mandag 29. oktober 2007

Leiar for Sogn Regionråd støttar avgjerda om Florø

Leiar for Sogn Regionråd og Leikangerordførar Olav Lunden (Ap) er sitert i papirutgåva av Firda 30. oktober på at han støttar lina som styret for Helse Førde no har lagt seg på, i forsøket på å rette opp økonomien i føretaket:

– Dette handlar ikkje om nedlegging av Nærsjukehuset, men om ein dyr sengepost som er ei avdeling under Førde sentralsjukehus, og der sjukehuset i Førde i dag har kapasitet til å ta over pasientane. Dette er ei samordning av avdelingar, og eg har forståing for at det må gjerast slike grep for å betre økonomien, seier han i følge Firda.

Lunden meinar at dei statlege bindingane ikkje må vere så fastlåste at dei hindrar Helse Førde i å få sjukehusdrifta i ein pålagd balanse.

Lunden er i selskap m.a. med Førde Arbeidarparti i dette synet. Ja, ja.

søndag 28. oktober 2007

Sentralisering og lokalsjukehuskannibalisme

Advarsel mot lokalsjukehuskannibalisme: Den som støtter nedlegging av nærsjukehuset i Florø, og tror med det at en redder sitt eget sykehus, bør tenke seg godt om! Med det gapet mellom helseforetakets behov og de bevilgningene som blir gitt, vil fanden løpe i hælene på den som til en hver tid er minst. Så hvem ryker neste gang? Vil Opseth være fornøyd før det bare er ett sykehus i fylket?

Jeg lurer på hva Flora-ordfører Bente Frøyen Steindal tenker nå, hun som støttet Opseth på møte om sentralsykehuset tidligere i år: "… ordførar Bente Frøyen Steindal i Flora støttar på mange måtar Opseth. Ho tek til orde for at lokalsjukehusa i Nordfjord og Lærdal bør gjerast om til nærsjukehus slik som i Florø. - Eg meiner at det bør ein sjå på, for det har noko med utviklinga i befolkninga å gjere, og eg synest det er viktig at nærsjukehuset er eit pilotprosjekt, så folk burde vere stolte av det sentralsjukehuset får til."

Møtet i januar og Opseths ønske om ytterligere sentralisering var bl.a. omtalt på NRK Sogn og Fjordanes nettsider:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.1605885

Innsparinger i Helse Førde

Sylvia forventer det, og Helse Vest forventer det: Helse Førde skal spare flere titalls millioner på driften i 2008. Bevilgningsøkningen i forslaget til statsbudsjett for neste år er forventet å gi Helse Førde ca 14 millioner mer - altså bare litt mer enn et musepiss i havet.

På styremøtene snakkes det om å ha "trykk" på omstillinger, om å komme i en økonomisk situasjon som gir handlingsfrihet, om å oppfylle eiers krav, om å få gjennomført innsparingene, om å effektivisere og modernisere. Retorikken skal tydeligvis demonstrere for all verden styrets og administrasjonens besluttsomhet, samtidig som underskuddet (dvs gapet mellom bevilgninger og det reelle behov) er enormt.

På forrige styremøte ble det vedtatt å legge ned sengepostene ved nærsjukehuset i Florø og selge bygningene. Helse Førde tror de kan spare 20 millioner kroner på dette tiltaket. Media har hatt stort fokus på denne saken, men hva med resten av tiltakene som dels er under gjennomføring og dels er under planlegging i helseforetaket vårt?

Får vi et mer moderne, mer fremtidsrettet helsevesen av å tyne sykehusene og slite ut personalet? Eller vil sparetiltakene på sikt kan ødelegge for rekruttering, uthule de offentlige sykehusene og jage gode folk over til stillinger i det private? Er stillingsstopp og vedlikeholdsstopp virkelig rødgrønn sykehuspolitikk?

Jeg tror det er noen områder der tiltakene som nå er på gang i Helse Førde kan effektivisere driften uten at det går ut over pasientene. Og enkelte av tiltakene kan også gi et bedre tilbud.

Men her er eksempler på hva Helse Førde har på blokken for å prøve å oppnå budsjettmål (- og tilsvarende skjer i mange andre helseforetak) som jeg mener svekker sykehusene og kvaliteten på tilbudet til pasientene:
- Reduksjon i netto årsverk (klarer "bare" å redusere med 30 årsverk i 2007, målet var 100)
- Generell stillingsstopp i alle klinikker og administrasjon
- Kutt i budsjett for medisinsk-teknisk utstyr
- Kutt i senger ved medisinsk klinikk
- Skrive pasientene ut fortere (styret har i sin visdom bestemt at gjennomsnittlig liggetid på 4 dager er passe for pasienter på medisinsk avdeling)
- Holde ubesatt stillinger/stillingsprosenter inne medisinsk klinikk for bl.a. ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier på barneavdeling og hjelpepleier på revmatologisk avdeling
- Redusere antall laboratorieprøver som blir tatt
- Inndratt stillinger for hjelpepleiere og holde ubesatte stillinger for radiograf/bioingeniør på radiologisk avdeling, Førde
- Flere pasienter må transporteres sammen, både ved innleggelse, overføring mellom sykehus og hjemtransport (foretaket har bl.a. kjøpt inn tobåreambulanse)
- Overføring av pasienter mellom ambulanser
- Ferie- og periodestenging av sengeposter/avdelinger
- Redusert legeberedskap på kirurgisk akuttmottak (i Førde)
- Fjerne gynekologene ved fødestuen i Lærdal
- La færre pasienter bli akutt innlagt på sykehus på kvelds- og nattetid
- Redusert bemanning i akuttmottaket (en skal bl.a. redusere innleie av vikar ved fravær av personell på kveldstid).
- 100 % stilling som førskolelærer ved personalbarnehage ubesatt, kvitte seg med barnehager
- Reduserte tiltak på Opplæringsplanen
- Reduksjon i vaktberedskap for IT/omlegging til elektronisk pasientjournal
- Reduksjon i reise, årsverk, drift innen forskning og utvikling (FOU)
- Salg av boliger for sykehuspersonale, økning av husleie med 6%

For spesielt interesserte anbefales videre lesning i heftet "Tiltak under gjennomføring Helse Førde HF". Jeg regner med at dette er et dokument som en kan få ved å henvende seg til Helse Førde.
Ellers er det også lesestoff i sakspapirene til forrige styremøte (26. oktober), som en får ved å klikke på riktig lenke på denne siden:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=734&Category.ID=859

fredag 26. oktober 2007

Florø sjukehus blir nedlagt

I dag har Helse Førde-styret vedtatt å legge ned sengeposten ved nærsykehuset i Florø og selge bygningene. Med andre ord "nedlegging av nærsjukehuset i Florø". Helse Førdes egen polikliniske virksomhet i Florø skal drives videre i leiede lokaler. Med dette grepet regner Helse Førde med å spare inn nærmere 20 millioner av de 100 millionene de er pålagt å kutte i budsjettet for 2008. Hvorvidt denne innsparingen er realistisk, gjenstår å se.

Formelt har ikke Florø sjukehus de siste årene vært et eget sykehus, men en avdeling av Førde sentralsjukehus. For noen år siden var Florø et lite, men fullt oppegående lokalsykehus som med stabilt og godt kvalifisert personale sørget for effektiv behandling, fornøyde pasienter og holdt budsjettet sitt. Etter noen års gradvis demontering, ble sykehuset av daværende helseminister Dagfinn Høybråten gjort om til et såkalt nærsjukehus, et pilotprosjekt av nasjonal interesse. Dessverre fulgte det ingen penger med statusen, og finansieringen ble overlatt til Helse Førde og kommunene rundt.

Helse Førde er pålagt å spare 100 millioner kroner på budsjettet for 2008, og styret ser nok dette som den eneste mulighet til å gjøre et grep som monner. Men på nasjonalt plan blir det selvfølgelig ingen - absolutt ingen - som etter dette kan forestille seg å gå inn for noe som ligner "nærsjukehus".

Se mer om saken bl.a. her:
nrk.no/sfj
firda.no
fjordabladet.no

tirsdag 23. oktober 2007

Fleire bidrag til aksjonen!

Kasseraren melder om fleire bidrag til aksjonen, både frå private og verksemder i Sogn. Me takkar alle!

Økonomisk støtte frå Lærdal SV til aksjonen!

Saksa frå Porten:
Lærdal SV har gjeve 10.000 kroner i støtte til Forsvar Lærdal sjukehus, og oppfordrar andre lag og organisasjonar som soknar til sjukehuset om også å støtte aksjonen med pengar.

-Partilaget vårt håpar at dette og andre viktige bidrag til sjukehusaksjonen vil syte for at den kan halde fram med det viktig arbeidet den gjer for folk i regionen vår, seier Jens Rikheim i Lærdal SV.

Forsvar Lærdal sjukehus takkar!

fredag 12. oktober 2007

Lærdal og Aurland LHL utfordrar lag og organisasjonar

På porten.no finn me følgjande gledelege melding i dag:
"Leiar Jarle Vindedal i Lærdal og Aurland LHL viser til melding laurdag om at Forsvar Lærdal sjukehus kan verta lagt ned grunna pengemangel. Vårt lag har difor fatta vedtak om å gje overskotet me fekk inn ved loddsal på Haustmarknaden - kr 6 000 - til dette føremål.
Vindedal seier vidare: - Me vil oppmoda alle lag og organisasjonar som soknar til sjukehuset om å gje ei gåve til Forsvar Lærdal sjukehus, slik at det viktige arbeidet dei gjer ikkje vert stoppa.

Forsvar Lærdal sjukehus takkar for løyvinga og initiativet! Det er alt eitt anna lag som har teke kontakt med oss om denne utfordringa frå LHL. Me er takksame for alle bidrag - små eller store.

http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:45059::0:4928:2:::0:0

torsdag 11. oktober 2007

Hvorfor argumenterer vi fortsatt for fødeavdeling?

Helse- og omsorgsdepartementet er, som tidligere nevnt, i gang med å utarbeide en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Som representant for Folkebevegelsen for lokalsykehusene er jeg invitert til å delta på en høring i Oslo førstkommende tirsdag. (Og departementet betaler turen - heldigvis!)

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil fokusere spesielt på Lærdal og Mosjøen - de to eneste små fødeavdelingene som er lagt om på grunn av nivådifferensieringen. (De 12 andre med fødselstall under normen eksisterer fortsatt som fødeavdelinger.) Ingen av stedene har befolkning eller lokale fagmiljøer akseptert omleggingen.

Det er trygt å føde på fødestuen i Lærdal - for de som får lov til det! Når vi opprettholder kravet om fødeavdeling, er det i hovedsak fordi det nå bare er 30% av alle fødende i Sogn som kan føde lokalt - mot 80% før omleggingen.

Og det aller meste av nedgangen i fødsler lokalt skyldes veldig strenge seleksjonskriterier, det er ikke sognekvinnenes frie valg!

Utviklingen i antal lokale fødsler de siste seks årene er skremmende negativ:
2000: 354 fødsler totalt i Sogn, hvorav 242 lokalt ved fødeavdelinga på Lærdal sjukehus
2001: 331 fødsler totalt, hvorav 270 lokalt
2002: 322 fødsler totalt, hvorav 233 lokalt
2003: 317 fødsler totalt, hvorav 232 lokalt
2004: 297 fødsler totalt, hvorav 134 lokalt (pga omlegging til fødestove)
2005: 336 fødsler totalt, hvorav 115 lokalt
2006: 294 fødsler totalt, hvorav 73 lokalt

Etter omlegging til fødestove er fordelingen av fødende slik (% i forhold til totalt antall fødende):
- 20% måtte uansett reist til et større sjukehus (nærmest uavhengig av nivået på fødetilbudet i Lærdal)
- 30% er så heldige at de kan gjennomføre fødselen i Lærdal
- 50% må nå reise til Førde eller Voss pga seleksjonskriteriene for fødestuedrift - alle disse kunne tidligere født lokalt!

Det er blodig urettferdig at halvparten av alle fødende i Sogn som hadde ønsket å føde lokalt nå påføres en stor ekstrabelastning ved å måtte reise så langt hjemmefra - med all utrygghet, alle savn og ulemper som det medfører!

De aller fleste av reisene for de fødende (og deres familier) er medisinsk sett helt unødvendige, ettersom Lærdal sjukehus har det nødvendig utstyr og kompetanse for å sikre disse kvinnenes reelle trygghet under fødselen. Om vi ikke får fødeavdelingen tilbake handler det mest om prestisje og bare litt om økonomi …

Ordførerne er lunkne, men folk vil støtte kampen for sjukehuset

Som lesere av lokale medier sikkert har registrert, er flere av ordførerne i Indre Sogn noe lunkne til å bidra til økonomisk til Forsvar Lærdal sjukehus. En ordfører har ikke registrert at vi har søkt (selv om søknaden var oppe i formannskapet der rett før sommeren), en annen er skeptisk til svartmaling og skremselspropaganda (noe vi selvsagt ikke driver med) mens noen ordførere er prinsipielt tvilende til å støtte aksjonisme. Jeg tror oppriktig talt at disse kommunenes øverste tillitsvalgte er på kollisjonskurs med befolkningen sin, og det er en trist situasjon for alle.

Men det som er skikkelig oppmuntrende, er den positive responsen som er kommet fra folk! På aksjonens konto er det de siste dagene kommet inn flere rause bidrag fra privatpersoner og lag. Hvis dette fortsetter, kan vi etter hvert se litt lysere på situasjonen.

Og i kveld ringte en kar fra Borgund med en veldig hyggelig melding: Han ønsker å dra i gang en innsamlingsstafett! Selv vil han gi en startpott på kr 1 000 som kan vokse gjennom små og store bidrag fra andre. Han så for seg at en kunne starte i Borgund, og så kunne det spre seg. Vi som driver aksjonen må ydmykt bare bukke og takke for slike flotte initiativ!

Det jeg legger merke til, er at de som engasjerer seg mest er folk som har personlig erfaring som pasienter (evt. pårørende til pasienter) ved Lærdal sjukehus. Det beviser igjen at engasjementet for sjukehuset vårt - det er egentlig en stor tillitserklæring til alle dere som jobber der! Tusen takk til hele personalet ved Lærdal sjukehus som står på og sikrer oss god hjelp når vi trenger det.

"Halvhuga ordførarar" i Sogn Avis:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article3052003.ece

"Tid for ein ny dugnad", leder i Sogn Avis (9. oktober 2007):
http://www.sognavis.no/leiar/article3048985.ece

"Vil ikkje gi pengar til aksjonistane" i Firda:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3051655.ece

Førde Ap - med kontakter helt til topps

Jeg finner ikke saken på NRK Sogn og Fjordane, men hørte da vitterlig i morges på radioen at Førde Ap vil bruke sine politiske kontakter - helt til topps - for å løse bindingene på Helse Førde.
Det vil i klartekst si at Førde Arbeiderparti vil legge veien åpen for nedlegging av Nærsjukehuset i Florø, fødeavdelingen på Nordfjordeid sjukehus, samt fødetilbudet og ortopedien i Lærdal. Eller hvorfor ikke nedlegging av all virksomhet både i Florø, Nordfjordeid og Lærdal?

Dersom Førde Ap har så gode kontakter - helt til topps - kunne de gjort bedre nytte for seg ved å forklare Jens & Sylvia noe om geografien i Sogn og Fjordane! Kanskje kunne de fortalt toppene sine at det er vanvidd å sultefore Helse Førde slik, og at man ikke kan pålegge foretaket stadig nye oppgaver uten at det følger penger med? Kunne de i samme slengen nevne at det den rød-grønne regjeringens forslag til statsbudsjett i realiteten er et brudd på Soria Moria-erklæringens løfte om å bevare lokalsykehusene?

onsdag 10. oktober 2007

"Det trengst statlege krafttak, ikkje lokale amputasjonar"

Firda kommenterer den økonomiske krisa i Helse Førde på leiarplass i dag, onsdag 10. oktober:
"I sin tapre, men nesten håplause kamp for å følgje kravet om innsparingar, ber styreleiar Clara Øberg no Helse Vest om lov til å gå laus på strukturen. Det vil i klartekst seie at sjukehus skal leggjast ned. Dette er nok ikkje noko HF-styret ønskjer, men noko dei ser seg nøydde til.
Når Helse Førde vil drive sjukehus på færre stader, er det i første omgang Nærsjukehuset i Florø og den psykiatriske klinikken på Tronvik som peiker seg ut som naturlege innsparingsobjekt. Og sett frå styret i eit helseføretak som slit med nærast uoverkommelege sparepålegg på si side, kan slike øvingar verke fristande. Om det løyser problemet på sikt, har vi mindre tru på. For kjernen i problemet vil vere det same: Helse Førde har ikkje økonomiske rammer til å løyse dei oppgåvene dei er sett til."
(…)
"Det trengst statlege krafttak, ikkje lokale amputasjonar, for å få helsetiltaka ut av uføret dei er hamna i. Det kan verke freistande å leggje ned både Nærsjukehuset og Tronvik. Men som eingongs sparetiltak er det som å tisse i buksa for å halde varmen. Det hjelper ei kort stund, deretter blir det berre verre."

Dette som Firda skriv, er ein viktig bodskap som fylkespolitikarane og alle andre taleføre no må retta til sentrale styresmakter!
Den raudgrøne regjeringa må no sikra sjukehusa både her i fylket og andre stader ei finansiering som gjev pasienter og tilsette tryggheit og arbeidsro! Statsbudsjettet er ikkje vedteke …

Det finst diverre ikkje noko lenke til leiarartikkelen, men pdf-Firda kan lastast ned frå nettet mot mobilbetaling.

mandag 8. oktober 2007

Mulig å berge økonomien til aksjonen, likevel?

I kveld har jeg fått flere telefoner som får meg til å tro at det er et lys i tunnelen likevel:
Kassereren har registrert flere tildels store bidrag fra privatpersoner som er kommet inn på aksjonens konto.
Og flere har tatt kontakt for å melde fra at det kommer midler.

Oppdatering onsdag 10.10.:
- Tønjum grendalag har bevilget kr. 5 000,- til aksjonen!
- Lærdal LHL gir overskuddet fra Haustmarknaden, kr. 6 000,- til aksjonen!

Tusen takk til alle som støtter - vi er helt avhengige av økonomisk drahjelp for å kunne kjempe videre for Lærdal sjukehus!

lørdag 6. oktober 2007

Helse Førde-styremøte i Sogndal fredag 26. oktober

Neste styremøte i Helse Førde vert i Sogndal. Møtet er ope for alle interesserte. På møtet skal styret sjølvsagt diskutera den økonomiske stoda (= dei absurde kuttkrava frå Helse Vest).

"Utfordringa" på 100 millioner er no litt redusert, ettersom helseforetaket får ei auke i løyvingane på 14 millioner neste år. Men styreleiar har, som nemnt, varsla i media at styret no vil sjå på strukturen (= leggja ned nokre plassar).

Medan den raud-grøne regjeringa står på pressekonferanse og insisterer på at sjukehusa skal behandla fleire pasientar neste år … DET er sjukt, det!

fredag 5. oktober 2007

Ekstraordinært styremøte i Helse Førde: Vil vurdere sjukehusstrukturen i fylket

Så er det "på'an igjen":
Helse Førde-styret har hatt ekstraordinært telefonstyremøte og ber no Helse Vest om ei avklaring på sjukehusstrukturen i fylket. Frå tidlegare runder veit vi at gynekologberedskapen ved fødestova i Lærdal (og kanskje heile fødetilbodet i Indre Sogn) er mellom funksjonane styret gjerne vil fjerne.

Sjå meir om saka her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3671254
og her
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1995&Category.ID=592

Statsbudsjettet: Lite til sjukehusa

Statsbudsjettet er lagt fram i dag, og det vart ikkje noko løft for sjukehusa. Sjå Folkerørsla for lokalsjukehusa sine kommentarar på
http://lokalsykehus.blogspot.com

I følge NRK Sogn og Fjordane får Helse Førde 14 millionar kroner i auka løyving - det betyr jo at den desperate jakten på kostnadskutt held fram. Sjå meir om saka her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3665747

torsdag 4. oktober 2007

Sykt Helse Vest-angrep på Bolstad

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bruke denne bloggen til et "Forsvar Jon Bolstad"-innlegg. Men etter å ha hørt nestleder i Helse Vest-styret på lokalradioen sette spørsmålstegn ved at Bolstad ikke klarer å kutte ytterligere 55 millioner før jul og kalle det "å ikke produsere", må det sies rett ut: Dette er rett og slett en sykt skuespill.

Problemet i denne situasjonen er hverken styret eller administrasjonen i Helse Førde, men kombinasjonen av utilstrekkelige midler fra sentralt hold og en helseforetaksorganisering som ikke gir bedre oversikt.

Det vesentligste av Helse Førdes underskudd er en følge av endrede forutsetninger, nye pålegg og andre rammefaktorer som helseforetaket ikke har noen mulighet for å kontrollere. Foretaket har allerede kuttet mer enn det som godt er, med de ulemper som pasienter og personale opplever.

En ting er at konsernmodellen åpenbart oppmuntrer til urealistiske forventninger og tom retorikk, men den tar visst også knekken på vanlig gangsyn og folkeskikk. Det er ynkelig av styret i Helse Vest å sparke nedover til et lokalt styre og en administrasjon som skal dekke oppgaver de ikke får finansiert.

Aktuelle lenker:
Kjell Opseth vet ikke hvordan en skal spare 55 millioner før jul:
- Eg skulle gjerne sett at Helse Vest sendte ved ei oppskrift for korleis, for eg ser det ikkje klart og tydeleg i dag korleis vi skal klare det, seier nestleiaren i Helse Førde-styret.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3651947

Flere styremedlemmer i Helse Vest er kritiske til Helse Førde-direktøren:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3659448

Eldgrim Fossheim, seniorreporter i NRK SFj, sammenligner kravene fra Helse Vest til Helse Førde med å skulle tvinge noen til å få vann til å renne i motbakke:
http://www.nrk.no/torget/3731_kva-vil-helse-vest

onsdag 3. oktober 2007

Må aksjonen gje seg før jul?

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus har kjempa for lokalsjukehuset i snart fem år. Me har arrangert demonstrasjonar, sendt skriv og uttaler, møtt helseministre, stortingspolitikarar og byråkratar, kjefta på Helse Førde og Helse Vest i media, fulgt styremøta frå sidelinja og generelt vore vaktbikkje for lokalsjukehuset til indresogningane. I tillegg har Lærdalsaksjonen hatt ei sentral rolle i det nasjonale nettverket for lokalsjukehusaksjonar.

Det er tydeleg at aksjonen har god oppslutnad i befolkninga. Det går faktisk knapt ei veke utan at aksjonen får ei eller anna form for støtteerklæring eller oppmoding om å halda fram. Og Forsvar Lærdal sjukehus har hatt godt samarbeid med andre forkjemparar for sjukehuset, både pasientorganisasjonar, politikarar og andre engasjerte.

Neste år er Helse Førde pålagt å spara 100 millioner kroner. Det vil vera naivt å tru at ikkje det kjem nye framlegg om reduksjonar også ved Lærdal sjukehus i samband med budsjettet. Så det er nok god bruk for aksjonen vidare.

Men det kostar ein del kroner å drive sjukehusaksjonisme. Sjølve arbeidet er uløna. Men reiser, overnatting, kontorhald og andre direkte utlegg må dekkast - det er ein beinhard realitet me ikkje kjem utanom.

Dei fyrste par åra fekk me mykje støtte frå kommunar og private verksemder, lag og organisasjonar. Det ga grunnlag for at me kunne stå på med aktivitet og reising. No er den økonomiske situasjonen vår dårlegare, og det er lengre mellom innbetalingane.

I juni sendte eg søknad til kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik om økonomisk støtte til aksjonen. Eg ba om at kommunane bidrog med kr. 10 000 kvar. Det er til no berre Lærdal og Årdal som har gjeve støtte.

Om folk vil at aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus skal halda fram, må de no støtta oss ikkje berre med ord men også med kroner. Verksemder, lag, organisasjonar og privatpersonar har høve til å bidra til kampen for lokalsjukehuset ved å sikra Forsvar Lærdal sjukehus eit økonomisk grunnlag for vidare drift.

Utan eit økonomisk løft må me faktisk vurdere å gje oss ved årsskiftet. Det er ikkje verdas undergang, men jobben vert sjølvsagt noko enklare for styra i Helse Førde og Helse Vest …

Aksjonen tek mykje tid, og me har diverre ikkje kapasitet til å arrangera lotteri eller senda ut ein masse søknader rundt om for å skaffa oss pengar. Men eg trur at dersom viljen er til stades, så kan alle bidra på grunnlag av denne oppmodinga. Både små og store bidrag er velkomne.

Kontonummeret til Forsvar Lærdal sjukehus er 3730 05 06888.
Adressa til kasseraren er: Forsvar Lærdal sjukehus v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal