tirsdag 26. juni 2007

Gjer sjukehusaksjonistar meir skade enn gagn?

Det meinar i alle fall nestleiar i styret i Helse Førde, Kjell Opseth.

Sjå meir i Sogn Avis på nettet:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article2847149.ece

onsdag 20. juni 2007

Økonomisk støtte til sjukehusaksjonen?

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus starta i årsskiftet 2002/2003, og var opphaveleg meint som ein kortvarig aksjon for å protestera på framlegget om å gjera om Lærdal sjukehus til eit distriktsmedisinsk senter.

Utviklinga i helseforetaket, med stadig nye framlegg om kutt ved sjukehuset, har gjort det naudsynt å halda fram med aksjonsarbeidet. Aksjonen får mange støtteerklæringar frå folk og oppmuntrande helsingar frå pasientar i alle aldrar, fødekvinner og andre interesserte. Me får stadig stadfesta at kampen for sjukehuset har brei støtte i befolkninga i Sogn. Dette gjer at me meiner det er rett å halda fram som "vaktbikkje" for eit best mogeleg sjukehustilbod i regionen.

Samarbeidet med dei andre aksjonane i det nasjonale nettverket "Folkerørsla for lokalsjukehusa" gjer også at me får høve til å få løfta fram Lærdal sjukehus på nasjonale arenaer.

Sjølv om all arbeidsinnsatsen går føre seg etter "løn i himmelen"-prinsippet, er det ei viss kostnadsside ein ikke kjem unna. Me kan ikkje driva på utan å få dekt dokumenterte driftsutgifter og utlegg, m.a. til reiser og kontorhald. Og no er det faktisk ikkje att midlar på aksjonen sin konto til å betala for det som er lagt ut av private.

Me tillet oss difor å be om tilskot frå lag og organisasjonar i Indre Sogn som er interessert i, og har høve til, i å støtta kampen for sjukehuset. Aksjonen treng eit økonomisk fundament for vidare aktivitet, og me er takksame for alle bidrag.

Dersom de finn å kunne støtta aksjonen, ber me om at tilskot vert sendt til aksjonen sitt kontonummer 3730 05 06888.

Mottakaradresse:
Forsvar Lærdal sjukehus
v/kasserar A. S. Mundal
Ljøsne
6887 Lærdal


På førehand mange takk.

tirsdag 19. juni 2007

Styremøte i Førde fredag 22. juni kl 09

Nå er sakspapirene til styremøtet førstkommende fredag lagt ut her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1659&Category.ID=592

Underlige formuleringer og nye krumspring fra Helse Førde

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at Helse Førde ikke kan gjøre om på feriestengingen på så kort varsel. Men i redegjørelsen om feriestengingen som Helse Førde har sendt til Helse Vest, er det noen mildest talt underlige formuleringer:

"Stengingsperiodar er nytta til, og tenkt nytta til, hospitering og fagutvikling for personalet i tillegg til rein ferieavvikling, slik som no."
- Hva stengingsperioder teoretisk eller ideelt kunne vært brukt til, er ikke spesielt interessant her og nå. Denne stengingen er et rent sparetiltak, som rammer fødende i regionen. Helse Førde må slutte med krumspring rundt dette faktum.

"Det ligg ein heilskapleg vurdering bak tiltaket om stenging som også gjev eit kvalitativt svært godt tilbod til dei som er i gruppa av lågrisikofødande."
- Tull og tøys og svadaprat! Sommerstenging er hverken "heilskap" eller "kvalitet". Hvem som er "lågrisikofødande" er en antagelse, inntil fødselen er over.
Helse Førde har ikke engasjert seg i forhold til å få følgetjeneste på plass, og det er fra før utilstrekkelige jordmorressurser i deler av regionen på grunn av sykemeldinger og ubesatte stillinger. Vi vet jo at fødekvinner sendes til Førde uten jordmorfølge også utenom ferietiden. En økning av reisetiden på 2-3 timer, med risiko for å ikke ha annet følge enn ambulansepersonale på turen, er ikke "eit kvalitativt svært godt tilbod".

"Med lite tal pasientar meinar Helse Førde at omsynet til rett og god informasjon til fødande vert godt ivareteke."
- Dette utsagnet henger ikke på greip. At det er få pasienter som rammes, forteller ingen ting om hvilken informasjon de har fått. Har Helse Førde hatt kontakt med alle som har termin i sommer og informert dem - eller ikke?

"Situasjonen med rekruttering av vikarar i 2007 har vore særdeles vanskeleg. Vikarbyråa kan ikkje skaffe spesialsjukepleiarar."
Ved Lærdal sjukehus har en faktisk aldri brukt vikarbyrå for å skaffe ferievikarer, men klart seg med egne faste kontakter. De jordmødrene som har pleid å vikariere på føden, skal jobbe i Førde i sommer fordi Lærdal er stengt! Så rekrutteringsproblemet er altså i Førde, ikke i Lærdal.

Du finner hele brevet her:
http://www.helse-forde.no/modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1659
Klikk i høyre kolonne på "Brev til Helse Vest RHF 140607" så lastes det ned som pdf-fil

lørdag 16. juni 2007

Aldri mer feriestengt fødetilbud i Sogn

Etter all turbulensen rundt årets feriestenging av fødeinstitusjoner, Sylvias inngripen og Claras krumspring, tror jeg vi kan konkludere følgende:
1) Det blir aldri mer aktuelt for Helse Førde å stenge fødetilbud for å spare penger.
2) Hvis feriestenging må gjøres på grunn av bemanningssituasjon/ferieavvikling, må Helse Førde sikre og bekoste følgetjeneste (jordmor og eventuell ekstra ambulanseberedskap?), og de kan ikke skyve disse kostnadene over på kommunene.

Selv om dette ikke hjelper fødekvinnene i Sogn med termin i sommer er det et viktig løft for alle svangre-, føde- og barselkvinner i fremtiden. Og det får positive ringvirkninger på flere områder: Fødeberedskap er bl.a. med å sikre akuttberedskap på Lærdal sjukehus.

Nå kan også de som skal føde rundt jul/nyttår vite at hjelpen de kan trenge vil være på plass også da. Kjempeviktig!

Stor takk til kvinnene fra Narvik og andre steder som ikke ga opp kampen! Og takk til Sylvia: bedre sent enn aldri!

- Og så må vi selvfølgelig fortsette arbeidet for å få gjenopprettet fullverdig fødeavdeling i Lærdal!

torsdag 14. juni 2007

Krever at Helse Førde betaler jordmorberedskap

Helseansvareleg Svein Kåre Senneseth i Årdal er frustret over alt rotet som helseføretaket og statsråden har skapt kring fødetilbodet i sommar.
Sylvia Brustad har meldt at helseforetakene ikke kan skyve kostnader over på kommunene i forbindelse med feriestenging av fødetilbud. Nå vil kommunene Lærdal og Årdal sende regningen for jordmorberedskapen til Helse Førde. De to kommunene har ekstrakostnader på ca 100 000 i perioden fødestova skal være sommerstengt.

Les mer på NRK Sogn og Fjordane
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2701203

Sylvia er farsemesteren

Diskusjonen om fødestovestengingen har utviklet seg til å bli en farse, men etter mitt syn er det egentlig Sylvia som er "farsemesteren" her. Brevet om å holde fødeavdelinger og fødestuer åpne i sommer skulle vært poststemplet januar, ikke juni.

Helse Førde med uttale om fødestovestengingen

Etter de siste dagenes farseaktige uklarhet om hvorfor fødestova i Lærdal er stengt, la Helse Førde i går ut følgende opprydding på sine nettsider:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1645&Category.ID=592

STENGING AV FØDESTOVA I LÆRDAL
Av praktiske årsaker er det ikkje mogeleg å oppheve stenginga av fødestova i Lærdal i sommar.

Departementet har varsla at dei vil be føretaka unngå stengingar som åleine er ein følgje av økonomiske vurderingar. Stenginga i Lærdal vart bestemt i budsjettvedtaket i januar, og lettar gjennomføringa av ferieavviklinga samstundes som føretaket sparar pengar. Vedtaket har vore godt kjent i kommunane i fleire månader.

Den planlagde stenginga skjer i veke 28, 29, 30 og 31. Det er ikkje mogeleg å reversere vedtaket berre vel tre veker før stenginga blir gjennomført. Ferien for dei tilsette er planlagt for lenge sidan, arbeidsplanar er lagt og det er ikkje mogeleg å endre dette kort tid før stenging og der tilsette er i ferd med å ta ut planlagt ferie. Det er etablert følgjeteneste med jordmor i Årdal og Lærdal i stengingsperioden. Det er også jordmor i aktiv vakt fire timar ein dag i veka for å føreta svangerskapskontroll og seleksjonskontrollar.

Styrevedtaket omfattar også stenging av fødestova to veker i jule- og nyttårshelga. Helse Førde vil vurdere denne stenginga på nytt når føretaket mottek det varsla skrivet frå departementet.

Vidar Vie 13.06.2007

onsdag 13. juni 2007

Rå populisme fra Brustad (Pressemelding fra Venstre)

- Helseministeren viser med all tydelighet at hun har liten kunnskap om helsevesenet. Brustad ba helseforetakene i en pressemelding 8. juni om og vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer. Alle med litt kjennskap til bedrifter generelt og helsevesenet spesielt, vet jo at planleggingen av sommerferien har startet for lenge siden, forklarer tidligere sykehusdirektør og helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

Det har vakt oppsikt og bekymring når sykehus, bl.a. i Lærdal, stenger fødeavdelingene på grunn av ferieavvikling. Dette fikk Brustad til å å sende en pressemelding (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121), der hun ber helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer

Vanskelig å ta Brustad alvorlig
- Det får en til å undre seg. Kommuniserer helseministeren med sykehusene via pressemeldinger, spør Ludvigsen og fortsetter. - Ferien er i realiteten allerede begynt, og ferieaviklingen er jo planlagt. Hadde statsråden ment alvor med sitt budskap måtte hun jo påpekt dette tidligere i vår.

Manglende troverdighet
Signalene fra Brustad har skapt optimisme særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene i distriktene. Men til tross for ministerens klare budskap, opprettholder bl.a. Helse Førde sitt sommerstengingsvedtak av fødestuen i Lærdal. Dette har fått Ludvigsen til å sende brev til helseministeren.

- Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt, skriver han.

Brustad har startet valgkampen
- Poenget er ikke å kritisere helseforetakene som driver langsiktig planlegging, men statsråden for å gi signaler uforsvarlig sent. Det er lett å se at valgkampen har begynt, påpeker Gunvald Ludvigsen.

Når de fødende må reise langt …

De gravide sognekvinnene som har termin i ukene 28, 29, 30 og 31 har ulikt tilbud, alt etter hvilken kommune de hører til: Kommunene Årdal og Lærdal dekker jordmorvakt når fødestova ved Lærdal sjukehus er stengt, slik at fødende kan få følge til Førde/Voss. Så får vi bare håpe at de føder en og en - og at ambulanse er tilgjengelig.
Situasjonen for fødende på nordsiden av fjorden er visstnok noe mer usikker.

Kan vi virkelig godta at det skal være så mye usikkerhet rundt en så viktig begivenhet som en fødsel? At tilgjengelighet til jordmor, ambulanse og lege skal være så uvisst? Er dette et verdig tilbud i Norge i 2007?

Avdelingsjordmor: Årsaken er ikke ferieavvikling

Styreleder i Helse Førde, Clara Øberg, opplyste til NRK Sogn og Fjordane at det ikke var økonomiske årsaker alene som gjorde at foretaket stenger fødestova i Lærdal i 4 uker i sommer. Det skulle også være problemer med å ha nok folk til ferieavviklingen.

Avdelingsjordmor i Lærdal kjenner ikke til disse problemene:
"At årsaka skal vere problem med å skaffe vikarar i samband med ferieavvikling er nytt for meg. Slike ting har me alltid ordna opp i sjølve, vikarar hadde me hatt i år og, seier Sigrid Lysne."

Pussig.

Les saken på Porten:
http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:40117::0:4928:2:::0:0

Starheim (FrP) spør om Lærdal i Stortinget

Stortingsrepresentant Åge Starheim (FrP) har 12. juni stilt følgende spørsmål til Sylvia:

"Helse Førde stenger fødeavdelinga i Lærdal i sommar, og skuldar på ferieavvikling og økonomi. Helseministeren har i pressemelding sagt at ho ikkje aksepterar stenging av fødeavdelingar med økonomi som grunngjeving. Kva vil statsråden gjere for at fødeavdelinga i Lærdal ikkje vert stengt i sommar?"

(Starheim skriver om "fødeavdeling", men Lærdal har jo i virkeligheten en "forsterket fødestue", ikke en avdeling. Forvirringen kan kanskje skyldes at NRK SFj brukte uttrykket "fødeavdeling" i sitt oppslag om saken.)

Spørsmål og status ligger her:
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37576

Ludvigsen (V) spør om Lærdal i Stortinget

Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen (V) har 12. juni stilt følgende spørsmål til Sylvia:

"Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt?"

Spørsmålet, begrunnelsen og status finnes her:
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37577

tirsdag 12. juni 2007

Hemmelig stenging av akuttberedskap?

Helse Førde skal ha redusert beredskapen ved sjukehuset i Lærdal i sommer. Endringene er ikke gjort kjent, og kommunehelsetjenesten kjenner ikke til saken.
Befolkningen har et krav på grunnleggende sikkerhet og ikke minst må en kunne forlange informasjon om hvilket tilbud som finnes ved lokalsykehuset vårt! For vi har fortsatt et sykehus her, ikke sant?

Feriestengt føde: Flytter personale fra Lærdal til Førde

I morges sa styreleder i Helse Førde, Clara Øberg, at årsaken til feriestenging av fødestova i Lærdal ikke bare var økonomi, men også at en hadde problemer med å bemanne fødestova i ferien.
Er det ikke mer enn pussig at personale som skulle jobbet i Lærdal i sommer, nå er overflyttet til fødeavdelingen i Førde?

3. september: Konferanse om helseforetaksreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene arbeider med en alternativ evaluering av helseforetaksreformen. Rapporten vår vil bli lagt fram på en dagskonferanse på Oslo kongressenter mandag 3. september. Konferansen arrangeres i samarbeid med Attente Helse AS. Mer informasjon følger når programmet er på plass, men hold av dagen allerede nå!

Holder fødestengt som planlagt

Helse Førde trasser Sylvia og holder fødestuen i Lærdal stengt fra 9. juli til 5. august, som planlagt.

I følge styreleder i Helse Førde, er det nå også hensynet til ferieavvikling som ligger bak stengingen av fødestuen i Lærdal.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2675799
Men ferieavviklingen har ikke tidligere vært nevnt i saken! I alle sakspapirer presenteres den som et innsparingstiltak.

For Årdal og Lærdal kommuner blir det ikke innsparing - de to kommunene betaler kr 135 000 for å dekke vaktberedskap for jordmor som kan følge de fødende til Førde eller Voss.

Og for de fødende og deres familier blir det mye utrygghet rundt fødesituasjonen, samtidig som de blir påført store ekstrakostnader med reiser, ferger, bompenger og overnatting på hotell. Er dette et likeverdig tilbud?

Helse Førde stenger også fødestuen i Lærdal i 2 uker midt på vinteren for å spare penger. Så også i jule- og nyttårshelgen må sognekvinnene ut på lange veier i vinterværet for å komme til fødeavdelingen i Førde eller på Voss.

Brustad vil stoppe sommerstenging av fødetilbud

Etter all uroen om sommerstenging av fødestuer og fødeavdelinger, har Sylvia uttalt at ingen fødetilbud skal stenges av økonomiske årsaker. Nå sender hun brev til de regionale helseforetakene om dette, og pressemeldingen finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121

mandag 4. juni 2007

Tvil om den nasjonale fødestuestatistikken

Puls på NRK1 i kveld setter søkelys på Sonjatun fødestue. Det viser seg at det har vært flere alvorlige hendelser der, som ikke er innrapportert slik de skal.

Ansvarlig tilsynslege ved fødestuen er professor Pål Øian. Øian har vært faglig premissleverandør for helsemyndighetene i prosessen med omlegging fra fødeavdeling til fødestue og leder i Nasjonalt Råd for fødselsomsorg. Han har både i fagartikler og intervjuer argumentert sterkt for hvor trygt det er å føde på fødestuer.

Det er ille dersom Øian, slik Puls hevder, har unnlatt å rapportere alvorlige hendelser - slik at Helsetilsynet og statistikkene ikke har fått et reelt bilde av forholdene. At han så har brukt de samme mangelfulle statistikkene i sin argumentasjon for omlegging flere steder, det må få konsekvenser!

I følge Puls er noen alvorlige hendelser på Sonjatun ikke rapportert i det hele tatt, andre tilfeller har vært mangelfullt rapportert. Det er flere eksempler, bl.a. dette: Under en fødsel i 2004 sviktet gjenopplivingsutstyret. Øian meldte riktignok inn hendelsen, men på en måte som ikke ga grunnlag for å tro at noe uvanlig hadde skjedd.

Les mer her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2583588
og her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2584102

Ansvarlig lege på Sonjatun - var involvert i Lærdal

Professor Pål Øian (som ikke har rapportert alvorlige hendelser ved Sonjatun fødestue, se egen sak over) var også sentral i omleggingen fra fødeavdeling til fødestue i Lærdal.

Øian viste i den prosessen liten respekt for lokalt fagpersonell, politikere og befolkningen som ønsket å beholde fødeavdelingen. Argumenter om avstand og problemer ved transport til andre sykehus samt dårlig helikopterregularitet avviste han blankt. Behovet for gynekologberedskap avfeide han også, og han argumenterer fortsatt i ulike sammenhenger for å få fjernet denne.

Professor Øian har til og med truet en jordmor som tok del i det offentlige ordskiftet med å klage vedkommende inn for en etisk komite for helsepersonell fordi hun offentlig hevdet at fødestue (uten gynekologberedskap) ikke var trygt nok for fødende i Sogn.

Som vi har påpekt tidligere, har den samme professoren og Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gitt direkte feilinformasjon om fødetilbudet i Lærdal ved flere anledninger. Slik feilinformasjon har vært med å danne grunnlaget for diskusjoner og vedtak i styrende organer. Selv om Øian ikke lenger er involvert i fødestuen her fortsetter han desinformasjonen om Lærdal, senest i intervju med Dagbladet i februar i år.

lørdag 2. juni 2007

På fødeseminar i Oslo

Onsdag arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet et arbeidsseminar i forbindelse med at de skal lage plan for en helhetlig svangerskaps-, føde- og barselomsorg. Folkebevegelsen for lokalsykehusene var invitert til å delta, og fra oss kom Elsie Ørstavik, Turid Opedal, Gunnvald Lindset og jeg.

Før lunsj var det innledere fra nasjonale fag- og forskingsmiljøer: Folkehelseinstituttet, Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, Sosial- og Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som gjorde rede for "Status i tilbudet". Etter lunsj var det innlegg fra den mer praktiske siden: Brukere, jordmødre og leger skulle komme med innspill til hva som skaper "Helhetlige og trygge tilbud".

Ingeborg Altern Vedal fra "Aksjon mot fødekaos" holdt et glimrende innlegg, jeg håper virkelig departementet merket seg hennes synspunkt på hva behovet er! Innlegget hennes finner du her:
http://www.altern.no/opprop/index.html
Se i høyre kolonne og velg å laste ned som PowerPoint- eller pdf-fil.

Jeg hadde en presentasjon som spesielt tok for seg omleggingen fra fødeavdelinger til fødestuer, med vekt på misnøyen i Lærdal og Mosjøen. Et hovedpoeng jeg prøvde å få frem er:
Tidligere kunne vel ca 80% av kvinnene i regionen rundt disse to sykehusene føde lokalt. Etter omlegging til fødestuer er andelen redusert til ca 30%.
Mange er opptatt av hvordan det er å føde på fødestuen, men der føder jo faktisk ganske få. Hele 50% av alle fødende i disse regionene er påført lengre reisevei, mer utrygghet, praktiske ulemper, økonomiske belastninger osv. I tillegg har alle kvinner/gynekologiske pasienter i disse områdene fått et dårligere tilbud etter omleggingen. DETTE ER IKKE DESENTRALISERING, MEN SENTRALISERINGSPOLITIKK!

I forkant av konferansen hadde jeg fått mange innspill fra Sognekvinner som er misfornøyd med forholdene. De som måtte reise mye lenger for å føde hadde sterke fortellinger rundt den situasjonen (enten reisen var planlagt på forhånd eller måtte tas på sparket på grunn av komplikasjoner). Jeg ble faktisk overrasket over at misnøyen var så sterk som mange ga uttrykk for. Men det gir absolutt motivasjon til å fortsette å kjempe for et fullverdig fødetilbud til kvinner på lokalsykehuset vårt. Forsvar Lærdal sjukehus skal følge med i departementets videre arbeid med fødselsplanen, og kravet om å få tilbake fødeavdelingen står vi fast på!