torsdag 30. august 2007

3,6 mill til utvikling av lokalsjukehus i Helse Førde

Helse Førde er tildelt 3,6 millionar kroner til utvikling av lokalsjukehusa. Pengane skal nyttast til betre akuttberedskap.

Helse- og omsorgsministeren offentleggjorde i dag lista over prosjekt som skal få øyremerka midlar til utvikling av lokalsjukehusa. Helse Vest får tildelt 11,25 millionar kroner av den totale potten på 50 millionar kroner, og av dette får Helse Førde 3,6 millionar.

Prosjektet Helse Førde har fått pengar til skal utvikle den akuttmedisinske kjeda innanfor somatikk, psykiatri og rus. Prosjektet har fokus på samhandling, kompetanse og telemedisinske løysingar.

Helse Førde søkte om i alt 11,5 millionar kroner. Det inkluderte også pengar til auka satsing på desentralisert dialyse.

Klikk deg inn på saka på www.helse-forde.no eller les meir her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1869&Category.ID=592

mandag 27. august 2007

95 mill i underskudd (sak til styremøte 31. august)

Styresakene er lagt ut på Helse Førdes hjemmesider, og styresak 047-07 Økonomirapportering viser at underskuddet øker:

"I juli månad har aktiviteten innan somatikken målt i drg poeng vore noko lågare enn same periode førre år. Samstundes har det vore ein markant auke i tal polikliniske konsultasjonar samanlikna med juli månad i fjor.

Nettokostnadane i juli månad viser eit meir-forbruk på 1,6 mill kr mot periodisert budsjett. Per 31.7.2007 ligg føretaket no samla 23,3 mill kr bak budsjettet.

Prognosen er sett til 95 mill kr, mot ei ramme på 46 mill kr, dvs eit meirforbruk på 49 mill kr. Dette er ein auke i varsla underskot i året med 6,0 mill kr i høve førre rapportering. Auken skuldast manglande finansiering av fristbrota innan fedmekirurgien.

Dei største avvika på kostnadssida er:
- 19,8 mill. kroner er gjestepasientutgifter (Uendra)
- 6,0 mill kroner er fristbrot innan fedmekirurgi (Ny)
- 9,8 mill. kroner er for høge utgifter til løn. (Uendra)
- 7,7 mill. kroner rentekostnader (Uendra)
- 2,0 mill kr pasienttransport (Uendra)

Driftsinntektene er i prognosen 4,6 mill kroner mindre enn budsjettert. Dette skuldast ein mindre produksjon enn føresett i budsjettet på om lag 800 drg poeng.

Det vil hausten 2007 bli behov for auke i kassakreditten.

Det er frå Helse Vest varsla at pensjonskostnadane kan kome til å auke meir enn kva som ein tidligare har føresett. Dette skuldast endringar i regnskapsmessig behandling av pensjonsordningar etter lov om føretakspensjon.

Det er førebels ikkje klart om ei slik eventuell auke av kostnaden vil få konsekvens for resultatkravet som er stilt. Helse Vest vil kome attende med nærare informasjon om dette."

Hele dokumentet, og andre saker til møtet 31. august, finnes på www.helse-forde.no

Økonomisk støtte til Forsvar Lærdal sjukehus?

Arbeidet med kampen for sjukehuset tar tid og koster penger. Om du eller din organisasjon ønsker å støtte kampen for Lærdal sjukehus, skal dere vite at ethvert økonomisk bidrag er viktig for oss.

Forsvar Lærdal sjukehus har kontonr. 3730 05 06888
Adresse: Forsvar Lærdal sjukehus v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal

På forhånd takk.

torsdag 23. august 2007

Styremøte på Nordfjordeid fredag 31. august

Helse Førde har styremøte på Nordfjordeid fredag 31. august. Møtet begynner kl. 10 og er åpent for presse og publikum.

Styresakene blir lagt ut her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=734&Category.ID=859

mandag 20. august 2007

Samling for lokale sykehusaksjoner 2. september

Mandag 3. september er det konferanse om evaluering av helseforetaksreformen i Oslo Kongressenter (Folkets Hus).
Påmelding til www.attente.no, se forrige post.

Men dagen før, søndag 2. september kl. 14-18, er det samling for de lokale sykehusaksjonene, på Perminalen Hotell i Oslo.
Her vil vi gå gjennom og diskutere evalueringsrapporten. Vi vil også se på andre fellesoppgaver utover høsten.
Påmelding til denne samlingen skal sendes til bente@fjordinfo.no.

søndag 19. august 2007

Konferanse om sykehusreformen mandag 3. september

Den alternative evalueringen av helseforetaksreformen som Folkebevegelsen gjennomfører skal presenteres på en konferanse i Oslo mandag 3. september. Det er fortsatt ledige plasser for den som er rask med påmelding.

Resultatet fra de offisielle evalueringene vil bli presentert av
- John-Arne Røttingen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og
- forsker Inger-Marie Stigen fra NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Den alternative evalueringen vil bli presentert av
- Bente Øien Hauge og Gunnvald Lindset fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene

før det blir innlegg fra noen av fagpersonene som har hatt innvendinger til evalueringene av reformen:
- registrert revisor og cand. philol. Fanny Voldnes som er nestleder i Næringspolitisk avdeling i LO og
- dr. oecon./Ph.D. Egil Marstein som er førsteamanuensis ved Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI samt
- "motmeldingslege" Mads Gilbert.

Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet vil også holde et innlegg om konsekvensene av reformen.

Libak deltar dessuten i paneldebatten med bl.a. Inge Lønning (H), Inga-Marte Thorkildsen (SV) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) samt flere av innlederne.
Asbjørn Wahl fra Aksjon For velferdsstaten er debattleder.

Konferansen holdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus), mandag 3. september kl. 08.30–16.00.
Mer informasjon og påmelding på www.attente.no eller gå rett til konferansesiden:
http://www.attente.no/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1

Ordinær pris kr. 2 900,- inkludert lunsj og rapporthefte.
(Egen pris for deltakere fra Folkebevegelsen for lokalsykehusenes aksjoner.)

mandag 13. august 2007

Nordfjordaksjonen med egen rapport

Aksjonen for Nordfjord sykehus har fått utarbeidet en egen rapport som er kritisk til Helse Førdes ortopediplan. Rapporten er utarbeidet av forsker Roar Eilertsen i De Facto og konkluderer med at ortopediplanen er egnet til å styrke sentralsykehuset, men på sikt vil svekke lokalsykehusene.

Rapporten heter "Den enes brød …" og kan lastes ned fra De Factos nettsider:
http://www.de-facto.no/aktuelt.asp?meny=5&act=read&recno=111

Aksjon mot fødekaos - gallup

Aksjonen mot fødekaos har utarbeidet en gallup som er aktuell for deg som har født de siste tre årene.

Jeg oppfordrer sterkt alle unge foreldre til å gå inn på nettsiden og fylle ut skjemaet! Mange svar vil danne et viktig grunnlag for aksjonens arbeid for å bedre forholdene for fødende og unge familier.

Du finner skjemaet her:
http://www.altern.no/opprop/index.html