fredag 27. februar 2009

Aksjonen representert på Velferdskonferansen 2009 i Oslo, 2. og 3. mars

Bente Øien Hauge, som er leiar i aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus og koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, er invitert til å delta på Velferdskonferansen 2009. Les om konferansen på For velferdsstatens nettsider.

Hovedtemaet for konferansen er Offentlig velferd under markedsstyring. En konferanse om styringsalternativer til ”new public management”

Parallellseminaret om sykehus er mandag 2. mars kl. 16-18. Seminaret har kode B1 og tittelen "Sykehusene – beretningen om en varslet krise?"
Forsker Roar Eilertsen fra deFacto vil presentere en ny rapport, som ser på hvorfor Norge valgte bort en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei bort fra og hva som var alternativene. I panelet ellers er Audun Lysbakken (SV), Bente Øien Hauge (Folkebevegelsen for lokalsykehusene) og Unni Hagen (Fagforbundet).

Fortvilar over økonomikaos


FIRDA Før to månader av 2009 er tilbakelagt, er det eit faktum. Driftbudsjettet til Helse Førde held ikkje.

Kor mange titals millionar driftsbudsjettet vil sprekke med, veit ingen. Investeringsbudsjettet må gjerast om og kappast ned.
Dette var dei dystre realitetane som fram under styremøtet i Helse Førde torsdag.
– Vi kan ikkje halde fram slik, klaga nærast rådlause styremedlemmer.

150 mill. i minus
I fjor enda drifta av helseføretaket med blodraude tal. Den endelege rekneskapen for 2008 er enno ikkje klar, men så langt ser Helse Førde ut til å ende med eit underskot på 150 millionar kroner.

• Les heile saka på Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Aksjonen var ikke på styremøtet denne gangen

Det var dessverre ingen fra Forsvar Lærdal sjukehus som hadde høve til å reise til Tronvik for å være tilhørere på styremøtet i Helse Førde torsdag 26. februar.

fredag 20. februar 2009

Eit lyspunkt for Føden

LEIAR I SOGN AVIS 17. FEBRUAR: Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen la sist veke fram stortingsmeldinga for fødetenestene her i landet. Dette er ei melding som både helseføretaka rundt om i landet og ikkje minst dei mange kampgruppene for dei ulike lokale småsjukehusa har venta på i stor spaning.

Innhaldet i meldinga er betre og meir positivt enn sjølv dei største optimistane på dei små sjukehusa kunne drøyma om.

• Les heile leiaren i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 19. februar 2009

Høringskonferanse om "En gledelig begivenhet!" mandag 9. mars

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) arrangerer høringskonferanse om Stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" i Høyres Hus, Oslo, mandag 9. mars.

Konferanse om ny St.melding. Møt opp for å gi tilbakemelding til medlemmer av helse- og omsorgskomiteen! skriver NSH.

Deltakeravgift inkl. kaffe, lunsj og pauseservering: kr. 1900 for medlemmer
Deltakeravgift inkl. kaffe, lunsj og pauseservering kr. 2400 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist er fredag 27. februar 2009.

Min kommentar: Programmet ser ut til å være sterkt preget av representantene for det forrige Nasjonalt Råd for fødselsomsorg (som gikk av i protest mot nye tanker og brukerpåvirkning under arbeidet med meldingen). Et av hovedinnleggene har da også tittelen Vi ”anmelder” Stortingsmeldingen! Ingen brukerrepresentanter er invitert som innledere. Det bør vel ikke forhindre at de er å finne i salen …?

• Klikk her eller på overskriften for å lese mer på NSHs sider

onsdag 18. februar 2009

Velferdskonferansen 2. og 3. mars: Utvidet påmeldingsfrist

Etternølere kan fortsatt få meldt seg på Velferdskonferansen, i alle fall inntil 24. februar. Konferansen er på SAS-hotellet i Oslo.

Informasjon om Velferdskonferansen finner du på www.velferdsstaten.no. Her står det om konferansen:

Offentlig velferd under markedsstyring
En konferanse om styringsalternativer til ”new public management”
Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder ogsåat det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift. Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen - samt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes kunnskap og de ansattes komptanse settes i sentrum.


Parallellseminar om sykehus er mandag kl. 16-18. Seminaret har kode B1 og tittelen "Sykehusene – beretningen om en varslet krise?" Forsker Roar Eilertsen fra deFacto vil presentere en ny rapport, som ser på hvorfor Norge valgte bort en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei bort fra og hva som var alternativene. I panelet ellers er Audun Lysbakken (SV), Bente Øien Hauge (Folkebevegelsen for lokalsykehusene) og Unni Hagen (Fagforbundet).

• Klikk her eller på overskriften og kom rett til påmeldingsinformasjon.

tirsdag 17. februar 2009

Neste styremøte vert 26. februar på Tronvik

Neste styremøte i Helse Førde er 26. februar på Tronvik. Sakspapir vert lagt ut på nettet omlag ei veke før møtet.

• Klikk her eller på overskrifta for å finne styrepapira på Helse Førde sine sider

11,5 millioner til Lærdal sjukehus

Helse Førde får 26,3 millionar kroner i regjeringa sin tiltakspakke mot arbeidsløyse. Det betyr at det no blir sett i gong vedlikehaldsarbeid både i Lærdal, Førde og på Tronvik.
Styret i Helse Vest RHF har i eit ekstraordinært styremøte tysdag, vedteke fordelinga av midlane frå regjeringa sin tiltakspakke. 188 millionar er fordelte på til saman 25 oppgraderings- og vedlikehaldsprosjekt i regionen. Av desse får altså Helse Førde 26,3 millionar kroner.

• 11,5 millionar skal brukast på brannsikring og oppgradering av 3. etasje ved Lærdal sjukehus.
• 9 millionar går til opprusting av Tronvik.
• 5,8 millionar er sett av til ulike vedlikehaldsprosjekt ved Førde sentralsjukehus.

- Alle tiltaka som no er vedtekne er prosjekt som ikkje hadde blitt sett i verk i 2009 om det ikkje hadde vore for tilleggsløyvinga frå staten. I tillegg er dette prosjekt som har høg sysselsettingseffekt, seier styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest RHF.

• Henta frå Helse Førde sine nettsider, klikk her eller på overskrifta for å lese saka der

lørdag 14. februar 2009

Margun Thue leiar for ortopedien i fylket


Margun Thue (biletet) er konstituert i stillinga som avdelingssjef for Ortopedisk avdeling i Helse Førde.
Thue byrja i stillinga 9. februar.

Ho har jobba som oversjukepleiar i ortopedisk seksjon ved Lærdal sjukehus i ti år. Med seg i leiargruppa i ortopedisk avdeling får ho seksjonssjef og overlege Kristian Sørland Humborstad på Nordfjordeid, seksjonssjef og avdelingsoverlege Svenning i Lida (biletet) i Førde og seksjonssjef og overlege Truls Jellestad i Lærdal.

• Klikk her eller på overskrifta for å lesa meir om saka på Helse Førde sine sider

fredag 13. februar 2009

Hurra - nå kan Lærdal få igjen fødeavdelinga!

Helse- og omsorgsministeren har i dag presentert en stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Statsråden vil oppheve tallgrensene som definerer fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Det som skal avgjøre hva slags institusjon en er, er kvaliteten på tilbudet.

Samtidig blir det slik at helseforetakene heretter skal betale transporten for fødende, slik at de ikke kan skyve kostnadene etter sentralisering over på kommunene.

Dette gir oss gode sjanser for å få tilbake fødeavdelinga i Lærdal! For her er det keisersnittberedskap hele døgnet, og personalet er fullt ut kompetent til å drifte fødeavdeling. (Det er som kjent større krav til jordmødre ved fødestue enn ved fødeavdeling.)

Når Helse Vest setter i gang arbeidet (som de nå blir pålagt) med en flerårig plan for fødetilbudet i vest, vil det i denne meldinga finnes mange gode argumenter for å gjenopprette fødeavdelinga ved Lærdal sjukehus.

Og det aller viktigste med dette, er at en langt større andel av fødekvinnene i Sogn (og deres familier) kan bli spart for lange reiseveier, frykt og usikkerhet i forbindelse med sine fødsler.

(Presseoppslag om dette i Porten, Sogn Avis, Sogn Avis (leiar "Eit lyspunkt for Føden"), NRK Sogn og Fjordane og Firda. Klikk på navnet for å se sakene.)

Stortingsmeldingen om fødetilbudet - en gledelig begivenhet!


Meldingen ligger her. Og dette vil jeg karakterisere som en gledelig begivenhet!

Regjeringen pålegger i Kapittel 6 Et trygt fødetilbud de regionale helseforetakene å utarbeide flerårige planer for fødetilbudet i regionen:
Regionale helseforetak har et sørge-for ansvar for et trygt og sammenhengende fødetilbud til kvinner i regionen. I kapittel 6 foreslår regjeringen at regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner.
Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.
Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer.
Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas.
Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue) opprettholdes.
Nåværende tallgrenser oppheves og erstattes av kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.
Brukerperspektivet skal ivaretas, og regjeringen skriver om dette i "Kap 9 Et bredt brukerperspektiv":

Regjeringen legger vekt på sterk brukermedvirkning ved utvikling av tjenesten. Kapittel 9 drøfter brukerperspektivet innen svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen hvor det ikke finnes klar definisjon av hvem som er bruker. I snever forstand er brukeren den gravide/fødende og hennes barn. På dette området vil imidlertid også partner, familien og befolkningen for øvrig, herunder lokalsamfunnet, ha sterke interesser. Skillet mellom bruker- og borgerbegrepet blir på mange måter utfordret da så å si hele befolkningen vil innta brukerståstedet gjennom faser i livet. Organisert brukermedvirkning innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har kort tradisjon i Norge. Representanter for to brukerorganisasjoner ble oppnevnt som medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg i 2008.
Det vil bli foretatt en nasjonal temaundersøkelse for å innhente brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg.
Det finnes i dag en rekke private norske nettsider som gir informasjon om svangerskaps-, fødsels-
og barselomsorg. Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens legemiddelverk og NAKMI er blant offentlige instanser som har mye relevant informasjon både for gravide/fødende og for helsepersonell, men det finnes ikke noe eget nettsted med samlet informasjon. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å samle all offentlig helseinformasjon i en nettbasert helseportal rettet mot gravide og fødende.Ingen strukturelle endringer før langsiktige planer er lagt!
Helse- og omsorgsministeren viste til de årlige budsjettrundene i helseforetakene, med trusler om nedlegging eller periodestenging av fødetilbud. Han sa at dette var en uverdig situasjon som ikke kunne fortsette. Under pressekonferansen var Bjarne Håkon Hanssen tydelig på at helseforetakene ikke kan foreta strukturelle grep innen fødselsomsorgen før flerårige planer er lagt. Konkret viste han til det Helse Bergen HF nettopp har vedtatt om nedlegging av Storken og sa at dette nå måtte legges på is.

Fødselsmeldingen presenteres nå! En gledelig begivenhet?


DIrekteoverføring av pressekonferanse der regjeringens forslag om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg presenteres kl. 12.

• Klikk her eller på overskriften for å følge med.

onsdag 4. februar 2009

PROGRAM FOR VELFERDSKONFERANSEN 2.-3. MARS 2009

Velferdskonferansen 2009:
Offentlig velferd under markedsstyring. En konferanse om styringsalternativer til "new public management"

SAS hotellet, Oslo, 2.-3. mars 2009


Mandag 2. mars:
09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt

10.00 – 10.30: Åpning. Jan Davidsen, leder, Fagforbundet

10.30 – 12.30: Markedets erobring av det offentlige. Kjell Arne Røvik, professor, Tromsø
Offentlig virksomhet - et demokratiseringsprosjekt. Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Læreren - fra pedagogisk profesjon til byråkrat?
Når tester, rapporter og kontroll ovenfra tar over i skolen.

Sølvi Lillejord, professor, Bergen
Richard Hatcher, forskningsdirektør, Storbritannia
Hanne Eilhardt Pedersen, adjunkt, Lilleaker skole, Oslo
Møteleder: Hugo Rode Berntsen, seksjonsnestleder, Utdanningsforbundet

A2: Bare tall - eller markedsorientering i ny innpakning?
Regnskapsmodeller, budsjett og målemetoder er politikk. Hvilke modeller finnes, og hvilke alternativer
fremmer den demokratiske styringen av offentlige tjenester?

Heidi Grande Røys, fornyings-og administrasjonsminister (invitert)
Marianne Andreassen, adm.dir., Senter for statlig økonomistyring
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Fanny Voldnes, nestleder i næringspolitisk avdeling, LO
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

A3: NAV: Velferdstjenestenes møte med arbeidslinja
Er det menneskene som skal tilpasses arbeidslivets behov –
eller arbeidslivet som skal tilpasses menneskenes evner og anlegg?

Tor Sagli, Arbeids- og velferdsdirektør (invitert)
Ebba Wergeland, lege
Kjetil Hasselø, Fellesorganisasjonen
Ove Haug, Velferdsalliansen
Møteleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder NTL

A4: Regjeringer i alle land - privatiser!
Hvilken rolle spiller OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale
pengefond (IMF) for markedets utbredelse?

Tony Clarke, Polaris Institute, Canada
Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Sykehusene – beretningen om en varslet krise?
Hvorfor valgte Norge en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei
bort fra - og hva var deres alternativ?

Roar Eilertsen, daglig leder, deFacto
Audun Lysbakken, nestleder, SV
Bente Øien Hauge, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Unni Hagen, rådgiver, Fagforbundet
Møteleder: Tone Sønsterud, Nestleder i LO Stat

B2: Mer demokrati, takk - ikke mindre!
Mange forsøker nå med deltakende budsjettering og direkte demokrati.
Befolkningen og ansatte er direkte med og styrer. Hva er erfaringene?

Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
Javier Navasques, Sevilla
Einar Braathen, forsker, NIBR
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

B3: Offentlig-privat samarbeid - løsning eller problem?
Skal vi la begrensninger i statlige budsjettmetoder framtvinge privatisering - og kan
vi godta at politiske prioriteringer settes til side av lokale OPS-prosjekter?

David Hall, direktør, PSIRU
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

B4: NPM fra A til Å
Hva er New Public Management? Vi sporer dens røtter tilbake til nyliberalismen,
ser på teoriene bak og konsekvensene for velferdsstaten.

Henrik Herløv Lund, samfunnsøkonom og forsker, Danmark
Bent Sofus Tranøy, forsker, FAFO og Høyskolen i Hedmark
Møteleder: Berit Asker, forbundssekretær, NTL

18.00: Slutt for dagen


Tirsdag 3. mars:

09.00 – 10.45: Styring for velferd - erfaringer fra inn- og utland
Jostein Barstad, rådman i Øvre Eiker
Bente Ohnstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
Andrew Cumbers, forsker, Storbritannia

10.45 – 11.00: Kaffe / kake

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Omstilling for økt kvalitet
I Fagforbundets modellkommuner og regjeringas kvalitetskommuner er det de ansattes
kompetanse som utgjør kjernen. Blir det bedre tjenester av det?

Jostein Barstad, rådmann, Øvre Eiker
Anne Grete Krogh, leder av omstillingsenheten, Fagforbundet
Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Moss kommune
Møteleder: Dag Christiansen, rådgiver, Fagforbundet

C2: Offentlig sektor - butikk eller politikk? Når profittmål styrer offentlig virksomhet
Erfaringer fra barnehager, barnevern og asylmottak

Clas Jostein Claussen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Erling Segelstad, Fellesorganisasjonen
Cecilie Hansen, varaordfører, Kirkenes
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

C3: Offentlig sektor - motgift mot finanskrisa?
Hva har en stor offentlig sektor å si for kriseutviklinga, og hvordan vil krisa virke inn på offentlig virksomhet?
Vi tar temperaturen.

Rune Skarstein, førsteamanuensis, Trondheim
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

C4: Vår felles infrastruktur – eller markedets?
Naturlige monopoler, public-public partnership (PUP), drift i egenregi

David Boys, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte
Tore Lindholt, sosialøkonom, tidl. direktør i Folketrygdfondet
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Møteleder: Marte Nilsen, styremedlem i Attac

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: En offensiv strategi for en velferdspolitisk snuoperasjon
Paneldebatt
Representanter for Regjeringspartiene
Anders Folkestad, leder, Unio
Turid Lilleheie, leder, NTL
Randi Reese, leder, FO
Debattleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

15.00 – 15.30: Avslutning
Helga Hjetland, leder, Utdanningsforbundet


Versjon 13.01.09