tirsdag 20. mai 2008

Styremøte i Helse Førde torsdag 29. mai

Det er styremøte i Helse Førde torsdag 29. mai. Styremøtet er åpent for publikum og presse. Forsvar Lærdal sjukehus sender ein observatør til dette møtet.

• Klikk på overskriften eller her for å sjekke når sakspapirene blir lagt ut

Dialogmøte med Helse Førde onsdag 28. mai

Forsvar Lærdal sjukehus er, sammen med de andre sykehusaksjonene i fylket, invitert til dialogmøte med Helse Førde onsdag 28. mai. Lærdalsaksjonen møter med tre representanter.

torsdag 15. mai 2008

Revidert statsbudsjett frå Helse- og omsorgsdepartementetPå Folkebevegelsen for lokalsykehusenes blogg er det lagt inn aktuelle utdrag fra revidert statsbudsjett. Les hva regjeringen skriver om fødselsomsorg, lokalsykehus, akuttfunksjoner m.m. på http://lokalsykehus.blogspot.com.

Regjeringen foretar seg ingen verdens ting for å rett opp skjevfordelingen mellom de regionale helseforetakene (jfr Magnussen-utvalget, som påviste at Helse Vest ved en mer rettferdig fordeling av sykehuskronene skulle hatt ca 250 millioner kroner mer). Flere Vestlands-politikere har varslet skarpe protester dersom ikke skjevdelingen helt eller delvis ble rettet opp i revidert budsjett. Vil de nå komme på banen?

• Ved å klikke på overskriften her kan du lese Helse- og omsorgsdepartementet pressemelding og presentasjon av revidert budsjett.

Viktige konferanser om fødselsomsorg 26. og 27. mai

Minner om brukerkonferanse mandag 26. mai, arrangert av "Liv laga" og en større konferanse tirsdag 27. mai, arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet. Disse to konferansene blir viktige i utformingen av norsk svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg!

Vi trenger flere deltakere fra distriktene på brukerkonferansen mandag 26. mai. Ta kontakt med Bente Øien Hauge på telefon 90 75 96 24 hvis du er interessert i å påvirke morgendagens fødselsomsorg. Det er muligheter for støtte til reise og opphold.

• Du kan også klikke på overskriften her for å komme rett til brukerorganisasjonen Liv lagas konferansesider og lese mer der!

Kva skjer i Helse Førde?På Helse Førde sine nettsider får du oversikt over komande styremøte, brukarrådsmøte og ulike faglege arrangement.

19. mai er det t.d. møte i Fagrådet - representantar frå kommunehelsetenesta og Helse Førde.
Saksliste:
1. Godkjenning av møtereferat/-innkalling
2. Harmonisert delavtale VOP
3. Harmonisert delavtale for nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg S og Fj.
4. Inn- og utskrivingspraksis: Drøfting før arbeid med delavtale (framhald av tidlegare arbeid)

Orienteringssaker:
5. Styringsdokument og samhandling
6. Status for legevaktsamarbeide i Sunnfjord/Ytre Sogn
7. Retningslinjer for utkall/følgje av fagpersonar frå Helse Førde ved akutte hendingar/ulykker 8. F

• Klikk på overskrifta her for å sjå oversikta over møter og arrangement.
Eller gå om www.helse-forde.no og vel "• Kva skjer?" i den horisontale menyen på toppen av sida.

Stryn-ja til legevakt

Kommunestyret i Stryn gjekk samrøystes inn for å gjennopprette Nordfjord legevakt i tysdag. Legevakta skal vere eit tilbod til innbyggarane i Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy og kanskje Selje.

Frå dei indre delane av kommunen tek det over ein time til Nordfjord sjukehus, men ordførar Nils P. Støyva i stryn seier at ein uansett ikkje har noko anna val med tanke på legemangel.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke på overskrifta her

tirsdag 13. mai 2008

Lærdal Senterparti krev fødeavdelingar og akuttberedskap på lokalsjukehusa

Lærdal senterparti og lokallagsleiar Lars Petter Nesse krev at Helse Førde prioriterer lokalsjukehusfunksjonane i Lærdal, Førde og på Nordfjordeid.

Fødeavdeling både i Lærdal og Eid
Både Lærdal og Nordfjordeid må ha fulle lokalsjukehustilbod med akutt- og fødeberedskap, meiner Lærdal senterparti.

Dersom det framleis er pengar att, skal det gå til spesialisthelsetenester. Omfanget av desse er det pengesekken som avgjer, meiner partilaget.


• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

fredag 9. mai 2008

Minner om bloggen til Folkebevegelsen for lokalsykehusene

På bloggen til Folkebevegelsen finner du mer generelle nyheter om sykehuspolitikk og -økonomi, i tillegg til nyheter om lokalsykehusene andre steder i landet. Ta en tur innom, da vel!

• Klikk på overskriften her for å komme til Folkebevegelsens blogg (eller gå via "Nyttige lenker" i venstre kolonne)

onsdag 7. mai 2008

VG nett fra Lærdal: - Vi kunne dødd uten fødselshjelp

VG Nett forteller om ferske hendelser fra fødestuen på Lærdal sjukehus, dramatiske fødsler i april som tidligere er omtalt her på bloggen og i Sogn Avis. Her er noen utdrag fra artikkelen:

"To ganger på tre dager trengtes det livreddende nødkirurgi på Lærdal fødestue - et sted der mange politikere vil fjerne legene."

"Lærdal sykehus er ett av stedene der fødeavdelingen skulle nedlegges og omgjøres til fødestue, men er i dag en mellomting - en såkalt forsterket fødestue med lege. Både Nybø og Øvstetun var førstegangsfødende og ingen av dem hadde fått noen indikasjoner på noe unormalt."

"Høyres Sonja Sjøli har vært blant dem som har talt sterkest for at regjeringen skal ivareta Stortingets vedtak fra 2001, som betyr at steder som Lærdal ikke vil ha mulighet til å gjøre kirurgiske inngrep."

"Hun vil ikke kommentere de to tilfellene Nybø og Øvstetun spesielt, men sier at det kan være flere problemer om man prøver å opprettholde store fødeavdelinger på små steder."

• Les hele saken i VG på nett ved å klikke på overskriften her

tirsdag 6. mai 2008

Statens Helsetilsyn ønsker fortsatt å legge ned de små fødeavdelingene

Statens Helsetilsyn har gått gjennom sitt materiale fra de siste årene og konkluderer med at flere små fødeavdelinger har så store utfordringer i forhold til bemanning, rutiner o.l. at nivådifferensieringen likevel bør gjennomføres, dvs. at de små fødeavdelingene bør legges ned og erstattes med jordmorstyrte fødestuer.

I oppsummeringen fra Helsetilsynet (som du kan lese ved å klikke på overskriften her), erkjennes det at man ikke har full oversikt over kvaliteten ved alle fødeenhetene, bare det materialet som tilsynet lokalt/sentralt har behandlet.

Det erkjennes også at utfordringene ved rekruttering og vikarbruk også er et problem for de store fødeavdelingene.

Helsetilsynet skriver dessuten: "Tallmessig er det få saker fra de små fødeavdelingene. Det er derfor ikke grunnlag for å foreta statistiske vurderinger."

Det er flere punkter som kan diskuteres i brevet, blant annet at Helsetilsynet fortsatt fastholder at fødestuene kan ta i mot opptil 70% av de fødende. Dette er ikke erfaringen fra fødestuene som er lagt om de senere år (heller ikke ved de differensierte fødeenhetene i større byer)! Det er underlig at Helsetilsynet ikke ønsker å ta inn over seg erfaringene fra omleggingene til disse fødestuene, er det et ønske om å støtte det avgåtte Nasjonale Rådet for fødselsomsorg?

Underlig er det også at man i steden for å se på hvordan man kan bedre kvaliteten ved de små fødeavdelingene, fortsetter å ville "kaste barnet ut med barnevannet" og legge ned alle! Det minste man få forvente, er reelle og konkrete vurderinger.

Helsetilsynet mener at de fleste fødende kan klare seg uten legeberedskap, men at det må være ordninger som ivaretar beredskap der det er langt til større fødeavdeling. De skriver:
"De fleste fødende kan forvente en normal fødsel. Disse vil kunne få et forsvarlig fødetilbud ved fødestuer som følger vedtatte kriterier for seleksjon og overflytting. Imidlertid mener vi at risikogravide og fødende som viser tegn på unormal utvikling under fødsel, vil ha en økt risiko for alvorlige komplikasjoner ved å føde på en liten og sårbar fødeavdeling. Imidlertid kan vedvarende vikarordninger etter vår vurdering fungere tilfredsstillende der det er etablert fast samarbeid med andre institusjoner som sørger for kontinuitet og lokal kunnskap hos vikarene. Etter vår vurdering bør slike ordninger forbeholdes avdelinger med de lengste avstandene til en større fødeavdeling."
I den forbindelse minner jeg om at bare i april har beredskapen ved den forsterkede fødestuen i Lærdal reddet to barneliv. Disse tilfellene har dokumentert at når situasjonen blir akutt under en fødsel, er det snakk om minutter.

• Klikk på overskriften her for å lese brevet fra Helsetilsynet og gjør deg opp din egen mening.

mandag 5. mai 2008

Sogn Avis: Fødestova må oppgraderast

Sogn Avis har den siste månaden hatt fleire oppslag om fødetilbodet i Indre Sogn. I dag oppsummerer avisa på leiarplass under overskrifta "Fødestova må oppgraderast":

"To gonger i løpet av tre hektiske døger i april har akuttberedskapen ved den forsterka fødestova i Lærdal etter alt å dømma berga to nyfødde liv. Natt til 12. april kom en velskapt gut til verda etter eit hastekeisarsnitt ved sjukehuset. Gro Agnete Nybø frå Ljøsne er redd at det kunne gått heilt gale med den vesle guten hennar, om det ikkje hadde vore for Føden. Berre to døger etter hennar dramatiske oppleving, berga rask og kunnig inngripen frå den same staben livet til vesle Kasper då Monica Øvstetun fekk alvorlege komplikasjonar under fødselen.

I løpet av knappe tre døger opplevde altså to unge sognekvinner at den forsterka fødestova i Lærdal var skilnaden på katastrofe og lukke, liv og død rett og slett. I slike stunder blir diskusjonen om me skal ha eit tilfredsstillande tilbod til dei fødande kvinnene i denne regionen fullstendig meiningslaust. Ja, at det heile har vore eit tema er ille.

Det er få månader sidan det utruleg nok var konkrete utspel frå eit styremedlem i Helse Førde om å leggja ned også den forsterka fødestova i Lærdal. Me torer ikkje ein gong tenkja på kva som kunne ha skjedd i desse to konkrete tilfella, dersom slike tankar hadde fått gjennomslag.

Desse to tilfella fortel med all mogeleg tydlegheit at det aldri må skje, i staden er det langt meir naturleg å gå attende til fortida og oppgradera den forsterka fødestova til fullverdig fødeavdeling att.
"

• Les resten av leiaren i Sogn Avis ved å klikke på overskrifta her

fredag 2. mai 2008

Viktige konferanser om fødselsomsorg 26. og 27. mai

Fra brukerorganisasjonen Liv lagas hjemmesider henter vi følgende:

Mandag 26. mai og tirsdag 27. mai arrangeres to viktige konferanser du ikke bør gå glipp av! Liv laga står først i spissen for en brukerkonferanse. Dagen etter avholder Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en konferanse om kvalitet i tjenestene.


Brukerkonferanse mandag 26. mai
For alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere

Bli med og bestem!
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer tirsdag 27. mai en konferanse om kvalitet i helsetjenestene – kvalitetskonferansen. Liv laga og fire andre organisasjoner inviterer alle brukere til en egen konferanse dagen før, mandag 26. mai. Der skal vi sammen finne ut hva brukerne opplever og ønsker. Liv laga skal presentere funnene på kvalitetskonferansen dagen etter. Vi skal også bruke resultatene ellers i arbeidet med myndighetene.

Nå kan med andre ord du påvirke morgendagens helsetilbud! Hva er dine erfaringer? Hva fungerer? Hva er du fornøyd med? Er helsetjenestene på ditt hjemsted organisert på en spesielt bra måte? Hva er viktig for deg når du møter helsevesenet? Hva savner du? Hva fungerer ikke? Blir din fysiske og psykiske helse ivaretatt? Forbereder svangerskapsomsorgen deg på fødselen og barseltida? Er du trygg på deg sjøl og på å få den hjelp du trenger?

På brukerkonferansen skal fagfolk presentere fem forskjellige tema. Tre av dem er de samme som skal debatteres dagen etter (se lenger ned). De to andre er psykisk helse og differensiert fødselsomsorg.

Deretter skal deltakerne arbeide i grupper med temaene. Dette arbeidet ledes av firmaet Sølvpilen. Blant deltakerne skal tre som ønsker det plukkes ut til å delta i paneldebatter på kvalitetskonferansen. Der skal de representere brukerperspektivet.


• Les mer på http://www.liv-laga.no eller klikk på overskriften her for å komme rett til omtalen av konferansene

Nytt nasjonalt råd for fødselsomsorg - nå også med brukere!

Det er nå oppnevnt et nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg, som blir ledet av professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Det nye rådet har 12 medlemmer, og brukerne er representert gjennom Ingeborg Altern Vedal fra organisasjonen Liv laga (som sprang ut av den tidligere Aksjon mot fødekaos).

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og departementet fortjener skryt for at de tar brukerperspektivet på alvor i arbeidet med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Folkebevegelsen for lokalsykehusene kommer til å følge rådets arbeid tett, og ser frem til videre dialog med både rådet og departementet om utformingen av fødetilbudet ved lokalsykehusene.

Fra den offisielle meldingen om oppnevnelsen av rådet sakser vi følgende:
"Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. I meldingen vil dagens grenser for hvor mange fødsler som skal finne sted ved kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer bli vurdert.

– Regjeringen planlegger å legge fram denne stortingsmeldingen inneværende år. Jeg vil her gi Stortinget tilbakemelding om situasjonen sju år etter vedtaket om nivåinndeling av fødeinstitusjoner. Det landsomfattende tilsynet med fødeinstitusjoner i 2004 viste ingen klar sammenheng mellom størrelsen på fødeinstitusjonen og antallet avvik og merknader. Det bør derfor vurderes, slik regjeringen ser det, om det kan utarbeides bedre mål på kvalitet enn de angitte grensene for antallet fødsler, sier Sylvia Brustad.

Regjeringen vil legge vekt på tiltak som sikrer en høyest mulig faglig kvalitet i fødselsomsorgen, både ved store og små fødeavdelinger.

– Kontinuitet og helhet skal prege tilbudet før og etter fødselen. Målet er at gravide og deres familier skal møte en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsel og barselomsorg. Meldingen vil også fokusere på fedrenes rolle som omsorgsperson under forløpet, sier helse- og omsorgsministeren.

Nasjonalt Råd for fødeselsomsorgen vil sammen med Helsedirektoratet være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen. Rådet har en funksjonstid på to år, og består av følgende medlemmer:

Professor Tore Henriksen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF (leder)
Gynekolog Christian Bjelke, Helse Nordmøre og Romsdal HF
Allmennlege Hilde Beate Gudim, Skui legekontor
Barnelege Dag Moster, Helse Bergen HF
Ingeborg Altern Vedal, Liv laga, Oslo
Hanne Julie Nygård Berg, Ung Sanitet, Brønnøysund
Alka Kaur Chawla, Oslo
Jordmor Ellen Blix, Helse Finnmark HF
Jordmor Lena Henriksen, Ullevål universitetssykehus HF
Rådmann Erik Hillesund, Mandal kommune
Jordmor Sigrid Torblå, St. Olavs hospital HF
Helsesøster Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
Medisinsk direktør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF"


• Klikk på overskriften her for å lese hele saken på regjeringens nettsider

torsdag 1. mai 2008

Sjukehusparoler både i Årdal og Lærdal i 1. mai-togene

I Årdal var en av parolene "Stopp raseringa av lokalsjukehusa" og i Lærdal "Oppgjer med helsereforma - sjukehusa tilbake til demokratisk styring".

Porten melder at de i løpet av fredagen vil legge ut bilder fra 1. mai-feiringene i Årdal og Lærdal bak knappen "Galleri".

• Klikk på overskriften her for å komme til Portens reportasje fra 1. mai-feiringen i Årdal, der justisminister Knut Storberget deltok