tirsdag 23. desember 2008

God jul!

Nyhetsbloggen for Forsvar Lærdal sjukehus tar pause i julen. Jeg ønsker leserne en rolig og fredelig jul.

Vi kan puste lettet ut, nå når det er avklart at Føden holder åpent hele neste år. Samtidig er det gode nyheter fra ortopedien, med økning i antall opererte.

Jeg håper at hele personalet på Lærdal sjukehus holder motet oppe og beholder troen på sykehusets fremtid. Vi kan ikke klare oss uten et godt lokalsykehus i Sogn.

Og så håper jeg at alle lokalsykehusforkjempere både her i fylket og ellers i landet får krefter til fornyet kamp for saken vår i månedene fram mot valget. Vi trenger et godt, nytt lokalsykehusår!

Bente Øien Hauge
- aksjonsleder -

PS. Hvis det er noen som virkelig lese om sykehuspolitikk i romjulen, vil jeg anbefale Fagforbundets Sykehussider. Og spesielt nyhetsbrevene.

torsdag 18. desember 2008

Motstridende og forvirrende om bemanningen på Føden i Lærdal


Under informasjonsmøtet med kommunene og fylkeskommunen den 15. desember, forsikret direktør Bolstad at Føden i Lærdal skulle holde åpent hele året. Helseforetaket ønsket ikke et tilbud som var periodevis stengt. Det var bare dersom en ikke hadde forsvarlig bemanning at en eventuelt måtte stenge. Og det var ikke alle som kan jobbe på en fødestue, det er litt spesielt i forhold til en fødeavdeling. Dette var budskapet hans. Og glade var vi.

På bakgrunn av Bolstads opplysninger bestemte ordføreren i Lærdal seg da for at han etter jul vil ta initiativ til å hjelpe Helse Førde med å rekruttere de jordmødre som trengs til Lærdal for å sikre kontinuiteten i tilbudet. Så langt så alt lyst ut.

Neste dag gikk jeg opp på Føden med en blomst og et gratulasjonsdikt:
Til personalet på Føden
Hipp hurra! Me e’ so gla’
52 vekers ope faor de ha
- og det e’ kjempebra!!!
God jul og eit godt nytt år til dykk!
Helsing sjukehusaksjonen og gravide i Sogn


Mens jeg stod inne på vaktrommet og pratet med personalet, kikket jeg på oppslagstavla. Der hang det en beskjed fra ass. klinikksjef på Kvinneklinikken, datert begynnelsen av desember. Teksten lyder (jeg smugfotograferte den):
"Veit at (navn) har jobba med neste turnusperiode. Eg trur vi må berekne stenging i periodar slik som foreslått i budsjettet.
Det vil måtte innebere at enkelte må jobbe på andre avdelingar.

Mht til ferieavvikling både i Førde og N.eid (spesielt på sommaren) kan vi legge inn at dei svenske jordmødrene har sin jobbeperiode enten i Førde eller på N.eid. Det må vera ein del av turnusen. Likeeins kan barnepleiarene event. jobbe på andre avdelingar på Lærdal.
"

Hva betyr dette?
- At planen var at Lærdal skulle stenge av budsjetthensyn?
- At det ikke er reelle problemer med å få bemannet føden i Lærdal?
- At det faktisk er så mye personale på føden i Lærdal at de kan brukes for å dekke vakter på andre avdelinger og andre sykehus?
- At Helse Førde taler med to tunger?
- Eller at venstre hånda ikke vet hva den høyre gjør?


Etter fem år som sykehusaksjonist er jeg ganske herdet, men foran oppslagstavla ble jeg faktisk stum …

Rune Larsen: Investeringsbudsjettet er rein armod


FIRDA Samstundes som regjeringa vil møte finanskrisa med å auke offentleg byggjeverksemd, utset Helse Førde store deler av
moderniseringa som skulle skje i 2009.


– Bakvendt og farleg. På denne måten sakkar vi akterut, seier Rune Larsen.

Rein armod
Tilsette-representanten i styret meiner helseføretaket tvert om burde køyre fram konkrete investeringstiltak i kampen om statlege motkonjunktur-millionar.
– Investeringsbudsjettet ber lite preg av strategisk tenking. Her handlar det berre om rein armod. Helse Bergen og Helse Stavanger har planar som berre det, medan vi steller oss slik at vi kjem bak i køen. Det uroar meg, seier Larsen til Firda.

Les resten av saka i papirutgåva av Firda torsdag 18. desember

Strukturendringar naudsynte for å greie innsparingane?


FIRDA Førde kommune overtek sjukehusbarnehage
Helse Førde tek sikte på å spare inn 2,6 mill kroner på å la Førde kommune overta Hatlehaugen barnehage.
Eigarskiftet er eitt av 17 innsparingstiltak og aktivitetsendringar som skal stramme inn drifta av helseføretaket med 66 mill kroner neste år.
Dei største innsparingspostane er reduksjon i avskriving (18 mill kr), lågare gjestepasientutgifter i rusbehandlinga (8,5 mill), venta aktivitetsauke (7,8 mill) og innsparing i varekostnader (5,9 mill).

Ingen av styremedlemene Firda har vore i kontakt med ønskjer å kommentere framlegget til driftsbudsjett i forkant av
dagens styremøte. Men fleire gir uttrykk for at dei føler seg usikre på realismen i fleire av tiltaka og forventingane.
Denne tvilen kom til overflata allereie under førre styremøte. Der meinte både Anni Felde, Jorunn Ringstad, Harry Mowatt, Reidun Halland og Rune Larsen at det må gjerast endringar i sjukehusstrukturen, om ein skal greie dei innsparingane Helse
Vest forlanger.
Helse Vests Helge Bryne svara då at strukturendringar ikkje kjem på tale, på grunn av føringane regjeringa har gitt, men at kravet om å få orden på økonomien er absolutt.

Les saka i papirutgåva av Firda torsdag 18. desember

onsdag 17. desember 2008

Helse Vest kan forsvinne etter eit regjeringsskifte


FIRDA Eit sjukehusutval i KrF går inn for å avvikle dei regionale helseføretaka. KrF-fylkesleiar Trude Brosvik er open for omlegginga.
– La Helse- og omsorgsdepartementet overta regionføretaka sine oppgåver, foreslår sjukehusutvalet i tilrådinga si, som no skal drøftast i partiet før landsmøtet tek endeleg standpunkt.

Framlegget har allereie vekt jubel hos Høgre og Frp, som lenge har ivra for å få bort det regionale helsebyråkratiet.

Færre lokalføretak
KrF-utvalet vil plassere eigaransvaret direkte hos ministeren, og ikkje setje den bort til eit nytt direktorat.

Samstundes som utvalet er ute etter å styrke den nasjonale politiske styringa med sjukehusa, meiner det at grepet med å fjerne regionføretaka vil styrke dei lokale føretaka, som framleis skal stå ved lag.

Men for å få til ein effektiv dialog mellom departement og lokale helseføretak, bør talet på føretak reduserast til ein stad rundt 20, heiter det i framlegget.

Færre kommunar
Utvalet, der m.a. tidlegare statsråd Laila Dåvøy er medlem, ser vidare føre seg ei reform der kommunane overtek ansvaret for å bestille og dermed finansiere sjukehustenester med midlar dei skal få frå staten.

– Men det krevst kompetanse for å fylle denne krevjande bestillarrollen. Difor føreset reforma ein ny kommunestruktur og ein monaleg reduksjon av talet på kommunar, heiter det i framlegget partiet no blir invitert til å stille seg bak.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 16. desember 2008

Refleksjoner etter et informasjonsmøte …
Etter Helse Førdes informasjonsmøte mandag ettermiddag sitter jeg i grunnen igjen med lite informasjon.

Høytstående representanter fra fylkeskommunen og mange av kommunene hadde jo reist langt for å få presentert budsjettet (og motta annen informasjon) fra ledelsen i Helse Førde. Ledelsen har et ønske om mer dialog og mindre støy. Men hva fikk vi egentlig vite? Og var det egentlig noen dialog? Var det verdt turen for ordførerne?

Helseforetaket skal spare inn over 60 millioner kroner neste år Og på grunn av det store innsparingskravet er investeringer stort sett lagt på is. Dette fikk vi vite i auditoriet på sentralsykehuset. Hvilke tiltak som skal bidra til denne innsparingen ble ikke konkretisert. Hver klinikk skal utarbeide noen forslag til tiltak, og disse tiltakene skal utredes grundig. Eventuelle vedtak om disse skal så fattes på nyåret …

Fylkesvaraordfører Tor Bremer formulerte nok det som flere i auditoriet tenkte; er helseforetaket nå ærlige? Eller vil det bli "nakkesleng" når tiltakene konkretiseres på nyåret?

Vet styret mer om hva som ligger bak tallene, når det skal gjøre sitt vedtak om budsjett torsdag? Eller vil man bare vedta rammetall og avvente senere utredninger?

...

Under innledningen om samhandling ble det sagt i Helse Førdes presentasjon at "Samhandling føreset dialog mellom likeverdige partar". Hvordan kan helseforetaket og kommunene være "likeverdige partar" når Helse Førde sitter på all informasjon og styrer rammebetingelsene for samarbeidet?

Videre i presentasjonen ble det understreket betydningen av å kjenne hverandre og ha respekt for hverandres kompetanse, roller osv. Jeg er litt usikker på om hvordan Helse Førde stiller opp med sin del av dette? De klarer jo knapt nok å få til dette innenfor egen organisasjon! Det er mange eksempler på at personalet ved Førde sentralsjukehus hverken vet eller er interessert i å vite hvilke tilbud lokalsykehusene i Nordfjord og Lærdal har - eller hvilken kompetanse man finner der … Så hvordan kan Helse Førde kjenne kommunene?

Ja, sånn kan man tenke og lure i etterkant.

Bremer: Håpar de er ærlege no


FIRDA Måndag ettermiddag inviterte Helse Førde kommunane og politikarar til orienteringsmøte om 2009-budsjettet.

Storinvesteringar må vente
Helse Førde skal spare 68 millionar i 2009 for å komme i balanse. Dette vil seie at sluttresultatet til neste år skal bli 40 millionar i minus.

Investeringar vert skubba på grunna Helse Førde sin økonomiske situasjon. Dei vil gå med kring 120 millionar kroner i minus i 2008. Fram mot 2013 vert investeringsplanane halverte, opplyser dei. Utviding av psykiatrien og psykoseposten i Sunnfjord og ytre Sogn er investeringar som ikkje vert gjennomført i 2009.

– Ærlege?
Fylkespolitikar Tor Bremer (Ap) synest innsparingane Helse Førde la fram verka udramatiske. Helse Førde legg mellom anna opp til å spare på avskrivingar, gjestepasientar og kjøkkenteneste, til saman ca 68 mill.
– Håpar de er ærlege om utfordringane vi står framfor, sa han på møtet.

Administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, seier at dei synest dialog og det å vere ærleg er viktig. Han legg ikkje skjul på at uventa kostnader kan dukke opp langs med, noko som kan endre den økonomiske situasjonen.
– Vi har nok eit tøft år framfor oss, seier han.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Fekk lovnad om ferieopen fødestove


SOGN AVIS Den forsterka fødestova i Lærdal vil neppe bli feriestengd i 10 veker. Det stadfesta administrerande direktør Jon Bolstad på eit dialogmøte i Helse Førde i går.

– Slik eg oppfatta Bolstad, blir det ikkje aktuelt å stengja fødestova i Lærdal i periodar. Slik sett er eg letta, seier Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus.

Øien Hauge stilte spørsmål om feriestenging av fødestova på bakgrunn av svært insisterande rykte om ei feriestenging i 10 veker. Dette var i følgje Bolstad lite ønskjeleg, då dei ikkje ville ha eit slikt av og på tilbod. Men det handla om bemanning.

65 millionar
Helse Førde presenterte budsjettet for 2009 på møtet i går. Det som er klart, er at føretaket må få ned kostnadene med 65 millionar kroner. Øien Hauge oppfatta tiltaka som lite konkrete og seier ho ottast for tiltaka som kan koma.

– Når det gjeld Lærdal, er eg spesielt uroa for fødestova, overvaking og røntgen. Når det gjeld spørsmålet om bemanning, så er bemanningsproblema ved fødestova eit resultat av omlegginga og stadige spørsmål rundt framtida for føden. Me må ha med oss historia her, det var åtte personar som sa opp etter omlegginga. Under normale tilhøve hadde me hatt den naudsynte bemanninga i Lærdal, seier Øien Hauge.

Initiativ
Ordførar Arne Sanden i Lærdal er godt nøgd med møtet i Førde.
– Det er klart me var litt skeptiske på førehand på grunn av rykta som gjekk rundt fødestova. Då var det godt å få konstatert at Bolstad var klar på dette. Slik eg forstår dette, så er noko av utfordringa å rekruttera folk. Her har me i Lærdal alt gjort ein jobb når det gjeld rekruttering av helsepersonell til kommunen. Eg vil her ta eit initiativ like etter nyttår og invitera til eit samarbeid slik at me får på plass kvalifisert personell til fødestova.

Tillitskapande
Fylkesvaraordførar Tor Bremer gav på møtet ros til Helse Førde for at dei ville legga vekt på tillitskapande arbeid.
– Det er naudsynt å styrka dette arbeidet framover. Skal me koma vidare og få utvikla eit godt helsetilbod, må me dra i same retning og ha tillit til et arbeidet som blir gjort.

Bremer sa det var viktig at Helse Førde var opne på utfordringane med ei kuttliste på 65 millionar.
– Tilsynelatande var dette til å handtera. Men når du skal kutta så mykje, så er det fort at nokre grupper må ta ei ekstra bør. Her er det viktig at Helse Førde er opne på kven som må ta rekninga til sjuande og sist. Då er det greitt å invitera til dialog, slik som på dette møtet. Framleis er situasjonen i stor grad prega av monolog.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 15. desember 2008

Styresakene er no lagt ut på nett

Papira til styremøtet i Helse Førde torsdag 18. november er no lagt ut på nettet.
Styremøtet vert halde på Førde sentralsjukehus (møterom 4 i 2. etasje) torsdag 18. desember klokka 09.00.

• Klikk her eller på overskrifta for å lasta ned saklista og sakspapira

søndag 14. desember 2008

Nye angrep på fødetilbodet i Lærdal - vil ikkje bli akseptert!

Måndag 15. desember kl. 14 vert budsjettframlegget frå Helse Førde presentert, på Førde sentralsjukehus. Representantar frå kommunane, fylkeskommunen og aksjonistar vil då få orientering frå leiinga i Helse Førde (sjå Helse Førde sine sider).

Periodevis stenging av føden
Det har gått hardnakka rykte om at Helse Førde planlegg å stenga Føden i Lærdal i til saman 10 veker neste år. Dersom dette ligg inne i budsjettframlegget er det katastrofalt:
- i fyrste omfang for dei fødande som har termin når fødestova er stengt i 2009 og
- i andre omgang for heile eksistensen til fødetilbodet i Indre Sogn og
- i tredje omgang for beredskapen ved sjukehuset vårt

Vikarierande motiv
10 vekers stenging er ikkje noko anna enn ei styrt struping av ei fødestove som i 2008 faktisk vil nå 100 fødslar! Her er det temmeleg klart at føretaket må ha vikarierande motiv!

På tvers av politiske signal frå sentralt hald
Frå både denne og forrige helsestatsråd har det vore gjeve klare signal om at stenging av fødetilbod grunna økonomi ikkje vert godteke. For fødande i Indre Sogn, som har so lang veg til andre sjukehus, er ei stenging sjølvagt enno verre enn for fødande i meir sentrale strok.

Dette vil vi ikkje godta!
Vi kan ikkje godta at mødre og born sine liv vert sett i fare på denne måten! Fødestova i Lærdal med legeberedskap har redda fleire liv berre i år. Det er heilt utruleg om helseforetaket verkeleg legg opp til ei stenging!

Forsvar Lærdal sjukehus varslar både aksjonar og skarpe protestar opp til høgaste hald, dersom Helse Førde i morgen presenterer stengingsframlegg.

Frå før har lokalsamfunna som høyrer til Lærdal sjukehus vist stor vilje til å slå ring om sjukehuset når tilboda er truga. No må alle som er interesserte i framtida til lokalsjukehuset bidra!

Det kan vere aktuelt med gratis busstransport eller maxitaxi t/r Førde for dei som vil følgje diskusjonane i styret torsdag.
Er du interessert i å bli med opp for å høyre korleis styret i Helse Førde handterar denne saka, så send ein epost til
bente.oien.hauge@online.no

Det kan også vere aktuelt med demonstrasjon ved sjukehuset. Men fyrst må me høyra om dette framlegget verkeleg vert lagt fram i morgon.

fredag 12. desember 2008

Orienteringsmøte om budsjettet måndag 15. desember


HELSE FØRDE Helse Førde inviterer leiinga i kommunane og i Sogn og Fjordane fylkeskommune til orienteringsmøte om budsjettet for 2009.

Torsdag 18. desember skal styret i Helse Førde handsame budsjettframlegget frå administrasjonen i føretaket. Føretaksleiinga ynskjer å gje ei orientering til kommunane og fylkeskommunen, måndag 15. desember kl. 1400-1600. Stad blir auditoriet i 2. etasje på sentralsjukehuset.

5-årig investeringsplan og den nye samhandlings- og utviklingsavdelinga i Helse Førde, vil det også bli orientert om.

Møte er ope for pressa.

• Henta frå Helse Førde sine nettsider, les saka der ved å klikke her eller på overskrifta

Representantar frå Forsvar Lærdal sjukehus vil òg vera til stades på møtet.

Budsjettmøte i Helse Førde 18. desember

Neste styremøte i Helse Førde er torsdag 18. desember, i Førde. Budsjett 2009 vert ein sentral sak, og papira vert lagt ut omlag ei veke før møtet.

Blant dei sakene Forsvar Lærdal sjukehus er spesielt bekymra for, er framlegget om stenging av fødestova i Lærdal i 10 veker. I praksis må dette sjåast på som ei sabotering av det aukande fødselstalet lokalt og som del av ei sniknedlegging av fødetilbodet i Sogn.

Om me kjem til å markera dette i samband med budsjettmøtet, t.d. ved demonstrasjon, vert ikkje avgjort før me ser om stenginga ligg inne i det endelege budsjettframlegget.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå styresakene på Helse Førde sine sider når dei vert lagt ut.

KrF: Vil legge ned regionale helseforetak


Oslo (ANB-NTB)/FIRDA Nedleggelse av regionale helseforetak og redusert stykkprisfinansiering, er to av forslagene fra KrFs sykehusutvalg.

Utvalget la fram sin innstilling torsdag og konkluderer med at det er behov for å styrke den politiske styringen av sykehusene.

Nedleggelse av helseforetakene vil ifølge utvalgsleder, Pål Christian Roland, føre til redusert byråkrati slik at pengene kan brukes til å behandle pasienter.
Han peker også på at en nedleggelse av helseforetakene vil sikre et likeverdig sykehustilbud i hele landet.
– I dag er det dessverre slik at behandlingen er avhengig av hvor man bor, sier han.

Mindre innsatsstyring
Utvalget foreslår å redusere andelen innsatsstyrt finansiering fra 40 til 30 prosent og heller øke rammefinansieringen av sykehusene.

Innsatsstyrt finansiering brukes for en stor del i dag til å prioritere hva slags behandling sykehusene skal gi og for å øke sykehusenes inntekter.
– Dette er svært uheldig og langt fra det som var meningen med ordningen, konkluderer utvalget.

• Les resten av saken i Firda ved å klikke her eller på overskriften

Sentrum spriker i synet


OSLO ANB-NTB/FIRDA Venstre og Sp støtter ikke forslaget om å legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med et statlig sykehusdirektorat.

Torsdag foreslo et KrF-utvalg at de regionale helseforetakene bør fjernes. Venstres Gunvald Ludvigsen og Trygve Slagsvold Vedum fra Sp mener at dette bare vil føre til enda sterkere sentralisering enn i dag.

– Et sykehusdirektorat vil føre til at styringen blir enda fjernere fra folk. Dessuten er jeg sikker på at et direktorat vil føre til at de små sykehusene i distriktene taper sammenlignet med de store sykehusene i sentrale strøk, sier Slagsvold Vedum til NTB.
Han mener det er lettere for folk å påvirke beslutningene til de lokale sykehusstyrene enn et kjempestort statlig direktorat.

Venstre mener at det beste er å utvikle den nåværende helseforetaksmodellen, selv om partiet mener den ikke er fullkommen.
– KrF-utvalgets forslag vil føre til statlig overstyring, sier Ludvigsen.
– Sykehussektoren orker ikke flere store omstillinger. Det som allerede har skjedd, har vært en stor belastning for de ansatte, fortsetter han.

Ludvigsen mener det bør finnes løsninger som ivaretar det han kaller et mer helhetlig pasientløp innenfor den nåværende modellen, men har ser gjerne at partipolitikerne forsvinner ut av styrene.

• Les saken i Firda ved å klikke her eller på overskriften

Sonja Sjøli (H) oppfordrer statsråden til å lytte mer til grunnplanet


I Stortingets debatt 9. desember oppfordret representanten Sonja Sjøli helsestatsråden om å lytte mer til grunnplanet:
Jeg vil sterkt oppfordre statsråden, når han er på sine reiserunder i Helse-Norge, til å ta en tur innom fødeavdelingene og snakke med jordmødrene, snakke med legene og med de tillitsvalgte. Han vil få helt andre inntrykk enn om han bare snakker med direktørene i helseforetakene. Det er min klare oppfatning og erfaring etter å ha hospitert ved flere fødeavdelinger både i vår og i sommer.

All ære til Sonja Sjøli for denne betimelige påminningen til Bjarne Håkon Hanssen!
Men vi vil i all beskjedenhet minne om at Folkebevegelsen for lokalsykehusene, når vi på Helse- og omsorgskomiteens høringer har formidlet synspunkt fra grunnplanet, ikke har opplevd at alle komitemedlemmer har vært så veldig lydhøre for andre versjoner enn direktørenes …

• Klikk her eller på overskriften for å lese referatet fra debatten på Stortingets sider

Referat fra Stortingets debatter 9. desember om helsebudsjett og fødetilbud

For den som vil lese hva de ulike representantene sa i debattene om bevilgningene til helse og helsepolitikk, ligger det referat på Stortingets sider.

Høyre-representantenes forslag om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ble omgjort til et oversendelsesforslag ettersom regjeringen på nyåret presenterer en helhetlig plan for området. I debatten gjentok helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen budskapet som Brustad sendte ut ifjor: at helseforetakene ikke kan stenge fødeavdelinger med begrunnelse i økonomi.

• Klikk her eller på overskriften for å lese referatet på Stortingets sider (midlertidig versjon)

tirsdag 9. desember 2008

Turnuslegane: Usikre på livredding


NRK SOGN OG FJORDANE Halvparten av dei ferdigutdanna turnuslegane er usikre på korleis dei skal utføre hjarte- og lungeredning.

På oppdrag frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fire kommunelegar i Sogndal undersøkt kva turnuslegane lærer før dei er ferdig utdanna legar.

Studiet som er utført våren 2007 og hausten 2008 viser at berre halvparten av dei spurde føler seg sikre nok til å utføre hjarte- og lungeredning sjølv.

Åleine på vakt
- Det mest overraskande er at mange ikkje får med seg akuttmedisinke ferdigheiter verken på sjukehus eller i kommunehelsetenesta. Det betyr at dei ikkje føler seg kompetente til å drive hjarte- og lungeredning på eigahand seinare, seier hovudforfatter Annelise Skeie.

Ho meiner at det er spesielt viktig at dette er kunnskap som er på plass blant legar ute i distrikta.
- I mange kommunar er ein åleine på vakt, påpeikar Skeie.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Stortinget diskuterer fødetilbud i dag


I dag behandles et forslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene var på høringen om dette forslaget representert ved Eva O. Teigen og Bente Øien Hauge. Vi argumenterte mot forslagets formuleringer om å "gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg", som i praksis vil bety nedleggelse av 12-13 av landets fødeavdelinger med mindre enn 400 fødsler i året. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble stående alene om å støtte denne formuleringen i innstillingen.

I innstillingsdokumentet står det blant annet: Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Jan Bøhler, Sonja Mandt-Bartholsen, Gunn Olsen og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun og lederen Harald T. Nesvik, fra Høyre, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli, fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Saxi, fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Venstre, Gunvald Ludvigsen, er positiv til at forslagsstillerne setter fokus på en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.
Komiteen er kjent med at Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" på nyåret i 2009. Denne meldingen vil omhandle en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Komiteen forutsetter at meldingen også vil omhandle de punktene som er påpekt fra forslagsstillernes side.
Da stortingsmeldingen er bebudet om kort tid, finner komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet det mest hensiktsmessig å se behandlingen av forslagene i Dokument nr. 8:106 (2007–2008) i sammenheng med stortingsmeldingen.


• Klikk her eller på overskriften for å lese hele komiteens innstilling, med kommentarer fra de ulike representantene.

Stortingets dagsorden 9. desember 2008


Dagsorden
Storting tirsdag den 09. desember 2008 kl. 10:00


1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
(Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009))

2. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden
(Innst. S. nr. 95 (2008-2009), jf. Dokument nr. 8:106 (2007-2008))

3. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Egil Evensen og Jan-Henrik Fredriksen om innføring av en årlig sykehusproposisjon
(Innst. S. nr. 81 (2008-2009), jf. Dokument nr. 8:124 (2007-2008))

• Se hele dagsorden og sakene på Stortingets nettsider ved å klikke her eller på overskriften.

• Følg debattene på Stortingets nett-tv ved å klikke her.

Overvakinga i Lærdal tema på Helse Førde sitt nettmøte


Helse Førde har starta ein ny kommunikasjonskanal, "Nettoskopet", der kven som helst kan leggja inn spørsmål til leiinga. Fyrste møtet vart gjennomført i går, og blant spørsmåla som kom opp var eitt om overvakingsavdelinga i Lærdal:

Namn: B.K.
Tittel: håpløst
Synes det blir litt håpløst at Helse Førde skal legge ned overvåkingen i Lærdal. Det blir å stille sjukehuset 10 år tilbake i tid. Har dere tenkt på det???

Hei
Overvakingsavdelinga i Lærdal var eit av mange områder som vart diskutert tidleg i budsjettprosessen i Medisinsk klinikk. Til liks med til dømes kommunane så er det eit krav at Helse Førde skal drive i balanse. Difor er det også vår plikt å ha ei løpande vurdering av alle delar av drifta vår. Eg trur det er riktig av oss å vurdere om overvakingsavdelinga i Lærdal er organisert optimalt både ressursmessig og fagleg. Vi tek difor sikte på å gjere ei slik utgreiing tidleg i 2009, som vi også kjem til å gjere når det gjeld andre postar i føretaket. Men det kjem ikkje til å ligge inn noko forslag i budsjettet om å legge den ned.

Mvh
Vidar Vie


• Les meir frå Nettoskopet ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 4. desember 2008

Nordfjord: - Pasienten har rett til å velje sjukehus


FJORDABLADET - Det er svært gledeleg å registrere at Hans-Johan Breidablik, fagdirektør i Helse Førde, deler sjukehusaksjonen si klare oppfatning om pasienten sin rett til å velje sjukehus. Også at ein har denne retten i øyeblikkleg hjelp-situasjonar, vel å merke etter at akuttsituasjon er avklara.

Dette seier Svein Hansen, leiar for sjukehusaksjonen for Nordfjord sjukehus. – Det som har vore viktig i situasjonar som det ein har vore oppe i den siste tida, er at ein har lokalaviser som er villige til å reise problemstillingane, seier Hansen og sender samstundes ein takk til pasientombod Ove Mjåtveit og kommunelegane i Nordfjord, for deira innsats i saka.

Ingen boikott
- Både du og sjukehusaksjonen har vorte skulda for å ville boikotte Helse Førde. Kva var eigentleg poenget med slike uttalar?
- Det er ikkje rett at eg, eller andre i sjukehusaksjonen, har brukt ordet boikott. Det vi har sagt er at dersom det oppstår ein situasjon der valet står mellom sentralsjukehuset og/eller Volda så har pasienten rett til å velje.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 28. november 2008

Tek i bruk nye ambulansar


FIRDA Fem nye ambulansar blir fordelt over heile fylket.

Bilane Helse Førde tek i bruk i desse dagar, erstattar slitne ambulansar med lang tenestetid.
– Både komforten for pasientane og arbeidssituasjonen for dei tilsette skal no bli vesentleg betre, opplyser ambulansesjef Stian Sægrov.

Stasjonane som får nye bilar i denne omgang er Stryn (2 bilar), Gulen (2) og Lærdal. I Selje blir den gamle ambulansen skifta ut med ein nyare modell.

Ny tobåreambulanse
Før årsskiftet tek ambulansetenesta også i bruk ei ny tobåreambulanse som primært vil køyre overflyttingsoppdrag mellom Førde sentralsjukehus og Haukeland universitetssykehus. Dette gir rom for omdisponeringar som fører til at det i Nordfjord blir to tobåreambulansar tilgjengeleg over nyåret, opplyser Helse Førde i ei pressemelding.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 27. november 2008

Helse Førde må halvere investeringane


FIRDA Helseføretaket vil berre ha råd til halvparten av dei planlagde nyinvesteringane dei neste fem åra.

Dette kom fram då administrasjonen orientere om økonomisituasjonen og budsjettutsiktene under styremøtet torsdag.

Den varsla innstramminga kjem som følgje av at Helse Førde no er på veg mot ein budsjettsprekk på rundt 68 mill kroner, i det året der økonomien skulle bringast under kontroll.

Ekstra trongt
Budsjettet det no blir lagt opp til, vil ikkje gi rom for nyinvesteringar før mot slutten av 2010. Disponible midlar i 2009 og deler av 2010 vil måtte brukast til å gjere opp for investeringar som allereie er iverksette.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Sjukehusaksjonen kom seg ikkje til Førde

Representantar for Forsvar Lærdal sjukehus hadde planlagt å vere tilhøyrarar på styremøtet i Helse Førde torsdag 27. november.
På grunn av rasa i Kjøsnesfjorden vart turen vår til Førde avlyst.

Neste styremøte er budsjettmøtet 18. desember.

Nordfjord: - Fryktar nye ortopedikutt


FJORDABLADET - Vi fryktar at ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus blir sitjande att med berre kikholskirurgi. Vi tolkar dei mange signala om mogelege kutt som eit kraftig varsku om at det er ei kjempeomlegging på gang, og at sjukehuset vert nedlagt bit for bit, varslar plasstillitsvald for sjukepleiarane ved Nordfjord sjukehus, Martha Kjøllesdal.

Kjøllesdal viser til at Helse Førde-styret i juni gjorde vedtak om at akuttortopedi som treng anestesi skulle overførast til Førde. For få veker sidan fekk dei på bordet forslag som innebar at overvakingsavdelinga og røntgenlegen vart vurdert fjerna. No blir det sagt at røntgenlegen er trygg og at OVA blir lagt på vent, men ein skal likevel utgreie konsekvensane av ei nedlegging av OVA. Det har vore sagt at ortopediplanen ligg fast, men det kjem likevel framleis signal om at det på sikt berre skal vere scopisk kirurgi (kikholskirurgi) ved Nordfjord sjukehus.

- Det siste er det hittil sterkaste åtaket på sjukehuset. Ortopedien ein av dei sterkaste grunnpilarane, seier Kjøllesdal, som fryktar at dette kan bli eit så sterkt slag at sjukehuset blir liggjande med broten rygg og ikkje lenger kan kallast eit sjukehus.

- Vi får ikkje fred. Stadige utspel om nye omleggingar ved sjukehuset gjer det svært vanskeleg å jobbe her, og vi fryktar spesialistflukt, seier Martha Kjøllesdal.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

onsdag 26. november 2008

Neste styremøte: 27. november


Neste styremøte i Helse Førde er torsdag 27. november, i Førde.

• Sakliste og -papir vert lagt ut på Helse Førde sine sider om lag ei veke før møtet. Klikk her for å komme til møteplan og sakspapir for Helse Førde.

mandag 24. november 2008

Lærdal: Stor auke i proteseoperasjonar


PORTEN Før året er omme vil dei tre ortopedane ved klinikken i Lærdal ha utført nærare 1300 operasjonar.

800 av desse er større operasjonar på inneliggjande pasientar, i hovudsak knytt til kne- og hofteprotesar, melder Helse Førde. Seksjonsoverlege Truls Jellestad seier dei til no har ein samla auke på 150 operasjonar, og at brorparten av desse gjeld protesar.

Den kraftige auken forklarar han med at dei er blitt meir effektive, og ikkje minst at estlendaren Prit Arro kom til Lærdal for to år sidan. -Arro har no kome skikkeleg i gang, og har etterkvart blitt veldig god på kneproteseinngrep. Han er blitt ein flott ressurs for oss, seier Jellestad.


Auke kvart år
Sidan oppstarten i 2004 har Ortopedisk seksjon i Lærdal auka aktiviteten kvart einaste år, og Jellestad trur ikkje toppen er nådd enno. Seksjonsoverlegen seier dei i dag greier to proteseoperasjonar kvar dag, og at dei gjennom eit forbetringsprogram har tru å at dette kan aukast til tre. Føresetnaden for å få dette til er betre intern logistikk, mellom anna kan tida mellom to operasjonar bli kortare, dernest kan ein kanskje utnytte dagen betre ved å starte tidlegare.

Stor pågang
Pågangen til klinikken i Lærdal er svært stor, dei fleste pasientane kjem frå Hordaland, men det er også mange som kjem frå andre deler av landet. Jellestad trur ikkje dette er på grunn av kort ventetid, for den er ikkje spesielt kort i Lærdal.

-Med ca. 3 mnd. ventetid ligg me vel om lag midt på treet, så me vel å tru at det er kvaliteten som gjer oss attraktive. Og det er viktig, spesielt for eit så lite sjukehus som Lærdal. Det er viktig at me greier å finne vår veg, seier Jellestad til Helse Førde si nettside.

tirsdag 18. november 2008

Sterke protestar mot psykiatrirapport

NRK SOGN OG FJORDANE Tilsette ved psykiatrisk poliklinikk i Florø er provoserte over at klinikken skal flyttast til Førde.

I følgje utgreiingsrapporten om psykisk helsevern som er laga for Helse Førde, bør psykiatrisk poliklinikk slåast saman. Sosionom Marit Melvær Berge i Florø ser ingen gode argument for flyttinga.
- Eg er for det første provosert over at dei har konkludert utan at vi har vore kontakta undervegs i prosessen. Og syns og det er merkeleg å gå inn for å leggje ned ein velfungerande poliklinikk, seier ho.

Kan spare 17,2 millionar
For dei tilsette ved psykiatrisk poliklinikk i Florø har rapporten om psykisk helsevern reist fleire spørsmål enn den har gjeve svar. Etter bestilling frå Helse Førde har ei prosjektgruppe kome med sitt forslag til korleis psykiatrien skal organiserast i Sunnfjord og Ytre Sogn i tida framover. Rapporten konkluderer med at det kan sparast 17,2 millionar kroner ved fleire tiltak. Men planen møter sterk motstand.

- Vanskeleg for pasientane
- Det krev mykje å reise til behandling i Førde når du må gå kanskje ein gong i veka, eller over lang tid. Det betyr at dei som er i arbeid kanskje må ta fri heile dagen. Mange av våre pasientar har det som sitt hovudproblem at dei har vanskar med å bruke offentleg transport og å passere tunnelar. Så eg kan ikkje sjå nokre gode argument for å flytte ein velfungerande poliklinikk, seier Melvær Berge.

Mest provosert er ho og dei andre tilsette i Florø over at dei ikkje har blitt spurt til råds. Men prosjektleiar Trond Aarre meiner det motsette.
- Vi har representantar frå psykiatrisk klinikk i Førde som er dei som driv poliklinikken i Florø, og dermed har klinikken fått gitt sine innspel undervegs, seier han.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Nordfjordrådleiar orienterte Bjarne Håkon Hanssen


FJORDABLADET Førre veke var Nordfjordrådleiar Sonja Edvardsen (Ap) i møte med helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Ho orienterte statsråden om stoda ved Nordfjord sjukehus og om regionrådet sitt arbeid i forhold til ortopedivedtaket.

Sonja Edvardsen var på KS-konferanse der samhandling innan helsesektoren var tema. Der var også helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, og leiaren i Nordfjordrådet fekk eit møte med Hanssen der ho fekk presentere Nordfjord sjukehus og leggje fram situasjonen i samband med ortopedivedtaket og det arbeidet som Nordfjordrådet har gjort.
- Eg la vekt på at Nordfjordrådet sitt engasjement er basert på faglege innspel frå kommunelegane i regionen og legane ved sjukehuset, seier Edvardsen.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 17. november 2008

Rapport meiner det var rett å senda 84-åring frå Nordfjord til Førde

FJORDABLADET Ei ekstern faggruppe meiner det var riktig at ei 84 år gamal kvinne frå Eid vart frakta til Førde sentralsjukehus for operasjon.

• Les saka og rapporten frå faggruppa i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

søndag 16. november 2008

Helse Førde: 24 akuttpasientar til sentralsjukehuset på seks veker


Frå lokalsjukehusområdet til Nordfjord vart det sendt 11 pasientar for operasjon ved Sentralsjukehuset i Førde dei seks fyrste vekene av ortopedivedtaket.
- Det er færre enn vi rekna med i planleggingsfasen, skriv Breidablik i ein rapport til Helsetilsynet.

Fylkeslegen kravde vurdering
Etter fleire medieoppslag om pasientar som måtte reise med brotskader til Sentralsjukehuset i staden for behandling ved Nordfjord sjukehus, kravde fylkeslegen vurdering av kapasiteten i Førde.

Men dei fyrste seks vekene i vedtaket har berre 11 pasientar blitt sendt frå Nordfjord til Førde, det skriv Bergens Tidende.
I same tidsrom vart det sendt 13 pasientar frå Lærdal til Førde.

• Les meir på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 14. november 2008

- Legg ned patologien


NRK SOGN OG FJORDANE Overlege i Nordfjord rettar sparekniven mot sentralsjukehuset.

- Eg har hatt store problem med å forstå motivasjonen bak å ha ei så stor avdeling på eit så lite område som Helse Førde har. Eg ville heller bevara overvakingsavdelinga for dei sjukaste av dei sjuke, seier overlege Henrik Berg ved Nordfjord sjukehus.
Helse Førde kan måtte kutte berre ved medisinsk klinikk åleine med nær 47 millionar kroner.

Omfattande kuttliste
Talet kan verte mindre etter at Helse Førde samla nyleg fekk 40 friske millionar, men spareutfordringa er framleis stor.

Derfor har klinikken utarbeida eit framlegg til kuttliste der står det mellom anna at overvakingsavdelingane ved lokalsjukehusa og røntgenlegane kan verte fjerna. Også røntgentilbodet i Florø kan forsvinne. Som prioritet nummer to står fleire mellom anna å legge ned patologiavdelinga i Førde.
Henrik Berg ved Nordfjord meiner det må vere betre å fjerne ei patologiavdeling som jobbar med å analysere vevsprøver enn å legge ned eller kutte i tilbodet til dei aller sjukaste.

Dårlegare pasienttilbod
- Vi hadde ein veldig god grunn til å få overvakingsavdelinga då vi fekk den for 13-14 år sidan og dei som ligg der er ofte så sjuke at det er vanskeleg å transportere dei vidare til andre som har kapasitet, seier Berg.

Overvakingsavdelingane vart oppretta for snart 15 år sidan for å styrke den faglege kvaliteten. Berg fortel høgt kvalifisert personale med avansert utstyr for å hjelpe dei aller sjukaste.

Berg trur ei nedlegging der akuttpasientar vert behandla ved vanlege avdelingar vil føre til eit dårlegare pasienttilbod.

15 år tilbake
- Denne pasientkategorien treng eit heilt anna tilsyn. Dei treng å vere på ein mindre post med høgt kvalifisert personell. Her må det vere høgteknologisk utstyr som samtlege i personalet må beherske. Når det hastar her, så hastar det verkeleg. Då må det skje fort. Eg har vanskeleg for å forstå at denne avdelinga kan forsvinne. Det ville vere å skru klokka 15 år tilbake, og det er det ingen som aksepterer i dag.

Tidlegare denne veka fortalde tillitsvalde sjukepleiarar at smertegrensa er nådd, og at dei ikkje lenger maktar å yte den hjelpa som dei meiner dei burde gi. Berg meiner at leiinga no har eit ansvar for å finne pengar i staden for å kutte.

• Les resten av saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Foreslår økt bevilgning til de regionale helseforetakene


PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, 14. NOVEMBER 2008:
Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 500 millioner kroner i 2008. Det går fram av St.prp. nr. 13 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 som regjeringen i dag har lagt fram.

De regionale helseforetakenes prognoser viser et samlet underskudd i 2008 i forhold til eiers resultatkrav på rundt 900 millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen. Likviditeten er gjennom flere år svekket som følge av underskudd og høye pensjonspremieinnbetalinger. De regionale helseforetakene må omstille og effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. Samtidig må de sikres likviditet for å dekke løpende utbetalinger. På bakgrunn av den stramme likviditetssituasjonen og for å lette omstillingsutfordringene for de regionale helseforetakene, foreslås basisbevilgningen økt med 500 millioner kroner i 2008.

Aktiviteten på offentlige poliklinikker innen psykisk helsevern/rusbehandling, laboratorier og radiologi har vært høyere enn budsjettert. Prognosen for 2008 basert på aktivitetstall per september 2008 innebærer at bevilgningen foreslås økt med 95 millioner kroner.

• Les saken på Helse- og omsorgsdepartementets sider ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 12. november 2008

Psykiatridirektør: - For tidleg å konkludereNRK SOGN OG FJORDANE Nedlegginga av Tronvik skal opp på styremøtet til Helse Førde, men direktør for psykiatri, Ole Christian Reusch, meiner utgreiingsarbeidet manglar rusplan.

Utgreiingsarbeidet som er gjort for å avklare om Tronvik bør leggast ned eller ikkje, seier ingenting om rusdelen. Sjølv om han tykkjer gruppa bak utgreiingsarbeidet har gjort ein god jobb, meiner Reusch at det er for tidleg for styret i Helse Førde å fatte eit endeleg vedtak på styremøtet 27.november.

Reusch meiner det ligg eit omfattande arbeid med å greie ut rusdelen att.

Sentralisering einaste rette
Etter planen skulle styret i Helse Førde fatte eit endeleg vedtak om Tronvik på Kyrkjebø i Høyanger skal leggast ned 27.november.

Ei prosjektgruppe, bestilt av Helse Førde, har levert ein rapport der konklusjonen er at instistusjonen må leggast ned. Ei sentralisering til Førde vil vere det einaste rette økonomisk og fagleg, viser rapporten.

Etterlyser risikoanalyse
- Viss konklusjonen frå rapporten skal vedtakast, bør det vere eit slags prinsippvedtak. Det må likevel gjerast ein del utgreiingsarbeid på førehand, seier Reusch.

Han hevdar fleire etterlyser risikoanalyse og konsekvensvurdering.

Manglar oversikt
Ifølgje Reusch gjenstår det så mykje arbeid i saka at styret i Helse Førde umogleg kan fatte eit endeleg vedtak på styremøtet. Direktøren seier det er mange omsyn å ta i saka, som Helse Førde enno ikkje har oversikt over.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

- Galskap å leggje ned Tronvik


NRK SOGN OG FJORDANE Alkoholikar hadde ikkje greidd å bli rusfri utan behandling på Tronvik.

Prosjektgruppa som har vurdert Tronvik, rår styret i Helse Førde til å legge ned Tronvik og sentralisere tilbodet til Førde.

27. november skal styret i Helse Førde fatte vedtak om den tradisjonsrike institusjonen på Kyrkjebø i Høyanger skal oppretthaldast.

- Veit ikkje kva dei snakkar om
- Eg vil bruke ordet galskap, for dei burde tenke seg om. Eg trur ikkje det er nokon i styret som har særleg erfaring med dei som verkeleg har rusproblem, meiner tidlegare rusavhengig Asbjørn Jagedal.

Jagedal slutta å drikke for 20 år sidan. Etter det tredje opphaldet på institusjon vart han rusfri.

Utan hjelp med tett oppfølging etterpå, hadde han ikkje klart det. Når han høyrer om debatten kring ei nedlegging av Tronvik, vert han oppskaka.

Helse Vest vil ikkje satse på Tronvik
I 2003 fatta styret i Helse Førde vedtak om ei nedbygging av Tronvik. Samstundes vart det vurdert å etablere ny verksemd innanfor behandling av ruslidingar knytt til Tronvik, men då i samarbeid med Helse Vest.

Men i april i år sa Helse Vest at dei ikkje ville satse på Tronvik. Ei prosjektgruppe som har vurdert om Tronvik bør leggast ned eller ikkje, har konkludert med at sentralisering av tilbodet innan psykiatri og rus er det beste. Og at Tronvik vert ståande tomt.

• Les heile saka hjå NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Tillitsvald ved medisinsk klinikk i Helse Førde: Helsekutt råkar pasientar


NRK Sogn og Fjordane Tilsette ved medisinsk klinikk er uroa fordi dei ikkje får nok tid til pasientane.

Kutta i Helse Førde har for lengst gått kraftig utover kvaliteten på behandlinga for pasientane. Det meiner tillitsvald ved medisinsk klinikk Ruth Tone Solheim.

Kutt på 47 millionar
Ved medisinsk klinikk har dei i år ei budsjettutfordring som kan verte på så mykje som 47 millionar kroner. Kuttlista som det vert arbeidd med inneheld fleire forslag til nedskjeringar. Alle dei tre sjukehusa kan verte kraftig råka.
- Eg meiner at vi kun driv brannsløkking. Pasientane får ei minimumsbehandling. Tilsette meiner dei ikkje får gjere ein god nok jobb, seier Solheim.
Ho meiner smertegrensa for lengst er nådd.
- Dei tilsette har ikkje nok tid til å trene opp pasientane, så dei får ikkje ei optimal behandling, seier ho.

Forsvarer tilbodet
Klinikkdirektør i Helse Førde Arve Varden meiner pasientane får eit godt nok tilbod.
Han viser til at i periodar er over 90 prosent av dei innlagde pasientane øyeblikkeleg hjelp-pasientar.
- Då er det rimeleg fullt på avdelingande og i nokre periodar vil tilsette føle at dei ikkje får gjeve eit så godt tilbod som dei ynskjer.
- Men i det store og heile meiner eg Helse Førde gjev eit godt tilbod til pasientane, seier Varden.

Lang kuttliste
Ei liste som Fjordabladet har fått tilgang til viser at ein vurderer å fjerne overvakingsavdelingane ved lokalsjukehusa og ta bort røntgenlegane.
Som prioritet nummer to står mellom anna avvikling av patologiavdelinga ved Sentralsjukehuset, avvikling av sengepostavdelinga for store barn, avvikling av lærings og meistringsenteret og å utsetje opptrapping av mikrobiologisk laboratorium.

Før jul vil Helse Førde avgjere korleis det skal kuttast for å nå målet om å komme i balanse. Helse Førde har ei budsjettutfordring på om lag 60 millionar kroner etter at det nyleg vart klart at dei får lov til å gå med 40 millionar i underskot til neste år.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 11. november 2008

Helse Førde: Dramatiske kuttforslag

FJORDABLADET Helse Førde vurderer å avvikle OVA (overvakingsavdelinga) og på sikt fjerne stillinga som røntgenlege ved Nordfjord sjukehus.

Helse Førde vurderer å legge ned overvakingsavdelinga ved Nordfjord sjukehus. Torsdag var tillitsvalde og verneombod ved medisinsk klinikk på Nordfjordeid innkalla til møte. Der fekk dei opplyst at eitt av innsparingstiltaka som no vert vurderte, er å avvikle drifta av overvakingsavdelingane ved Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus. Å avvikle OVA ved Nordfjord sjukehus er stipulert å ha eit innsparingspotensiale på kring fem millionar kroner, og vil tilsvare kutt på kring ti stillingar med høgt kvalifisert personale.

Eit anna forslag som vert vurdert, er å sjå på om ein kan gå over til radiografstyrt radiologi ved Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus. Det vil i praksis seie at ein på sikt kan kome til å ta vekk røntgenlegen.

Det er også framlegg om å auke aktiviteten på diverse tenester, mellom anna å auke aktiviteten på hudpoliklinisk behandling.

Bakgrunnen for framlegga er at medisinsk avdeling manglar 47,6 millionar kroner i 2009- budsjettet. Behovet for 2009 er på 292 millionar, men avdelinga er førespegla å få ei ramme på berre 245 millionar kroner.
Ved medisinsk klinikk har dei vurdert mange tiltak. Det er enno ikkje bestemt kva som blir resultatet, men status no er at både OVA og røntgenlegestillinga er ting som ein vil gå vidare med å få konsekvensutgreidd.

Andre tiltak på medisinsk avdeling i Helse Førde som har vore vurderte, men som ein har valt å ikkje gå vidare med, er mellom anna avvikling av lærings- og meistringssenteret ved sjukehuset i Førde, avvikling av patologiavdelinga i Førde, avvikle sengepostavdeling for store barn i Førde og å utsetje opptrapping av mikrobiologisk laboratorium i Førde.

Klinikkdirektør Arve Varden stadfestar at Helse Førde vurderer å organisere overvaking og oppvaking ved Nordfjord sjukehus på ein annan måte for å spare pengar. Han seier at det som kan bli aktuelt, er at medisinsk avdeling tek seg av sine overvakingspasientar og at ortopedisk avdeling tek seg av oppvakingspasientane. I dag er dette samla.

Helse Førde er også i ferd med å vurdere om ein kan gjere ting annleis på radiologisk avdeling, om ein muligens kan gå mot ei radiografstyrt avdeling. Men Varden understrekar at ikkje noko av dette er bestemt.

- Dersom ein skal gå så langt som å avvikle OVA, så må dette konsekvensutgreiast, seier han.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 10. november 2008

Nordfjord-aksjonen med brev til Statens Helsetilsyn

Sjukehusaksjonen i Nordfjord har bedt Statens Helsetilsyn sjå på ortopedisaka:


STATENS HELSETILSYN
V/ANDERS HAUGLAND
OSLO.

HELSETILBODET I SOGN OG FJORDANE.
NORDFJORDEID SJUKEHUS ORTOPEDISAKA.


Vi viser til ortopedisaka og ber om at Statens Helsetilsyn ser på denne saka.
I Nordfjordregionen er det 36000 som naturleg høyrer til under Nordfjord sjukehus.
Den trakkaseringa som har blitt oss til del frå administrasjonen og styre i Helse Førde som pasientar og pårørande frå Nordfjord finn vi oss ikkje i.
Vi finn oss ikkje i at administrasjon og styre i Helse Førde som har ca.2300 tilsette og eit budsjett på ca.1,6 milliardar skal forsette med å trakassere enkelte av dei tilsette på ymse nivå. Vi finn oss heller ikkje i at legane ved Nordfjord sjukehus og kommunelegane i Nordfjordregionen skal utsetjast for overstyring når dei ut i frå faglege grunnar tek pasientane sitt parti for rett behandling til rett tid.
Vi har dyktige personar som arbeider for at vi skal ha eit godt helsetilbod i Nordfjord og Sogn og Fjordane fylke . Dette må sjåast i ein heilskap. Ortopedivedtaket er skadeleg for helsetilbodet i Sogn og Fjordane og vil på sikt resultere til at vi får mangel på kvalifiserte legar til fylket, ortopedivedtaket må kort og godt vekk.
I Soria Moria –erklæringa slår Regjeringa fast at den vil oppretthalde et desentralisert sjukehustilbod, som blant anna sikrar nærheit til akuttfunksjonar og fødetilbod.
Samhandling er et viktig ord , men då må ein del personar sjå at Sogn og Fjordane fylke er meir en Førde.

Vi legg ved :
Uttale frå 31 kommunelegar i Nordfjord-regionen. dat.26.10.2008.
Uttale til Styret i Helse Førde frå 10 overlegar ved Nordfjord sjukehus. dat.13.06.2008.
Protokoll frå Spesialistskomiteens besøk ved Førde Sentralsjukehus 10.09.2007.
Protokoll frå Spesialistskomiteens besøk ved Nordfjord sjukehus 11.09.2007.
Brev frå dei tilsette ved Nordfjord sjukehus til Helse og omsorgsminister. dat.30.09.2008

Det er også viktig og merke seg uttale frå pasientombodet i Sogn og Fjordane, Ove Mjåtveit i avisa FIRDA den 28.oktober der han meiner at nettopp dei faglege vurderingane har fått for liten plass i den offentlege debatten.

Med venleg helsing
Svein Hansen
Leiar.

Kopi til:
Helse og omsorgsdepartementet v/ Bjarne Håkon Hanssen.
Helsetilsynet i Sogn og Fjordane v/fylkeslegen.
Helse Førde v/styreleiar Clara Øberg.
Helse Vest v/ styreleiar Herlof Nilssen
Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/Fylkesordførar Nils R. Sandal .
Kommunane i Nordfjord v/ordførar.
Legane i kommunehelsetenesta.

lørdag 8. november 2008

Sogn og Fjordane Høgre: Fryktar helseflukt


FJORDENES TIDENDE "Høgre i Sogn og Fjordane inntek eit "Ole Brumm- standpunkt" i helsepolitikken. Ja, takk. Begge deler." skriv Odd L. Drabløs.

Sogn og Fjordane Høge skjønar svært godt at det vert stilt spørsmål om kvar dei politiske partia står i sjukehusdebatten. No har fylkespartiet drege i gang ein debatt om dette der svar skal gjevast på eit ekstraordinært årsmøte i januar neste år.

Alt før årsmøtet så konkluderer fylkesleiar og fyrstekandidat på lista til stortingsvalet, Bjørn Lødemel, at det skal byggjast vidare på modellen med eit sterkt lokalsjukehus med lokalsjukehusfunksjon for Sunnfjord og gode lokalsjukehus på Nordfjordeid og i Lærdal.

- Kva er vitsen med eit ekstraordinært årsmøte når ein allereie har konkludert? Vi skal gå enno djupare i dette. Dette er ein læreprosess og vi vil involvere så mange som mogeleg i denne viktige debatten. Helse er viktig og det er eit evigvarande spørsmål. Vi i Høgre tek dette på alvor og vi ønskjer å involvere så mange som mogeleg i den debatten. Til meir vi veit og til fleire innspel vi får, til betre rusta vil vere til å fatte avgjerder, seier Bjørn Lødemel.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

- Dette er uverdig pasientbehandling

FJORDABLADET - Eg er svært skuffa over at eldre sjuke skal måtte oppleve å bli behandla på ein så nedverdigande måte.

Dette seier Åse Alsaker etter at hennar 86 år gamle far måtte dele ambulanse til Haukeland Universitetssjukehus med ein annan hjartesjuk pasient.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Bygdefolk frykter dårligere sykehustilbud


NATIONEN Flest bygdefolk tror sykehustilbudet deres vil være dårligere om ti år, mens byfolk tror deres tilbud vil være bedre.

Alle kjemper for «sitt» sykehus, men folk på bygdene frykter for utviklingen de neste ti år.

Nationens Distriktsbarometer viser at et flertall av de som bor på bygda eller i tettsteder, tror deres sykehustilbud vil være dårligere om ti år. De som bor i større byer, tror på sin side at de vil ha et bedre sykehustilbud om ti år.

• Les hele saken i Nationens nettutgave ved å klikke her eller på overskriften

fredag 7. november 2008

Sogn: Føden kan bli feriestengd


SOGN AVIS Det kan gå mot feriestenging av fødestova i Lærdal i 10 veker i 2009. Dette blir stadfesta av fleire kjelder overfor Sogn Avis.

Det er snakk om to veker stenging til påske, seks til sommaren og to veker til neste jul. Administrerande direktør Jon Bolstad seier han ikkje vil kommentera slike rykte.

– Eg går ut frå at slike rykte kan ha oppstått i samband med budsjettbehandlinga for 2009. Her er det frist for innlevering av klinikkvise budsjett den 15. november. Før den tid kan eg ikkje kommentera noko, eit slikt rykte har heller ikkje nådd meg. No er det ikkje alle som skjønar kva som er interne prosessar og kva som ikkje er det, eg veit uansett ikkje noko meir før den 15.

Tema
Bolstad legg til at feriestenging er eit tema kvart år, ikkje berre når det gjeld føden.
– Me planlegg sommarstenging veldig tidleg, me drøftar tidlegare og tidlegare korleis drifta skal vera ved dei ulike sjukehusa. Dette gjer me av fleire grunnar, blant anna i høve til planlegging av oppussing eller andre tekniske ting ved ulike avdelingar slik at me kan sikra ei god drift gjennom heile året. Det er då heller ikkje unaturleg at me har feriestenging der det måtte vera mogleg i høve til drifta.

I fjor fekk helseføretaket eit brev frå departementet der det vart gjeve ei klar melding om at økonomi ikkje skulle vera årsak til feriestenging av fødestover eller fødeavdelingar. Bolstad presiserer at økonomi åleine ikkje skulle vera ein grunn.
– Her må me gjere ei vurdering av drifta dei ulike stadene i høve til tilgang på personell og kapasitet.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 4. november 2008

- Byggjer bevisst ned tilbodet

FJORDABLADET - Svaret eg har fått frå helseminister Bjarne Håkon Hanssen viser tydeleg at den uverdige behandlinga dei ortopediske ØH-pasientane i Helse Førde får, er i tråd med regjeringa sine føringar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane.

Dette seier stortingsrepresentant Åge Starheim (Frp), som tidlegare i haust stilte skrifteleg spørsmål til helseminister Bjarne Håkon Hanssen om han kunne tillate at uverdige forhold, som følgje av ortopedivedtaket, kunne ramme store pasientgrupper i Nordfjordregionen.

I grunngjevinga for spørsmålet viste Starheim til oppslag i pressa, og at ortopedivedtaket råkar pasientar ved at dei får lengre transport og forlenga ventetid før dei vert behandla ved Sentralsjukehuset i Førde. - Dette kan ikkje vere hensiktsmessig, korkje medisinfagleg eller økonomisk, når det ved Nordfjord sjukehus er ei operativ avdeling både med ortopedar og anestesilegar, skreiv Starheim i spørsmålet til statsråden.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 3. november 2008

Fødsel: Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 6. november 2008

FRA STORTINGETS NETTSIDER:

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden (Dokument nr. 8:106 (2007-2008)).

Torsdag 6. november
15.30 - 15.45 Den norske legeforening:
Sentralstyremedlem Jan Emil Kristoffersen
Leder i Norsk gynekologisk forening Rolf Kirschner
Avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet

15.45 - 16.00 Den norske jordmorforening:
Leder Marit Heiberg
Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson

16.00 - 16.15 Folkebevegelsen for lokalsykehusene:
Koordinator Bente Øien Hauge
Lokal aksjonist Eva Opshaug Teigen

16.15 - 16.30 Liv laga - organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg:
Leder Ingeborg Altern Verdal
Nestleder Siv-Lise Bendixen Stærk

Høringene i rom K-212 blir ikke overført på Stortingets nett-TV.

• Klikk her eller på overskriften for å finne mer om høringen og saken på Stortingets nettsider

søndag 2. november 2008

Landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene 1. og 2. november

• Uttale om statsbudsjettet - klikk her
• Uttale om "Hovedstadsprosessen" - klikk her
• Uttale om samhandlingsreformen - klikk her

Bilder fra samlingen:
• Klikk her og her og her og her og her og herog her

fredag 31. oktober 2008

Ludvigsen: - Helse Førde manglar strategiar


- Sjukehuset på Nordfjordeid er ein viktig del av Helse Førde. Det har vore problem å få Sentralsjukehusmiljøet og leiinga i Helse Førde til å erkjenne dette.

Dette seier stortingsmann Gunvald Ludvigsen (V) i ein kommentar til utsegnene om at delar av Nordfjord og nordfjordingar kjem til å velje spesialist- helsetenestetilboda på Sunnmøre framfor tilbod i eige helseføretak når Kvivsvegen opnar om nokre år.
- Det er viktig å ta inn over seg at lokalsjukehusa i helseføretaket er like viktige for Sentralsjukehuset, som Sentralsjukehuset er viktige for lokalsjukehusa. Helse Førde har fire bein å stå på, Sentralsjukehuset, psykiatrien og dei to lokalsjukehusa. Alle er like viktige. Tek ein bort eitt av «beina » får det store konsekvensar for heile helseføretaket, seier Ludvigsen som saknar ein strategi frå føretaksleiinga for å møte nye tider og nye utfordringar når infrastrukturen endrar seg.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 29. oktober 2008

31 kommunelegar i Nordfjord ber Helse Vest gripe inn mot ortopedivedtaket

FIRDA 31 kommunelegar i Nordfjord har sendt ein uttale til administrerande direktør Herlof Nilssen i Helse Vest om det dei meiner er uheldige verknader av ortopedivedtaket i Helse Førde. Blant dei som står på kopilista for brevet er helse- og omsorgsministeren, Helse Førde-leiinga, Legeforeningen og media.

Legane meiner at prinsippet om at pasienten skal få fagleg god behandling der det er enklast å få den, vart sett til side ved ortopedivedtaket. Dei skriv at Nordfjord sjukehus har fullgod kompetanse og kapasitet til å ta seg av akutte ortopediske inngrep, også i narkose. Kommunelegane slår seg ikkje til ro ved at Helse Førde kom med det som vert oppfatta som ei oppmjuking av vedtaket: «Dersom særskilte medisinske eller organisatoriske grunner tilseier det, kan inngrepet skje ved lokalsjukehuset».

Slepp ikkje unna
Legane skriv: – Det kan ikkje være tvil om at legane i Nordfjord ved fleire høve har fått klare føringar frå leiinga i Helse Førde, om at ortopedivedtaket fram til no har vore utan rom for skjønn i situasjonar med trong for behandling i narkose. Leiinga kan ikkje med dette «vaske sine hender» fri for ansvaret for dei uheldige konsekvensane av vedtaket så langt.

Vidare viser dei til helselovgjevinga om at kommunelegar i legevakt har ansvar og mynde til å avgjere kvar pasienten skal fraktast for naudsynt vidare behandling, og skriv at kommunelegen dermed kan velje å sende vedkomande Volda sjukehus som ligg langt nærare enn Førde sentralsjukehus.

– Om ein større del av pasientane med akutte ortopediske tilstandar vert sende til Volda Sjukehus, vil dette kunne føre til forringa spesialistutdanning for legar innan ortopedien i heile Helse Førde.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta. Der finn du og ei lenke til brevet frå kommunelegane.

Fritt sjukehusval og øyeblikkelig hjelp


FJORDABLADET: INNLEGG AV PASIENTOMBOD OVE MJÅTVEIT
- Faglege vurderingane syns eg har fått for liten plass i den offentlege debatten kring ortopedivedtaklet, seier pasientombod Ove Mjåtveit.

Retten til fritt sjukehusval har vore tema i den aktuelle debatten om det såkalla ortopedivedtaket til føretaket Helse Førde. Saka er sett på spissen av leiar for sjukehusaksjonen i Nordfjord, Svein Hansen – som har oppmoda folk til å velje andre sjukehus enn Førde sentralsjukehus nettopp på grunn av dette vedtaket. Det har ført til reaksjonar frå føretaket og frå andre, som meiner Hansen går for langt, og på den måten undergrev alle sjukehusa i fylket.
I eit oppslag i avisa Firda den 24.10.08, blir Hansen konfrontert med oppmodinga si, og journalist Arild Nybø viser i eitt av sine spørsmål til at fritt sjukehusval ikkje gjeld i akutte tilfelle, noko Hansen meiner at det gjer. Også underteikna har kommentert at retten til å velje også kan gjelde i akutte tilfelle (i intervju i avisa Fjordabladet den 11.10.08). Eg meiner Hansen har eit poeng, fordi det ikkje i alle tilfelle er like eintydig kva som er akutte situasjonar, men også fordi denne pasientrettigheten må kunne gjelde når praktiske grunnar tilseier at pasienten bør få velje. Dette synet er også støtta av to leiande helserettsjuristar.
Retten til fritt sjukehusval er heimla i pasientrettighetslova § 2-4, og i lovteksten står det mellom anna at: «Pasienten har rett til å velge på hvilket sykehus, ... behandlingen skal foretas. ... Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå». I lovteksten står det derimot ikkje at akutte situasjonar er unntatt.

Professorane Aslak Syse og Asbjørn Kjønstad, begge med helserett som spesialområde, har i kvar si kommentarbok drøfta om denne retten også gjeld i akutte situasjonar. Syse skriv t.d. at: «Selv om retten til et fritt sykehusvalg i utgangspunktet ikke gjelder i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, kan situasjonen tilsi at pasientens ønske om å fraktes til ett bestemt sykehus, bør oppfylles. Dersom for eksempel pasienten lett kan transporteres til det sykehuset hvor vedkommende ønsker seg behandlet, og uten at akuttberedskapen i området blir lidende av dette, vil det være rimelig å oppfylle et slikt ønske». Kjønstad skriv at: «Etter vanlig språkbruk omfatter begrepet «behandling» både øyeblikkelig hjelp og planlagt (elektiv) behandling. Av lovforarbeidene ser det imidlertid ut til at retten til å velge sykehus bare skal gjelde ved den elektive behandlingen. Dette er gjentatt i forarbeidene til endringsloven av 12. desember 2003. Dette framgår imidlertid ikke av lovens ordlyd, og i spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 er retten til øyeblikkelig hjelp ikke knyttet til vedkommendes bostedsregion. Etter min mening må den som f.eks. blir skadet i en bilulykke,
kunne velge nærmeste sykehus som er kompetent til å gi hjelp». Dersom ein les i forarbeida til spesialisthelsetenestelova (Ot prp nr 10 [98/99]), vil ein også sjå at øyeblikkelig hjelp der (av departementet) blir definert som å «gjenopprette og/eller vedlikeholde de vitale funksjoner, forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, gi adekvat smertebehandling ved svære smertetilstander av kortvarig art».

I skadesituasjonen er legen forplikta til å setje i verk ein sjuketransport eller ei behandling som er fagleg forsvarleg. Nettopp dei faglege vurderingane syns eg har fått for liten plass i den offentlege debatten. For å bruke lårhalsbrot som døme (jf. medieoppslag), så vil eg tru at følgjande saksopplysningar er vesentlege for den som har det faglege ansvaret; I følgje Norsk elektronisk legehandbok er 5-10 prosent døde ein månad etter å ha fått eit slik brot. 1 av 5 personar dør i løpet av det kommande året. Meir enn 10 % av dei som overlever eit lårhalsbrot vil vere ute av stand til å vende tilbake til eigen bustad. Slike fakta illustrerer etter mi meining alvoret av ein slik skade, og at den faglege grunngjevinga for behandlingsprosessen må liggje i botnen av eit ortopedivedtak – slik det også må for andre vedtak eller prosedyrar i helseføretaket vårt. Det er difor særleg viktig at ortopedar som måtte vere usamde i vedtaket, får lov til å uttale seg om dette, slik at vi er sikre på at alle argument som har med behandlingskvalitet å gjere kjem fram. Den same uttaleretten bør gjelde for andre legar som meiner at faglege grunngjevingar må vike for økonomiske, politiske eller andre årsaker. Kor lenge må pasientane vente på operasjon, korleis går det med dei som blir operert, kor mange må liggje på gangen, kor mange får sjukehusinfeksjonar, kor mange må reopererast, brukar sjukehusa metodar og utstyr som gir best kvalitet osv.? For pasienten er dette vektige grunnar når sjukdom og skade oppstår. Diverre er data om slike forhold til dels dårlege eller fråverande, og vi veit såleis i mange tilfelle ikkje om behandlinga er best på små, middels eller store sjukehus – eller for den del om det er andre forhold som gir best kvalitet. Enkelte fryktar også at slike data vil kunne føre til underrapportering og manipulering av tal, for å unngå å komme dårleg ut i statistikken. Det er i alle fall slik at inntil ein har pålitelege tal, vil synsing og meir eller mindre kvalifisert gjetting, åleine vere det vi har å halde oss til. Det er ikkje pasientane tente med.

Dei enkeltsakene som er komme fram i media, har ført til at Helsetilsynet har bedt om innsyn og tilbakemelding frå føretaket. Tilsynet si vurdering av ortopedivedtaket sine verknader er viktig. På bakgrunn av det eg har funne om retten til fritt sjukehusval, ville det også ha vore av stor interesse å få vite kva tilsynet meiner i ei konkret sak der pasienten meiner han/ho ikkje har fått rett til å velje. Eg vil difor avslutningsvis oppmode pasientar som har opplevd dette på nært hald, og som av den grunn meiner at vedtaket har ført til uforsvarleg behandling eller omsorg (begge deler må vere forsvarleg), om å klage til Helsetilsynet i Sogn og Fjordane – slik at tilsynet si vurdering skjer på eit breiast mogeleg grunnlag. Tilsvarande vil eg oppfordre pasientar til å klage dersom dei meiner dei burde fått lov til å velje eit anna sjukehus enn det som vart valt for dei. Berre slik vil vi få vite om pasienten hadde rett til å velje, og om behandling og omsorg var forsvarleg. Pasientombodet har høve til å hjelpe til med å drøfte og til å formulere forslag til slike klager.

• Les innlegget i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 28. oktober 2008

Sjukehusaksjonen på flere møter i Oslo i oktober/november

Folkebevegelsen for lokalsykehusene og Forsvar Lærdal sjukehus har litt å gjøre i hovedstaden i tiden fremover:

- Fredag 31. oktober kl. 11.30 er det møte med statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp) i Helse- og omsorgsdepartementet. Klikk her for å lese mer om Sundsbø.

- Lørdag 1. og søndag 2. november er det landssamling for alle landets aksjoner i regi av Folkebevegelsen, der vi blant annet har fokus på Hovedstadsprosessen, samhandlingsreformen og arbeid frem mot Stortingsvalget 2009. Klikk her for å lese programmet.

- Utover i uken er det uformelle møter med politikere, samarbeidspartnere og fagfolk.

- Torsdag 6. november er det høring om fødetilbud for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget der vi skal delta. Representantene fra Folkebevegelsen blir Eva Opshaug Teigen fra Narvik og Bente Øien Hauge fra Lærdal. Høringen er i Akersgt 18, rom K 212. Stortinget har fått nye nettsider, og jeg klarer ikke få opp programmet for høringen, men vi er i alle fall satt opp med et kvarter fra kl. 16.30.
Samme dag vil vi også prøve å få gått på høringen om statsbudsjettet (bevilgninger til helseforetakene).
Klikk her for å lese om fødehøringen og her for å lese om statsbudsjetthøringen.

- Fredag 7. november er det seminar om sykehuspolitikk på Globaliseringskonferansen. Se programmet ved å klikke her. Folkets Hus, sal D, kl. 10-12.


Hvis du kan tenke deg å bidra til å dekke Forsvar Lærdal sjukehus sine utgifter til reise og opphold, finnes det i venstre kolonne et kontonummer og en adresse til kassereren. Vi er takknemlige for store og små bidrag!

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling i Oslo, 1. og 2. november 2008
Program for landssamling på Perminalen, 1. og 2. november 2008
Revidert versjon, utsendt tirsdag 28. november (Kan bli justert hvis forsamlingen vil det.)


LØRDAG 1. NOVEMBER kl. 11.30–18

11.30–12.30 LOKALSYKEHUSENE – ET LIV ETTER HOVEDSTADSPROSESSEN?
Maren Skaset, prosjektleder for Hovedstadsprosessen

"Vanlige sykdommer skal i framtiden behandles så nært hjemmet som mulig. Sjeldnere diagnoser og behandlingsformer bør samles på færre sykehus." Dette var konklusjonen på en rapport Helse Sør-Øst la fram i sommer, i forbindelse med "Hovedstadsproses-sen". Betyr det at lokalsykehusene blir styrket? Mange lokale aksjoner oppfatter det ikke slik! Høringsfristen for "Hovedstadsprosessen" er 20. oktober, og Helse Sør-Øst gjør sitt vedtak på styremøte 20. november. Utfallet vil berøre lokal-sykehusene i hele Sør-Norge.

12.30–13.15 LUNSJ

13.15–14.00 ROBUSTE LOKALSYKEHUS MED TILPASSEDE AKUTTFUNKSJONER?
Representant for Legeforeningen
Legeforeningen hilser en omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet velkommen, men har viktige innvendinger mot prosessen og beslutningsgrunnlaget. Legeforeningen ser blant annet alvorlig på at temaet akuttfunksjoner ved lokalsykehus fremstilles på en diffus og fordekt måte i høringsdokumentene. Foreningen peker også på at det mangler konsekvens-, risiko-, og sårbarhetsanalyser av de forskjellige forslagene.
Høringsuttalelsen fra Legeforeningen kan lastes ned her: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=147783&subid=0


14.15–15.00 STATUS FOR HELSE-NORGE. ER EN NY HELSEREFORM LØSNINGEN?
Unni Hagen, politisk rådgiver Fagforbundet

Fagforbundet er den mest aktive politiske organisasjonen i forhold til sykeshupolitikk i dag, og har et utstrakt samarbeid med ulike faglige og politiske miljøer for å få fram analyser og kunnskap om dagens styringssystem og virkningene av helseforetaksreformen. Hagen vil innlede med en oppsummering av erfaringene så langt og rette søkelyset på løsningsmuligheter.


15.15–15.45 ATTAC: VI TRENGER EI DEMOKRATISK HELSEREFORM!
Ingrid Fiskaa, styremedlem i Attac Norg
e
Attac Norge (www.attac.no) jobber med et forslag til plattform for en bred sykehuspolitisk allianse frem mot valget. (Aksjonene i nettverket har fått tilsendt dette utkastet.) Kan Attac være en aktuell alliansepartner for Folkebevegelsen fram mot valget? Fiskaa vil innlede om Attacs arbeid med sykehuspolitikk. Hun ønsker dialog med, og innspill fra, de lokale aksjonene.

15.45–16.00 KAFFEPAUSE MED FRUKT


16.00–17.00 SAMHANDLINGSREFORMEN – HELSEVESENET FORTSATT I STØPESKJEEN
Anette Fosse, fastlege og medlem i Hanssens ekspertutvalg
I løpet av april 2009 skal helse- og omsorgsministeren arbeide frem en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. Fastlege Anette Fosse er et av medlemmene i ekspertgruppa som skal hjelpe statsråden å finne økonomiske og juridiske systemer for å løse utfordringene i Helse-Norge. Les mer om gruppa her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2008/statsradens-motte-ekspertgruppa-for-fyrs.html?id=525798
Anette Fosse vil fortelle om arbeidet i utvalget og formidle tanker om lokalsykehusenes plass i behandlingskjeden.

17.15–18.00 FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE – INTERN DEL
• Litt informasjon om "daglig drift" i Folkebevegelsen
• Referat fra møtet 31.10. med statssekretær Dagfinn Sundsbø, Helse- og omsorgsdepartementet
• Presentasjon av forslag til uttalelser og vedtak fra samlingen


SØNDAG 2. NOVEMBER KL. 08.30–13.15

08.30–10.15 DE LOKALE AKSJONENES INNSPILL TIL SAMHANDLINGSREFORMEN
Aksjonene får 5 – fem - minutter hver til å presentere hovedpunktene i sine innspill til Anette Fosse og hverandre:
- Hva er hovedproblemstillingene for deres sykehus?
- Hva skal til for at det skal bli bedre for pasientene?
- Hvordan er samarbeidet med primærhelsetjenesten i ditt område?
Presentasjonene må være forberedt (øv på tiden!) og bør følges av skriftlig materiale som Fosse kan få med seg.


10.45–12.30 FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE – INTERN DEL
• Forslag til uttalelser om
- samhandlingsreformen
- hovedstadsprosessen
- statsbudsjettet
- evt. andre saker?
• Hvordan skal vi stille oss til invitasjonen fra Attac? Skal vi slutte oss til den
sykehuspolitiske alliansen?
Hvis ikke, er det andre måter å arbeide på frem mot valget for å sette søkelys på vår sak?
• Deltakelse på høring om for Helse- og omsorgskomiteen 6. november, om fødetilbud. Her stiller Eva Opshaug Teigen (Narvik) og Bente Øien Hauge. http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=40232
Innspill til høringen?
• Eventuelt


12.30–13.15 LUNSJ
Vi satser på å bli ferdige til lunsj!
Om noen ønsker regionale møter eller diskutere mer, disponerer vi lokalet frem til kl. 15.30.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER
• Påmeldingsfristen er ute, men vi har plass til et par stykker til, om de er raske!
Påmelding på epost til bente.oien.hauge@online.no eller mobil 90 75 96 24.
Det er ingen som har meldt interesse for fellesmiddag lørdag, så det blir ikke organisert.
• Hver deltaker betaler direkte til resepsjonen i Perminalen kr. 690,- (kontant/kort) i løpet av samlingen. Prisen inkluderer møtelokale, kaffe/te/frukt/isvann og varm lunsj begge dagene.
Vi må betale litt spredt i pausene, for det er bare en person på vakt i resepsjonen.