lørdag 30. oktober 2010

Demonstrasjonen i Årdal mandag 1. november kl. 13.45Forsvar Lærdal sjukehus har fått tillatelse til å demonstrere og overrekke et opprop til Jonas Gahr Støre når han kommer til Årdal mandag 1. november.

I oppropet vil vi kreve at regjeringen tar på alvor sine egne løfter om nærhet til akuttberedskap og fødetjenester. Regjeringen må derfor gripe inn og stoppe både nedleggingen av Føden i Lærdal og nedbyggingen av sjukehuset vårt.

Vi ber alle som støtter disse kravene om å møte opp og vise det! Ta gjerne med plakater, banner, fagforeningsfaner o.l.

Frammøte mandag 1. november kl 13.45, sted er Porten på verket i Øvre Årdal.

Det blir satt opp busstransport fra Rådhuset, Lærdal. Påmelding til bente.oien.hauge@gmail.com, med navn og mobilnummer, så fort som mulig og senest før helgen.

Føden har god kvalitet


SOGN AVIS Det vil ikkje bli fagleg betre for fødekvinnene i Indre Sogn med den føreslegne modellen der alle kvinnene i fylket skal føda ved sjukehuset i Førde.

Det skriv tilsette ved fødestova i Lærdal etter styrevedtaket i Helse Førde om å leggja ned den forsterka fødestova.

Dei tilsette skriv at styret sin konklusjon i saka er ikkje i samsvar med den røyndomen dei møter i kvardagen.

– Helse Førde har skapt eit inntrykk av at det er dei lokale fagmiljøa som ynskjer å leggja ned fødetilbodet i Lærdal og viser til utgreiinga frå ei faggruppe. Men i faggruppa sitt mandat var der ingen mogelegheit til å velje vår noverande modell eller oppgradering til fødeavdeling. Ei nedlegging er det siste me ynskjer, skriv dei tilsette og viser til at bemanninga med jordmødre og gynekologar som er godt kjende på fødestova og kjem att fleire gonger i året, er ei stabil og robust løysing med høg kvalitet og lang røynsle.

– Denne lærdalsmodellen er eit godt foredøme for andre lokalsjukehus.

Dei tilsette meiner vidaare at fødestova i Lærdal er ei tryggleiksbase for alle gravide og fødande i Indre Sogn både under svangerskap og fødsel, uansett kvar fødselen er planlagt.

– Gynekologbemanninga i Lærdal har redda liv for både mor og barn.

Det blir også peika på at kvinner i Sogn og Fjordane har høg fruktbarhet, og fødselstala i regionen ikkje ervpå veg nedover slik nokon kanskje trur.

– I sjukehuset sitt område er det om lag 300 fødslar i året. Alle desse familiane i etableringsfasen treng beredskapen som fødestova har i dag.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ungdomsrådet møtte statsråden


SOGN AVIS Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lova i går på tru og æra å få underskriftene frå ungdomsaksjonen i Sogn fram til rette vedkomande. Statsråden rosa også initiativet frå ungdomane.

– Dette var stas, me vart godt mottekne og føler me vart tekne på høgste alvor, seier Synnøve Askeland (15) og Helge Evensen Bjørkum (16) etter møtet i Kommunal- og regionaldepartementet i går ettermiddag.

Dei to har stått i bresjen for ein underskriftsaksjon mot nedlegging av sjukehuset i Lærdal mellom ungdomar i alderen 13-19 år i Årdal, Lærdal og Aurland. Dei har samla inn heile 553 underskrifter.

– Dette er svært imponerande, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete, då ho tok i mot dei to ungdomane i går. Tenåringane kunne fortelja at ikkje ein einaste ungdom dei har spurt har sagt nei til å skriva under.

Viktigare
Før Liv Signe Navarsete kom ut frå eit intervju med Dagsrevyen om Eidsiva-notatet, sa ungdomane at dei vona å få Navarsete til å ta underskriftene, og bøna om å halda liv i sjukehuset og fødetilbodet i Lærdal, vidare til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

– Helseministeren har jo sagt at ingen sjukehus skal leggjast ned. Me vonar ho står ved lovnadene sine og at Liv Signe Navarsete kan bidra i så måte, sa dei til Sogn Avis.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ungdom kjempar for sjukehuset


NRK SOGN OG FJORDANE Ungdommar frå Lærdal leverte underskriftslister mot nedlegging av sjukehuset.

Helge Evensen Bjørkum (16) og Synnøve Askeland (15) frå ungdomsrådet reiste fredag til Oslo for å overrekke 553 underskrifter. Dette gjorde dei for å vise støtte til Lærdal sjukehus.

Lova på tru og ære
Dei blei møtt av sambygdingen Navarsete som mottok underskriftslistene.
– Ho lova på tru og ære å levere dei vidare til helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.

Tidlegare har dei engasjerte ungdommane skrive brev til helseministeren der det stod at dei unge ikkje vil bu i Lærdal, Årdal og Aurland om sjukehuset vert lagd ned.

Ei sak som engasjerer
Aksjonsleiar Helge Evensen Bjørkum seier at Navarsete var glade for at dei hadde teke turen til Oslo.
– Vi fekk ei hyggeleg stund ilag med Liv Signe. Vi snakka også om vedtaket om å leggje ned fødetilbodet, noko vi tykkjer er uakseptabelt.

Saka om sjukehuset engasjerer både unge og eldre i indre Sogn og det har ikkje vore problem med å få ungdommen til å engasjere seg.
– Det var ingen av dei unge som sa nei til å skrive under på listene. Ungdommene bryr seg og tykkjer det er viktig.

Håper ho tek dei på alvor
Evensen Bjørkum veit ikkje kva utfallet av underskriftene blir.
– Men vI håper og trur at helseministeren tek meiningane våre på alvor og tek dette med seg i vurderingane sine framover.

• Les saka på NRK Sogn og FJordane ved å klikke her eller på overskrifta

Vil ha omkamp om fødetilbod


NRK SOGN OG FJORDANE Stortingspolitikar og tilsette vil ha omkamp om Helse Førde sitt styrevedtak.

Stortingsrepresentant Kjerti Toppe (SP) vil at Helse Førde skal gjere arbeidet med fødeplanen om på nytt.

Ho seier til Bergens Tidende at Stortinget la heilt andre premissar til grunn då dei påla helseføretaka å utarbeide områdeplanar for fødetilbodet enn det Helse Førde har lagt opp til.

- Når dei ikkje har biltt bedt om det, må faggruppa få høve til å vurdere ei vidareføring av eksisterande tilbod ved sjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid, seier Toppe til avisa. Toppe er også nestleiar i helse og omsorgskomiteen på Stortinget.

Vekt kraftige reaksjonar
Styrevedtaket til Helse Førde forrige fredag om å legge ned fødetilboda har vekt sterke reaksjonar. Særleg har det vekt misnøye at styreleiar og leiing har hevda at det er full fagleg semje om nedlegging. Dete har vist seg å vere usant og klinikkdirektør Tore Dvergsdal i Helse Førde har denne veka beklaga utsegna.

Toppe meiner det er kritikkverdig at Helse Førde ikkje ein gong har lete faggruppa vurdere ei vidareføring av fødeavdelinga på Nordfjordeid og den forsterka fødestova i Lærdal.

- At ei faggruppe ikkje har mandat til å vurdere fødetilboda som i dag er ved lokalsjukehusa meiner eg er heilt urimeleg. Dei bør ta opp att arbeidet for å vinne tilbake litt legitimitet og tillit hos folk i Sogn og Fjordane.

- Økonomisk - ikkje fagleg
Toppe seier det frå utsida ser ut til at det er økonomiske grunnar som fører til nedleggingsvedtak, trass i at Stortinget har sagt at det ikkje kan skje ut frå økonomiske grunnar.

Helse Førde styret har på si side sagt at det er det faglege som er årsaka. Mellom anna viser dei til krav om at det må vere minst fire gynekologar knytta til ei fødeavdeling. Men Toppe meiner det vert for enkelt.

- Om det hadde vore slik kunne Stortinget berre sagt at små fødeavdelingar kan leggjast ned. Då ville både Eid og Volda ryke. Stortinget har bedt om ei heilskapleg vurdering av fødetenestene, seier ho til Bergens Tidende.

Også tilsette vil ha omkamp

Tilsette ved Nordfjord sjukehus vil også ha omkamp om nedleggingsvedtaket. Overjordmor Linda Grotle Hauge som var ein del av faggruppa til Helse Førde seier til Fjordabladet at prosessen har blitt manipulert av måten den er lagt opp på.
- Eg føler at denne institusjonen hadde fortent betre.

Grotle Hauge seier til avisa at ho vil arbeide ovanfor Helse Vest for å skaffe prosjektmidlar som det kan vere råd å få tak i. Ho ynskjer eit prosjekt som kan sjå på korleis ein kan behalde fødeavdelinga.

- Målet med prosjektet vil vere å sjå korleis ein skal organisere seg for å behalde fødeavdelinga. Eg er ikkje i tvil om at fødeavdelinga er viktig for at folk skal busetje seg i regionen, seier Grotle Hauge til Fjordabladet.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 29. oktober 2010

Leiar i Firda Tidend: Heilt sjukt


LEIAR I FIRDA TIDEND Bjørn Grov, 29.10.10

Dette landet er i ferd med å bli sentralisert av hengslene. Det ser mest ut som ein kollektiv galskap der sterke krefter meir enn nokon gong arbeider for å få stua mest mogeleg folk saman på færrast mogeleg plassar.

Då snakkar vi ikkje berre om kommunar med minimum 20.000 innbyggjarar, og den reinhekla trakkaseringa både statlege embetsfolk og politikarar har drive med overfor mindre kommunar rundt om i landet i det siste. Har dei vore ute i den verkelege verda? Dei hevdar til og med at dette er god samfunnsøkonomi, og at det er bra for folk. Det er knapt til å tru i eit land der verdiskapinga basert på reelle verdiar som ligg ute i distrikta, i område som dei no i praksis vil tøme for folk.

Og vi er slett ikkje betre i vårt eige fylke. Her har vi mellom anna Helse Førde! Dei durar fram som elefantar i glasbutikken og er i ferd med å sprengje fylket i filler, akkurat slik vi har frykta. Dei snakkar mykje om kompetanse i samband med at dei no vil legge ned fødeavdelinga i Nordfjord og den forsterka fødestova i Sogn. Men kva slags helsefagleg og leiarkompetanse er det i toppleiinga i Helse Førde? Og er det ikkje rein manipulering når ein til dømes i arbeidet med fødetilbod, ikkje brukar tilbodet ein har i dag, men set ei fødestove på Nordfjordeid opp mot ein kvinneklinikk i Førde? Det er naturlegvis som å spørje om du vil hengast eller skytast.

Vi har frå første dag det var snakk om å organisere sjukehusdrifta i helseføretak vore skeptiske på prinsipielt grunnlag. Vårt syn har i alle fall ikkje vorte svekka på det området. Helseføretaka framstår som eit demokratisk misfoster, som har avla fram eit høgt gasjert byråkrati og feite styreverv for meir eller mindre avdanka politikarar, som ikkje står til ansvar verken for folket dei skal tene eller politiske organ valde av folket. Dette er svært uheldig og det fungerer ikkje. Det var langt betre då det enkelte sjukehus hadde ansvar for sitt eige budsjett. Andre land som har prøvt det same, hadde vit nok til å forlate heile modellen kjapt. Men i vårt kongelege Ap og i Høgre er politisk prestisje det aller viktigaste, FrP som også var med på modellen, har snudd og vil ha vekk heile helseføretaka. Det skal dei ha ros for.

Den striden som no har teke heilt av i fylket er svært alvorleg, det sinnet og den frykta vi registrerer i bygdene nord for Nordfjorden og i indre Sogn, har vi alle i fylket ei plikt å ta på alvor. Den nedlatande haldninga og arrogansen vi har sett overfor lokalsjukehusa i sentrale deler av Helse Førde, opprører mange, ikkje minst dei som har hatt glede av topp fagleg behandling på dei respektive sjukehusa.

Og det er klart at det er fint med ein stor kvinneklinikk, eller eit litt større sjukehus. Men det hjelper lite om du har stroke med på vegen. Og har du først berga livet, vil du helst nytte den aller fremste kompetansen, som du finn på dei verkeleg store universitetssjukehusa. Det er mange som lever i dag som er fødd på stovelemmen med ei jordmor til stades, det gjekk stort sett bra det også. Sidan det har fødetilbodet ved sjukehuset i Nordfjord vore svært, svært omtykt, og ikkje minst er det nært og for mange har det vore livbergande. Det er mange sanningsvitne på dette.

Vi ser at sterke krefter, meir enn nokon gong, arbeider for å samle omtrent alt som finst av interesse i fylket i Førde. Det går like dårleg for fylket, som det gjer for landet å samle alt som finst av interesse i Oslo. Nokon må stoppe dette! Det er heilt sjukt!

• Les leiaren i Firda Tidend ved å klikke her eller på overskrifta

Helse Førde: Legg seg flate og beklagar


NRK SOGN OG FJORDANE Helse Førde legg seg flate og beklagar feilinformasjon i samband med det framtidige fødetilbodet på Nordfjordeid.

Trass i at tre personar i faggruppa for det framtidige fødetilbodet i fylket ikkje vil leggje ned fødeavdelinga på Nordfjordeid, har Helse Førde hevdar at det er fagleg semje om nettopp nedlegging.

– Det blei gjort ein feil
– Vi beklagar at dette har kome skeivt ut, seier Arne Eithun, informasjonssjef i Helse Førde.

Eithun viser til at det heile skuldast ein glipp.
– Det blei gjort ein feil når det ferdige arbeidet blei oppsummert. Det har aldri vore meininga å tileigne dei noko dei ikkje har hatt mandat til eller som dei skulle gå inn og drøfte.

Har beklaga
– Korleis kunne de gå ut og seie at det var fagleg semje om dette, når det var tre personar i gruppa som ikkje ønskte nedlegging av fødeavdelinga på Nordfjordeid?

– Det som er realitetane her, er at det er laga ein rapport frå styringsgruppa der det kjem til uttrykk at faggruppa har drøfta vidare drift av ei fødeavdeling i Nordfjord. Det er ein feil. Det er ein trykkfeil. Det skulle stått at det er styringsgruppa som har gjort det, for dette var ikkje mandatet til faggruppa. Det er dette enkelte i faggruppa har følt at har vore vanskeleg. Fordi det ikkje har vore mandatet deira. Det er heilt rett, og dette har vi snakka om i dag og beklaga overfor dei, seier Eithun til NRK.

Godtek orsakinga
Overjordmor Linda Grotle Hauge ved Nordfjord sjukehus har site i faggruppa for det framtidige fødetilbodet i fylket. Tidlegare torsdag sa Grotle Hauge at ho følte seg misbrukt og krevde ei orsaking frå direktøren i helseføretaket.

Det føler ho at ho no har fått:
– Eg aksepterer det heilt. Eg forstår at dette har vore ei vanskeleg sak både for dei og for oss. Eg har ikkje lyst å spekulere meir i dette her. Eg konstaterer at dei har gått ut og sagt at det er feil.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Sammenslåing gir dyrere sykehus


AFTENPOSTEN I seks av syv tilfeller øker utgiftene pr. pasient når sykehus slår seg sammen. –Fordelene ved store sykehus er overdrevet, sier professor.

På 1990-tallet skyllet en bølge av sykehusfusjoner over Norge. 17 enheter ble redusert til syv. Nå står flere, store endringer i organiseringen av sykehus for døren.
Men en analyse av samtlige sammenslåinger av sykehus i Norge i perioden 1992 til 2000 viser at nedleggelsene førte til økte utgifter pr. pasient. Mange av fusjonene ble begrunnet med behovet for innsparinger, en begrunnelse som går igjen i flere av de dagsaktuelle konfliktene kysten rundt.

Stort og dyrt
Professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, var sammen med kollega Lars-Erik Kjekshus ansvarlig for studien som ble offentliggjort i 2007. Han mener erfaringene fra 1990-tallet er svært aktuelle i den pågående debatten om organiseringen av sykehusvesenet.
- Med ett unntak førte sammenslåingene til at utgiftene pr. pasient i gjennomsnitt økte. Økningen var i gjennomsnitt 2–3 prosent. Lignende forskning internasjonalt har kommet til samme resultat: Effektiviteten faller etter en sammenslåing, sier Hagen.

Studien bygger på en sammenligning av hva man fikk ut av ressursene i form av antall behandlede pasienter, målt før og etter sammenslåingen. Fallet i effektivitet ble konstatert både to og fem år etter at de små sykehusene ble slukt.

- Hva betyr disse konklusjonene for debatten som pågår nå?
- Ledelsen i helseforetakene tenker gjennomgående at «jo større, dess bedre». Men det gjelder langt fra alltid, svarer Hagen. Han mener internasjonal forskning viser at når sykehusenhetene blir større enn 180–200 senger, går fordelene ved å være stor tapt i behovet for økt koordinering.

Likevel legger Hagen til:
- Av og til oppnår man lavere kostnader ved å legge ned lokalsykehus. Men da må man være tøff og legge ned alt av akutt-tilbud ved sykehuset. Det som skjer i dag, er at man seigpiner en rekke mindre sykehus. Det skaper først og fremst store frustrasjoner og trolig dårligere innsats blant de ansatte, sier Hagen. Han mener sammenslåinger også ofte fører til vekst i lønnsnivået hos ansatte.

Gå hardt til verks
I Østfold gikk man på 1990-tallet hardt til verks. Fem sykehus ble slått sammen. Askim, Sarpsborg og Halden ble lagt helt ned.
- I Østfold ble akuttberedskapen helt fjernet ved tre sykehus. Det var en radikal omstrukturering. Det var den eneste sammenslåingen på 1990-tallet som ga økt kostnadseffektivitet, sier Hagen.

- Sammenslåingene andre steder kan vel like fullt ha gitt bedre kvalitet på tilbudet?
- For veldig spesialiserte tjenester er kvalitet et argument for store enheter. Færre enheter kan også gi et mindre samlet behov for investeringer. Men generelt vil jeg si at de økonomiske fordelene med store sykehus ofte blir overdrevet, sier Hagen.

- Du mener en ny sentraliseringsbølge i sykehussektoren er på vei. Hvorfor kommer den nå?
- Bølgen vi er inne i nå, kommer i hovedsak fordi sykehusene har lavere vekst i sine budsjettrammer enn de hadde i årene etter sykehusreformen i 2002, avslutter Hagen. Han tror lokalsykehusene på Rjukan, Mosjøen, Odda, Røros og Lærdal er de som lever farligst når helseforetakene nå tar frem sparekniven.

Kvalitet viktigst
I Vestfold er flere sykehus nå innlemmet i ett stort sykehus hvor hovedaktivitetene er lagt til Tønsberg, som dermed har ansvaret for 220.000 mennesker. Sammenslåingene førte til økte utgifter pr. pasient.
Det overrasker ikke sykehusdirektør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.
- Jeg tror sammenslåingene på mange områder kan ha gjort driften dyrere. For ofte brukes økonomi som fusjonsgrunn. Det klart viktigste er at vi har økt kvaliteten. I Larvik reiser man nå til akuttmottaket i Tønsberg, hvor det er langt flere, ulike spesialister på vakt, sier Kinserdal.

- Er det pinlig at dere er blitt dyrere av å slå dere sammen?
- Overhodet ikke. Vi er det mest kostnadseffektive sykehuset i landet, men det forklares med andre forhold enn sammenslåingene, sier Kinserdal.

Sp gir sosialøkonomene skylden
- At så mange av sammenslåingene av sykehus har vært fordyrende, skyldes holdninger med forankring i sosialøkonomiske miljøer, sier Liv Signe Navarsete (Sp).
Slik kommenterer hun rapporten som dokumenterer at sammenslåinger av sykehus oftest fører til lavere effektivitet. – I disse miljøene tror man at bare noe blir større, så blir det billigere. Ofte sees modernisering som det samme som å slå sammen enheter. Men i svært mange tilfeller holder det ikke stikk, sier Navarsete.

- Men statsminister Jens Stoltenberg er både sosialøkonom og opptatt av modernisering. Du må vel ha ham i tankene også?
- Det er bra at vi kan bryne oss på hverandre, ler Sp-lederen.

Det er konflikt om en rekke endringer i lokalsykehusenes tilbud i alle landsdeler. Internt i Regjeringen står Ap mot SV og Sp i spørsmålet om hvorvidt Regjeringen skal overstyre helseforetakenes planer om nedleggelse av føde- og akuttilbud.

- Det er et paradoks at samtidig som vi flytter mer ansvar for helsetjenester over på kommunene, tappes mange lokalsykehus for oppgaver, sier Navarsete.
- Et paradoks? Sp sitter i regjering . .
- Sp utgjør en kjempestor forskjell. Vi har for eksempel lyktes med å få inn presiseringer om mer politisk styring i grunnlaget for ny helseplan, svarer Navarsete.

- Men flere i helseforetakenes styrer sier disse presiseringene ikke står i veien for nedleggelser?
- Hvis det stemmer, er det hvert fall et godt argument for sterkere politisk styring!

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften.
• Aftenpostens papirutgave kan kjøpes som pdf-fil ved å klikke her.
• Følg Aftenpostens serie om Sykehus-Norge og delta i debatten ved å klikke her

torsdag 28. oktober 2010

Demonstrasjon mandag 1. november i Årdal: Porten på verket i Øvre Årdal kl 13.45Forsvar Lærdal sjukehus har fått tillatelse til å demonstrere og overrekke et opprop til Jonas Gahr Støre når han kommer til Årdal mandag 1. november.

I oppropet vil vi kreve at regjeringen tar på alvor sine egne løfter om nærhet til akuttberedskap og fødetjenester. Regjeringen må derfor gripe inn og stoppe både nedleggingen av Føden i Lærdal og nedbyggingen av sjukehuset vårt.

Vi ber alle som støtter disse kravene om å møte opp og vise det!

Frammøte mandag 1. november kl 13.45, sted er Porten på verket i Øvre Årdal.

Det blir satt opp busstransport fra Rådhuset, Lærdal. Påmelding til bente.oien.hauge@gmail.com, med navn og mobilnummer, så fort som mulig og senest før helgen.

Nils P. Støyva ut av styret i Helse Vest


FJORDINGEN Stryneordførar og leiar i Sogn og Fjordane Arbeiderparti, Nils P. Støyva, har i dag gjeve Helse- og omsorgsministeren melding om at han går ut av styret i Helse Vest med øyeblikkeleg verknad.

- Dette er ikkje noka protesthandling frå mi side, poengterer Nils P. Støyva overfor Fjordingen.
- Eg går ut av styret fordi eg som Stryn sin ordførar og leiar av Ap sitt fylkesparti vil kjempe for standpunktet om at vi skal ha lokalsjukehus i Lærdal og på Nordfjordeid med dei funksjonane som dei har i dag, og sentralsjukehus i Førde, seier Støyva.

Støyva seier avgjerda om å gå ut av styret i Helse Vest heller ikkje er noka impulshandling.
- Eg har vurdert dette ei tid. Som styremedlem i Helse Vest har eg eit overordna budsjett å forholde meg til. Helse Førde er ein bit av Helse Vest, noko som kan føre til kollisjonskurs. For å unngå å ha fleire hattar i sjukehussaka i Helse Førde, og for at eg skal kunne gjere ein best muleg jobb for Stryn kommune og Arbeiderpartiet i fylket sitt syn, finn eg det rett å gåt ut av Helse Vest-styret, seier Nils P. Støyva.

• Les saka i Fjordingen ved å klikke her eller på overskrifta

Medlemmer av fagekspertgruppa: – Vi er blitt gissel for Helse Førde


BERGENS TIDENDE Fleire medlemmer av fagekspertgruppa som skulle vurdere fødetilbodet i Sogn og Fjordane kjenner seg misbrukte av Helse Førde.

– Eg kjenner meg teken som gissel, seier Linda Grotle Hauge, jordmor ved Nordfjord sjukehus og medlem av fagekspertgruppa.
Vidareføring av fødetilboda i Eid og Lærdal var aldri tema for faggruppas arbeid med fødeplanen for Sogn og Fjordane. Medlemer av gruppa føler seg dolka i ryggen.

Fleire medlemer av fagekspertgruppa for fødeplanen har siste dagane teke kontakt med Helse Førde og gjort det klart at dei reagerer sterkt på sluttrapporten og det som skjedde då fødeplanen sist fredag var oppe i styret.

Styret rosa arbeidet opp i skyene, før dei vedtok å slutte seg til konklusjonen om å leggje ned fødeavdelinga på Nordfjordeid og fødestova i Lærdal. Førde sentralsjukehus kan bli einaste fødestaden i fylket.
– Denne avgjerda er eine og åleine basert på faglege vurderingar, sa styreleiar Clara Øberg til media etter av styret hadde fatta sitt vedtak.

Ikkje drøfta
Problemet er at ekspertgruppa aldri diskuterte å oppretthalde fødeavdelinga på Nordfjordeid. Heller ikkje var det noko alternativ å drive vidare den forsterka fødestova i Lærdal. Alle modellane dei fekk i oppdrag å sjå på, innebar nedlegging. Likevel står det følgjande å lese i samandraget i rapporten «Områdeplan for svangerskaps–, fødsels– og barselomsorga i Helse Førde»: «Faggruppa har drøfta framhald av drift av fødeavdelinga på Nordfjordeid, men ut frå kvalitetskrava i «Eit trygt fødetilbod» finn ein ikkje å kunne støtte dette i den noverande form».
– Vi kjenner oss gjort ansvarlege for eit styrevedtak basert på konklusjonar vi aldri har trekt. Det er oppriktig fortvilande, seier Grotle Hauge. Ho snakkar på vegner av seg sjølv og to andre medlemer i faggruppa, kommunelege Anne Stubdal i Stryn og helsesøster Sigrid Lysne i Lærdal.

Pest og kolera
Arbeidet med fødeplanane blei leia av ei styringsgruppe. I spissen for denne var direktør for kirurgisk klinikk i helseføretaket, Tore Dvergsdal. Styringsgruppa vedtok å opprette ei fagekspertgruppe sett saman av helsetilsette med lang yrkeserfaring både frå kommune– og spesialisthelsetenesta frå ulike delar av fylket. Ekspertgruppa hadde fire heildagsmøte der dei jobba med planen.
– Vi forstod det slik at det var bestemt å leggje ned dei eksisterande fødetilboda i Eid og Lærdal. Det låg til grunn for at ei samla faggruppa konkluderte som vi gjorde. Vidare drift desse to stadene var ikkje–tema, seier Grotle Hauge.
Fagekspertgruppa hadde sitt siste møte 24. september.

Snudd på hovudet
– Vi gjorde etter mitt syn eit hastverksarbeid der vi i praksis stod overfor eit val mellom pest og kolera. På det avsluttande møtet var vi opptekne av at det i alle fall ikkje måtte vere tvil om kva faggruppa meinte, seier jordmora. Etterpå høyrde ikkje Stubdal, Lysne og Grotle Hauge noko. Overraskinga var difor stor då styreleiar Clara Øberg viste til fagfolkas konklusjonar då ho forklarte vedtaket om å leggje ned i Eid og Lærdal. Ikkje mindre overraska blei dei då dei etter helga blei gjort kjende med formuleringane i styredokumenta om at faggruppa har vurdert og gått god for nedlegging.

– Når eg ser på dokumenta som er presentert for styret, er det eit samrøre av to gruppers arbeid, seier Grotle Hauge.
– Korleis opplever du dette?
– Heile saka er totalt snudd på hovudet. Først blir vi bedne om å kome med faglege råd ut frå at to tilbod er lagt ned. Så blir vi i ettertid brukt for å grunngje nedlegging av dei same to tilboda. Eg er forferdeleg skuffa, og tykkjer prosessen har vore uryddig.

• Saka er i Bergens Tidende, side 8 papirutgåva torsdag 28. oktober 2010. Kjøp pdf-fil av sida eller heile avisa ved å klikke her eller på overskrifta

Krev orsaking frå administrerande direktør


NRK SOGN OG FJORDANE - Vi blir dolka i ryggen av leiinga i Helse Førde og krev orsaking, seier jordmor i Eid. Administrerande direktør Vidar Vie nektar å kommentere saka.

- Prosessen var så uryddig. Vi er blitt framstilt som om vi har sagt noko vi ikkje har, seier overjordmor Linda Grotle Hauge i faggruppa for det framtidige fødetilbodet i fylket.

Styremøtet i Helse Førde vedtok sist fredag samrøystes å tilrå nedlegging av fødetilbodet både på Nordfjordeid og i Lærdal. Vedtaket vart mellom anna bygt på ei innstilling frå ei breitt samansett faggruppe, der Grotle Hauge deltok.

Grotle Hauge og to andre medlemmer i faggruppa har aldri gått inn for nedlegging av fødeavdelinga på Nordfjordeid.
Likevel vart det frå administrasjonen si side framstilt som det var fagleg semje om dette.


- Samla fagmiljø
På bakgrunn av informasjonen frå administrasjonen sa styreleiar Clara Øberg mellom anna følgjande like etter styremøtet:
- Det er eit samla fagmiljø som står bak dette. Også fagmiljø i kommunane.

Grotle Hauge føler seg misbrukt, og er sint og fortvila.
- Dette føler vi at vi ikkje fortente, seier ho.

Også kommunelege i Stryn, Anne Stubdal, som sit i faggruppa, reagerer sterkt på det som har skjedd.

Reagerer sterkt
Ho ønskjer ikkje å la seg intervjue på radio, men fortel at ho heile tida har jobba for at fødeavdelinga på Nordfjordeid bør oppretthaldast.

Grotle Hauge meiner styrevedtaket er gjort på feil premissar.
- Om eg var styremedlem i Helse Førde og skulle ta ei avgjerdsle i ei sak som er så vanskeleg som dette, ville eg forsikra meg om at alle papira med opplysningar som var utdelte på førehand var korrekte.

Grotle Hauge krev ei offentleg orsaking frå toppsjefen i Helse Førde
Administrerande direktør Vidar Vie i Helse Førde vil ikkje kommentere saka.

• Les saka hjå NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta.

onsdag 27. oktober 2010

Konflikt om 1 av 3 lokalsykehus


AFTENPOSTEN En ny bølge av sentralisering er på vei i Sykehus-Norge. Det skaper opprivende konflikter i alle landsdeler - og mellom regjeringspartnerne Ap og Sp.

Kysten rundt, i alle landsdeler, pågår det nå opprivende konflikter om hvordan Sykehus-Norge skal organiseres.
En oversikt Aftenposten har utarbeidet, viser at så mange som en tredjedel av de rundt 50 lokalsykehusene i Norge nå er gjenstand for konflikt: Enten på grunn av planer om nedleggelse, eller i forbindelse med endringer i fordelingen av oppgaver mellom sykehusene som er til vurdering.

Mange av avgjørelsene treffes i høst. Ap og Sp står steilt mot hverandre om hvordan Regjeringen skal forholde seg til konfliktene.

Ny bølge
Norske sykehus gjennomgikk på 1990-tallet en betydelig sentralisering. 17 sykehus ble omgjort til syv enheter. Over 40 prosent av alle norske sykehus ble berørt.

Nå står mange, store omorganiseringer igjen på dagsordenen, bekrefter professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn.
- Vi er nå på vei inn i en ny bølge av større endringer. Det er et tydelig utviklingstrekk i alle de fire regionale helseforetakene, sier Hagen.

• I Nord-Norge skal det denne høsten avgjøres hvilke lokalsykehus som skal ha beredskap for alvorlig skadede pasienter.
• Innen få måneder skal det avgjøres om sykehusene i Molde og Kristiansund skal samles.
• Før jul skal styret i Helse Vest behandle vedtaket i Helse Førde om å legge ned sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid.
• På Sørlandet er det arrangert flere fakkeltog og folkemøter i høst i forsvar for sykehuset i Arendal.
• 40.000 underskrifter er til nå samlet inn for å på overtid hindre at Aker sykehus legges ned neste år.

I alle de fire regionale helseforetakene legges nå strategier eller investeringsplaner for det neste tiåret.

I dette arbeidet er sykehusstruktur et viktig - og konfliktfylt - tema. Alle har også til vurdering konsekvensene av Helsedirektoratets nye og skjerpede kvalitetskrav til fødeavdelinger. At det nå kreves gynekologer og anestesipersonale på vakt på alle fødeavdelinger, innebærer at flere fødetilbud kan bli sentralisert.

Politisk splittelse
Innad i Regjeringen er Ap og Sp motparter i en tilspisset konflikt om organisering av sykehus. Sp - med støtte fra SV - vil at Stortinget skal kunne gripe inn direkte i mange av de pågående konfliktene.

Ap vil sikre de regionale helseforetakene handlingsrom til å gjøre omorganiseringer av hensyn til kvaliteten på tilbudet.

Dragkampen om dette var hovedårsaken til at ny nasjonal helse- og omsorgsplan nylig ble forsinket. Og Regjeringen er heller ikke enig innad om hvordan den nye planen skal tolkes. Den er, ifølge helseministeren, den viktigste retningsviseren for utviklingen av sykehussektoren i fremtiden.

- Et klart signal om sterkere politisk styring. En halv seier for Sp. Slik beskriver Liv Signe Navarsete (Sp) planen som nå er på høring.

- Planen innebærer en videreføring av dagens politikk, sier derimot statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på spørsmål om hva som er nytt når det gjelder sykehusstruktur og styringen av helseforetakene.

Flere styremedlemmer i de regionale helseforetakene som Aftenposten har snakket, tråkker Sp på tærne ved å slå fast at de ikke ser på planen som et hinder for å gå videre med planlagte omorganiseringer. Men de har merket seg at Sp er ivrigere i tjenesten.

- Det strammer seg til. Sp er mer på krigsstien nå og presser helsedepartementet hardere, sier et sentralt styremedlem.

Argumentene som anføres for færre og større sykehus, er bedre faglig kvalitet og mer effektiv bruk av ressursene. Motstandernes fremste bekymring er dårligere nærtilbud og lang reisevei.

Seigpiner
Legeforeningen mener den interne splittelsen i Regjeringen forsterker konfliktene kysten rundt.

- Organiseringen av sykehusvesenet i Norge er i støpeskjeen nå. Det vekker sterke følelser, både blant pasienter og ansatte. Men helseministeren er uklar når det gjelder helt grunnleggende spørsmål, for eksempel om hvilke nasjonale minstekrav som skal stilles til lokalsykehus. Denne uklarheten er en viktig grunn til alle de opprivende konfliktene rundt sykehusene som utspiller seg nå, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun etterspør en nasjonal plan for sykehussektoren.

- I fraværet av en slik avklaring, tappes nå mange sykehus og institusjoner gradvis for oppgaver. Regjeringen sier den ikke vil legge ned lokalsykehus, men det er det som i realiteten skjer. Vi må innse at noen sykehus bør legges ned mens andre lokalsykehus må rustes opp. En overordnet debatt om det er overmoden, sier Janbu.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

tirsdag 26. oktober 2010

PLAN FOR STRATEGISK UTVIKLING I HELSEFORETAK FORUTSETTER FORPLIKTENDE OG AVTALEBASERT SAMHANDLING MED KOMMUNENE I OPPTAKSOMRÅDET


DETTE BREVET FRA DE 15 ORDFØRERNE I AGDER TIL STYRET I SØRLANDET SYKEHUS KAN VÆRE TIL INSPIRASJON OG EKSEMPEL FOR LOKALPOLITIKERE I ALLE KOMMUNENE SOM BERØRES AV KUTT OG NEDBYGGING SOM ER DELER AV HELSEFORETAKENES STRATEGIPLANER. LES MER OM SAKEN PÅ FOLKEBEVEGELSENS BLOGG.

Styret i Sørlandet sykehus HF

Saksbehandlingsfeil i saken: Slagbehandling i Agder (sak 96.10)

Ordførerne i Aust-Agder ber om at saken utsettes. Dette fordi kommunene ikke er konsultert i planleggingen av endringen, noe som er i strid med ”Plan for strategisk utvikling 2009-2020 Helse Sør-Øst, Veileder for utforming av oppfølgingsplan” av 25.mai 2009. I henhold til dokumentets grunnleggende føringer og premisser skal planlegging og utvikling av tjenestetilbudet i det enkelte sykehusområde skje i ”en forpliktende og avtalebasert samhandling med kommunene i opptaksområdet”.

I henhold til nevnte dokument er kommuner og helseforetak likeverdige avtaleparter. Det heter i dokumentet: ”Eksisterende avtaler mellom helseforetak og kommuner/bydeler skal videreutvikles slik at de sikrer klar fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse- og informasjonsutveksling, mulighet for deltakelse i hverandres planprosesser og plikt til å vurdere konsekvenser for hele behandlingskjeden ved endringer i egne tjenester”.

Vi kan ikke se at det har vært drøftinger mellom helseforetaket og kommunene i opptaksområdet om denne saken. Saken er heller ikke drøftet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Konsekvensene for hele behandlingskjeden er ikke vurdert. Vi er bekymret for at kommunenes behov for ressurser til pleie og omsorg vil stige som følge av forslaget. Vi ber derfor om at saken ikke styrebehandles før konsekvensene for kommunene er utredet. Vi vil til slutt peke på at samhandling mellom helseforetak og kommuner vektlegges stadig sterkere. Kommunene ønsker og forventer å delta i de kommende planprosessene knyttet til strategiplanen.

Aust-Agder, den 24. oktober 2010

Arendal kommune, Torill Rolstad Larsen, ordfører
Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad, ordfører
Froland kommune, Sigmund Pedersen, ordfører
Grimstad kommune, Hans Antonsen, ordfører
Birkenes kommune, Arild Espegren, ordfører
Lillesand kommune, Arne Thomassen, ordfører
Iveland kommune, Ole Magne Omdal, ordfører
Bygland kommune, Knut Austad, ordfører
Valle kommune, Bjørgulv S. Lund, ordfører
Bykle kommune, Kay Arne Jeiskelid
Åmli kommune, Tellef Olstad, ordfører
Vegårshei kommune, Maya Tvedt Berli, ordfører
Gjerstad kommune, Rune Hagestrand, ordfører
Risør kommune, Knut Henning Thygesen, ordfører
Tvedestrand kommune, Jan Dukene, ordfører

Legane ved Nordfjord sjukehus: Krev offentleg orsaking


FJORDABLADET Tilliten til Helse Førde er tynnslitt. Fredagens utsegner frå klinikkdirektør Tore Dvergsdal har fått begeret til å renne over, og overlegane ved Nordfjord sjukehus vurderer no å forlate helseføretaket.

Legane krev offentleg orsaking frå klinikkdirektøren og leiinga i Helse Førde for krenkjande utsegn i samband med styremøtet sist fredag. Dei meiner det er heilt uakseptabelt å motivere ei nedlegging basert på direkte løgner og usanningar om kvaliteten ved sjukehuset.

Klinikkdirektør Tore Dvergsdal seier til Fjordabladet at han ikkje kjenner trong for å be om orsaking for sine uttalelser på styremøtet, men han vil gjerne presisere at fødetilbodet i Nordfjord ikkje er dårleg utifrå dagens kriterium.

– Eg har aldri sagt at det er fagleg dårleg og uforsvarleg, men utifrå dei framtidige krava der ein må ha 4 til 6 gynekologar på ei fødeavdeling, vil ein ikkje kunne oppfylle krava, seier Dvergsdal. – Du kan ikkje ha fire gynekologar til 250 i utgangspunktet friske fødande, seier direktøren til Fjordabladet.

Her er brevet frå legane:

Ope brev til klinikkdirektør Tore Dvergsdal i Helse Førde

Endå ein gong har leiarar i Helse Førde framstått med arroganse, vist alvorleg mangel på kunnskap, og med dette eit leiarskap som er fullstendig uakseptabelt. Klinikkdirektør Tore Dvergsdal sin uttale i NRK 22/10-10 kl 16.03 inneheld feil og er i sin heilskap ikkje noko anna enn ei krenking av føde- og gynekologiverksemda og personale ved Nordfjord sjukehus. Vi ser det også som ei krenking av verksemda til heile sjukehuset.

Tore Dvergsdal påstår blant anna:

” - 2 Legar over 60 år”
Ved Nordfjord sjukehus arbeider i dag 2 meget erfarne kollegaer der den eine har vore fastbuande på Nordfjordeid dei siste15 åra.
Av 4 gynekologar ved Førde Sentralsjukehus (FSS) er faktisk også to av legane over 60 år, altså 50 prosent. Dette blir ikkje kommentert.

”- Arbeider uakseptabelt mykje”
At 2 gynekologar delar på all vaktberedskap er ei for stor arbeidsbyrde. Helse Førde har likevel sagt nei til å forsterke bemanninga med vikarar. Arbeidstida skulle definitivt vore redusert til eit rimeleg nivå om det fantes vilje frå Helse Førde si side.

FSS treng i dag 1-2 vikarstafettar for å dekke opp sin vaktberedskap. Dette vert ikkje kommentert.

”- 205 fødslar ved Nordfjord sjukehus”
Dette er tal fødslar per 12/10-10. Altså fødslar hittil i år.
Antal fødslar ved Nordfjord sjukehus har vore rundt 300 per år.
Fødslar per jordmor ved Nordfjord sjukehus er ca 30 stykker. Dette er på lik linje med FSS.
Fødslar som krev legeassistanse er per gynekolog like mange eller større ved Nordfjord sjukehus som ved FSS.

Ingen alvorlege komplikasjonar har skjedd ved fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus i den perioden dei to noverande gynekologane har jobba her. Kvaliteten ved avdelinga er godkjent av Helsetilsynet. Avdelinga etablerte kvalitetssikring av verksemda allereie før dette skjedde ved FSS, og resultata er likeverdige eller bedre samanlikna med landsgjennomsnittet.

”- Ein omfattande seleksjon av fødande fungerar slik at alle risikosvangerskap allereie i dag blir henvist til FSS”
Fødande med risikosvangerskap blir henvist for fødsel ved FSS, Haukeland universitetssjukehus eller Ålesund. Dette utgjer ca 5 prosent. Dei resterande kan føde ved Nordfjord sjukehus.

Tore Dvergsdal avsluttar sin uttale med : ”.. - Eg vil sei det er ikkje mykje dei kan finne på der oppe då.”.
Ein sluttkonklusjon som ikkje treng ytterlegare kommentar, berre beklagast.

At ein klinikkdirektør ikkje kjenner til innhaldet i verksemda må betraktast som skandaløst. Høgst bemerkelsesverdig er det også at han ikkje nokon gong i si tid som klinikkdirektør for kirurgisk klinikk har tatt personleg kontakt med medisinsk ansvarleg overlege og avdelingsleiar ved føde-/gynekologisk avdeling ved Nordfjord sjukehus.

Denne uttalen frå Helse Førde gjennom klinikkdirektør Tore Dvergsdal er eit uttrykk for mangel på kunnskap og ei svært alvorleg krenking av medarbeidarar i eige foretak.

Dessverre er ikkje dette første gong leiinga for Helse Førde har gitt feilinformasjon og kome med krenkjande uttalingar om verksemda og ansatte ved lokalsjukehuset. Dette har blitt gjentatt fleire gongar med eit klart mål: å svekke tilliten til lokalsjukehuset. Med denne uttalinga av Dvergsdal som får støtte av styret i Helse Førde meinar vi no at grensa er nådd.

Vi, overlegane ved Nordfjord sjukehus, vurderar no sterkt å forlate foretaket som vi i dag manglar all tillit til.

Vi krev ein umiddelbar offentleg orsaking av Tore Dvergsdal og leiinga i Helse Førde for dette fullstendig uakseptable og krenkjande utsagnet. Vi krev også som ei naturleg følgje av dette ei reversering av vedtaket om nedlegging av fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus grunna dårleg kvalitet. Økonomi er ein avgrensande faktor, men å motivere ei nedlegging basert på direkte løgner og usanningar om kvaliteten ved ei verksemd er heilt uakseptabelt.

Overlegane ved samtlige avdelingar ved Nordfjord sjukehus


• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 25. oktober 2010

Nordfjord får besøk av helsepolitikar


SOGN AVIS Leiaren av av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), kjem til Nordfjord sjukehus, og Høgre i Sogn og Fjordane har sett ned eit nytt helseutval.

– Me er glade for at Bent Høie kjem til fylket og denne gong med særleg fokus på Nordfjord. Dessutan har Sogn og Fjordane Høgre sett ned eit nytt utval som skal jobba med helsepolitikk. I 2009 hadde fylkeslaget ein omfattande gjennomgang som enda opp i eit ekstraordinert årsmøte der ein gjorde vedtak om helsepolitikken fram mot Stortingsvalet, seier fylkesleiar for Høgre Bjørn Lødemel.

Bent Høie er invitert for å diskutera private helsetenester som supplement til dei offentlege. Høgre ønskjer difor mellom anna å møta arbeidsgruppa for vidare drift av Nordfjord sjukehus. Denne gruppa har vore i kontakt med Lovisenberg Diakonale Sjukehus i Oslo, og Høgre ønskjer å høyra kva deira planar går ut på.

Høie kjem truleg til fylket i månadsskiftet november/desember, vert det opplyst i ei melding.

Det nye utvalet, sett ned av fylkesstyret for partiet, skal jobba med helse- og sjukehuspolitikken. Utvalsleiar er Arve H. Mjømen frå Gulen. Dei andre medlemmane er: Toril Irene Olesrud Fjørtoft frå Eid, Harald Aamot frå Førde og Karin Vikane frå Sogndal.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Presisering fra fødeavdelinga på Nordfjord sjukehus: -Ikkje betre i Førde


FJORDABLADET -Det blir ikkje fagleg betre for kvinner frå Nordfjord å føde i Førde.

Fredag ettermiddag kunne NRK-lyttarane høyre klinikkdirektør Tore Dvergsdal og styreleiar Clara Øberg gje uttrykk for si meining om kvifor fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus bør leggjast ned. Leiinga sin måte å omtale fødeavdelinga og somme av dei tilsette der på, har skapt sterke reaksjonar både blant folk flest og dei som jobbar på sjukehuset. I samband med dette har dei tilsette ved fødeavdelinga sendt ut følgjande melding:


” Til befolkningen i Nordfjord

Vi på Føden ved Nordfjord Sjukehus HF har behov for å presisere følgende:

1. Det vil ikkje bli fagleg betre for fødekvinnene i Nordfjord etter den foreslåtte modellen der alle kvinnene i fylket skal føde ved Sentralsjukehuset i Førde.

2. Overjordmor ved Nordfjord Sjukehus har sete i faggruppa for ”områdeplanen for svangerskap, fødsel og barselomsorga” i Sogn og Fjordane og har dermed vore med på å gå inn for modellen med at ALLE FØDANDE i fylket skal bruke Sentralsjukehuset i Førde som fødestad. Pga faggruppas mandat var der ingen mogelegheit til å velje noverande FØDEAVDELIG. Modellen vart valgt som alternativ til FØDESTOVE.

3.Gynekologene er fagleg på høgde sjølv om dei er over 60 år.

4. Gynekologene har fullt opp å gjere sjølv om nokre få risikogravide vert henviste til å føde i Førde. Dei fleste som henvisast til Førde har behov for barnelege/barneavdeling.

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å SI SIN MENING OM FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. DIN MENING TELLER. ”


• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

lørdag 23. oktober 2010

Helseforetaka manglar politisk styring


NRK SOGN OG FJORDANE Helseføretaka får ture fram som dei vil utan politisk styring. Det meiner kommunelegar og raudgrøne lokalpolitikarar.

Fredag vedtok Helse Førde å leggje ned fødetilbodet ved lokalsjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal.
Kommunelege i Vågsøy, Trond Inselseth, meiner det er eit eksempel på at føretaka får ture fram i strid med nasjonale føringar.
Han får støtte frå fungerande ordførar i Eid, Kjell Magne Åshamar, som tryglar regjeringa om å gripe inn.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 22. oktober 2010

Kampen er ikkje over - me gjev oss ikkje!

Helse Førde har i dag gjort vedtak om å leggja ned den forsterka fødestova i Lærdal og fødeavdelinga på Nordfjordeid. Saka skal vidare til Helse Vest og til Helse- og omsorgsdepartementet.

Me gjev oss ikkje! Kampen for fødetilboda i Nordfjord og Sogn er ein viktig og rettferdig kamp, og me held fram.

Vedtaket Helse Førde gjorde i dag byggjer på ein plan som er utforma av ei styringsgruppa som ikkje representerer dei berørte brukarane og kommunane. Dette er heilt i strid med signala i Nasjonal Helseplan som er lagt ut på høyring.
Fagfolka som utarbeidde planen fekk ikkje sjå på alternativet med å oppretthalda dei lokale fødetilboda på dagens nivå eller høgare - dei fekk valet mellom jordmorstyrte fødestover eller ikkje noko fødetilbod lokalt.
Erfaring viser at legeberedskapen i Lærdal har redda liv ved fleire høve. Fødekvinner gjev òg sterkt uttrykk for at dei ynskjer - og krev - eit lokalt fødetilbod med legeberedskap.

Her er litt frå media om styremøtet og vedtaket i dag:
Bergens Tidende Legg ned fødetilbod (der Helge Bryne kallar planen "innovativ og framtidsretta")
Firda Flyttar alle fødslar til Førde
Sogn Avis Har sagt nei til Lærdal
Porten Spikaren i kista for føden i Lærdal?
NRK SFj Vil leggje ned føden uansett

Legg ned fødeavdelingarBERGENS TIDENDE Styret i Helse Førde går inn for å leggje ned fødetilboda i Lærdal og Eid. Førde får dermed einaste fødeavdelinga i Sogn og Fjordane.

Det er ei faggruppe som har tilrådd endringane styret i dag slutta seg til, omtrent med akklamasjon.

- Arbeidet som er gjort med denne saka, er noko av det mest innovative og framtidsretta i mi tid i styret. Eg trur denne modellen kan få nasjonal betydning, sa styremedlem Helge Bryne.

Avgjerda inneber at sentralsjukehuset i Førde får kvinneklinikk. Ved lokalsjukehusa i Indre Sogn og Nordfjord skal det opprettast einingar for svangerskap, barsel og kvinnesjukdomar. Her skal det mellom anna vere døgnkontinuerleg vaktordning med jordmødrer.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Bergens Tidende

Flyttar alle fødslar til FørdeFIRDA Sjukehusa i Nordfjord og Lærdal mister fødetilbodet.

Styret i Helse Førde har i dag samrøystes vedteke at alle fødslar i fylket skal skje ved Førde sentralsjukehus.

Styret vedtok ein modell med kvinneklinikk i Førde, nedlegging av fødeavdeling på Nordfjordeid og nedlegging av forsterka fødestove i Lærdal.

Ein av tre modellar
Dette er ein av tre modellar som har vorte vurdert av ei styringsgruppe leia av direktør Tore Dvergsdal ved kirurgisk klinikk i Helse Førde.

Ei fagekspertgruppe leia av avdelingssjef Kjellaug Fredly ved kvinneklinikken i Helse Førde har gitt råd til styringsgruppa.

Dei to andre modellane som har vore vurderte er:
Kvinneklinikk i Førde, jordmorstyrt fødestove på Nordfjordeid, og nedlegging av forsterka fødestove i Lærdal.
Kvinneklinikk i Førde, jordmorstyrt fødestove på Nordfjordeid, og jordmorstyrt fødestove i Lærdal.

Ikkje vilje og ønskje
Styringsgruppa konkluderte med at dei ikkje kunne tilrå jordmorstyrt fødestove i Lærdal og på Nordfjordeid.

Grunngjevinga er at ei jordmorstyrt fødestove er avhengig av vilje og ønske om å oppretthalde eit lokalt tilbod, og i vurdeingane til styringsgruppa fann dei ikkje ønske om jordmorstyrt fødestove verken hos jordmødrer eller dei lokale fastlegane.

Styrevedtaket basert på tilrådinga frå styringsgruppa inneber at Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus får eining for svangerskap, barsel og kvinnesjukdommar.

Ei slik eining inneber:
- Vaktordning med jordmødrer på sjukehusa heile døgeret for å sikre følgjeteneste.
- Tilbod til kvinner med lang reiseveg om å ligge på Lærdal eller Nordfjord sjukehus i den tida dei ventar på at fødselen skal starte opp
- Tilbod om å ha barselopphaldet på Lærdal eller Nordfjord sjukehus slik at dei får vere nærare heimen.
- Naudsynte blodprøvar og høyrselstest skal kunne takast på sjukhusa i Lærdal og Nordfjordeid.
- Barnelegeundersøkingar skal kunne takast i vare av allereie eksisterande ambuleringsordningar
- Ambulerande gynekologar frå Førde sentralsjukehus må gi tilbod om fødepoliklinikk og gynekologisk poliklinikk
- Ambulerande gynekologar frå Førde sentralsjukehus må gi tilbod om oppfølging av risikogravide, som i dag berre har dette tilbodet ved Førde sentralsjukehus
- Jordmødrene må ta vakter ved fødeavdelinga i Førde, for å sikre kontinuerlig trening i fødslar.
- Ved Lærdal og Nordfjord sjukehus skal det vere ”nødfødestove” slik at jordmor kan forløyse den fødande der ved raske fødselsforløp
- Eininga skal kunne tilby sal av jordmortenester til kommunane, enten på sjukehuset, eller ved ambulering ut i kommunane


• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka og kommentarane i Firda

Har sagt nei til LærdalSOGN AVIS Styret i Helse Førde meiner at fødetilbodet i Lærdal bør leggjast ned.

Det er ikkje Helse Førde-styret som avgjer dette, men det er liten grunn til å tru at Helse Vest-styret vil overstyra Helse Førde i denne saka. Det var rapporten frå ei arbeidsgruppe som vart vurdert av styret i dag, og denne gruppa går klart inn for den såkalla modell 1, der Førde står att med fødeavdeling, medan både Lærdal og Eid sitt fødetilbod vert lagt ned.

Styret har nett no vedteke at det må investerast mykje i nytt medisinteknisk utstyr i Helse Førde.

– Me ønskjer no å avliva den myten at me skal byggja ned lokalsjukehusa. Me skal ha topp utstyr på sjukehusa, sa styreleiar Clara Øberg.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka og kommentarane i Sogn Avis

Spikaren i kista for føden i Lærdal?Eit samrøystes styre i Helse Førde vedtok i dag at den forsterka fødestova skal leggast ned. Helse Vest har det endelege ordet, men truleg skal det mykje til for dei landar på eit anna standpunkt.

No kjem vel ikkje dagens styrevedtaket i Helse Førde som ei bombe, for dette har dei gjeve klart uttrykk for tidlegare. Det kan likevel ikkje vere tvil om at styrevedtaket fredag er eit steg vidare mot nedlegging. Styret føl her opp fagutvalet og styringsgruppa si tilråding om at alt fødetilbod i Sogn og Fjordane skal skje ved Sentralsjukehuset i Førde. Som i klar tale medfører at fødeavdelinga på Eid og den forsterka fødestova i Lærdal vert lagt ned.

Nrk Sogn og Fjordane skriv at på si nettside at sjølv om det skulle kome meir pengar frå Staten vil Helse Førde styret likevel leggje ned fødetilbodet på dei to lokalsjukehusa. Denne gongen går dei eit steg lengre og seier det ikkje er fagleg tilrådeleg å ha fødetilbod i Lærdal og på Nordfjordeid. Økonomi blir denne gongen ikkje kopla opp mot vedtaket, heiter det.

Styremedlem Knut Cotta Schønberg la vekt på at dagens ordning der gyneologane går lange vakter ved lokalsjukehusa, ikkje kan halde fram lengre. Og la til det var uhøyrt at spesialistane jobba veke etter veke i strekk.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Porten

Vil leggje ned føden uansettNRK SOGN OG FJORDANE Sjølv om det skulle kome meir pengar frå staten vil styret i Helse Førde uansett leggje fødetilboda på Nordfjordeid og i Lærdal.

Vedtaket er eit innspel i høyringsrunden til ein plan for svangerskap, fødsles- og barselsomsorg for heile Vestlandet.

Helse Førde har tidlegare gått inn for nedlegging av fødeavdelinga på Nordfjordeid og fødestova i Lærdal dersom dei ikkje fekk tilført meir midlar frå staten.

– Ikkje fagleg tilrådeleg
Denne gongen går dei eit steg lenger, og seier det i høve framtidige krav ikkje er fagleg tilrådeleg å ha fødetilbod i Lærdal og på Nordfjordeid. Økonomi blir denne gongen ikkje kopla opp mot vedtaket.

Det einaste fødetilbodet i Sogn og Fjordane blir dermed ved Førde sentralsjukehus.

Samrøystes vedtak
Styrevedtaket var samrøysta og det var sterkt støtte til faggruppa sitt arbeid om at fødetilboda i Lærdal og i Eid skal leggjast ned.

Også dei to Senterpartipolitikarane i styret, nestleiar Jorunn Ringstad og Anni Felde, stilte seg fullt og heilt bak tilrådinga.

Styremedlem Knut Cotta Schønberg la vekt på at dagens ordning der gyneologane går lange vakter ved lokalsjukehusa, ikkje kan halde fram lenger
– Kvifor skal spesialistane jobbe veke etter veke i strekk, det er uhøyrt, sa han.

Samarbeid med andre
Helge Bryne som er Helse Vest sin representant i Helse Førde-styret, meiner nedlegging av fødetilboda fangar opp den moderne medisinen og dei enklare reisemoglegheiten vi har i dag.

Vedtaket inneber også at det skal starta eit samarbeid om fødetilbodet med Helse Sunnmøre og Helse Bergen

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka "Vil leggje ned føden uansett" hjå NRK Sogn og Fjordane

Ungdomsopprør: Skriv under brevet til helseministeren (for aldersgruppa 13-19 år)


Ungdomsrådet i Lærdal har starta underskriftskampanje, som er lagt ut både på Facebook og underskrift.no. Kampanjen er retta mot ungdom i alderen 13 til 19 år (det er berre deira underskrifter som skal samlast no).

Ungdomsrådet (og sjølvsagt Forsvar Lærdal sjukehus) oppmodar alle i alderen 13-19 år om å signere dette oppropet:

Kjære Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen!

Som ungdom i Indre Sogn, og som Indre Sogn si framtid er det klart at me har engasjert oss i den viktige sjukehussaka. Gjennom heile den tida ungdomen har vore engasjert i saka har me vore klare på ein ting: Skal Indre Sogn ha ei framtid, så må me ha sjukehuset vårt!

Etter endt utdanning står me ungdommar framføre mange viktige val i livet. Eit av dei er at me skal velja oss ein stad å bu. Dersom det vert slik at me kanskje må føda ungane våre i ein ambulanse på veg til Førde, eller dersom me må reisa i timevis når ungane våre har brote foten, ja då vel me ikkje Indre Sogn som vår bustad!

Ein jobb vil me også ha. Lærdal sjukehus rommar arbeidsplassar i hundretal, og det vil verta ein lokal katastrofe dersom sjukehuset vert nedlagd. Me har ikkje råd til å miste så mange arbeidsplassar.

Ei nedlegging er i strid med det du, og dine regjeringsmedlemmar, lova oss i Soria Moria 2. Nærleik til akuttberedskap og fødetilbod, oppretthalda dagens desentraliserte sjukehusstruktur, ikkje leggja ned lokalsjukehus, bidra til å styrke utkantane.

Ungdomen i Indre Sogn har inga lit til Helse-Førde-styret. Me set vår lit til deg, Kjære Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hugs kva du lova oss i Soria Moria 2. Hugs kva du skreiv til ungdomsrådet i Lærdal i sumar. Vær så venleg, ta ikkje ifrå oss tryggleiksbasen vår!


• Klikk her eller på overskrifta for å sjå underskriftslista og signere
• Finn Lærdal Ungdomsråd på Facebook ved å klikke her.

torsdag 21. oktober 2010

Ordførar Sanden: – Eit svik mot Lærdal


SOGN AVIS – Den manglande støtta som Lærdal har fått frå regionsenteret og andre kommunar i regionrådet når det gjeld sjukehuset, er eit direkte svik mot kommunen.

Det sa ordførar Arne Sanden i Lærdal under regionsenterkonferansen i Sogndal tysdag. Sanden vende seg direkte til regionrådsleiar Torodd Urnes og sa han kom på ein viktig læresetning under sitt besøk i Lærdal sin venskapsby Jeriko nyleg.

Eigedomen til naboen
– Du skal ikkje trå etter eigedomen til naboen din. Den læresetninga har eg skjøna innhaldet i. Sogndal kommune, med administrasjon og formannskapet i spissen, har ikkje skjøna det. Lærdal kommune har 250 kompetansearbeidsplassar på sjukehuset. Dei er utruleg viktige, ikkje berre for oss, men for heile regionen. Det som har skjedd det siste trekvart året, har sett regionsamarbeidet på spel. Ikkje berre vil Sogndal leggja ned sjukehuset i Lærdal, men dei vil samla saman ruinhaugen og byggja det opp att i Sogndal.

Skjult dagsorden
Sanden hevda at dette skjedde gjennom ein skjult dagsorden, med styreleiar Clara Øberg i Helse Førde som den viktigaste medspelaren.

– Eg blir heilt skjelven når eg tenkjer på dette, sa Sanden, som gjorde det heilt klart at Lærdal ikkje ville bidra på nokon måte til å styrkja Sogndal som regionsenter.

Vil ikkje kommentera
Ordførar i Sogndal Jarle Aarvoll ynskjer ikkje å kommentera utspelet for Sanden.
– Av og til kjem det situasjonar der det blir sagt noko som får stå for den som seier det si rekning, seier han og legg til:
– Eg vil seia som professor Tor Selstad sa under konferansen at dersom me ikkje evnar å sjå ut over eigne kommunegrenser, så blir me alle taparar.

Clara Øberg seier ho slett ikkje har hatt ein skjult agenda.
– Det er jo veldig synd at ein ordførar vil senka seg ned på det nivået han har senka seg ned på. Men det er lite me kan gjera. Det er først og fremst eit problem for Lærdal som har den ordføraren dei har, seier Øberg i ein kommentar til NRK.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

• Som bakgrunnsmateriale kan det vere interessant å lese oppatt innlegget aksjonsleiar la ut på denne bloggen 8. mars 2010. Det finn du her.

Ap-sekretær hjå desperate Ap-folk


NRK SOGN OG FJORDANE Partisekretær i AP fekk høyra kva helsevalløfta til partiet var verd.

- Me har gått ut og lovd velgjarane våre å behalda sjukehusa våre slik me har dei. Også kjem dei folkevalde i ettertid og bryt den lovnaden. Det er å lura velgjarane, noko som ikkje er bra i det heile teke, seier kommunestyrerepresentant Rolf Lefdal i Eid, ein av dei som har meldt seg ut av partiet i rein frustrasjon.

- Nordfjordeid ikkje tilfeldig
Striden kring lokalsjukehusa fører til harde tak internt i Arbeiderpartiet. Helse Førde vil legge ned føde og akuttilbod ved sjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal, det har ført til at fleire politikarar har meldt seg ut av partiet.

I Selje kommune har lokallaget i praksis blitt nedlagt då samtlege tillitsvalde la ned verva sine og meldte seg ut av partiet.

I dag var Ap sin partisekretær Raymond Johansen i Nordfjord for å roe gemytta.
- Det er ikkje tilfeldig at eg er akkurat her i Nordjordeid, eit av områda der dette er det mest brennheite temaet, seier Johansen.

- Meir alvorleg
Han har opprøret i Hardanger friskt i minne. Men lokallagsleiar i Eid Siri Sandvik meiner at situasjonen i Nordfjord kan bli verre enn den i Hardanger.
- Her handlar det om liv og helse, og det er mykje meir alvorleg, Endar det med nedlegging, er dette løftebrot.

Men Johansen kunne ikkje lova noko i dag.
- Eg håpar inderleg me klarar å få fram at alle skal ha krav på det same gode helsetilbodet, uansett kvar ein bur i Norge.

Fryktar masseutmelding
Rolf Lefdal ser på internett ei gruppe på Facebook som viser at engasjementet er enormt.
- Stor oppslutnad. 4182 medlemmar.

Sjølv har han mistra trua på eige parti, han er overtydd om at det vil verte endå fleire utmeldingar om Nordfjordingane tapar sjukehustriden.
- Heilt klart, då vert det masseutmelding.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Ungdomsopprør mot nedlegging av Lærdal sjukehus


LÆRDAL UNGDOMSRÅD, 21. OKTOBER 2010

Kjære Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen!

Som ungdom i Indre Sogn, og som Indre Sogn si framtid er det klart at me har engasjert oss i den viktige sjukehussaka. Gjennom heile den tida ungdomen har vore engasjert i saka har me vore klare på ein ting: Skal Indre Sogn ha ei framtid, så må me ha sjukehuset vårt!

Etter endt utdanning står me ungdommar framføre mange viktige val i livet. Eit av dei er at me skal velja oss ein stad å bu. Dersom det vert slik at me kanskje må føda ungane våre i ein ambulanse på veg til Førde, eller dersom me må reisa i timevis når ungane våre har brote foten, ja då vel me ikkje Indre Sogn som vår bustad!

Ein jobb vil me også ha. Lærdal sjukehus rommar arbeidsplassar i hundretal, og det vil verta ein lokal katastrofe dersom sjukehuset vert nedlagd. Me har ikkje råd til å miste så mange arbeidsplassar.

Ei nedlegging er i strid med det du, og dine regjeringsmedlemmar, lova oss i Soria Moria 2. Nærleik til akuttberedskap og fødetilbod, oppretthalda dagens desentraliserte sjukehusstruktur, ikkje leggja ned lokalsjukehus, bidra til å styrke utkantane.

Ungdomen i Indre Sogn har inga lit til Helse-Førde-styret. Me set vår lit til deg, Kjære Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hugs kva du lova oss i Soria Moria 2. Hugs kva du skreiv til ungdomsrådet i Lærdal i sumar. Vær så venleg, ta ikkje ifrå oss tryggleiksbasen vår!

Med venleg helsing
Ungdomen i Lærdal, Årdal og Aurland


• Klikk her eller på overskrifta for å sjå oppropet på Facebooksida til Lærdal ungdomsråd

tirsdag 19. oktober 2010

Styremøte i Helse Førde 22. oktober 2010


Styremøte 22.10.2010
Møtestart kl 09.00 på møterom 4, Førde sentralsjukehus 2. etasje.


Sakene til styremøtet:

Saksliste HF 22 okt 2010
Styreprotokoll HF 30 09 2010
Styresak 061-10 O Ad si orientering 22 okt 2010
Styresak 062-10 A Rapportering fra verksemda per september 2010
Styresak 063-10 A Møteplan 2011 for styret HF
Styresak 064-10 A Prioriteringar investeringsplan HF 2011
Styresak 065-10 A Områdeplan fødeteneste i HF
Plan fødeteneste HF
Liste vedlegg til styresak 065-10 A
Verksemdsrapport KIR september 2010
Verksemdsrapport MED september 2010
Verksemdsrapport PHV september 2010
Verksemdsrapport Stab september 2010

• Last ned sakene frå Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Navarsete: Lover omkamp om lokalsykehus


NATIONEN — Regjeringens utkast til ny helseplan gjør det naturlig å se på alle nedleggingssaker på nytt, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Det nye høringsutkastet til Nasjonal helse- og omsorgsplan legger ikke debatten om lokalsykehusene død: Det står at akuttfunksjoner og fødetilbud ikke nødvendigvis skal gis ved alle sykehus, og det følger opp et punkt om at ingen lokalsykehus skal legges ned, med et punkt om at noen lokalsykehus vil bli lagt ned, og funksjonene til flere flyttet/slått sammen i et nytt sykehus som bygges i nærheten.

Les også: Viktige helselover ut på høring

Men det står også at alle skal sikres «Nærhet til lokalsykehusfunksjoner med god kompetanse og kvalitet», at berørte kommuner skal trekkes inn i arbeidet i større grad enn i dag, og at punkter som avstand, geografi og reisetid skal vektlegges ved strukturering av tilbud.

— Må vurderes på nytt
Disse siste punktene innebærer en reell endring i forhold til dagens praksis, ifølge Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Les også: Vil la Stortinget avgjøre fødestuenes framtid

— Det har vært viktig for meg at lokalsykehusenes plass i det nye systemet skal være tydelig. Det står klart at vi skal ha en desentralisert sykehusstruktur og større trygghet rundt eventuelle endringer i fødetilbud og akuttmotakstjenester, sier Navarsete.

— Hva betyr dette for aksjonistene rundt omkring i landet i dag? Gjelder disse nye prioriteringene også for vedtak som allerede er fattet?
— Jeg mener det som står om avstand, geografi og tilgjengelighet som kriterier, gjør at forslagene som allerede ligger må ses på med nye øyne, og at de nye kriteriene må legges mer til grunn.

— Er resten av regjeringen enige i dette?
— Det må de være nå når dette blir vedtatt. Det viktige nå er at alle som er enige med oss, bretter opp ermene og står på.

Vil diskutere foretak
SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen er enig med Navarsete.
— Flere foretak, blant annet Helse Midt-Norge og Helse Vest, har lagt store og omfattende planer. Begynner de noe nå, risikerer de bare å bli stoppet når vedtaket kommer, sier Hansen.

Høringsutkastet sier at foretaksmodellen opprettholdes, men også at foretaksloven skal evalueres. Hansen mener det også åpner for en debatt om foretaksmodellen.
— Det må være legalt og relevant å diskutere om modellen er egnet til å styre norsk helsevesen. La oss få en debatt på det.

— Innmari bra
Bente Øien Hauge, koordinator for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, var i går i Oslo og hadde møter med Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er fornøyd med signalene hun fikk både i helseplanutkastet og fra statssekretær Robin Martin Kåss (Ap).
— Jeg synes det som står om at kommunene og brukerne skal trekkes inn, er innmari bra. Når hensyn som geografi og reisetid presiseres i Nasjonal helseplan, må nok helseforetakene gå en runde en til. I dag sitter helseforetakene som konger på haugen og dikterer planprosessene, men det er klart vi tror det rette laget vil vinne omkampen når kommuner og brukere får være med som likeverdige partnere.

— Navarsete ror
Utenfor regjeringspartiene er KrFs helsepolitiske talskvinne Laila Dåvøy mer skeptisk.
— Hvis Navarsete mener planen er et forsvar for lokalsykehusene, leser hun den på en helt annen måte enn meg. Her tror jeg Navarsete ror litt. Det vi har sett, er at regjeringen ikke definerer lokalsykehus, men fjerner funksjon etter funksjon, helt til det som er igjen i praksis bare er et lokalmedisinsk senter med litt akuttilbud. De får heller kalle en spade for en spade og innrømme at de legger ned.

• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Kommunal Rapport: Her er framtidas helseregning


KOMMUNAL RAPPORT Regjeringen la mandag fram tre modeller for hvordan kommunene skal betale for framtidens pasienter.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap), helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) la i dag fram høringsforslagene til ny samhandlingsreform på Sofienberghjemmet i Oslo.

Forslagene inneholder to nye lover, samt grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Her kommer det fram at regjeringen ønsker at kommunene skal få et medfinansieringsansvar på 20 prosent, og at én av disse tre modellene er aktuelle:

• En avgrenset modell etter alder som inkluderer alle innleggelser/behandlinger for eldre over 80 år (også operasjoner)
• En avgrenset modell etter diagnose(r) som inkluderer alle medisinske innleggelser/behandlinger (altså ikke operasjoner)
• I tillegg utredes kommunal medfinansiering innen psykisk helsevern og rusbehandling og opphold i private opptreningsinstitusjoner basert på liggedøgn.

Regjeringen ønsker dessuten at kommunene skal få det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter ved sykehusene. Den foreslåtte ordningen skal finansieres ved at de regionale helseforetakene får et trekk i sine rammer og kommunene en økning i sine rammer.

Stoltenberg understreker at medfinansiering for kommunene er en veldig viktig del av samhandlingsreformen.
– Den vil endre måten en tenker på. Det vil gi kommunene motivasjon til å drive behandlingstilbud tidlig i sykdomsforløpet, han til Kommunal Rapport.

– Trenger kommunene i ryggen
Diskusjonen om hvordan kommunene skal være med på å betale for framtidens helsetjenester, har vært intens siden daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) la fram forslaget til samhandlingsreform.

KS har åpnet for å vurdere medfinansiering avgrenset til grupper hvor kommunens tilbud i stor grad kan påvirke etterspørselen etter sykehustjenester, og gått imot innføring av betalingsordning for utskrivingsklare pasienter.

Nå vil debatten gå videre og kommunalminister Liv-Signe Navarsete (Sp) ber kommunene si sin klare mening om forslagene.
– Det er fortsatt rom for kommunene for å påvirke. Vi vet at KS jobber godt, og de gjør en viktig jobb, men jeg vil oppfordre samtlige 430 kommuner til å si sin mening, sier hun til Kommunal Rapport.

– Trenger du dem i ryggen for å få en god samhandlingsreform for kommunene?
– Ja, vi trenger en kommunesektor som er oppegående, som gir beskjed om hva som er viktig. Det trenger også helseministeren, sier Navarsete.

Høringsfristen er 18. januar. Regjeringen har laget en egen side på Internett om forslagene om samhandlingsreformen. Her kan også privatpersoner si sin mening om forslagene.

Forslagene og høringsuttalelsene vil danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal legges fram før påske neste år.

Samhandlingsreformen skal tre i kraft 1. januar 2012.

Her kan du lese forslagene om samhandlingsreformen og si din mening om dem:
https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Si din mening om fremtidens helse- og omsorgstjenester!


HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, 18. OKTOBER 2010

Departementet gjennomfører en åpen netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Vi inviterer både tradisjonelle høringsinstanser og alle andre til å si sin mening om fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til nettstedet Fremtidens helsetjeneste

Registrer deg og legg inn dine bidrag! Kommenter andres innlegg! Delta i diskusjonen!
Denne netthøringen er et ledd i departementets arbeid med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011. Høringssvarene blir viktige innspill til meldingsarbeidet.

Du må ha registrert deg, og være innlogget for å sende høringssvar eller kommentere andres svar.

Du kan registrere deg som privatperson eller som virksomhet/organisasjon (fylkeskommune, kommune, offentlig organ, fagforening etc.). Ved registreringen oppgir du ditt eller virksomhetens navn og en e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt et passord som skal brukes ved innlogging. Bekreftelse på publiserte høringssvar blir sendt på e-post.

Høringssvar avgis for hvert enkelt tema. På åpningssiden er det også mulig å gi generelle høringssvar. Dersom du vil avgi høringssvar på flere temaer, er det enklest å benytte siden Mine høringssvar som blir opprettet etter at du har logget deg inn.

Ethvert høringssvar som sendes inn før 18.01.2011, regnes som saksdokument (offentlighetsloven § 4). Det blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Departementet vil ikke besvare eller kommentere høringssvar.

Høringen er en offentlig prosess. Derfor er retningslinjene strengere enn i de fleste diskusjonsfora.

søndag 17. oktober 2010

Åge Starheim (FrP) spør helse- og omsorgsministeren om Nordfjord sjukehus


Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:39 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen


Spørsmål
Åge Starheim (FrP): Eg viser til brev frå Nordfjordrådet til helse- og omsorgsministeren med krav frå Nordfjordrådet om at den pågåande nedlegginga av Nordfjord Sjukehus vert stogga. I brevet går det fram at repr. frå Nordfjordrådet har vore i departementet og fått sterke lovnadar og forsikringar som ikkje harmonerar med det som no skjer i helseføretaket. Når slike lovnadar er gjeve frå statlege styresmakter har eg følgjande spørsmål: Vil statsråden no gripe inn og stogge nedlegginga/nedbemanninga av Nordfjord Sjukehus?
Begrunnelse
Eg viser til brev frå Nordfjordrådet v/ordførarane i Nordfjord til statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen med krav frå Nordfjordrådet om at den pågåande nedlegginga av Nordfjord Sjukehus vert stogga.

Svar
Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har i enhver sammenheng uttrykt regjeringens politikk på området. Regjeringen er klar på at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at en fremdeles skal ha sykehus på alle de tre stedene det er lokalsykehus i Sogn og Fjordane i dag; Førde, Nordfjordeid og Lærdal. Det jeg i tillegg har sagt er at vi kommer til å ha et indremedisinsk tilbud både på sykehuset i Lærdal og i Nordfjordeid, slik at en skal kunne ta seg spesielt godt av pasienter med kroniske sykdommer også ved akutt forverring av sykdommen. Når det gjelder fødetilbudet, så er det lagt opp til at Helse Vest RHF utarbeider en helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet innen 15. november 2010. Denne planen skal legges fram for departementet. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødemeldingen i fjor. Jeg har en klar forventning til at styrene for de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har fanget opp de politiske signalene som er gitt i saken, men jeg vil samtidig gjøre det klart at jeg som helse- og omsorgsminister alltid vurderer om saken er av en slik karakter at den skal videre inn til departementet. Til slutt vil jeg minne om at saken om framtidig organisering av sykehustilbudet i Sogn og Fjordane skal behandles i Helse Vest RHF i løpet av høsten.

• Les spørsmålet og svaret på Stortingets sider ved å klikke her eller på overskrifta

lørdag 16. oktober 2010

Møter departementet


SOGN AVIS Bente Øien Hauge møter helse- og omsorgsdepartementet kommande måndag for å overbringa høyringsuttalen.

– Me har rett og slett bede om eit hastemøte med departementet som følgje av dei mange reaksjonane me har fått, både frå Sogn, Nordfjord, Stord og Odda, seier Øien Hauge som møter som koordinator for Folkebevegelsen for lokalsjukehusa.

Rask respons
Ho skal saman med tre andre frå folkebevegelsen møta statssekretær Robin Martin Kåss og representantar for embetsverket, og vil komma til å nytta høve til å gå gjennom ein del av punkta i høyringsfråsegna med ham.
– Eg reknar ikkje med lovnader, det får ein aldri i slike samanhengar. Men eg tok kontakt og bad om eit møte og fekk respons alt dagen etter, der me vart tilbydde møtetid på ei vekes varsel. Eg tolkar det som eit signal om at dei er interesserte i å lytta til oss, seier Øien Hauge.

Lagnadstid
Ho seier det er ein avgjerande periode lagnaden for lokalsjukehusa er inne i, ettersom Nasjonal helseplan vert utarbeidd på overtid, og fleire av partia på Stortinget har signalisert at dei vil ta attende den politiske kontrollen med sjukehusstruktur.
– Då vil slike avgjerder som den Helse Førde no prøver å få gjennomført, bli handsama på eit høgare nivå og sett i samanheng med Nasjonal helseplan. Det er tydeleg at stadig fleire ser at føretaksmodellen ikkje er den rette, også i Arbeiderpartiet, seier aksjonsleiaren.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Starheim: – Helsestatsråden vil ikkje gripe inn


FJORDABLADET – Eg tolkar svaret frå helseministeren som om at ho ikkje kjem til å stoppe nedbygginga av Nordfjord sjukehus.

Dette seier Åge Starheim (Frp) etter at statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) har gitt svar på spørsmålet han stilte i førre veke. Starheim sitt spørsmål var; «Vil statsråden gripe inn og stogge nedlegginga/nedbemanninga av Nordfjord Sjukehus?»
I sitt svar til Starheim skriv helseministeren; «Eg har i einkvar samanheng uttrykt regjeringa sin politikk på området. Regjeringa er klar på at ingen lokalsjukehus skal leggast ned, og at ein framleis skal ha sjukehus på alle dei tre stadene det er lokalsjukehus i Sogn og Fjordane i dag; Førde, Nordfjordeid og Lærdal.

Fødetilbodet
– Det eg i tillegg har sagt er at vi kjem til å ha eit indremedisinsk tilbod både på sjukehuset i Lærdal og i Nordfjordeid, slik at ein skal kunne ta seg spesielt godt av pasientar med kroniske sjukdomar også ved akutt forverring av sjukdommen. Når det gjelder fødetilbodet, så er det lagt opp til at Helse Vest RHF utarbeider ein heilskapleg og lokalt tilpassa plan for fødetilbodet innan 15. november 2010. Denne planen skal leggast fram for departementet. Dette er eit ledd i oppfølginga av Stortinget si behandling av fødemeldinga i fjor.

Politiske signal
– Eg har ein klar forventning til at styra for dei regionale helseføretaka og underliggande helseføretak har fanga opp dei politiske signala som er gitt i saka, men eg vil samtidig gjere det klart at eg som helse- og omsorgsminister alltid vurderer om saken er av ein slik karakter at den skal vidare inn til departementet.
Til slutt vil eg minne om at saka om framtidig organisering av sjukehustilbodet i Sogn og Fjordane skal behandlast i Helse Vest RHF i løpet av hausten, skriv Anne-Grethe Strøm-Erichsen i sitt svar til Åge Starheim. .

Hensikta?
– Svaret fortel meg for det første at helseministeren ikkje kjem til å gripe inn og stoppe nedbemanninga/nedlegginga av Nordfjord sjukehus. For det andre fortel svarte meg at dei som har vore i møte med departementet ikkje har fått andre lovnader enn det som kjem fram i statsråden sitt svar på mitt spørsmål. Svarte fortel meg også at delegasjonane frå Nordfjord, som har vore i departementet, ikkje har bedt om ei konkretisering på kva innhald lokalsjukehusa skal ha. Om dei har gjort det, så har dei truleg fått det same svaret som det vi har fått når dette spørsmålet har blitt stilt. Nemleg ikkje noko svar. Spørsmålet mitt blir då kva hensikt ein har hatt med alle turane til Oslo og møta med departementet?, spør Starheim.

Ikkje sjukehus
– Svaret frå Strøm-Erichsen når det gjeld fødetilbodet ved lokalsjukehuset i Lærdal og på Nordfjordeid, eit tilbod faggruppa i Helse Førde har føreslått å legge ned, tolkar eg som at statsråden ikkje kjem til å stoppe. Ei nedlegging av fødetilbodet betyr i realiteten at ein sagar bort endå ein fot som sjukehuset kviler på. Alle skjønar at då at heile sjukehuset haltar vidare, utan å vere eit fullverdig sjukehus, seier Åge Starheim.

Etiske retningslinjer
Framstegspartipolitikaren tykkjer det er svært skuffande at helsesatsråden ikkje ser og tek på alvor den frustrasjonen som rår blant dei tilsette.
– Eg har stor forståing for dei tilsette ved Nordfjord sjukehus sin frustrasjon over det som skjer med sjukehuset. Vi har etiske retningslinjer i staten som er klare på korleis tilsette skal behandlast. Det som skjer ved Nordfjord sjukehus er etter mitt syn klare brot på desse retningslinjene. Dersom personalpolitikken til helseføretaket fører til at svært høgt kompetent helsepersonell pakkar saman og reiser frå Sogn og Fjordane, så er det i første rekkje eit stort tap for befolkninga i fylket. I tillegg kjem vi ikkje unna at helsestatsråden har eit stort ansvar som tillet at det skjer. Ein ting er sikkert, statsråden kan ikkje påstå at ho ikkje har blitt gjort kjent med denne situasjonen, seier Åge Starheim.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta