onsdag 27. august 2008

Sogn og Fjordane legeforening: Ikkje samstemt styre for sentralisering av akutt ortopedi


FJORDENES TIDENDE: Kommunelege i Vågsøy, Trond Inselseth, støttar ikkje legeforeininga sitt ortopedivedtak.

Måndag vart det kjent at styret i Sogn og Fjordane legeforeining støttar vedtaket om omorganiseringa av ortopedien i Helse Førde. I ei pressemelding skriv legeforeininga at dei ser på omorganiseringa som eit viktig grep for å sikre ei god og tenleg ortopediteneste i framtida.

Tysdag gjekk Trond Inselseth ut i NRK og understreka at han ikkje er samd i vedtaket som styret i legeforeininga, der han er styremedlem i, har fatta om ortopedi. Inselseth seier til NRK at han var på ferie då saka vart drøfta blant legane.

Inselseth understrekar at han framleis er kritisk til måten styret i Helse Førde vil organisere ortopedien, og fryktar at det vil gå sterkt ut over pasientar i Nordfjord og drifta ved Nordfjord Sjukehus.

Helse Førde har som kjent bestemt at ortopedipasientar med akutte behov for operasjon skal sendast til sentralsjukehuset i Førde. Vedtaket har vekt sterke reaksjonar i Nordfjord.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

Hanssen på Puls-nettmøte: Vil øke rammene til helse-Norge


Etter NRKs Pulssending mandag svarte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen på nettmøte. Jeg hadde sendt inn spørsmål og fikk svar:

Det trengs jo mer midler uansett behandlingssted!
Bente - Lærdal: 25.08.2008 kl 19:54
Du snakker om "økonomiske insentiver" og at "pengene skal følge pasientene", uten at du vil gi mer midler totalt sett. Men det vil kreve mye penger og tid å bygge opp alternativ for de ferdigbehandlede, og sykehusenes problemer vil ikke være løst med det.

Bjarne Håkon Hanssen:
Jeg har hele tiden understreket at helse-Norge også i årene fremover trenger økte økonomiske rammer. Men i tillegg må vi utnytte ressursene bedre. I dag går vi "glipp av " mye god helse fordi vi er feil organisert. Målet er ikke å bruke mest mulig penger på helse- men å få mest mulig helse for pengene.

• Les dette og andre svar fra nettmøtet ved å klikke her eller på overskriften

fredag 22. august 2008

Bolstad føreslår stort løft på medisinskteknisk utstyr

Adm.dir. Jon Bolstad ønskjer dei neste fem åra kjøpe nytt medisinskteknisk utstyr til Helse Førde for 160 millionar kroner. Bolstad tilrår eit kraftig løft i investeringane til kjøp av medisinskteknisk utstyr i investeringsplanen som styret i Helse Førde skal vedta på møtet 28. august.

I 2008 vart det sett av fem millionar kroner til kjøpt av slikt utstyr, men no ønskjer Bolstad ei investeringsramme som er meir i tråd med det reelle behovet.

Behovet for nytt utstyr er stort. Utstyret som vert brukt i dag tilfredsstiller krava, og det er teknisk forsvarleg å bruke dette, men i eit fagleg perspektiv er det behov for å investere i meir moderne utstyr.

Ei av utfordringane med mykje gammalt utstyr er manglande tilgang på reservedeler og til slutt havari. Dette kan føre til driftsstans og auka kostnader.

Blant utstyret som Bolstad ønskjer å kjøpe er CT-maskiner, analysemaskiner, skopiutstyr, dialysemaskiner, kuvøser og EKG-utstyr.

• Les heile saka på Helse Førde sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Helse Førde: Må spare inn 70 mill. andre halvår 2008


FIRDA.NO: Helse Førde ligg an til millionsprekk.

Ifølgje årsprognosen til Helse Førde ligg føretaket an til ein sprekk på 54 millionar kroner i 2008, trass positivt juliresultat. Då gav resultatet eit positivt resultat på 1,3 millionar kroner i forhold til budsjettet.

Framleis store utfordringar
Rapporten seier at juliresultatet ikkje endrar risikoen og utfordringane helseføretaket må handtere. dei ligg framleis an til millionsprekk.
Avviksrisikoen er størst innanfor klinikkane kirurgisk og medisinsk. Der har føretaket utfordringar både med omsyn til lønn og aktivitet.
Klinikkane er i gang med tiltak som skal redusere risikoen for avvik, men det vert framleis ein utfordring å realisere desse og få effekt av dei på den korte tida som er att av 2008.

Må spare 70 millionar
Ifølgje rapporten, har Helse Førde klart å spare inn kring 30 millionar kroner av ein tiltakspakke på om lag 105 mill, som vart vedteke i budsjettet. No må helseføretaket gå i gang med den krevjande oppgåva å spare inn ytterlegare 70 millionar kroner i andre halvår 2008, står der i dokumentet.

• Les heile saka på firda.no ved å klikke her eller på overskrifta

Sakene til styremøtet torsdag 28. august er lagt ut på nett

Helse Førde har lagt sakspapirene til styremøtet på Nordfjordeid ut på nettet. Klikk her eller på overskriften for å finne dem. Last så ned hvert enkelt dokument fra høyre kolonne.

Hanssen varsler ny samhandlingsreform for helsetjenesten, skal legges fram i april

HOD: I dag presenterte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen hvordan han vil arbeide fram en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. På pressekonferansen presenterte han også ekspertgruppa som skal hjelpe ham å finne løsninger på problemene i Helse-Norge.

– Alle snakker om disse problemene. Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone, sier helse- og omsorgsministeren.

Han har ingen tro på at problemene i helse-Norge løses bare ved å pøse inn noen flere helsemilliarder. - Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med, sier Bjarne Håkon Hanssen.

På pressekonferansen på St. Olavs hospital i Trondheim presenterte han ekspertgruppa som skal hjelpe ham i dette arbeidet. - Jeg er stolt over å få med meg folk som representerer så mye kunnskap, klokskap og erfaring. Ekspertgruppa skal komme med innspill til økonomiske og juridiske grep. Det skal lønne seg for de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten å samarbeide tettere. Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av systemene, sier Bjarne Håkon Hanssen.

I april legger helse- og omsorgsministeren fram forslag til ny samhandlingsreform. Før den tid skal ekspertgruppa møtes på ulike steder i landet som kan vise til godt samarbeid mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsministeren skal også diskutere helsetjenestens utfordringer med berørte grupper som kan gi gode innspill til grep som kan sikre bedre samhandling i helsetjenesten.


Deltagerne i ekspertgruppa:
Bjarne Håkon Hanssen, Oslo/Namsos, statsråd
Kolbjørn Almlid, Malm i Verran, styreleder i Helse Midt Norge
Nadia Ansar, Oslo, psykolog Alternativ til Vold
Marit Botnen, Ulsteinvik i Ulstein, omsorgssjef Ulstein kommune
Dagfinn Enerly, Larkollen i Rygge, tidligere fotballspiller
Anette Fosse, Mo i Rana i Rana, fastlege i Rana
Anne Kari Lande Hasle, Oslo, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
Stein Kaasa, Trondheim, professor NTNU, seksjonsoverlege St. Olavs Hospital og strategidirektør i Helsedirektoratet
Bjørn Inge Larsen, Åsgårdstrand, direktør i Helsedirektoratet
Marit Myklebust, Hellvik i Eigersund, leder Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo
Victor Norman, Bergen, professor i samfunnsøkonomi NHH
Karin Søraunet, Evenstad i Vikna, ordfører og gårdbruker
Unn Teslo, Hønefoss i Ringerike, administrerende direktør Ringerike sykehus
Nils Fredrik Wisløff, Nesbru i Asker, rådmann i Drammen

MER OM EKSPERTGRUPPA - KLIKK HER

• Hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets sider, klikk her eller på overskriften for å lese saken der

Koordinators kommentar: Vil en ny reform løse problemene i helsesektoren?

Det gikk ikke lang tid fra Bjarne Håkon Hanssen begynte i jobben som helse- og omsorgsminister før han varslet en ny reform. Og i dag ble oppstarten av reformarbeidet offentlig, gjennom presentasjonen av ekspertgruppen som skal gi råd til statsråden i reformarbeidet. Reformen skal presenteres i april.

Bjarne Håkon Hanssen medgir nå det som Folkebevegelsen for lokalsykehusene og mange andre lenge har hevdet: Det er store problemer i spesialisthelsetjenesten. Sitat fra pressemeldingen: "Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone, sier helse- og omsorgsministeren."

Jeg har fulgt helseforetakene fra sidelinjen en tid, og er forundret over at ingen snakker høyt om hvor mye ressurser som slukes opp i møter og prosjektarbeid med omstilling, organisasjonsendring, samarbeidsformer osv. Mens private bedrifter alltid kalkulerer inn kostnader til omstilling, er spesialisthelsetjenesten pålagt den umulige trippeloppgave å omstille, samtidig som de skal behandle flere for en lavere kostnad.

At Hanssen bagatelliserer behovet for mer penger til sykehusene og tror at en ny reform skal løse problemene, fremstår for meg som mildest talt underlig!

Rundt om i landet ser vi stadig eksempler på hvordan kravet til budsjettbalanse er den drivende kraften i omstillingsarbeidet i spesialisthelsetjenesten: Foretakene presenterer ofte vikarierende begrunnelser for kuttene og smykker seg gjerne med faglige begrunnelser som produseres/justeres etter behov. Leger som skulle behandlet pasienter bruker timer og dager på planleggingsmøter med administrasjonen, diskusjoner og ørkesløst "gruppearbeid" innen foretakene, mens hjelpepleierstillinger på avdelingene kuttes. Gode sykepleiere sitter på kontoret og strever med budsjettarbeid (for å oppfylle pålagte kuttkrav), mens kollegene springer ennå fortere mellom pasientsengene. Med organiseringen i helseforetak er beslutningene flyttet lenger vekk fra virkeligheten, og frustrasjonen på grunnplan er påtakelig. Fraværet av lokal ledelse ved mange sykehus fører til slitasje på personalet og gjør det vanskeligere å holde på kompetansen lokalt.

Det bekymrer meg at flere sentrale politikere, både i regjeringen og i opposisjonen, vil flytte de eldste pasientene fra sykehus til sykehjem i den siste fasen av livet. At disse pasientene har det bedre i rolige omgivelser, er opplagt. Men er underbemannede sykehjem et akseptabelt alternativ? F.eks. uttalte Venstreleder Lars Sponheim tidligere i sommer noe i retning av at han heller ville ligge i sin egen seng i Ulvik og se utover Hardangerfjorden den siste tiden av livet, enn på et sykehus. Det høres idyllisk ut. Som en drøm. Gir inntrykk av at vi er litt kravstore, vi som forlanger omsorg og pleie på sykehus. Litt annerledes oppleves det nok for gamle kvinnen som kjempende i panikk og smerte opplever å sakte kveles de siste ukene av sitt liv. Sykehjemmet har hverken kompetanse eller utstyr til å gi henne medisineringen hun trenger. Og etter at pårørende har knegått sykehusene i Oslo-området, blir hun tilbudt korridorplass på Louisenberg …

En skal ikke avskrive utvalget før det har begynt arbeidet sitt. Og det er absolutt oppegående folk Bjarne Håkon Hanssen har funnet fram til. Så vi får krysse fingrene for at også de som er/har vært en del av systemet (og det gjelder mange i utvalget) evner og tør å forholde seg til det som skjer på grunnplan i sykehusene våre. For det er faktisk der det skjer …

Mens utvalget arbeider skal det legges frem et statsbudsjett. Og da håper jeg virkelig du blar opp, minister!

Bente Øien Hauge
koordinator
Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Nytt fra ministeren i dag

Det ventes en pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet i dag, har jeg fått vite. Ministeren vår, Bjarne Håkon Hanssen, vil presentere grunnlaget for, og et utvalg som skal jobbe med, en ny helsereform (samhandlingsreform) .

Mer informasjon følger …

torsdag 21. august 2008

Bjørn Lødemel (H) vs Harry Mowatt (Ap/HF)


Høgre vil fjerne helseføretaka og ha eit statleg sjukehusdirektorat og meir sjølvstendige sjukehus, varsla fylkesleiar Bjørn Lødemel nyleg.
Helse Førde-styremedlem og Ap-politikar Harry Mowatt går ut mot Lødemel i dagens Firda og hevdar at problemet ikkje er føretaka, men at statsrådane har vist alt for opne haldningar overfor alle slags aksjonskomitear!

Ja, ja. Det er jo også eit perspektiv.

- Saka ligg ikkje ute på nett, så løp og kjøp papirutgåva av Firda i dag. Om du er interessert.

onsdag 20. august 2008

Hvem skal betale sjukehusgjelda etter tidligere skjevfordeling?

ROMSDALS BUDSTIKKE Hvem skal betale sjukehusgjelda etter tidligere skjevfordeling? Hovedtillitsvalgt Bernd Müller krever svar fra politikerne.

I et åpent brev skriver hovedtillitsvalgt ved Helse Nordmøre og Romsdal, Bernd Müller, at det er to forutsetninger for likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted.

Den ene forutsetningen er at deler av helseforetakets gjeld må slettes.
Den andre er at det må bli rettferdig finansiering av nye sykehusbygg.

Gammel skjevfordeling
Regjeringen lovet tidligere i år at den skjeve pengefordelingen mellom helseforetakene i Norge, skal rettes opp. Helse Midt-Norge, og derunder Helse Nordmøre og Romsdal, er blant foretakene som har fått mye mindre enn de burde hatt, basert på flere rapporter om saken.

Men om Helse Nordmøre og Romsdal nå får betydelig høgere inntekter, drar de og andre helseforetak fortsatt med seg gjeld som følge av for lave bevilgninger tidligere.

Det er denne gamle gjelda Müller nå krever svar om. Spørsmålet er hvem som skal betale gjeldsutgiftene.

Vil ha svar
Müller skriver bla a i sitt brev:
"Det er nå ett år igjen til nytt valg og derfor er det viktig at politikerne svarer på disse spørsmålene, og det i god tid før valgkampen. Dermed kan velgerne vite hvor de ulike politikerne står i forhold til denne saken".

Müller er hovedtillitsvalgt for legeforeningen i Helse Nordmøre og Romsdal. – Jeg skal i alle fall sørge for at brevet mitt blir kjent og at det når frem til stortingspolitikerne. Politikerne kommer nok til å ta utfordringen, men jeg kommer til å etterlyse svar om jeg ikke får det. For dette er spørsmål jeg mener vi burde ha krav på et godt svar på, sier Müller.

• Les hele saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Helse Førde: Lukka ortopedimøte


FJORDABLADET Møtet mellom Nordfjordrådet og Helse Førde om sentraliseringa av akutt ortopedisk beredskap vert halde for lukka dører.

Møtet mellom Nordfjordrådet og leiinga i Helse Førde vert ikkje ope for pressa. Nordfjordrådet bad for ei tid tilbake om eit oppklaringsmøte med Helse Førde for å få avklara ein del uklare sider ved det siste ortopedivedtaket.
Møtet vert halde på Sentralsjukehuset i Førde torsdag (21. august), klokka 15.00.

På spørsmål frå Fjordabladet om møtet vil vere ope for pressa er svaret frå informasjonsavdelinga i Helse Førde at ein definerer møtet som eit internt møte, der Helse Førde ønskjer å informere Nordfjordrådet om dei ulike sidene ved det mykje omtala vedtaket om å sentralisere all ortopedisk akuttberedskap som har trong for operasjonsteam.

Leiar i Nordfjordrådet, Sonja Edvardsen, vil ikkje kommentere ope eller lukka møte ut over at ho er tilhengar av opne møter. Etter det Fjordabladet kjenner til har leiaren i Nordfjordrådet invitert kommunelege Einar Sandven til å vere med på møte.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 15. august 2008

Fagdirektør ut mot Norfjordrådsleiar


-Nordfjord-miljøet taper på å gå så hardt ut mot Helse Førde. Det seier fagdirektør i helseforetaket, Hans Johan Breidablikk.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

- Helse Førde vrir og vrenger på fakta


Leiaren i Nordfjordrådet skuldar Helse Førde for faktafeil i saka om å flytte akuttberedskap til sentralsjukehuset.
- Kjernen i saka er at Helse Førde seier at omlegginga av ortopeditilbodet vil føre til 2,4 prosent mindre aktivitet ved Nordfjord Sjukehus, seier Edvardsen.

- Men det er heilt feil.

Krev at faktafeil blir retta opp
For ifølgje Edvardsen og Nordfjordrådet er det ein mykje større del av aktiviteten som forsvinn viss ortopeditilbodet blir sentralisert, slik styret i Helse Førde har vedteke.

- Det er heilt feil. Det kjem til å bli ein reduksjon på 38 prosent, og dette krev vi at administrasjonen rettar opp i, seier Edvardsen.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Styremøte i Helse Førde flytta til torsdag 28. august

Fyrstkomande styremøte i Helse Førde er på Nordfjord psykiatrisenter, møterom "Storstova" på Nordfjordeid.
Møtet begynner kl. 10.

• Henta frå Helse Førde sine nettsider, klikk her eller på overskrifta for å sjå saka der

onsdag 6. august 2008

Legeforeningen oppfordrer til pasientprotest mot akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse


DAGENS MEDISIN: Helse Sør-Øst vil ha akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse på lokalsykehus. – Dette vil gi dårligere kvalitet. Befolkningen må protestere, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Helse Sør-Øst foreslår i sin rapport om Hovedstadsprosessen å opprette lokalsykehus med ”tilpassede akuttfunksjoner”i Oslo-området. Dette innebærer at sykehuset ikke har en fullverdig akuttkirurgisk kompetanse, kun en fullverdig indremedisinsk akuttberedskap. – Dette er ikke godt nok. Befolkningen må kreve at de får en fullverdig diagnostikk og behandling for de vanligste sykdommene når de først blir lagt inn akutt på sykehus, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

– Trenger fullverdig akutteam
I et brev til Helseministeren, Stortinget og Helse Sør-Øst protesterer Legeforeningen nå på forslaget om ”tilpassede akuttfunksjoner”. – Et sykehus som skal ha akuttfunksjoner må være fullverdig, altså ha et team med indremedisiner, anestesilege, kirurg og ortoped samt ha tilgang til klinisk-kjemisk laboratorietjeneste og røntgen. Det er ofte nødvendig med tverrfaglig kompetanse for å finne ut hva som feiler pasienten, samspillet i teamet kan være avgjørende, understreker Janbu.

Ofte har ikke pasienten noen sikker diagnose når han kommer inn på sykehuset. – En pasient med vondt i magen kan ha tarmslyng, eller hun kan ha forstoppelse. Da må pasienten vurderes både av kirurg og indremedisiner, sier Janbu, og understreker at det finnes mange slike eksempler. Hun mener det ikke er tilstrekkelig at en kirurg er i beredskap, men at kirurgen må delta i teamet.

Sammensatte lidelser
Eldre, pasienter med kroniske lidelser og pasienter med sammensatte lidelser er også en gruppe som i stor grad trenger vurdering av både kirurg og indremedisiner, ifølge Janbu.

• Les hele saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften