lørdag 31. oktober 2009

Takk for støtten!

Medieoppstusset i Firda og NRK Sogn og Fjordane denne uken har ført til at aksjonen har fått en del hyggelige henvendelser med uttrykk for støtte og oppfordringer om å fortsette kampen.

Vi ønsker å takke for støtten og vil gjerne fortsette arbeidet vårt med informasjonsformidling, argumentasjon og dialog - der det er mulig.

PS. Blant de mer uventede tilbakemeldingene jeg fikk før helgen var fra en telefon med hilsen fra noen Arbeiderpartivelgere som sokner til Sentralsjukehuset men som nå er så provosert sykehuspolitikken, enkelte sentrale aktørers negative holdning til lokalsykehusene (og spesielt over det siste utspillet fra Førde Ap, se her) at de sier de aldri aldri vil stemme på partiet igjen. Jeg ble oppfordret til å formidle dette til sentrale aktører i fylkespartiet.

fredag 30. oktober 2009

Anklages for å skremme folk


I dagens Firda er det et stort oppslag der aksjonslederen Bente Øien Hauge anklages for å skremme folk fra å bruke sjukehusene i fylket.

Saken er ikke på nett, så den som vil lese må kjøpe papirutgaven.

Samling for lokale sykehusaksjoner 31.10. og 1.11.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har landssamling for de lokale aksjonene i Oslo i helgen.
Samlingen blir holdt på Perminalen, Øvre Slotts gt. 2, Oslo. Deltakeravgift kr. 1000 (for to dager).

Forbehold om justeringer i programmet.

LØRDAG 31. OKTOBER KL. 11.30–18

11.30–12.00 Folkebevegelsen for lokalsykehusene
En gjennomgang av driften av Folkebevegelsen, det organisatoriske og økonomiske v/koordinator

12.45–13.45 Samhandlingsreformen – en trussel for lokalsykehusene?
v/Bjørn Erikstein, ekspedisjonssjef i Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA), Helse- og omsorgsdepartementet.
Presentasjon av reformen, ca 30 minutter. Spørsmål og kommen-tarer, ca 30 minutter.

14.00–15.00 Videre diskusjon og evt. vedtak om felles uttalelse om Samhandlingsreformen

15.15–16.45 Situasjonen rundt om i landet – presentasjoner fra aksjonene

17.00–18.00 Hva sier regjeringserklæringen (Soria Moria II) og Statsbudsjettet for 2010 om lokalsykehus?SØNDAG 1. NOVEMBER KL. 09–14

09–10.15 Uttalelser om regjeringserklæringen og statsbudsjettet
Diskusjoner og vedtak (av det som ble lagt fram lørdag).

10.30–12.00 Hovedstadsprosessen og nedleggelse av Aker sykehus
v/Are Saastad, leder av Fagforbundet på Aker sykehus og v/Svein Sandberg, Aker sykehus venner + brukerrådsrepresentant

12.45–14.00 Veien videre og kampen om virkelighetsforståelsen


• For mer informasjon ta kontakt med koordinator Bente Øien Hauge på telefon 90 75 96 24.

torsdag 29. oktober 2009

Om fjæren som ble til 250 høns


Enkelte har etterlyst informasjon om hvordan media har blåst opp saken om "lukka møte", så jeg legger ut noen lenker. Det må presiseres at noen av de som uttaler seg om saken kommenterer den på grunnlag av medias spekulasjoner om at Forsvar Lærdal sjukehus skulle ha krevd lukket møte for å kunne overbringe sensitiv personinformasjon til stortingsbenken, noe som selvfølgelig var feil.

• Sint styreleder i Helse Førde på NRK 28.10. kl. 13:03 - her
• Aksjonsleder prøver å forklare saken på NRK 28.10. kl. 14:03 - her
• NRKs ettermiddagssending 28.10. med kommentarer fra rikssynser Frank Aarebrot samt nestleiar i styret i Helse Førde Jorunn RIngstad og stortingsrepresentant Ingrid Heggø - her
• Oppslaget med kritikk fra Frank Aarebrot "Har sett heile folkeaksjonen i eit underleg lys", Firda 29.10. - her

Eid kommune: Formannskapet krev fullverdig lokalsjukehus


FJORDABLADET – Som vertskommune for Nordfjord sjukehus kviler det eit stort ansvar på oss. Ikkje berre krev vi å få behalde eit fullverdig lokalsjukehus med livsviktige funksjonar for befolkninga, vi krev også at sjukehuset på Nordfjordeid får mulegheit til å utvikle seg. Dette krev formannskapet i Eid.

Som vertskommune for Nordfjord Sjukehus ønskjer Formannskapet i Eid kommune å understreke behovet for å behalde og vidareutvikle eit fullverdig lokalsjukehustilbod i Nordfjord, med tilbod som dekkjer innbyggjarane sine vanlegaste behandlingsbehov. Formannskapet krev at Nordfjord sjukehus har:

● Vaktkompetanse i indremedisin, ortopedi/kirurgi (med fullverdig ortopedisk akuttfunksjon) og anestesi, samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tenester døgnet rundt.
● Føde/gynavdeling.
● Medisinsk avdeling.
● Ortopedisk avdeling.
● Base for ambulanseteneste.
● Dialyse.
● Poliklinikkar.
● Vidare tilrettelegging for legevaktsamarbeidet i Nordfjord.

– Som vertskommune for Nordfjord sjukehus kviler det eit stort ansvar på oss. Ikkje berre krev vi å få behalde eit fullverdig lokalsjukehus med livsviktige funksjonar for befolkninga, vi krev også at sjukehuset på Nordfjordeid får mulegheit til å utvikle seg.

Dette sa ordførar Sonja Edvardsen (Ap) då Formannskapet i Eid kommune torsdag drøfta den vanskelege situasjonen Nordfjord sjukehus har kome i.
– Dersom det ikkje skjer ei haldingsendring når det gjeld lokalsjukehuset, så føler eg at vi er i ferd med å nå ei grense for ei framtidig god samhandling mellom kommunen og Helse Førde, sa ordføraren.

Øberg til bordet
– På det siste fylkestinget, som vart halde i Loen for kort tid sidan orientert styreleiar i Helse Førde, Clara Øberg fylkesutvalet om situasjonen i Helse Førde. Informasjonen som vart gjeve vart, slik eg oppfatta det, gjeve i eit lukka møte. Eg vil oppmode ordføraren om å ta kontakt med styreleiar Øberg og krevje at ho kjem til Eid og gjev den same informasjonen til formannskapet i Eid som den ho gav til fylkesutvalet, sa Lars-Svein Drabløs (Frp) før formannskapet samrøystes vedtok ei svært omfattande fråsegn som vert sendt til styreleiar Øberg med kopi til mellom andre styreleiar Oddvar Nielsen i Helse Vest RHF:

Fråsegna
Både i Soria Moria II og Stortingsmelding nr. 47 vert det lagt vekt på at det skal etablerast gode pasientforløp og «saumlause tenester», og at kommunane, gjennom si faglege tyngd, skal vere premissleverandørar for kva tenester spesialisthelsetenesta skal yte. Eid formannskap ønskjer å setje fokus på dette likeverdsprinsippet som regjeringa no legg opp til i Soria Moria II-dokumentet.

Nordfjord Sjukehus har gjennom mange år vore gjennom ei rekkje omstillings- og effektiviseringsprosessar, og står i dag fram som eit lokalsjukehus med høg kompetanse og eit fagleg sterkt tilbod til innbyggjarane i Nordfjord. Til dømes vert kompetansen ved ortopedisk avdeling ved Nordfjord Sjukehus i fleire samanhengar trekt fram som eit viktig og berande element i Helse Førde. Saman med dei spesialiserte tenestetilboda som er bygde opp ved Nordfjord Psykiatrisenter, vil desse institusjonane i framtida kunne dekkje behandlingsbehova til dei mest vanlege pasientgruppene, og pasientar med samansette behov.

I 2008 blei akuttfunksjonen ved ortopedisk avdeling sentralisert til Førde sentralsjukehus. Nordfjord Sjukehus toler ikkje ei ytterlegare utarming av noverande tenestetilbod, dersom institusjonen skal vere ei berande kraft i framtida. Ei ytterlegare svekking av dei ulike delområda vil føre til ei forvitring av heile lokalsjukehustilbodet, og dermed føresetnaden for å kunne oppfylle regjeringa sine intensjonar om gode pasientforløp gjennom eit desentralisert spesialisthelsetenestetilbod i tett samarbeid med kommunehelsetenesta.

Både Nordfjordrådet og einskildkommunar har ved fleire høve peika på at dei er uroa for skadeverknader ved strukturendringar ved Nordfjord Sjukehus; ikkje minst samfunnsmessige skadeverknader.

Kommune- og spesialisthelsetenesta står framfor store utfordringar når det gjeld gjennomføring av Samhandlingsreforma, særleg når det gjeld holdningsendringar med tanke på samarbeid. Kommunane vil får eit større ansvar for å yte helsetenester til innbyggjarane, og spesialisthelsetenesta skal utviklast i «en enda tydeligere spesialisert retning» (Soria Moria II, s. 43). I Soria Moria II heiter det vidare at det eksisterande desentraliserte sjukehustilbodet skal oppretthaldast, noko som vil sikre nærleiken til akuttfunksjonar og fødetilbod, og det vert presisert at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned. Regjeringa seier også at «Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren».

I Stortingsmelding nr. 47 vert det trekt fram at Samhandlingsreforma gir viktige utviklingsmulegheiter for lokalsjukehusa. Eitt av måla er at kommunane og lokalsjukehusa skal lukkast i å byggje opp samarbeidsformer som kan føre til at lokalsjukehusa sine faglege og organisatoriske «fortrinn» vert vidareutvikla (s. 11). Nærleik til tenestetilbod, likeverdige tilbod og gode pasientforløp er heilt sentrale stikkord i regjeringa sitt helsepolitiske grunnlagsdokument for den komande stortingsperioden.

For at kommunane i Nordfjord skal kunne greie å møte endringar og store framtidige utfordringar, er det heilt naudsynt at Nordfjord Sjukehus vert oppretthalde med dei funksjonane som ligg til sjukehuset i dag. I tillegg er det viktig å få attende ein fullverdig ortopedisk akuttfunksjon, mellom anna for å kunne gi dei eldre, demente og kronisk sjuke eit fagleg godt tilbod, til dømes ved lårhalsbrot og andre vanlege skader. For desse pasientgruppene er lange transportar og venting på behandling ei stor påkjenning. Kommunane og helseføretaka skal vere likeverdige partar, og kommunane skal, i mykje større grad enn i dag, kunne leggje premissane for tenestetilboda og stille krav til sjukehusa (Stortingsmelding 47, s. 113).

Også Eid kommune er villig til å ta på seg fleire oppgåver og eit større ansvar for behandlingstilboda. Men dersom kommunen skal verte i stand til å gi behandling og oppfølging, er det ein viktig føresetnad at ei god diagnostisk avklaring, utført av spesialistar, ligg i botnen. I byar og tettbygde strok med lett tilgjengelegheit til spesialisthelsetenester, er dette sjølvsagt. Distrikta har krav på det same tilbodet, men denne problemstillinga vert sjeldan vektlagt i statlege styringsdokument.

Med bakgrunn i intensjonane i regjeringa sine visjonar og mål, vil formannskapet i Eid kommune krevje at Nordfjord Sjukehus vert oppretthalde med eksisterande funksjonar. I tillegg er det eit krav at Nordfjord Sjukehus får attende ein fullverdig ortopedisk akuttfunksjon. Berre slik kan kommunen (og andre Nordfjordkommunar) bli sette i stand til å etterleve regjeringa sine helsepolitiske mål, slik dei er nedfelte i Soria Moria II.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Leiar i Sogn Avis: Fjern uvissa


Leiaren er skriven av journalist og vaktsjef Jan Egil Fimreite og lagt på nett 29. oktober

Lokalsjukehusa er nok ein gong utsette for angrep frå ulikt hald. Uvissa om kva som eigentleg ligg i Soria Moria 2 har ført til nye spekulasjonar om kva som kan skje med innhaldet i lokalsjukehusa. Og på ny er det fødestova i Lærdal som ligg lagleg til for hogg sidan talet på fødslar der går kraftig ned. Me trur Clara Øberg har heilt rett når ho som ei forklaring på nedgangen meiner uroa rundt fødestova i Lærdal har ført til at kvinner kan vegra seg for å føda der.

Situasjonen har ført til ny uvisse for dei tilsette ved sjukehuset. Dette er ei uvisse dei har levd med heilt sidan Helse Førde la ned ei velfungerande fødeavdeling og oppretta fødestove, som faktisk kan vera like velfungerande men som ikkje får lov til å vera det. Helse Førde er også med på å styrkja denne uvissa ved å spreia i beste fall misvisande påstandar om situasjonen i Lærdal. Er det slik me vil ha det her i landet, er det slik eit helseføretak skal fungera? Skal tilsette gå rundt og vera usikre i høve til jobben, skal kvinner reisa i timevis for å føda når dei bør ha eit tilbod i nærleiken? Me tvilar sterkt på at dette er god utnytting av helsekronene.

Eit omgrep som går att i helse-Noreg etter at føretaksmodellen vart innført, er sikring av kvalitet i helsetenestene. Det er vel neppe noko uttrykk som er meir misbrukt enn akkurat det. Historia til tvillingforeldra i Lærdal i Sogn Avis nyleg, seier klart at storleik ikkje er synonymt med kvalitet. Her vel diverre Helse Førde den lettvinte løysinga med ikkje å kommentera opplevinga til paret, i staden for å gå inn i problemstillinga og få gjort noko med det. For historia til paret er ikkje den einaste redaksjonen i Sogn Avis har teke imot.

Folkeaksjonen blir skulda for å leggja mykje kjensle i debatten og lite fagleg argumentasjon. Seinast av Tord Dale her i avisa, som i same slengen også greier å setja ulike grupper opp mot kvarandre. Men det er like mykje utslag av kjensle å hevda at alt blir så mykje betre dersom sentralsjukehuset blir stort og sterkt. Det er ikkje noko grunnlag, verken fagleg eller vitskapleg, for å hevda dette.

Eit fylke som Sogn og Fjordane, med store reiseavstandar og ofte utfordrande reisetilhøve, treng gode sjukehus i kvar region. Det må vera sjukehus som sikrar tryggleiken til lokalbefolkninga, med nærleik til akuttfunksjonar og eit fødetilbod som kan ta imot dei aller fleste fødande. Dette er basistenester som må vera til stades skal me kunna kalla oss eit moderne velferdssamfunn. Meir avanserte og spesialiserte helsetilbod må naturleg nok sentraliserast skal gode fagmiljø byggjast opp og blomstra. Det er då heller ingen ved lokalsjukehusa eller sjukehusaksjonistar som hevdar noko anna.

• Henta frå Origo, les saka der ved å klikke her eller på overskrifta

Oversjukepleiar gler seg til nye oppgåver


Helse Førde har intervjua oversjukepleiar på medisinsk avdeling og skriv:
Fleire av sjukepleiarane på medisinsk sengepost ser fram til at det nye overvakingsrommet ved Lærdal sjukehus blir teke i bruk.
– Det er veldig mange som gler seg til nye oppgåver, seier oversjukepleiar Gry Katrine Kirkeluten.

Dei fleste tilsette på sengeposten er positive til at overvakinga skal inn under medisin. Dei ser på det som ei utfordring, spesielt det at dei no kan følgje pasienten frå han kjem inn døra og til han skal heim.

God oversikt
Gry Katrine Kirkeluten har eit stort ansvar for å planleggje den nye kvardagen i sengeposten. Styret i Helse Førde har vedteke at OVOP (overvaking og oppvaking) skal splittast, slik at overvakingspasientane blir ein del av sengeposten. Ei slik omlegging gjer at føretaket sparar store vikarkostnadar. Kirkeluten trur også det er ei veldig god fagleg løysing.

– Eg tykkjer det blir eit veldig bra overvakingsrom med god oversikt over pasientane. Det at delar av veggen er spart på tremannsrommet, samstundes som ein får forheng gir ei god skjerming. Rommet er også konstruert slik at andre pasientar blir skjerma for eventuelt bråk.


• Les saka på Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

onsdag 28. oktober 2009

Vedr. "lukka møte" med stortingsbenken fra Sogn og Fjordane

Forsvar Lærdal sjukehus var på møte med stortingsbenken i Førde tirsdag 27. oktober.

I enkelte medier er det nå skapt et inntrykk av at sykehusaksjonen ønsket et lukket møte for å kunne overbringe sensitive personopplysninger om ansatte eller pasienter uten å forhåndsklarere det med de aktuelle personene. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. Det er ikke slik vi jobber, og det tror vi egentlig de aller fleste vet.

Da vi ankom møterommet ble vi først litt overrumplet over at det ikke var videokanon der, slik at vi måtte improvisere presentasjonsformen. Så kom det brått på oss at journalist og fotograf fra Firda skulle være med i (det relativt lille) rommet under selve møtet. Vi hadde derfor ikke forberedt oss på en "offentlig opptreden", men en uformell, direkte og saklig dialog med de folkevalgte som representerer fylket på Stortinget. De folkevalgte har mange slike møter med ulike representanter uten at media pleier å være med.

Dels fordi vi ble "vippet av pinnen" ved møtestart og dels fordi vi fryktet at media kunne komme til å blåse saker, enkeltpoenger og illustrerende eksempler ut av proporsjoner (quod erat demonstrandum), ba vi derfor om at journalisten og fotografen ikke var med under selve møtet.

Som stortingsrepresentant og møteleder Ingrid Heggø sa på fylkesradioen i ettermiddag, hadde det nok i praksis ikke gjort noen forskjell om media var tilstede på møtet.

mandag 26. oktober 2009

– Styrt nedlegging av føden i Lærdal


SOGN AVIS – Det er ikkje sant at sognekvinner ikkje vil føda i Lærdal. Men dei får ikkje lov. Fleire og fleire førdande blir styrde til Førde, seier jordmor og kommunepolitikar i Lærdal, Marianne Øren.

Ho reagerer sterkt på det ho ser på som direkte feilinformasjon frå sentrale personar i Helse Førde når det gjeld fødestova i Lærdal.

– Det blir hevda at drifta av fødestova kostar 12 millionar, noko som sjølvsagt er berre ikkje kan stemme når me er ti årsverk her. Me har heller ingen vikarbyrålegar eller vikarbyråjordmødrer. Me har fem svenske jordmødrer som jobbar her og dei er tilsette i stillingane sine. Dei får eit reisetilskot, men det er slett ikkje uvanleg ved nokon arbeidsplass. Me brukar vikarar av og til ved behov, men dei får den løna som gjeld her på sjukehuset. Me nyttar oss også av eit nettverk av gynekologar og for dei gjeld det same. Dei har eit fast honorar for å koma hit. Dette er legar som me kjenner og som har jobba hos oss i mange år, seier Øren.

Redda liv
Øren strekar også under at fødestova i Lærdal har redda liv ved fleire høve.
– Me ser ofte fødslar som ikkje hadde vore så greie dersom me ikkje hadde hatt sjukehuset så nært. Det er eit faktum at det er for langt å reisa heilt til Førde når situasjonen blir akutt. Og det blir den ofte når det gjeld fødslar.

Øren meiner vegen å gå er å halda på sterke lokalsjukehus, med gode generelle indremedisinarar og kirurgar og eit godt fagpersonell elles.
– Me skal stabilisera og senda vidare og hjelpa folk i akutte situasjonar og yta hjelp ved sjukdomar som rammar mange. Eg seier ikkje at me skal halda på med alt mogleg på eit lokalsjukehus. Det har me aldri sagt og det er ikkje det me vil heller, seier Øren, som meiner at retningslinene for kven som kan føda i Lærdal eller ikkje, er alt for strenge.
– Me har strengare retningsliner her enn dei som er gjeldande innan fødselsomsorga i Noreg. Me har blant anna ein maks alder på førstegongsfødande på 35 år, medan norma er 38. Det er fleire fødestover utan beredskap som ikkje har den grensa me har i Lærdal.

Mistillit
Retningslinene har også ført til mange vanskelege arbeidssituasjonar for dei tilsette ved fødestova.
– Me hadde ei kvinne her nyleg som var frisk og sunn og såg fram til fødselen ved Lærdal sjukehus. Så får me melding om at ho ikkje kan føda i Lærdal fordi ho var for tung då ho vart gravid. Og det er slett ikkje noko kjekt å fortelja folk at dei ikkje kan føda her fordi dei er for tjukke eller for gamle. Jenta var overtydd om at ho var frisk, men me påførte ho eit problem. Ho vart sjølvsagt usikker og lurte på kva gale som kunne skje.

Øren oppfattar situasjonen dei er i som ei mistillit mot jobben dei gjer.

• Les saka i Sogn Avis på nett ved å klikke her eller på overskrifta

Sjukehusaksjonen møter stortingsbenken 27. oktober

En delegasjon fra Forsvar Lærdal sjukehus møter stortingsrepresentantene fra fylket tirsdag 27. oktober. Møtet går for seg i Førde, og de som stiller for aksjonen er Siv Enerstvedt, Olav Wendelbo, Kari Rikheim og Bente Øien Hauge.

• Og hvis du ikke akkurat nå kommer på hvem som representerer Sogn og Fjordane på Stortinget, så klikk her for å friske opp minnet.

søndag 25. oktober 2009

Forsvar Lærdal sjukehus får motbør


På kommentarplass under Sogn Avis sin leder "Men kampen var ikke over", finner du nå noen innlegg som er kritiske til aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus' kamp for akuttberedskap og fødetilbud.

En som kommenterer kritiserer Sogn Avis for ensidig og unyansert å støtte aksjonistene. Vedkommende skriver:
Som samfunnsengasjert innbyggar er eg glad for at me har eit uthaldande styre i Helse Vest. Dei har ein utakknemleg jobb. Dei MÅ ta konsekvensen av dei endringar som har skjedd i samferdsle og samfunn. Eg har ingen håp om å endre synet til Bente Øien Hauge, SA eller andre med dette innlegget.
Eg ynskjer å uttrykke min støtte og beundring til styret i HF !
Eg ynskjer å at fleire gir uttrykk for sine POSITIVE erfaringar !
Eg ynskjer at me i S og Fj kan jobbe SAMAN til felles beste og ikkje krangle om smulane vi får tildelt frå Oslo !


En annen peker på at vil finnes negative opplevelser ved alle sykehusene og at sentralisering er en naturlig følge av bl.a. medisinsk utvikling.

• Klikk her eller på overskriften for å følge debatten på Origo.

mandag 19. oktober 2009

Helse Førde-styremøte fredag 23. oktober


Sakene til styremøtet fredag 23. oktober er no lagt ut. Møtet blir halde på Førde sentralsjukehus.
Møtestart er kl 09 og møtet blir halde på møterom 4, som er i 2. etasje ved administrasjonen.

Forsvar Lærdal sjukehus stiller som vanleg på tilhøyrerplass.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå sakene til styremøtet

tirsdag 13. oktober 2009

Statsbudsjettet: Fortsatt tøffe tider for Helse Førde
VESTLANDSREVYEN 13. OKTOBER Styreleder Clara Øberg i Helse Førde mener at de foreslåtte bevilgningene til sykehusene ikke er noen reell vekst, varsler tøffe tider framover og hevder at Helse Førde blir tvunget til ytterligere funksjonsfordeling.

• Klikk her eller på overskriften for å se Vestlandsrevyens reportasje fra Lærdal sjukehus og intervju med Clara Øberg og Bente Øien Hauge.

Statsbudsjettet er lagt fram


• Klikk her for å lese pressemeldingen

• Klikk her for å lese Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

torsdag 8. oktober 2009

Fødeberedskapen i Lærdal redder liv!


Siden det har vært så mye fokus på fødetilbudet i Lærdal den siste tiden, legger jeg ut en påminning fra ifjor vår om hva lokal beredskap betyr. Denne stod i Sogn Avis ifjor vår, og forteller om ett av to tilfeller som er kjent gjennom media, der beredskapen lokalt (i samme uke) var avgjørende for å redde liv.


SOGN AVIS I løpet av sekund gjekk fødselen frå å vera ganske vanleg og rutinemessig til å bli eit sjeldant og alvorleg tilfelle der det stod om liv. Kasper vart forløyst ved såkalla katastrofesnitt berre tolv minuttar etter at mamma Monica kom til sjukehuset.

Stod om livet
I halv åttetida om morgonen gjekk vatnet, og Monica Øvstetun (23) frå Øvre Årdal gav seg i veg til Lærdal sjukehus saman med sambuar Kjartan Smedegård (29), små to dagar på overtid. På fødestova rakk ikkje jordmor Satu M. Henell ein gong å undersøkja den blivande mora, før utviklinga tok ei drastisk vending.

– Eg skulle ein tur på toalettet, då eg merka at det skjedde eitt eller anna. Eg visste ikkje heilt kva det var, og gjekk for å spørja jordmora, som sin tur reagerte kontant, fortel Monica, som vart lagt på operasjonsbordet i hui og hast og merka lite til dramatikken, medan staben på Lærdal kjempa ein tøff men effektiv kamp mot klokka.

Jordmor Satu, derimot, visste med det same kva som var i ferd med å skje då Monica med eitt stod der med navlestrengen i handa. Ho visste også at det stod om livet.

• Les resten av saken i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 7. oktober 2009

Utrolig feilaktig TV2-påstand om bare 60 fødsler i Lærdal pr år
TV2 kom med en del merkelige påstander i innslaget om fødestuen i Lærdal i kveld. Jeg vil prøve å imøtegå noen av dem her på bloggen. For å ta en av de merkeligste påstandene først:
Hvor kommer den fra, påstanden om at det årlig fødes bare 60 barn på Lærdal sykehus???

Realiteten er at fødetallene i Lærdal er slik:
år 2000: 242
år 2001: 270
år 2002: 233
år 2003: 232

Omlegging til fødestue skjer våren 2004 som en del av et nasjonalt forsøk på å legge om de små fødeavdelingene. Helse Førde innfører landets strengeste seleksjonskriterier for fødestuen og sørger dermed for at svært mange sognekvinner er nødt til å reise til Førde eller Voss for å føde - mot sine ønsker.
år 2004: 134
år 2005: 115
år 2006: 73
år 2007: 84
år 2008: 104

Så hvorfor opplyser TV2 at det bare fødes 60 barn i året i Lærdal???

Kilden er Helse Førde. Snakker Helse Førde mot bedre vitende? Eller er det bevisst planting av desinformasjon for å villede opinionen?

• Klikk her eller på overskriften for å se TV2-reportasjen

Koster fødestuen 12 millioner? Neppe!


Når Helse Førde kan oppgi feil tall på antall fødsler til TV2, er det liten grunn til å feste mer tillit til opplysningen om at det koster 12 millioner kroner i året å drive fødestuen.

Hva for slags regnestykke ligger til grunn for kostnadsanslaget på 12 millioner kroner i driftskostnader for fødestuen i Lærdal? Fødestuen har bare 10 stillinger - totalt!

Her er bare fast ansatte jordmødre - ingen av dem er vikarer. Noen av de fast ansatte i deltidsstillinger får reisekompensasjon, men de har vanlig lønn.

Fødestuen i Lærdal bruker heller ikke vikarbyrå til å dekke gynekologbemanningen, og de som jobber her har lang tilknytning til Lærdal.

tirsdag 6. oktober 2009

Ombygging av overvåkinga i Lærdal handler om mye mer enn å flytte tre senger!


DENNE HELGEN var jeg innom Lærdal sjukehus og fikk da anledning til å se og dokumentere hva som konkret skjer med overvåkningen. Jeg legger nå ut bildene jeg tok, så alle kan se med egne øyne.

PÅ FORRIGE STYREMØTE var Øberg, Mowatt m.fl. ganske oppgitt over de ansattes protester og argumenterte blant annet med at det "bare" handlet om å flytte tre senger fra en avdeling til en annen …
I praksis handler det jo åpenbart om langt mer. Er styret kjent med dette? Jeg undres …

DEN KOMBINERTE OVERVÅKNINGS- OG OPPVÅKNINGS-POSTEN ved Lærdal sjukehus, forkortet OVOP, ble etablert i 1999. Enheten er et resultat av stort engasjement fra flere faggrupper ved sjukehuset, som i fellesskap fant frem til kloke løsninger.

OVOP er en av juvelene ved Lærdal sjukehus. Posten er fortsatt i fremragende stand, fin og funksjonell! Både pasienter, personale og pårørende er godt fornøyd med romløsning og utforming.

PÅ DAGENS OVOP ER et stort fellesrom med fire senger pluss tre mindre rom (til de dårligste pasientene), et akuttrom og et vaktrom.

I direkte tilknytning OVOP ligger legevakttelefonen, samt vaktrom og resepsjon for medisinsk avdeling. Den fysiske løsningen legger til rette for samarbeid, gir god ressursutnyttelse og arbeidsflyt, samtidig som pasientene på OVOP er skjermet fra trafikken i korridoren utenfor.

MEDISINSK AVDELING er også i tilsvarende god stand, og alle pasienter her ligger på tomannsrom med eget dusj og bad. (På ortopedisk avdeling i etasjen over deler alle pasientene på tre dusjer og noen toalett på gangen.)

SENGE-KAPASITETEN på både medisinsk og ortopedisk avdeling er tatt ned de senere årene, som følge av styrevedtak.

UTREDNING av omorganisering av OVOP ble vedtatt av styret i mars i år, men ved Lærdal sjukehus ble dette vedtaket faktisk ikke tatt alvorlig. Det syntes så innlysende for alle at det ville være en håpløs løsning å splitte opp en så velfungerende enhet. Personalet ved sykehuset her inne trodde at når man så på saken ville man skjønne at å tilbakeføre overvåkingsfunksjonene til de enkelte avdelinger ville være upraktisk og et helt uakseptabelt tilbakeskritt. "Man går jo ikke tilbake i tid", ble det sagt …

Ved Lærdal sjukehus hørte man jo heller ikke mer om saken før i sommerferien da de ansatte på OVOP brått ble varslet pr SMS om ny turnusplan fra 1. september.

PROSJEKTET med omorganiseringen skulle både kutte kostnader og fordele dem på "riktig" klinikk. Frem til nå har medisinsk klinikk båret kostnadene også for ortopedisk avdeling fordi de samme sykepleierne har passet både medisinske overvåkningspasienter og oppvåkningspasienter som har hatt ortopediske operasjoner.

Ved å splitte overvåkning og oppvåkning i to, får man altså "sortert" pasientene i to grupper og fordelt kostnadene riktig. Denne fordelingen er åpenbart viktigere for økonomene i Helse Førde enn å gi disse pasientene et godt tilbud i et velfungerende og samlet fagmiljø. (Dette er også med å bekrefte at selve klinikkorganiseringen er en dårlig idé.)

GJENNOM-FØRINGEN av omorganiseringen av OVOP har båret preg av mangel på faglig kompetanse og realisme. De første planene omfattet blant annet romløsninger der man måtte trille sengen med den ene overvåkningspasienten ut i det mest traffikerte området av gangen for å få flyttet den andre sengen på rommet! Heldigvis ble akkurat denne løsningen stoppet.

Rommet som man nå bygger er en "mindre dårlig" variant enn ovennevnte, men fortsatt vesentlig dårligere enn dagens OVOP (samtidig som man mister kapasitet på medisinsk avdeling). Vaktrommet på "nye" overvåkingen blir på under 4 kvadratmeter - det skal bli interessant å se hvordan man skal få plass til personale, skjermer og annet utstyr her! Sengene kan skjermes med forheng, men det blir ikke på samme måte mulig å skjerme de sykeste på egne rom.


EKSISTERENDE OVOP-lokaler vil i fremtiden bare bli brukt av noen få ortopediske pasienter på dagtid.
- Hvilken utrolig ressurssløsing av Helse Førde!
- Hvilken nedtur for alle som var så stolte av denne enheten!
- Og hvilket tilbakeskritt for sykehuset vårt!

OG HVOR TRAGISK er det ikke at man splitter opp et velfungerende fagmiljø?

Personalet fra OVOP skal deles på tre enheter: medisin, ortopedi og akuttmedisin. Hvordan skal disse turnusene gå opp hele uken og hele året med personale? Og hvordan skal man ta vare på spesialkompetansen som er bygget opp gjennom disse ti årene? Vil personalet søke seg bort, slik en del av dem nå faktisk signaliserer? Det virker sannsynlig at man vil få et økt behov for vikarer på sikt.

Ender man opp med å forstørre det problemet man ville løse, samtidig som man skaper en rekke nye?

FORFERDELIG er det å se at det på medisinsk sengepost nå rives tre fine rom med bad! Innredning, gulvbelegg, elektrisk opplegg m.m. fjernes for å lage ett nytt overvåkningsrom med tre senger pluss et nytt akuttrom - som blir plassert tvers over gangen for de eksisterende overvåkningslokaler!

DET ER ÅPENBART at ombyggingsarbeidet blir mer omfattende enn Helse Førde hadde tenkt seg, når man ser at de har måttet rive bad, åpne tak og vegger for å få kontakt med skjulte opplegg.

Hva vil sluttsummen for ombyggingen bli? Og hva om en ender opp med dyrere personalutgifter i tillegg?

DET NYE VAKTROMMET skal inn i et demontert bad, som det fremgår av foto. Det vil bli trangt om plassen for personalet, det nødvendige utstyret og skjermene på under 4 m2. Er dette over hodet mulig? Er det forsvarlig?

PÅ DEN NYE ENHETEN er det plass til tre senger. En får altså mindre kapasitet enn før og de dårligste overvåkningspasientene vil ikke lenger ha mulighet for å skjermes på en- eller tomannsrom.


PASIENTER PÅ MEDISINSK AVDELING har måttet ligge på korridoren i løpet av de siste ukene, fordi en nå mangler de to rommene som i fremtiden skal huse medisinsk overvåking.

Nesten alle innleggelser på medisinsk avdeling er akutte, derfor er det viktig å ha nok sengeplasser når en har tilfeldige "topper" i pasienttallet.

MIN KONKLUSJON er at Helse Førde ikke bare knuser bad, fliser og vegger på medisinsk avdeling, men er i ferd med å knuse selve sykehuset vårt.

Ombyggingen og omorganiseringen er blitt tredd nedover hodet på de ansatte. Det er vanskelig å se sammenhengen mellom ledelsens festtaler om de ansatte som den viktigste ressursen og det faktum at de ikke blir lyttet til.

Endringene som nå gjøres er rent økonomisk motivert, økonomene i Førde tror at man kan spare noe bemanning ved å splitte overvåkningen. Men resultatet er et dårligere faglig tilbud til pasientene og demotiverte medarbeidere som søker seg vekk. Dersom man vil få ned vikarbruken må første bud være å holde på de medarbeiderne man faktisk har, spesielt når mange av dem har lang erfaring og høy kompetanse!

Hvilken prislapp omorganiseringen og ombyggingen til syvende og sist vil få, er ikke kjent. Kanskje ender det med at driften blir dyrere enn før - at man "sparer seg til fant"? I så fall er det ikke vanskelig å tenke seg hvem som må betale den regningen …

mandag 5. oktober 2009

Sogn Avis: Ap må få ein oppstrammar!


Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal, Sogn Avis.

Jan Bøhler, som er helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, har skapt bølgjer i Distrikts-Noreg dei siste dagane. Den veltrente osloborgaren har opna for tiltak som kjem til å bety nedlegging av lokale sjukehustilbod. Rett nok har mannen, både i radiodebatt med partikollega Grete Fossum i Her og nå og i andre samanhengar, freista å nyansera sitt opphavlege utspel, men det har likevel festa seg eit inntrykk av at det største regjeringspartiet ikkje vil lokalsjukehusa våre vel i den komande regjeringsperioden.

Dette handlar i første rekke om avstand til livsnødvendig akuttberedskap og kva fødetilbod me skal ha rundt om i landet. Når det blir antyda at Ap kan vera villige til å gå vekk frå formuleringar i Soria Moria 1, som garanterte at ingen lokalsjukehus skulle rørast, er det sjølvsagt all mogeleg grunn til å reagera.

Årdalsordførar Arild Ingar Lægreid reagerte sterkt då NRK melde at sokalla sterke krefter i Helse Førde sitt styre vil ta den forsterka fødestova frå sjukehuset i Lærdal. Ordføraren i Ap-bastionen har langt større grunn til å slå i bordet i forhold til utspelet frå Bøhler. Dersom Ap i dei pågåande regjeringsforhandlingane vil pressa gjennom formuleringar som opnar for ei rasering av lokalsjukehusa, må Lægreid og andre Ap-ordførarar frå distrikta slå i bordet og stramma opp moderpartiet.

Og korleis skal det gå med den raudgrøne regjeringa? Det kan ikkje vera mogeleg for Senterpartiet å leva vidare i ei regjering som vil gjera helsetilbodet til sjuke og eldre rundt om i distrikta dårlegare enn det er i dag.

Dette handlar sett ikkje berre om lokal patriotisme og manglande vilje til nytenking. «Alt kan ikkje vera som før», seier Bøhler når han argumenterer for sentralisering av helsetilbodet til dei store sjukehusa i dei store byane.

Sanninga er at dette landet i framtida vil trengja fleire – ikkje færre – oppegåande sjukehus kringom i heile landet. Eldrebølgja som vil velta innover oss med full kraft om mindre enn 10 år, og som berre vil auka i styrke i åra som kjem vil berre gjera situasjonen i helsevesenet dramatisk mykje verre.

Alt tyder med andre ord på at det må brukast naudsynte ressursar på å oppretthalda lokalsjukehusa rundt om i heile landet med både akuttberedskap og fullverdige fødetilbod. Men skal ein makta å gjera det, og rekruttera personell – både sjukepleiarar og legar så må snarast all uvisse rundt lokalsjukehusa si framtid ryddast vekk. Er det rart lokalsjukehus må nytta svindyre vikarordningar når det berre går veker mellom kvar gong framtida er i spel?

Det er heilt uakseptabelt om Arbeiderpartiet bidreg til meir uvisse i komande regjeringsperiode.

• Les leiaren i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Prisbelønnet fødeavdeling!


Bare for å minne om hva slags fødeavdeling som ble lagt om til fødestue i 2004 …

NRK rettet misvisende overskrift
Sent på ettermiddagen eller tidlig på kvelden mandag har NRK Sogn og Fjordane tydeligvis tatt til seg kritikken - og rettet den misvisende overskriften fra "Kvinnene vrakar fødestova" til "Kvinnene føder ikkje i Lærdal". Vi gratulerer.

NRK hevder at sognekvinnene "vraker" fødestuen i Lærdal


NRK Sogn og Fjordane har en merkelig vri på sin sak om fødselstallene i Sogn i dag, med overskriften "Kvinnene vrakar fødestova". For å lese saken, klikk her eller på overskriften. En bedre overskrift hadde vært "Helse Førde presser kvinnene vekk frå fødestova".

Figuren her viser antall fødsler i Sogn totalt og hvor stor andel som fødte lokalt i årene 2000–2006. Skillet går, som man ser, ved år 2004 - med omleggingen fra fødeavdeling til fødestue.

Det er et faktum at "den forsterka fødestova" i Lærdal, som har fremragende bemanning på personalsiden, samtidig har landets strengeste seleksjonskriterier. Kriteriene (diktert fra Førde) for å ta imot kvinner er her strengere enn på fødestuer uten legebemanning andre steder i landet! Personalet er bundet på hender og føtter, og de får i liten grad lov til å utnytte sin kompetanse på medisinsk smertelindring, keisersnitt etc om behovet oppstår under fødselen.

Møtt med disse restriksjonene er det ikke rart at en del kvinner er skeptiske til å starte fødselen i Lærdal når de vet at de risikerer å bli sendt videre til et annet sykehus under fødselen. Det er underlig at NRK Sogn og Fjordane ikke reagerer på denne absurde situasjonen - at personalet ikke får lov å gjøre det de er kvalifisert til.

fredag 2. oktober 2009

Sogn Avis: Puslete "sterke" helsekrefter


Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal, Sogn Avis. (Datert 1. oktober 2009.)

Tysdag og i morgontimane i går vart dei som var innom NRK Sogn og Fjordane sine nyheitssendingar tuta øyra fulle om at sokalla «sterke krefter» i Helse Førde sitt styre vil leggja ned den forsterka fødestova i Lærdal. Og ikkje berre det – desse «sterke kreftene» skal ha planar om å fremja dette allereie på desembermøtet i styret for helseføretaket.

Også Vestlandsrevyen spanderte sendetid på at desse «sterke kreftene» skal vera villige til å fjerna siste rest av fødetilbod i Sogn snarast råd. Då kan helseføretaket visstnok spara 12 millionar av rundt 95 millionar kroner som Helse Førde går i underskot med dette året.

Men førebels veit ingen kven desse sokalla sterke kreftene er. Etter oppfølginga på NRK i går er det einaste me veit at det openbert ikkje er nestleiar Jorunn Ringstad. Den tidlegare stortingsrepresentanten frå Senterpartiet opplyste nemleg at det ikkje finst planar i styret om å leggja ned den forsterka fødestova.

Også departementet opplyste i ein e-post til NRK at den forsterka fødestova skal leva i alle fall fram til sommaren. Eller fram til at Helse Vest har laga ein ny plan for det framtidige fødetilbodet.

Kva er det som gjer at NRK gir slike «sterke krefter» full anonymitet? Og kvifor i all verda gidd seriøse representantar for Årdal kommune og aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus å kommentera påstandar frå «sterke krefter» i Helse Førde sitt styre, som ikkje torer visa andlet? Merkelappen «sterke krefter» heng ikkje på greip i denne samanheng. Dette er i beste fall feige krefter utan ryggrad til å fronta eit sterkt synspunkt den eller dei sikkert har.

Godt betalte styremedlemmer, som er utnemnde – ikkje folkevalde -– til å sitja i eit styre med ansvaret for kva helsetilbod me skal ha i dette fylket, fortener ikkje å bli anonymiserte når dei kjem og vil planta slike synspunkt i media. Det er ikkje vanskeleg å sjå kvifor dette skjer – dette er eit ledd i ein langvarig kamp for å avvikla lokalsjukehuset i Sogn.

Styremedlemmer i Helse Førde må få lov til å seia og meina kva dei vil – men det er patetisk at slike meiningar, med så dramatiske konsekvensar, ikkje får eit – eller fleire – andlet.

Det einaste desse kreftene oppnår – gjennom statskanalen – er å spreia endå meir uvisse mellom dei tilsette på sjukehuset i Lærdal. Men endå verre er det inntrykket slike utspel gjer på unge kvinner som skal føda her i regionen. Det er også underleg korleis statskanalen støtt og stadig bankar inn kor dyrt det er å oppretthalde fødetilbodet i Lærdal og kor få fødslar det er der – utan å bruka i nærleiken like mykje tid på kvifor fødselstala har gått ned ved sjukehuset sidan fødeavdelinga var omgjort til forsterka fødestove.

• Les leiaren i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Soria Moria på livet løs


LEDER I NATIONEN, 2. OKTOBER 2009 I Soria Moria 1 står det at ingen lokalsykehus skal legges ned. Formuleringen ble mottatt med jubel i Distrikts-Norge. Nå er det tvilsomt om løftet overlever forhandlingene om Soria Moria 2.

Aps helsetalsmann, Oslo-politikeren Jan Bøhler, sa til NRK i går at regjeringen vil se på lokalsykehusene på nytt. Bak Bøhlers ønske om nedleggelser og endringer av lokalsykehusenes funksjoner, ligger Aps helsepolitiske kongstanke: Samhandlingsreformen. Reformen legger opp til at en større del av helseressursene skal gå til rehabilitering, forsterket eldreomsorg og forebygging lokalt.

Desentralisering av ansvar og kompetanse i helsetjenestene er god ressursbruk. Men å bruke samhandlingsreformen som påskudd for å legge ned livsviktige funksjoner der folk bor, er en kortslutning.

Kampen om lokalsykehusene og de akutte helsetjenestene er komplisert. For folk i distriktene handler det om trygghet, det kan gjelde liv eller død. Derfor er det sterke protester hver gang et lokalsykehus trues. Men fakkeltog-politikk er heller ikke den tryggeste form for helsepolitikk.

Det som må avgjøre sykehusstrukturen, er hva som gir best helse og sikkerhet. Det er ikke gitt at flest mulig funksjoner på alle sykehus er løsningen. Dagens medisin krever avansert utstyr, høy kompetanse og jevnlig trening. Et for spredt helsevesen kan gå utover kvaliteten.

Men det kan ikke være et enkelt partis prestisjeprosjekt, i dette tilfellet samhandlingsreformen, som avgjør disse spørsmålene. Legenes ønsker om å jobbe i interessante miljøer, skal heller ikke få bestemme.

Forebygging er bra, men man kan ikke forebygge seg bort fra ulykker. Der det er nødvendig med nedbygging av akutt-tilbud, må det være tilsvarende oppbygging av effektive ambulansetjenester, også luftambulanse. Nationen har de siste dagene skrevet om mangel på kvalifisert personell i ambulansene, særlig i distriktene.

Slike mangler vitner om at grunnleggende sikkerhet blir oversett i planleggingen av helsetilbudet. I Soria Moria 2 må helse og trygghet som stå i sentrum, ikke parti-prestisje og særinteresser.

• Les lederen i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

torsdag 1. oktober 2009

Meiner Ap har narra veljarane


Arbeidarpartiet skal etter det NRK erfarer opne for å sentralisere bort delar av behandlingstilbodet og akutt-tilbodet ved lokale sjukehus.

Dette skjer i samband med regjeringsforhandlingane mellom Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeidarpartiet.

- Både i den førre og i denne valkampen har Ap lova at ein skulle ha nærleik til akuttenester og fødetilbod. Så det er eit svik om ein skal ta bort denne grunnleggjande tryggleiken frå folk i distriktsnorge, seier Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Regjeringsforhandlingene: Ap svikter lokalsykehusene?

NRK melder fra regjeringsforhandlingene at SV og Sp vil holde på garantien om at ingen lokalsykehus skal legges ned, men Ap vil stryke den.

Jan Bøhler, som er Aps helsepolitiske talsmann sier i den forbindelse til NRK: "- Vi trenger at den høyspesialiserte medisinen, som er svært ressurskrevende, må samles på færre sykehus." Dette fremstår som et merkelig utsagn. Det er vel ingen som er uenige i at høyspesialisert medisin samles på større sykehus?

Det som ligger bak og som i realiteten blir truet om Ap får viljen sin og regjeringserklæringen ikke inneholder garantien for at lokalsykehus skal opprettholdes, er lokalsykehusenes ordinære drift: vanlig behandling for vanlige sykdommer og skader som utgjør 70% av volumet på sykehusinnleggelsene. Dette er noe som lokalsykehus behandler med god kvalitet!

Vi trenger tryggheten som ligger i akuttberedskap og fødetilbud i rimelig nærhet. Det er et stort svik av Ap om de går fra løftene om å beholde lokalsykehusene.

Det er nok den ressurskrevende helseforetaksreformen, med sine konsernstyrer og krav om forretningsmessige regnskap, som er årsaken til den vanvittige kostnadsveksten i sykehussektoren - ikke lokalsykehusene. Det er en skam at ikkke Ap er villige til å innse at helseforetaksorganiseringen er feil.

• Les saken "Varsler omstilling for lokalsykehus" ved å klikke her

• Les saken "Vil ikke frede lokalsykehusene" på NRK Nordlands sider ved å klikke her