fredag 26. februar 2010

Forsvar Lærdal sjukehus møter helseministeren i Førde fredag 5. mars

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus og de andre sykehusaksjonene i fylket møter helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen under hennes besøk i Førde fredag 5. mars.

Hver av aksjonene får et kvarter til å overbringe et budskap til statsråden.

Vi er i gang med å forberede en presentasjon til statsråden og vil fokusere spesielt på fødetilbudet i Indre Sogn, som vi vet at svært mange unge familier er opptatt av. Det sterke lokale engasjementet for fødetilbudet var årsaken til at Linda Kvam Bjørkum og Marita Mo publiserte et opprop og dro i gang en ny underskriftskampanje for føden i Lærdal rett før jul.

Vi stiller med en "forsterket aksjonskomité" når vi møter statsråden i Førde på fredag, da vi har med oss jordmor i Årdal, Rigmor Cruickshank, som kan formidle hvordan nedgraderingen av fødetilbudet ved Lærdal sjukehus slår ut for de fødende.

Nytt EU-direktiv kroken på døra for 30 norske fødeavdelinger?


Samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge varsler mulig EU-direktiv med strenge krav.

Det var på et infomøte i Stjørdal at Daniel Haga, samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge, pekte på at et nytt direktiv kan få store konsekvenser for lokalsykehus og fødestuer i Norge. Det foreslåtte direktivet går nemlig ut på at alle fødeavdelinger skal ha barnelege på vakt.

– Et slikt direktiv vil kunne skape store konsekvenser for Helse Midt-Norge, det er nemlig få sykehus som har både fødeavdeling og barneavdeling, sa Haga til Tidens Krav .

Haga understeker at direktivet ikke er vedtatt, og at det endelige resultatet kan bli annerledes enn forslaget som nå blir debattert. Likevel kan et slikt direktiv ha store konsekvenser for dagens desentraliserte sykehus- og fødestuestruktur i Norge. I alt er det 30 sykehus og fødestuer som ikke vil oppfylle kravene i det nye direktivet med barnelege og barneavdeling (kilde: klikk.no ). Dette er særlig viktig i distriktene, og bare i Nord-Norge vil 13 fødeavdelinger kunne bli berørt. Heidi Langaas, helseråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, sier hun ikke er kjent med direktivet.

På landsbasis står i dag disse institusjonene uten den bemanningen som kreves dersom direktivforslaget går gjennom:

Alta fødestue
Asker og Bærum sykehus
Brønnøysund fødestue
Finnsnes fødestue
Gjøvik sykehus
Hallingdal sjukestugu
Harstad sykehus
Honningsvåg fødestue
Kirkenes sykehus
Kongsvinger sjukehus
Lister sjukehus, Flekkefjord
Lofoten sykehus
Lærdal sjukehus
Mo i Rana sykehus
Molde sjukehus
Mosjøen sykehus
Namsos sykehus
Nordfjord sjukehus
Odda sjukehus
Orkanger sykehus
Ringerike sykehus
Sandnessjøen sykehus
Sonjatun helsesenter, Storslett
Steigen fødestue
Stord sjukehus
Tynset fødestue
Valdres Fødestugo
Vesterålen sykehus
Volda sjukehus
Voss sjukehus

• Les hele saken på Nei til EUs nettsider ved å klikke her eller på overskriften

torsdag 25. februar 2010

Tilsette klagar inn Helse Vest for Riksrevisjonen


NRK SOGN OG FJORDANE Dei fire tilsetterepresentantane i Helse Førde-styret klagar Helse Vest inn for Riksrevisjonen.

Tilsetterepresentantane meiner Helse Vest sviktar ansvaret sitt for sjukehustilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane, skriv Firda.

Får ikkje tilbod
Etter at regionføretaket vedtok ei investeringsråme som nesten ikkje gir rom for fornying av medisinsk-teknisk utstyr, ber dei Riksrevisor Jørgen Kosmo vurdere om Helse Vest oppfyller "syte føre"-ansvaret sitt.
- Mykje av utstyret er så gammalt at det knapt finst reservedelar. Det handlar ikkje berre om at tilbod blir dårlegare enn det optimale, men om at innbyggjarane i ein del tilfelle ikkje i det heile får det tilbodet dei skulle ha, seier Rune Larsen til avisa.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta.

onsdag 24. februar 2010

Helse Vest: Helse Førde må finna endå fleire sparetiltak


FIRDA Adm. dir Herlof Nilssen i Helse Vest meiner Helse Førde må finne tiltak for nye 20 mill kroner, for å sikre seg mot ny budsjettsprekk.

Dette går fram av ei risikovurdering administrasjonen i Helse Vest legg fram på styremøtet i regionføretaket 3. mars.

Risiko: 50 mill kr
Risikoen i Helse Førdes budsjettopplegg blir talfesta til heile 50 mill kroner, medan Helse Førde på si side har peika ut tiltak for til saman 45 mill kroner. Men røynslene viser at tiltaka ikkje vil ha full gjennomføringseffekt, skriv Helse Vests administrerande direktør i tilrådinga til styret.

Effekt i år
– Legg vi til grunn ein gjennomføringsgrad på 80 prosent, er det eit gap på 15 mill kroner mellom identifisert risiko og tiltak. For Helse Førdes del er det difor naudsynt å identifisere tiltak for ytterlegare 20 mill kroner for at ein skal ha rimeleg tillit til at budsjettopplegget held. Tiltaka kan sjåast i samanheng med den pågåande strategiprosessen, men må vere utforma med tanke på å gi effekt allereie i 2010, skriv Nilssen.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

søndag 21. februar 2010

Helse Vest - styrer etter bibelske prinsipper?


Om noen trodde at "å yte etter evne og få etter behov" var et prinsipp innen styringen av offentlige helsetjenester som sykehus, har styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest RHF avkreftet dette.

Det ser ut til at Helse Vest RHF heller følger fordelingsprinsippene fra Bibelen: "Og han sa til dem som sto der: 'Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!' 'Herre,' sa de, 'han har jo ti pund.' 'Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har." (Lukas 19,24-27)

Slik er det i alle fall naturlig å forstå styreleder Oddvar Nilsens begrunnelse til NRK Sogn og Fjordane for at Helse Førde ikke skal få de 50 millionene de trenger til akutte investeringsbehov: - Helseforetaket mangler nemlig penger selv!

Uttalelsen fra styrelederen falt i forbindelse med at Harry Mowatt trekker seg fra styret i Helse Førde HF. Skuffelsen over de manglende investeringsmidlene er en av flere grunner Mowatt oppgir i forbindelse med avgangen.

Referert på NRK Sogn og Fjordanes nettsider: - Helse Førde hadde rekna med å få 50 millionar kroner til å investerer for av Helse Vest. Dei fekk berre 20 millionar kroner. Kva betyr det?
- Det må vere ein samanheng i dette. Dei helseføretaka som går med overskot får også meir midlar. (min uthevelse) Det skal vere til inspirasjon for andre. Eg ser at det vert krevjande for Helse Førde. Men dette er faktisk resultatet av drifstkonsekvensane i Helse Førde, seier Nilsen.


• Originalsaken ligger på NRK Sogn og Fjordanes sider. Les den ved å klikke her.

Bolstad fryktar ikkje for jobben


FIRDA Trass avtroppande styremedlem Harry Mowatts dystre spådommar, administrerande direktør Jon Bolstad kjenner seg trygg i Helse Førde.

Bolstad er klar i talen på at han ikkje fryktar for jobben sin i helseføretaket.
– Eg har ikkje fått noko indikasjonar på at eg blir sagt opp. Det er det lokale styret som tilset, og då er det Clara Øberg som må svare på det spørsmålet.

Fredag valde styremedlem Harry Mowatt å trekkje seg frå sitt verv helseføretaket fordi han meiner Helse Vest motarbeider dei og manglar respekt for HF-styret. Han fryktar at styret og direktør Bolstad lever på nåde fram til sommaren, for så å bli kasta.
– Om det blir slik Mowatt fryktar, og styret blir kasta, fryktar du då for jobben din?
– Dette er berre spekulasjonar, og det vil eg ikkje kommentere, svarar han.

Han er samstundes klar på at om han var misnøgd med Helse Vest, ville han gått direkte til dei.
– Hadde eg hatt noko å utsette på Helse Vest, så hadde eg tatt det med Helse Vest, og ikkje med Firda.

– Har du vurdert å slutte?
– Nei det har eg ikkje, seier direktør i Helse Førde, Jon Bolstad.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Nilsen: Det er ingen mistillit frå oss


NRK SOGN OG FJORDANE Styreleiar Oddvar Nilsen i Helse Vest avviser kritikken frå Harry Mowatt.

Harry Mowatt trakk seg i dag frå vervet som styremedlem i Helse Førde-styret. Han meiner det er skjedd fleire ting i det siste som viser at Helse Vest stikk kjeppar i hjula for Helse Førde, og han meiner også at Helse Vest ikkje kan ha tillit til styret i Helse Førde.

Men styreleiar Oddvar Nilsen i Helse Vest avviser all kritikken frå Mowatt.
- Eg har ikkje anna å seie enn at eg tek dette til etterretning, seier Nilsen.

- Har ikkje de utrykt mistillit for styret i Helse Førde slik Mowatt meiner?
- Nei, tvert imot. Vi har backa opp det styret. Strategiprosessen som dei no arbeider med har vi samarbeidd om. Og det var einstemmig i styret i Helse Vest at nettopp på grunn av denne prosessen ville vi ikkje skifte styret i Helse Førde no.

- Sit på nåde
Nilsen viser til at det denne veka vart avgjort at styret i Helse Førde vert sitjande fram til august når strategiprosessen då skal vere ferdig. Mowatt meiner dette syner i klartekst at dei styremedlemmene sit på nåde fram til då.

- Er dette ei betinga støtte frå Helse Vest til styremedlemmene i Helse Førde?
- Nei. Vi hadde ein diskusjon i styret om korleis vi skulle gjere dette. Vi ville ikkje lage uro for styret i Helse Førde. Eg oppfattar at vi gjev dei tillit, seier Nilsen.

Veljer berre nytt medlem
- Helse Førde hadde rekna med å få 50 millionar kroner til å investerer for av Helse Vest. Dei fekk berre 20 millionar kroner. Kva betyr det?
- Det må vere ein samanheng i dette. Dei helseføretaka som går med overskot får også meir midlar. Det skal vere til inspirasjon for andre. Eg ser at det vert krevjande for Helse Førde. Men dette er faktisk resultatet av drifstkonsekvensane i Helse Førde, seier Nilsen.

Sidan Mowatt har trekt seg som styremedlem må det haldast eit føretaksmøte der det vert valgt eit nytt medlem til styret i Helse Førde.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Mowatt: Trur Helse Førde-direktøren og styret blir kasta


FIRDA Fredag trakk han seg i protest, i Firda laurdag går tidlegare styremedlem i Helse Førde, Harry Mowatt, langt i å spå ein hard lagnad for leiinga ved helseføretaket – alt til sommaren.

– Helse Vest har halde si klamme hand over alt styret i Helse Førde har prøvd å få til. Dei kjem til å presse fram eit underskot i Helse Førde første halvår i år, og deretter kaste både direktør og styre, seier Mowatt til Firda.

Alle fekk nytt styre - utanom Førde
Torsdag vart det klart at mens dei andre helseføretaka på Vestlandet (Stavanger, Fonna, Bergen og Apoteka Vest) fekk utnemnt nye styre, så blir Helse Førde-styret sitjande, men berre på eit førebels mandat fram til august i år. Dette oppfatta Mowatt, som har vore styremedlem i Helse Førde i to år, som tillit på vilkår, og han kunngjorde fredag at han trekte seg frå vervet.

– Sit på nåde
Men det er ikkje eit mållaust styremedlem som trekkjer seg. Mowatt meiner Helse Vest bevisst trenerer arbeidet til både direktør Bolstad og styret i Helse Førde.

– Det er mange døme på dette. Strategiprosessen styret no skal få gjennomføre på nåde fram til august, kunne ha vore gjennomført for mange år sidan, men er blitt trenert av Helse Vest. Det har toppa seg i det siste, og tek eg ikkje feil vil Helse Vest i løpet av sommaren kaste både direktør Jon Bolstad og styret i Helse Førde, seier Mowatt.

Helse Vest: - Tek det til etterretning
Styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest stiller seg derimot uforståande til Mowatts avgang frå Helse Førde-styret. Han meiner Helse Vest prøver å vere ein støttespelar for Helse Førde.
– Vil folk trekkje seg tek eg det til etterretning. Vi får halde eit nytt føretaksmøte, og få på plass ein ny kandidat, seier Nilsen.

Øberg beklagar
Mowatts eigen styreleiar, Clara Øberg i Helse Førde, beklagar på si side sterkt at den markante samfunnstoppen frå Hyllestad trer ut av styret.
– Sjølv har eg eit sterkt ønskje om å halde fram arbeidet med strategiprosessen. Eg vil vere med å fullføre jobben, seier Øberg til Firda.

Sjukehusaksjonist i Nordfjord, og Frp-representant i fylkestinget, Svein Hansen frå Selje meiner det ei lette at Mowatt trekkjer seg.
- Det er ein fordel for lokalsjukehusa at Harry Mowatt er ute av Helse Førde-styret, seier leiaren for sjukehusaksjonen i Nordfjord til NRK.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Saksordfører: Frykter helsereformen kan rakne


AFTENPOSTEN –Vi må ikke få en ny Nav-situasjon, sier Aps saksordfører på Stortinget, Are Helseth. Han frykter at helsereformen går for raskt frem.

Arbeidet med Regjeringens store helsereform, samhandlingsreformen, er preget av uenighet mellom de rødgrønne på Stortinget og i Regjeringen og mellom SV, Sp og Ap. Uenigheten kan gjøre at reformen renner ut i sanden, frykter opposisjonen.

Den rødgrønne spliden knytter seg til flere helt sentrale deler av reformen:
* Fastlegenes rolle og økte plikter i kommunehelsetjenesten.
* Kommunenes økonomiske ansvar for sykehusbehandling av sine innbyggere.
* Tempoet i reformarbeidet.

De rødgrønne i helsekomiteen på Stortinget mener det er nødvendig å revurdere Regjeringens forslag på avgjørende punkter. Aps saksordfører, Are Helseth, som selv er lege, sier det er nødvendig å «kvalitetssikre noen av grepene i reformen».
–Vi må ikke få en ny Nav-situasjon. Det tar jeg veldig på alvor, sier Helseth.
–Hvorfor?
–Nav-reformen var preget av store og brå endringer og høye forventninger. Men mange brukere ble skuffet fordi kompetansen i skranken på Nav-kontorene var for dårlig. Vi må innse at også for samhandlingsreformen er nøkkelen kompetent personell. Vi må ha en kontrollert gjennomføring hvor vi går skrittvis frem for å få nok kompetent helsepersonell i kommunene. Det kan i liten grad gjøres gjennom brå politiske vedtak, sier Helseth.

Legetvang.
Et av forslagene Helseth er skeptisk til, er å øke antallet legeårsverk i kommunehelsetjenesten ved å beordre fastlegene til å jobbe flere dager for kommunene.
–Fastlegene må delta mer i det kommunale helsearbeidet. Men den eneste farbare veien for å få det til er å gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem eller i kommunehelsetjenesten, sier Helseth.

Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen ønsket å øke fastlegenes plikttjeneste fra en til to dager. Etter hva Aftenposten erfarer, vil Helsedepartementet fortsatt både pålegge fastlegene økt plikttjeneste og kontrollere dem langt mer enn i dag. En slik «tvangsfilosofi» advarer Aps saksordfører mot.
–Vi må tenke oss om. Vi må ikke gjøre noe som destabiliserer fastlegereformen og som gjør at fastlegene blir mindre tilgjengelige for sine pasienter. Fastlegene tvinner jo ikke tomler i dag, sier Helseth.

Han understreker at han generelt er positiv til samhandlingsreformen, og at det er stort behov for å satse mer på forebygging og bedre samhandling mellom helsevesenets ulike deler.

Finansieringstrøbbel.
De rødgrønne på Stortinget sår dessuten tvil om kommunene bør få et generelt ansvar for å betale deler av regningen for sine innbyggeres sykehusopphold. Det såkalte kommunale medfinansieringsansvaret er – for Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor – hjørnesteinen i reformen. Disse ønsker at kommunene skal betale minst 20 prosent av alle sykehusopphold. Det skal sikre at det lønner seg for kommunene å satse på forebygging og billige kommunale tilbud.

Tautrekking.
Forslaget har møtt kraftig motbør. Kommunenes Sentralforbund har sagt tvert nei. Også i Sp-styrte Kommunal- og regionaldepartementet er man bekymret for at små kommuner vil knekke nakken økonomisk.

Uenigheten blant de rødgrønne vil trolig gjøre at spørsmålet sendes tilbake til Regjeringen for videre utredning og tautrekking. Det kan torpedere ambisjonen om å få med opposisjonen på et bredt forlik.
–Vi kan ikke være med på et forlik hvis reformen er tappet for innhold, sier Bent Høie (H), leder av helse- og omsorgskomiteen.
Han sier at Høyre ikke vil stille seg bak et forlik dersom de rødgrønne sender spørsmålet om finansieringsansvar tilbake til Regjeringen.

Det er også uenighet blant de rødgrønne om økte reformmidler til kommunene skal øremerkes. Her står SV og flere i Ap som ønsker øremerking, mot Sp og Finansdepartementet som ønsker å gi penger som frie inntekter.

Redusert tempo.
Helsedepartementet har det travelt med å komme i gang, men blant de rødgrønne på Stortinget, og i andre deler av Regjeringen, advarer flere mot hastverk.
–Jeg har jobbet et kvart århundre i helsesektoren. Jeg vet at helsevesenet er en supertanker hvor det tar tid å vende kursen. Vi må ta dette bit for bit, sier Helseth.

Han mener det er realistisk å få på plass nødvendige lovendringer innen 2012. Men tempoet vil bestemmes av det møysommelige arbeidet med å rekruttere mer helsepersonell i kommunehelsetjenesten, mener Helseth. Også i Kommunal- og regionaldepartementet er man opptatt av å skynde seg langsomt og ser i øynene at full utrulling av reformen innen 2012 kan bli krevende. Slike ambisjoner om et lavere tempo bekymrer Helsedepartementet og opposisjonen.
–Jeg tror nå det en stor fare for at reformen renner ut i sanden både på grunn av betydelig intern uenighet i regjeringspartiene, og fordi man forlater hovedgrepet i reformen, det kommunale medfinansieringsansvaret, sier Høyres Bent Høie.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Sykehusreformen: Betimelig Toppe-kritikk


BERGENS TIDENDE Sps Kjersti Toppe fremfører ramsalt kritikk av sykehusreformen. Vi synes hun har gode poeng.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet, mener sykehusreformen fra 2002 har vært ødeleggende for norsk helsevesen. Den legger, slik hun ser det, altfor stor vekt på økonomi og lønnsomhet. På sykehusene tenker man nå på penger og budsjett i stedet for på pasient-enes beste.

Hun står ikke alene. Laila Dåvøy fra KrF mente alt for to år siden at det var blitt for mye butikk og for lite politikk i sykehussektoren. Inntjening er blitt viktigere enn kostnadsstyring. Det gir, som Toppe påpeker i et intervju med BT, tvilsomme utslag, der sykehusene presses til å finne løsninger som er mest mulig lønnsomme, og ikke best mulig for pasienten. Vi mener Toppe og Dåvøys kritikk er betimelig.

Bakgrunnen for sykehusreformen fra 2002 var sammensatt. Lange pasientkøer dominerte i perioder samfunnsdebatten, og ventelistegarantiene var utilstrekkelige. Statsminister Jens Stoltenberg, som aldri har vært tilhenger av desentralisering, mente det var bedre å samle alle sykehusene på statens hånd. Da kunne han også vingeklippe den fylkeskommunen han helst vil avvikle.

I allianse med Høyre og Frp gjennomførte han den statlige overtakelsen av et fylkeskommunalt sykehusvesen. Med staten som eier skulle sykehusene nå drives med større innslag av konkurranseutsetting, privatisering, internprising og stykkprisfinansiering. Mere markedstenkning skulle lokke det beste ut av sykehusene.

Reformen lokket i det minste flere kroner ut av statsbudsjettene. Det sykehusvesenet som i 2002 kostet 50 milliarder, kostet seks år senere 85 milliarder kroner. En økning på 70 prosent. De fylkeskommunale helsepolitikerne som styrte sykehusene frem til 2002 sukker stadig over den rause pengebruken, og tenker på hva de kunne ha gjennomført med tilsvarende bevilgninger. Det fikk de aldri sjansen til å bevise.

Vi tror på et politisk styrt helsevesen, der de politiske prioriteringer bestemmer. Mye tyder på at den bedriftsøkonomiske tenkningen – tilsiktet eller ikke – har kommet på tvers av den politiske styringen. Noe er feil når erfarne kirurger – på grunn av kravet til lønnsomhet – blir pålagt å ta beslutninger de er faglig uenige i.

Sykehusreformen var en undergraving av fylkeskommunen og det tredje forvaltningsnivået. Den har redusert den politiske styringen, og den har kostet dyrt. Nå prøver alle å løpe fra ansvaret. Men det går ikke. Ansvaret må Ap dele med Høyre og Frp.

• Les saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften. BT har dessverre ikke lagt ut intervjuet med Toppe på nettet.

fredag 19. februar 2010

Mowatt trekkjer seg i protest mot Helse Vest


NRK SOGN OG FJORDANE Mowatt trekkjer seg frå Helse Førde - Grunnen er måten Helse Vest behandlar oss på.

Mowatt har vore styremedlem i føretaket i to år. Dei siste månadane tykkjer Mowatt Helse Førde har vorte kraftig overstyrde av Helse Vest.

- Helse Vest har brote oss ned
- Me hadde eit greitt samarbeid ganske lenge, men etter jul har dei brote oss ned tre gonger og gjort det dei kan for å svekkja både direktøren og styret

Mowatt føler Helse Førde ikkje har tillit hjå Helse Vest lengre, og tykkjer ikkje situasjonen er til å leva med lengre.

- Skaut ned leiing og direktør
- For det fyrst gjekk styreleiar Oddvar Nilsen ut i Fjordabladet der han skaut ned både leiinga og direktøren, og gav inntrykk av at det var Helse Vest som måtte inn og rydda opp no. For det andre kappa dei oss frå femti til tjue millionar i investeringsstøtte, med den grunngjevinga at me har dårleg økonomi.

Det toppa seg for Mowatt i går kveld då Helse Førde-styret fekk betinga tillit. Det betyr at sitjande styre i Helse Førde vert oppnemd på nytt no, men at Helse Vest vil vurdera i august om medlemmane gjer ein god nok jobb til å få halda fram.

- Dette er så grove angrep på styret i ein situasjon der me har ein vanskeleg jobb føre oss, at det ikkje er til å leva med for meg.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

• Les saka (og kommentarane) i Firda ved å klikke her

Telefonstyremøte 1. mars


HELSE FØRDE Neste styremøte i Helse Førde er måndag 1. mars.
Styremøtet blir gjennomført som telefonmøte, og styresakene blir lagt på nettet måndag 22. februar.


Det er høve for publikum og presse å høyre på telefonmøtet. Nummer og pin-kode kjem på nettsidene.

• Les saka på Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Vil ikkje røra styret i Helse Førde - blir sitjande til august


SOGN AVIS Vil ikkje røra styret i Helse Førde, no. Helse Førde er inne i ein krevjande strategiprosess. Difor blir det sitjande styret sitjande.

Styret i Helse Vest RHF har torsdag oppnemnt nye styre i helseføretaka. Den nye styresamansetjinga blir stadfesta i føretaksmøte fredag den 19. februar, og gjeld frå same dag.

«Vi ser ei god utvikling i fleire av føretaka og meiner at vi denne gongen er best tente med å gjere relativt små endringar», seier Oddvard Nilsen, styreleiar i Helse Vest RHF i ei pressemelding.

Når det gjeld Helse Førde vert det peika på at føretakert er inne i ein krevjande strategiprosess.

«Styret i Helse Vest reoppnemner derfor det sitjande styret og vil gjere ei ny vurdering av styresamansetjinga i Helse Førde i august i år», heiter det.

Dagens styre i Helse Førde held difor fram med slik samansetjing: Clara Øberg (Ap)m styreleiar, Jorunn Ringstad (Sp), nestleiar, Reidun Halland, styremedlem, Helge Bryne, styremedlem, Anni Felde (Sp), styremedlem, Knut C Schønberg, styremedlem, Harry Mowatt (Ap), styremedlem.

Valde av og blant dei tilsette:Tone Solheim, styremedlem, Randi Fagereng, styremedlem, Rune Larsen, styremedlem, Kjell Nygård, styremedlem.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta.