sykehusene i distriktene taper sammenlignet med de store sykehusene i sentrale strøk, sier Slagsvold Vedum til NTB.
Han mener det er lettere for folk å påvirke beslutningene til de lokale sykehusstyrene enn et kjempestort statlig direktorat.

Venstre mener at det beste er å utvikle den nåværende helseforetaksmodellen, selv om partiet mener den ikke er fullkommen.
– KrF-utvalgets forslag vil føre til statlig overstyring, sier Ludvigsen.
– Sykehussektoren orker ikke flere store omstillinger. Det som allerede har skjedd, har vært en stor belastning for de ansatte, fortsetter han.

Ludvigsen mener det bør finnes løsninger som ivaretar det han kaller et mer helhetlig pasientløp innenfor den nåværende modellen, men har ser gjerne at partipolitikerne forsvinner ut av styrene.

• Les saken i Firda ved å klikke her eller på overskriften

Sonja Sjøli (H) oppfordrer statsråden til å lytte mer til grunnplanet


I Stortingets debatt 9. desember oppfordret representanten Sonja Sjøli helsestatsråden om å lytte mer til grunnplanet:
Jeg vil sterkt oppfordre statsråden, når han er på sine reiserunder i Helse-Norge, til å ta en tur innom fødeavdelingene og snakke med jordmødrene, snakke med legene og med de tillitsvalgte. Han vil få helt andre inntrykk enn om han bare snakker med direktørene i helseforetakene. Det er min klare oppfatning og erfaring etter å ha hospitert ved flere fødeavdelinger både i vår og i sommer.

All ære til Sonja Sjøli for denne betimelige påminningen til Bjarne Håkon Hanssen!
Men vi vil i all beskjedenhet minne om at Folkebevegelsen for lokalsykehusene, når vi på Helse- og omsorgskomiteens høringer har formidlet synspunkt fra grunnplanet, ikke har opplevd at alle komitemedlemmer har vært så veldig lydhøre for andre versjoner enn direktørenes …

• Klikk her eller på overskriften for å lese referatet fra debatten på Stortingets sider

Referat fra Stortingets debatter 9. desember om helsebudsjett og fødetilbud

For den som vil lese hva de ulike representantene sa i debattene om bevilgningene til helse og helsepolitikk, ligger det referat på Stortingets sider.

Høyre-representantenes forslag om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ble omgjort til et oversendelsesforslag ettersom regjeringen på nyåret presenterer en helhetlig plan for området. I debatten gjentok helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen budskapet som Brustad sendte ut ifjor: at helseforetakene ikke kan stenge fødeavdelinger med begrunnelse i økonomi.

• Klikk her eller på overskriften for å lese referatet på Stortingets sider (midlertidig versjon)

tirsdag 9. desember 2008

Turnuslegane: Usikre på livredding


NRK SOGN OG FJORDANE Halvparten av dei ferdigutdanna turnuslegane er usikre på korleis dei skal utføre hjarte- og lungeredning.

På oppdrag frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fire kommunelegar i Sogndal undersøkt kva turnuslegane lærer før dei er ferdig utdanna legar.

Studiet som er utført våren 2007 og hausten 2008 viser at berre halvparten av dei spurde føler seg sikre nok til å utføre hjarte- og lungeredning sjølv.

Åleine på vakt
- Det mest overraskande er at mange ikkje får med seg akuttmedisinke ferdigheiter verken på sjukehus eller i kommunehelsetenesta. Det betyr at dei ikkje føler seg kompetente til å drive hjarte- og lungeredning på eigahand seinare, seier hovudforfatter Annelise Skeie.

Ho meiner at det er spesielt viktig at dette er kunnskap som er på plass blant legar ute i distrikta.
- I mange kommunar er ein åleine på vakt, påpeikar Skeie.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Stortinget diskuterer fødetilbud i dag


I dag behandles et forslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene var på høringen om dette forslaget representert ved Eva O. Teigen og Bente Øien Hauge. Vi argumenterte mot forslagets formuleringer om å "gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg", som i praksis vil bety nedleggelse av 12-13 av landets fødeavdelinger med mindre enn 400 fødsler i året. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble stående alene om å støtte denne formuleringen i innstillingen.

I innstillingsdokumentet står det blant annet: Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Jan Bøhler, Sonja Mandt-Bartholsen, Gunn Olsen og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun og lederen Harald T. Nesvik, fra Høyre, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli, fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Saxi, fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Venstre, Gunvald Ludvigsen, er positiv til at forslagsstillerne setter fokus på en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.
Komiteen er kjent med at Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" på nyåret i 2009. Denne meldingen vil omhandle en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Komiteen forutsetter at meldingen også vil omhandle de punktene som er påpekt fra forslagsstillernes side.
Da stortingsmeldingen er bebudet om kort tid, finner komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet det mest hensiktsmessig å se behandlingen av forslagene i Dokument nr. 8:106 (2007–2008) i sammenheng med stortingsmeldingen.


• Klikk her eller på overskriften for å lese hele komiteens innstilling, med kommentarer fra de ulike representantene.

Stortingets dagsorden 9. desember 2008


Dagsorden
Storting tirsdag den 09. desember 2008 kl. 10:00


1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
(Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009))

2. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden
(Innst. S. nr. 95 (2008-2009), jf. Dokument nr. 8:106 (2007-2008))

3. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Egil Evensen og Jan-Henrik Fredriksen om innføring av en årlig sykehusproposisjon
(Innst. S. nr. 81 (2008-2009), jf. Dokument nr. 8:124 (2007-2008))

• Se hele dagsorden og sakene på Stortingets nettsider ved å klikke her eller på overskriften.

• Følg debattene på Stortingets nett-tv ved å klikke her.

Overvakinga i Lærdal tema på Helse Førde sitt nettmøte


Helse Førde har starta ein ny kommunikasjonskanal, "Nettoskopet", der kven som helst kan leggja inn spørsmål til leiinga. Fyrste møtet vart gjennomført i går, og blant spørsmåla som kom opp var eitt om overvakingsavdelinga i Lærdal:

Namn: B.K.
Tittel: håpløst
Synes det blir litt håpløst at Helse Førde skal legge ned overvåkingen i Lærdal. Det blir å stille sjukehuset 10 år tilbake i tid. Har dere tenkt på det???

Hei
Overvakingsavdelinga i Lærdal var eit av mange områder som vart diskutert tidleg i budsjettprosessen i Medisinsk klinikk. Til liks med til dømes kommunane så er det eit krav at Helse Førde skal drive i balanse. Difor er det også vår plikt å ha ei løpande vurdering av alle delar av drifta vår. Eg trur det er riktig av oss å vurdere om overvakingsavdelinga i Lærdal er organisert optimalt både ressursmessig og fagleg. Vi tek difor sikte på å gjere ei slik utgreiing tidleg i 2009, som vi også kjem til å gjere når det gjeld andre postar i føretaket. Men det kjem ikkje til å ligge inn noko forslag i budsjettet om å legge den ned.

Mvh
Vidar Vie


• Les meir frå Nettoskopet ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 4. desember 2008

Nordfjord: - Pasienten har rett til å velje sjukehus


FJORDABLADET - Det er svært gledeleg å registrere at Hans-Johan Breidablik, fagdirektør i Helse Førde, deler sjukehusaksjonen si klare oppfatning om pasienten sin rett til å velje sjukehus. Også at ein har denne retten i øyeblikkleg hjelp-situasjonar, vel å merke etter at akuttsituasjon er avklara.

Dette seier Svein Hansen, leiar for sjukehusaksjonen for Nordfjord sjukehus. – Det som har vore viktig i situasjonar som det ein har vore oppe i den siste tida, er at ein har lokalaviser som er villige til å reise problemstillingane, seier Hansen og sender samstundes ein takk til pasientombod Ove Mjåtveit og kommunelegane i Nordfjord, for deira innsats i saka.

Ingen boikott
- Både du og sjukehusaksjonen har vorte skulda for å ville boikotte Helse Førde. Kva var eigentleg poenget med slike uttalar?
- Det er ikkje rett at eg, eller andre i sjukehusaksjonen, har brukt ordet boikott. Det vi har sagt er at dersom det oppstår ein situasjon der valet står mellom sentralsjukehuset og/eller Volda så har pasienten rett til å velje.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta