søndag 30. desember 2007

Lokalavisredaktørane diskuterte Helse Førde på lokalradioen

I ettermiddagssendinga frå NRK Sogn og Fjordane 27.12. hadde Elgrim Fossheim invitert redaktørane frå lokalavisene i fylket til å oppsummere dei viktigaste hendingane året som har gått. Helse Førde var sjølvsagt blant emna som var teke opp.

• Høyr (heile) ettermiddagssendinga frå NRK Sogn og Fjordane den 27.12. (kl. 16.03–17.30) ved å klikke på overskrifta her.

Innimellom lokale nyhende, vermelding, vegmeldingar o.l. kan du då mellom anna høyra Jan Inge Fardal (Sogn Avis), Bengt Flaten (Fjordingen), Erling Wåge (Fjordenes Tidende) og Rolf Sanne-Gundersen (NRK SFj) fundere over om sjukehusaksjonistane har gått i dvale og kvifor ikkje styret i Helse Førde trekker seg …!

Lærdal Musikklag spreidde glede på sjukehuset

Veka før jul tok Lærdal Musikklag turen til sjukehuset (og sjukeheimen) for å gle pasientar og bebuarar med levande julemusikk, fortel Porten. Besøket var sett pris på:

"For mange av pasientane var denne konserten eit lyspunkt i kvardagen. Enkelte felte ei tåre då musikklaget stemte i med Vi tenner våre lykter, og skapte med det ein magisk augeblink for dei innlagte på Lærdal Sjukehus denne mørke og kalde vinterkvelden. – Det er så kjekt at musikkorpset kan skape julestemning for dei som er innlagde på sjukehus og, seier Gerd Skalle, og ynskte dei frammøtte ei riktig god jul.

Mange ildsjeler
– Det er mange ildsjeler her i kveld, og då tenkjer eg i dobbel forstand, tilføyer, Liv Ohnstad frå Aurland, som har vore innlagt på ortopedien ei lita stund. –Både musikklaget og pleiarane her gjer ein fantastisk jobb. Alle er venlege og ”spring” for oss. Me får i tillegg masse god mat, så det spørs om me ikkje legg på oss i jula, stemmer Ohnstad i. Ho kan ikkje få fullrost nok det fantastiske tilbodet som ein har på ortopediavdelinga ved sjukehuset. Særskilt set ho pris på oppfylginga som dr. Jellestad og pleiarane har gjeve ho under opphaldet. I tillegg har ho vore så heldig å møte sin faste fysioterapeut Monique Huetink , som for anledninga spelar med musikklaget. Inga Gullaksen er ein av pleiarane som tek seg av pasientane på ortopediavdelinga. Ho tykkjer det er kjekt at musikklaget er med på å skape julestemning hjå dei som er innlagt i jula."

• Les heile saka, og sjå bilete, på Porten ved å klikke på overskrifta her!

Roger Allan Ivin underheldt på sjukehuset: Sogndøler vil ha eit godt og lett tilgjengeleg lokalsjukehus

På bursdagen sin, kort før jul, underheldt Roger Allan Ivin på Lærdal sjukehus, fortel Porten:

"-Eg har bursdag i dag, innleia Ivin i kantina på Lærdal sjukehus. Det er vanleg å FÅ noko når ein har bursdag, men eg har tenkt å GJE noko i form av denne minikonserten, sa han. Kan den vera til litt inspirasjon for pasientane og dei tilsette i denne førjulstida, har eg oppnådd noko positivt på dagen min.

Roger Allan Ivin hadde sjølv spurt om å få koma til sjukehuset og bidra med konserten. -Media har hatt ein tendens til så tvil om sogndøler sitt engasjement for lokalsjukehuset. Slik eg oppfattar det, er også me i Sogndal opptekne av å ha eit godt og lett tilgjengeleg lokalsjukehus på hi sida av fjorden, sa Ivin"

• Les heile saka og sjå bileta på Porten ved å klikke på overskrifta her!

fredag 21. desember 2007

God jul!

Forsvar Lærdal sjukehus tek no juleferie.
Me ynskjer lesarane ei god og fredeleg jul, og så møtast me att i det nye året.


----

Kjedar du deg i romjula? På bloggen til Folkerørsla for lokalsjukehusa har eg lagt ut litt lesestoff:

- Økonomiprofessor Bjarne Jensen: Økonomistyringsmodellen er feil for sjukehusa
- Victor Normans kronikk om skatt og velferdssamfunn (Dagens Næringsliv 8.12.), og
- lenker til interessante debattinnlegg om New Public Management (frå Bergens Tidende på nett).

• Klikk på overskrifta her for å komma til den nasjonale bloggen med desse innlegga

onsdag 19. desember 2007

Helse Førde-budsjettet utsett

Budsjettet for 2008 vart berre behandla som ei orienteringssak på styremøtet i Helse Førde i dag. Styret ber administrasjonen om å arbeide vidare med å finne dei manglande 40 millionar kronene som må til for å saldere budsjettet. Konkretiseringa av nye budsjettiltak skal gjerast på styremøtet 18. januar.

Investeringsbudsjettet til Helse Førde vil ikkje bli behandla før på styremøtet i februar. Då veit ein mellom anna meir om ministeren si avgjerd i forhold til nærsjukehuset i Florø.

Når det gjeld driftsbudsjettet, peikar adm. dir. Jon Bolstad på tre aktuelle salderingstiltak:
* Generell effektivisering – sjå endå hardare på korleis ein organiserer verksemda.
* Strukturendring - sjå på tidlegare prosessar - lista frå2006.
* Sjå om ein skal ta bort sentralsjukehusfunksjonar - signala så langt er at ingenting skal bort.

Styreleiar Clara Øberg understrekar at Flora framleis vil liggje inne i budsjettert med heilårseffekt med nedlegging av sengeposten.

I budsjettutkastet er det lagt opp til ein monaleg aktivitetsauke på fleire område. Nestleiar Kjell Opseth bad på styremøtet om at det blir gått ei runde til for å sjå om det er mogeleg å auke produksjonen ytterlegare. Styremedlemmene for dei tilsette, Kjell Nygård og Randi E. Fagereng, var bekymra for korleis ein skal klare å auke produksjonen, når ein samstundes skjer ned på bemanninga, men Opseth heldt fast ved at ein bør ha eit vedvarande press på utstyr og tid. - Ein gjennomgang av kva som er mogeleg å produsere er nesten rein netto, sa Opseth.

• Les heile saka i Fjordabladet på nett ved å klikke på overskrifta her

Desentralisert ambulanseberedskap i samarbeid med kommunane?

Arbeidsmiljølovas krav fører til nye millionutgifter, når Helse Førde må bemanne opp ambulansestasjonane sine. Men pengane går til passiv venting. Nokre stader i fylket har personellet ikkje meir enn ei utrykking på ei heil veke. Dette kom fram då klinikkdirektør Terje Olav Øen onsdag føremiddag orienterte styret om ein venta kostnadsauke på kanskje over 13 mill. kroner, og som i stor mon vil handle om å dekkje opp passiv beredskap. Einskilde stader, som i Selje, er utrykkingsaktiviteten nede i 390 timar per tilsett, noko som svarar til ein time per dag heile året.

Fagdirektør Hans Johan Breidablik sa under møtet at han er sterkt i tvil om om den oppbygginga av ambulansetenesta det handlar om, er ei fagleg styrking. -Her blir det fleire som sit uverksame i akuttberedskap, sa Breidablik.

Styremedlemene Knut Cotta Schönberg og Kjell Opseth, meinte begge ein måtte finne måtar som gjer at ein kan utnytte personellet betre.

Både tilsetterepresentant Rune Larsen og Helse Førdes adm.dir. Jon Bolstad var opptekne av at ein framleis må behalde primæreiningane i ambulansetenesta langt ute i distrikta. -Dette har også med folks oppleving av tryggleik å gjere, sa Bolstad.

Klinikkdirektør Øen orienterte styret om dialogmøte som har vore haldne med Aurland og Selje, og sa han er positivt overraska over viljen desse kommunane viser til å diskutere alternative løysingar.

• Klikk på overskrifta her og les heile saka i Firda på nett

Samarbeid om ambulansetenestene

Eit samarbeid mellom ambulansetenesta og kommunane kan vere med på å styrke beredskapen samstundes som ein får betre utnytting av ressursane. - Dette kan bli ei god løysing både i forhold til økonomi og dei tilsette, meiner styremedlem i Helse Førde Siv Langøen Rotevatn. Ho trur ambulansepersonell vil oppleve eit slikt samarbeid som meiningsfylt samanlikna med å sitje uverksame og vente på oppdrag.

Helse Førde har no sett i gang ein dialog med ein del kommunar der ein drøftar samarbeid om ambulansepersonell og kommunalt tilsette innan helsesektor og brannvesen. Klinikkdirektør Terje Olav Øen meiner ei ambulansesamrøre med kommunane kan bli ein styrke både for kommunane og Helse Førde. Det vil mellom anna føre med seg at ein får meir helsepersonell som er akuttmedisinsk oppdaterte.

• Les meir om dette i Fjordabladet på nett ved å klikke på overskrifta

torsdag 13. desember 2007

Styremøte i Helse Førde 19. desember

Neste styremøte i Helse Førde er på sentralsjukehuset onsdag 19. desember kl. 09. Møtet er åpent for publikum og presse.

Administrasjonen skal legge fram forslag til budsjett for 2008. Helse Førde har fått lov av Helse Vest å gå med 40 millioner kroner i underskudd i 2008, men til tross for det har foretaket fortsatt et innsparingskrav (40-60 millioner?) i forhold til årets resultat. Styreleder Clara Øberg har, som tidligere omtalt, varslet "smertefulle" tiltak i dette budsjettet.

• Klikk på overskriften her for å komme til nettsiden der Helse Førde legger ut sakspapirene når de er klare (før helgen).

Stortingsdebatten om sykehusøkonomi (10.12.)

• Klikk på overskriften her for å lese referat fra debatten i Stortinget da helse-og omsorgsbudsjettet for 2008 ble vedtatt.

Folkebevegelsens kommentarer til statsbudsjettet: Fullversjon fra 14. november

For de som vil lese hele dokumentet med Folkebevegelsen for lokalsykehusenes kommentarer til forslag til statsbudsjettet, slik det ble sendt helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 14. november, så er fullversjonen nå lagt ut på Harstadaksjonens sider.

• Klikk på overskriften her for å finne dokumentet i pdf-format (6 sider).

tirsdag 11. desember 2007

Hjarteleg takk for støtta!

Hjarteleg takk til alle privatpersonar, verksemder og ulike lag som har bidrege med økonomisk støtte slik at Forsvar Lærdal sjukehus kan halda fram arbeidet sitt. Takk også til kommunane Årdal, Lærdal og Aurland som har løyvd tilskot.

Sjukehusaksjonen var som kjent i ein vanskeleg økonomisk situasjon tidlegare i haust. Krisa er no over. Med bidraga som er kome inn på konto kan aksjonen løysa inn private utlegg som har hopa seg opp over tid og planleggja ny aktivitet framover. Me tek sikte på å leggja ut ei oversikt over gjevarane her på bloggen på nyåret, når rekneskapen er klar. Privatpersonar vert då berre ført opp med initialar og kommune.

Den økonomiske støtta set oss i stand til å driva vidare, men støtta er også viktig fordi den gjev inspirasjon og legitimitet til aksjonen. Sjukehusaksjonen sitt arbeid kan berre forsvarast så lenge me er talerøyr for befolkninga. Tilbakemeldingane me har fått frå sogningar i ulike kommunar og frå ulikt politisk hald tyder på at me fortsatt har denne funksjonen.

Det har også vore kjekt at ulike lag som har ynskt å få vita meir om sjukehusaksjonen sitt arbeid har bedt oss koma på medlemsmøte og orientera. Støtteerklæringar har kome på ymse vis, både gjennom media og direkte. Me takkar også for gode ord og tillitserklæringar!

I desse dagar arbeider Helse Førde med budsjettet for 2008 som skal leggjast fram på styremøtet i Førde 19. desember. På Stortinget har helse- og omsorgskomiteen avgitt sine kommentarar til statsbudsjettet for neste år, og der er det framlegg om å kutta noko i overføringane til helseføretaka. Både som lokal aksjon og med ei sentral rolle i det nasjonale nettverket av sjukehusaksjonar vil Forsvar Lærdal sjukehus følgja tett med i det som skjer framover. Sjukehusa er tekne vekk frå folkevald styring, og då er det enno viktigare at nokon følgjer med og seier frå når det går gale.

Aksjonen har fått så mykje merksemd at me avslutningsvis vil minna om at det viktige her sjølvsagt ikkje er aksjonen, men framtida for sjukehuset vårt. Målet er å bevare Lærdal sjukehus som eit reelt lokalsjukehus som kan tene innbyggjarane i Sogn. Sjukehuset vårt må kunna gje oss tryggleik. Både sjuke, skadde og fødande må vita at dei er sikra hjelp i rimeleg nærleik, også når det hastar. Ytterlegare kutt i tenester kan ikkje aksepterast, og me kjempar framleis for gjenoppretting av funksjonar.

Som mange vil hugsa, vart Lærdal sjukehus i september rangert som eitt av dei aller beste sjukehusa i landet, sett frå pasientane sin synsstad. Slike resultat kjem ikkje av seg sjølv. Personalet ved Lærdal sjukehus er godt kvalifiserte for oppgåvene og gjer ein fantastisk jobb, under sterkt press om sparing og omstilling. Dei har ein tøff kvardag og fortener ein kollektiv gullmedalje for at dei likevel klarar å gje pasientane så god behandling, omsorg, stell og service. Mest av alle er det dei som skal takkast.

Forsvar Lærdal sjukehus
v/Bente Øien Hauge

Stortinget har vedtatt bevilgninger til sykehusene

Mandag 10. desember vedtok Stortinget bevilgningene til sykehusene. Jeg har lagt inn sitater fra debatten og henvisninger til referat og kommentarer på fellesbloggen for sykehusaksjonene.

• Klikk på overskriften her for å komme til fellesbloggen "Kampen for lokalsykehusene" og lese om budsjettet.

søndag 9. desember 2007

Brustad set foten ned for Florø-nedlegging

Helseminister Sylvia Brustad vil ha ei utgreiing av dei planlagde kutta på nærsjukehuset i Florø, noko som fører til mellombels stopp i avviklinga av sengeposten. Dette kan råke rusposten på Nordfjordeid, skriv Firda i dag.

Etter planen ville ei avvikling av sengepostane i Florø gi Helse Førde ein sparegevinst på sju millionar. Men etter at brevet frå Helse- og omsorgsdepartementet nyleg kom på bordet til Helse Vest, endrar planane seg drastisk.

For medan helseføretaket no må vente på ei avklaring frå ministeren om dei får lov å kutte i Florø, må dei i mellomtida finne andre måtar å demme opp for sju av dei 80 millionane som dei manglar i kassa.

Jon Bolstad, adm.dir. i Helse Førde, seier til Firda at han ikkje er overraska over utspelet, for ministeren har tidlegare gitt signal om at ho vil følgje saka om nærsjukehuset. Konsekvensen blir no at Helse Førde må endre budsjettplanane sine, noko som kjem til å ta lenger tid enn først planlagt.

-Sidan planane om å kutte i Florø ligg inne i neste års budsjett, er vi nøydd til å finna andre løysningar for korleis vi skal spare dei sju millionane det er snakk om, seier Bolstad.

• Klikk på overskrifta og les heile saka på Firda på nett

fredag 7. desember 2007

Når lokalsykehuset er fratatt funksjoner, og ambulanseberedskapen ikke styrkes …

For noen dager siden fikk jeg en epost fra en bestefar i Årdal, som fortalte om en vond opplevelse. Barnebarnet på 14 måneder var blitt sykt med 40,8 i feber og skulle legges inn på sykehus.
Oppgavene er sånn fordelt innen Helse Førde at barn fra Sogn må sendes til Førde sentralsjukehus. Legene på Lærdal sjukehus har ikke lov til å ta imot de små pasientene (selv om her er barnelege). Primærlegen i Årdal kunne/ville ikke rekvirere ambulanse fordi man da ville stå uten ambulanse (dvs måtte vente en time på ambulanse) i Årdal hvis det skulle skje noe akutt. Så den eneste løsningen var å selv kjøre barnet de tre timene til Førde, i mørke, på vinterføre, med egen bil.
Bestefaren kjørte mor og barn til sykehuset, mens far ble hjemme med søsken. Men situasjonen opplevdes ikke som forsvarlig: Hva hvis det skulle oppstå feberkramper eller tilstanden til barnet forverres underveis, uten medisinsk hjelp? Sjåføren ble naturlig nok stressa - hvem ville ikke fått høy puls i en sånn situasjon? Er en privatperson, en pårørende, virkelig en trygg sjåfør i en slik situasjon? Tre timer er lenge!

Det gikk heldigvis bra både med kjøreturen og med barnet. Men hvem ville hatt - eller tatt - ansvaret hvis det hadde gått galt? Så vidt jeg kan skjønne: Ingen! Styret og ledelsen i Helse Førde har ansvar for den strukturelle organiseringen av tjenestene, men vil ikke få noe ansvar for konsekvenser for enkeltpersoner. Legen i Årdal handlet sikkert i tråd med retningslinjer for risikovurdering. Foreldrene og bestefaren hadde ikke noe valg.

Når oppgaver sentraliseres til Førde sentralsjukehus, må ambulanseberedskapen styrkes! Dette er ikke den første hendvendelsen jeg har fått der transporten til Førde er et tema.

onsdag 5. desember 2007

Florø skal få tilført ny kirurgi

Firda siterer i dag klinikkdirektør Anne Ma Øvsthus som seier at samstundes som sengeposten blir avvikla, skal Nærsjukehuset i Florø tilførast ny dagkirurgi.

• Les heile saka i Firda på nett ved å klikke på overskrifta her

tirsdag 4. desember 2007

Stortingsrepresentantane frå SFj krev svar frå Brustad

Fylkets fem stortingsrepresentantar krev no at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad må stå fram og vise kven som kan opprette og eventuelt legge ned sjukehus her i landet.

I dag sende dei fem stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane brev til helsestatsråd Sylvia Brustad. Og ordlyden er klar: Legg ein ned sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø, legg ein i realiteten ned sjukehuset. Og sjukehus-prosjekt oppretta av ein tidlegare statsråd, kan ikkje leggjast ned av eit regionalt helseføretak.

– Dette er vi heilt samde om og difor må no Brustad på bana så raskt som råd, seier initiativtakar til brevet, Reidar Sandal (Ap).

• Klikk på overskrifta her og les heile saka i Firdaposten på nett.

onsdag 28. november 2007

Kreativ rekneskapsføring i høve til nedlegginga i Florø?

Frå Florø vert det no hevda at reknestykket til Helse Førde, det som er grunnlaget for nedlegginga av nærsjukehuset i Florø, ikkje held mål. I dagens leiar i Firdaposten skriv redaktøren om "kreativ rekneskapsføring" og refererer til at ein lokal Høgrepolitikar har skaffa fram tal som viser at utgifter blir lagt på Nærsjukehuset i Florø, medan inntekter blir ført på Sentralsjukehuset.

• Les heile leiaren i Firdaposten ved å klikke på overskrifta her

Clara varsler smertefulle grep på budsjettmøtet 19. desember

På slutten av styremøtet til Helse Førde i dag varslet styreleder Clara Øberg at det kan bli smertefulle grep som må tas i forbindelse med budsjettet som legges fram på neste styremøte i desember.

Neste styremøte er utsatt til 19. desember for å gi administrasjonen mer tid til å jobbe med budsjettet.

Styret vedtok å legge ned sengeposten i Florø

Styret i Helse Førde har vedtatt å legge ned sengeposten ved nærsjukehuset i Florø.
Et forslag fra de ansatte om å utsette til en hadde klarert med Helse Vest og departementet falt.

• Les mer på NRK SFjs nettsider ved å klikke på overskriften

Styremøte i Helse Førde i dag

Styremøtet i Helse Førde starter på Sunnfjord Hotell kl. 10.30.

Dagsorden:
Sakliste HF 28-11-07
Styresak 073-07 - Økonomirapportering nr 10-2007
Styresak 074-07 Sengetalsutvikling ved HF
Styresak 075-07 Nærsjukehuset i Florø

Fra Forsvar Lærdal sjukehus reiser Olav Wendelbo, Jarle Vindedal, Kari Rikheim og Bente Øien Hauge oppover til Førde for å følge styremøtet.

Lokalradioen melder på morgenkvisten at helse-og omsorgsministeren vil følge nøye med på hva som skjer med nærsjukehuset i Florø.

• Sakspapirene til møtet finner du ved å klikke på overskriften her.

torsdag 22. november 2007

Brustad: Sykehusene må redusere med 1 mrd neste år

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet 2008, var statsråd Sylvia Brustad på høring hos helse- og omsorgkomiteen den 15. november. På dagsorden stod to saker: sykehusøkonomi og situasjonen etter at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trakk seg.

Her sa hun bl.a.: "For meg er det grunnleggende at ikke noen deler av velferdsstaten skal bruke mer penger enn det som Stortinget bevilger. Dette må også gjelde for helseforetakene. Økonomisk kontroll er dessuten avgjørende for at vi skal få det handlingsrommet vi trenger for å videreutvikle tjenesten og kunne prioritere områder der tilbudet ikke er godt nok, øke innsatsen på forskning og utdanning.

For å oppnå økonomisk balanse i 2008 må kostnadene reduseres med over 1 mrd. kroner i forhold til nivået i 2007. Selv om dette for spesialisthelsetjenesten samlet kun representerer et effektiviseringskrav på i overkant av 1 pst, vil det kreve omfattende tiltak på svært mange områder. Det pågår nå en budsjettprosess i de regionale helseforetakene, og det må påregnes at det i sammenheng med denne vil fremmes forslag til tiltak som vil kunne skape debatt. Det er viktig at de enkelte helseforetakene gis mulighet til en fornuftig behandling av disse forsalgene i styrene slik at også de faglige og kvalitative sidene ved tiltakene kan belyses på en god måte."

• Hele Brustads innlegg om sykehusøkonomi kan du lese ved å klikke på overskriften her

De siste prognosene tyder på at Helse Førde går mot et underskudd på 80 millioner i år, det er vel også omtrent fylkets andel av milliarden som skal spares neste år. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har sendt inn sine kommentarer til statsbudsjett (ligger som tre saker på http://lokalsykehus.blogspot.com) der vi gir eksempler på planlagte sparetiltak i Helse Førde og andre helseforetak som viser at innsparinger i denne størrelsesorden SELVFØLGELIG må gå utover pasientene.

Forskjell på politikere!

Mens halvparten av ordførerne i Sogn og Fjordane følger Nils "Drowsy" Gjerland og skriver under på brev til Sylvia om at de støtter kuttene i Helse Førde, går fylkespolitikerne i Nordland mer offensivt ut for å forsvare tilbudet til befolkningen.

LES OG LÆR, FOLKENS:
"Et samstemt fylkesråd i Nordland krever at fødetilbudet på lokalsykehusene skal være fullverdig. I en pressemelding skriver de at: «Alle basisfunksjoner skal være tilgjengelig – også full akuttberedskap i indremedisin og kirurgi».

– Etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen. Fylkesrådet gjør oppmerksom på kravet om fullverdig desentralisert fødetilbud ved lokalsykehusene.
- Dette er slått fast som høringsuttalelse til Nasjonal helseplan 2007-2010 av Fylkestinget, forteller fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen.

I uttalelsen fra rådet heter det blant annet; ”Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart! Forutsigbarhet er viktig for nærhet, trygghet og tilgjengelighet til helsetjenestene.”
- Vi forutsetter en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sånn at disse oppgavene kan ivaretas på sykehusene også over tid. Forutsigbarhet er hele grunnlaget for et fødetilbud lokalt, slår fylkesråd Hansen fast.

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Nasjonal helseplan 2007-2010 utdyper hva regjeringen ser som lokalsykehusenes rolle, og presenterer seks ulike bærebjelker som skal være førende for utviklingen i helsetjenesten.
- En av disse bærebjelkene er ”nærhet og trygghet”, og beskriver lokalsykehusenes framtidige oppgaver, forklarer helseråd Hansen.

Nordland har syv ”lokalsykehus”. Geografien i fylket gjør at sykehusstrukturen må være desentralisert. Utfordring blir å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet i tilbudet.
- Skal våre lokalsamfunn sikres likeverdige helsetjenestetilbud må alle lokalsykehusene blant annet ha fullverdige fødetilbud. Sommerstengte fødeavdelinger og etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen, i pressemeldingen."

SLIKE POLITIKERE VIL VI HA!

• Klikk på overskriften for å lese hele saken i Fremover på nett

Papirene til styremøtet i Helse Førde 28.11. er lagt ut

Helse Førdes styremøte blir holdt på Rica Sunnfjord hotell i Førde onsdag 28. november kl. 10.30.
Møtet er åpent for presse og publikum.

På møteplanen står blant annet følgende interessante punkter:
- Administrerande direktør sin orientering
- Økonomirapportering nr 10 - 2007
- Justering og oppfølging av tall senger i Helse Førde
- Spesialisthelseteneste i Florø – omstilling/ driftsendringar

• Ved å klikke på overskriften kommer du til Helse Førdes nettside, der finner du innkalling og sakspapir i høyre kolonne.

onsdag 21. november 2007

Helse Førde har redusert med 111 senger på 4 år

"Sengetalet på sjukehusa i Helse Førde har gått kraftig nedover dei siste åra. Frå starten av 2004, til utgangen av første kvartal neste år, er talet senger redusert med 111."

Dette skriv Helse Førde på nettsidene sine. Framstillinga deira er vinkla som ei "glad-sak" med forsikringar om at dette skuldast endra behandlingsmetodar, tilbodet er ikkje vorte dårlegare, like mange pasientar får behandling osb.
- Tja. Me ser nok litt ulikt på kor bra denne reduksjonen er …

• Les saka på Helse Førde sine nettsider. Du kjem rett til saka ved å klikke på overskrifta her.

Fjordenes Tidende: Styresaka om nedlegging i Florø

- Pasientane ved Nærsjukehuset er i stor grad heimehøyrande i Flora. Det betyr at dei som må på sjukehus får lenger reisetid, men med dagens kommunikasjonar er ikkje ulempa svært stor. Andre konsekvensar er at nokre kan bli liggande lenger ved Førde sentralsjukehus fordi ein ikkje har andre lokale tilbod til avlasting, og det kan vere at dei blir skrivne ut tidlegare til kommunen enn før. Nokre må kan hende også overførast til andre opptreningsinstitusjonar eller andre postar eller avdelingar i Helse Førde, seier Jon Bolstad.

• Les heile saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke på overskrifta

Firdaposten: Helse Førde skal spare 7 mill på å legge ned Florø

"Helse Førde-leiinga har no rekna ut innsparingspotensialet ved å leggje ned sengeposten ved Nærsjukehuset
Ifølgje Helse Førde sine nettsider er det direkte innsparingspotensialet på sju millionar kroner. I tillegg kjem moglege kostnadsreduksjonar knytt til drift og vedlikehald av bygningen. – Med dei utfordringane vi står overfor, er eg overtydd om at dette er ei rett prioritering, seier Jon Bolstad.

Nedlegginga betyr også 20 innsparte årsverk, og Helse Førde har no oppretta ein nedbemanningsgruppe i samarbeid med vernetenesta og dei tillitsvalde.

Bolstad lovar framleis dagkirkurgi i Florø. – Meir av behandlinga skal over på dagbehandling og dagkirurgi, og det blir no sett nærmare på kvar dei ulike pasientgruppene skal få si behandling, seier Bolstad."

• Klikk på overskriften for å lese hele saken på Firdaposten på nett

onsdag 14. november 2007

Neste styremøte i Helse Førde: Onsdag 28. november

Neste styremøte i Helse Førde er onsdag 28. november. Møtet er i Førde. Det er åpent for presse og publikum.

Sakspapirene blir lagt ut ca 1 uke før møtet.

• Ved å klikke på overskriften skal du komme til siden der sakspapirene blir lagt ut. Her finner du også Helse Førdes møteplan og protokoller fra tidligere styremøter.

Gjerland og kameratane støttar kutta i Helse Førde

Nokre lokalpolitikarar forsvarar sjukehusa i regionen sin. Ein del har til og med sett det som si oppgåve å kjempa for auka løyvingar til sjukehus, har me registrert.

Andre lokalpolitikarar, som t.d. Førde-ordførar Nils "Drowsy" Gjerland og kameratane hans, tykkjer det er heilt greit å byggja ned.

Og kva for tidspunkt vel dei til å gå ut og støtta sjukehuskutt i fylket? Jau, akkurat dei vekene Stortinget driv med statsbudsjettet! – Genialt, folkens! Med vener som dykk her i fylket, treng me ikkje fiendar i Oslo.

Flora-ordførar Bente Frøyen Steinland (Ap) reagerer. Det er ikkje rart. Var det nokon som sa "regionstrid"?

"Nils Gjerland (Sp) i Førde har teke initiativ til eit brev stila til helseminister Sylvia Brustad (Ap) der det blir uttrykt støtte til Helse Førde-leiinga sitt arbeid og dei planlagde innsparingane ved helseføretaket. Innsparingane inneber nedlegging av sengeposten ved nærsjukehuset i Florø.
Brevet frå Gjerland vart sendt ut til alle fylkets 26 ordførarar med oppmoding om å signere. 13 av ordførarane har følgt oppmodinga, inkludert Sogndal og Luster i Indre Sogn og Gloppen i Nordfjord."

• Sjå heile saka på Firda ved å klikke på overskrifta eller gå inn på www.firda.no

mandag 12. november 2007

Maskepi om lokalsjukehus

"Det mest interessante er korleis tal og konklusjonar blir brukte av ulike interesser. Då SINTEF-rapporten om Nærsjukehuset kom, vinkla Førde-pressa på at «SINTEF slaktar drifta av Nærsjukehuset». Det som eigentleg står i rapporten var: «Helse Førde som eigar har verken vist vilje til nyskaping eller kunnskapsproduksjon i nærsjukehuset.» Med andre ord, Helse Førde har inga positiv interesse i at pilotprosjektet skal lukkast."

"Reknestykket om sparing/ikkje sparing er eigentleg veldig enkelt, dersom ein legg til grunn at pasientane ved Nærsjukehuset faktisk har rett på behandling i helsevesenet. Dess fleire senger som blir lagt ned ved eit lite og effektivt sjukehus, dess større blir underskotet når dei same pasientane skal få hjelp ved eit sjukehus som er langt dyrare i drift. Kampen her handlar langt mindre om sjukehusøkonomi enn om å få til ei sterkare sentralisering i fylket."

• Henta frå leiar i Firdaposten 12.11.07. Klikk på overskrifta for å sjå leiaren i sin heilheit.

torsdag 8. november 2007

Ville ikke stille opp i debatt

I forbindelse med at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gikk av i protest, trakk rådets leder professor Pål Øian frem Lærdal som negativt eksempel på uforsvarlige forhold. Kritikken av Lærdal ble spredt over hele landet selv om den raskt ble imøtegått, blant annet av avtroppende avdelingsjordmor i Lærdal Sigrid Lysne.

Mandag ville lokalradioen (NRK Sogn og Fjordane) gjerne ha en debatt mellom Pål Øian og undertegnede i ettermiddagssendingen.

Pål Øian var ikke tilgjengelig, så NRK kontaktet Bjørn Backe som også er talsmann for rådet. Mens jeg satt og forberedte meg, fikk jeg telefon fra NRKs journalist: Bjørn Backe syntes ikke det var riktig å stille opp til debatt om Lærdal, fordi rådet ikke hadde hatt med Lærdal å gjøre de siste to årene. Så det ble ikke noe av.

Med andre ord: Nasjonalt Råd for fødselsomsorg kan kritisere fødetilbudet i Lærdal og lyve om det i riksmedier. Men stille opp til en lokal radiodebatt om Lærdal - det kan de altså ikke, fordi de ikke vet nok om hvordan driften her har vært de siste to årene …

Avgått rådsleder vil ikke svare

Nasjonalt råd for fødselsomsorgen trakk seg i protest. Nå vil eks-leder Pål Øian ikke svare på flere spørsmål fra media. Heller ikke når han blir gjort oppmerksom på den skarpe kritikken fra lokalsykehusaksjonens representanter.

- Jeg har sagt det jeg har lyst til å si. Jeg har gått av, og ønsker ikke å uttale meg mer i forhold til Nasjonalt råd, sier Øian til Helgelands Blad.

- Hvor mye av avgangen skyldes faglig uenighet, og hvor mye skyldes misnøye med prosessen slik departementet har lagt den opp?
- Det vil jeg ikke kommentere nå. Jeg har sagt det jeg har å si til andre medier, så du får heller se der, svarer Øian, som er professor ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

• Les hele saken i Helgelands Blads nettutgave ved å klikke på overskriften her eller gå inn på www.hblad.no

tirsdag 6. november 2007

Leiar i Sogn Avis: Exit Øian

Sogn Avis kommenterer på leiarplass avgangen til Nasjonalt Råd for fødselsomsorg og skriv mellom anna:

Statistikken syner at fagfolka i Lærdal har halde seg strengt til seleksjonskrieriane som rådet fastsette, men kjempa med nebb og klør for å behalda ein gynekolog i beredskap. Ikkje for å vera vrange, men fordi dei visste at det ville komme tilfelle der liv og helse for mor og barn ville vera i fare dersom dei ikkje hadde ein akuttberedskap.

Dette fall Pål Øian og det nasjonale rådet tungt for bringa. I fjor sende dei difor brev til Helse Vest der dei skulda Lærdal sjukehus for framleis å driva ei fødeavdeling. I tillegg til å setja fram ei rekkje påstandar om kva dei fann kritikkverdig, var meldinga til helseføretaket at rådet ikkje lenger kunne ta ansvar for det som skjedde der. Påstandar som var så feilaktige at Helse Førde måtte gå ut å dementera. Likevel hadde Øian & co på nytt klart å skapa ei unødig frykt om at det er farleg å føda i Lærdal.

Det meste tyder på at fødeavdelingane i Lærdal og Mosjøen vart ofra på det nasjonale rådet sitt alter. Hadde fagfolka, på utsida av rådet, følt seg trygge på at kvaliteten hadde blitt oppretthalden ved overgangen frå fødeavdeling til fødestove ved dei små sjukehusa, så hadde dette blitt innført over heile landet. Ingen her er lei seg for at Øian og rådet hans, takkar for seg før dei får gjort meir skade. Den omsorga dei har synt for fødekvinnene i Indre Sogn kan me klara oss utan.

• Les heile leiaren i Sogn Avis ved å klikke på overskrifta her eller gå inn på www.sognavis.no

mandag 5. november 2007

Helse Førde får gå med 40 mill i underskot

Styret i Helse Vest bør gjere heilomvending og gje Helse Førde lov til å gå 40 millionar kroner i minus. Det er administrerande direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, som føresler at styret på torsdag går inn for å kutte balansekravet ovanfor Helse Førde.

- Slik vi har vurdert den økonomiske situasjonen i Helse Førde i år, så trur vi at det kan bli tøft å nå balanse allereie neste år. For at det ikkje skal bli for tøffe omstillingstiltak i 2008, så har eg føreslått ovanfor styret at dei også neste år får gå 40 millionar kroner i underskot, seier han.

Det er berre nokre veker sidan Helse Vest stod hardt på at helseføretaket her i fylket må vere i balanse innan utgangen av året. I år ligg Helse Førde an til å få 87 millionar kroner i underskot.

Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane på nett (klikk på overskrifta eller kopier lenka her):
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3946779

Florø sjukehus: Bygningane verdsett etter Oslo-prisar

Når Helse Førde trur dei kan spara 20 millionar på å leggja ned Nærsjukehuset i Florø er marknadsverdi fastsett etter Oslo-nivå ein vesentleg faktor.

I budsjettet til Nærsjukehuset på kring 50 millionar kroner er det sett opp ei årleg avskriving på bygningane åleine på heile 7,6 millionar. Grunnlaget for avskrivinga er verdien staten sette på bygningsmassen under overtaking av sjukehusa i samband med sjukehusreforma i 2002. Sjukehuset i Florø vart då prisa til heile 126,5 mill. kroner

For også dei andre sjukehusbygga i fylket er verdsette på same måten. Samla bokfører Helse Førde i år ei avskriving på 123 millionar kroner. Av dette utgjer bygningar heile 48,4 millionar kroner, skriv Firdaposten. NB! I følge Helse Førde er det korrekte talet 78,4 mill - ikkje 48,4.

Etter fem års avskriving kan verdien på nærsjukehus-eigedommen no stipulerast til knappe 90 millionar.

Galskapen er omtalt i Firdaposten på nett (klikk på overskrifta eller kopier lenka under):
http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article3106442.ece

Jordmor Sigrid Lysne snakker ut

I Sogn Avis, mandag 5. november, snakker jordmor Sigrid Lysne ut om Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs virksomhet i Lærdal. Lysne sluttet i stillingen som avdelingsjordmor fredag, og var derfor nå fri til å fortelle om hvordan rådet har sviktet de ansatte i Lærdal og løyet om tilbudet ved fødeenheten her.

Forsvar Lærdal sjukehus ønsker å takke Sigrid Lysne for at hun lojalt har stått på post i disse to årene. Lysne har prøvd å få fødestuemodellen til å fungere etter forutsetningene. Og vi trenger et lokalt fødetilbud i regionen! At Lysne nå trekker seg ut, og konkluderer med at fødestuemodellen ikke egner seg i distrikter med lang avstand til modersykehus har vi selvfølgelig stor respekt for, selv om det er sterkt beklagelig at hun slutter.

Aksjonen har levert blomster til Lysne, med følgende tekst på kortet:
Kjære jordmor Sigrid Lysne
Takk for at du heldt ut så lenge, sjølv om helseforetaket og det nasjonale rådet ikkje gjorde oppgåva di noko lettare.
Med von om at du kjem attende til ei fullverdig FØDEAVDELING på Lærdal sjukehus!
Helsing
Forsvar Lærdal sjukehus

• Klikk på overskriften for å gå rett til denne utgaven av Sogn Avis

Hvorfor er vi så glade for at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trekker seg?

Enkelte forstår ikke hvorfor aksjonister kan juble når Nasjonalt Råd for fødselsomsorg går av. Noe av bakgrunnen er dette:

IDEOLOGISK BLINDGATE
Nasjonalt Råd for fødselsomsorg arbeider, slik vi ser det, ikke for interessene til fødekvinner i distriktene. De har i mange år sittet fast i en ideologisk blindgate der en av hovedsakene er å få fjernet legene fra de små fødeavdelingene. De vil ha fødestuer, ikke fødeavdelinger. Det vil si at de vil ta fra fødekvinner i distriktene mulighet til medisinsk smertelindring (som epidural) og lokal legehjelp (som vakum, keisersnitt og rask inngripen ved blødninger etter fødsel).

Rådet insisterer på at fødselskomplikasjoner kan forutses, slik at fødekvinner uten forventet risiko ikke trenger legeberedskap lokalt. Men dette har det aldri vært faglig konsensus om i Norge! (Den faglige uenigheten er blant annet avspeilet i diskusjoner i Tidsskrift for den norske legeforening.)

Ca 15 små fødeavdelinger (som har færre enn 400 fødsler i året) ville rådet legge ned, men de har bare fått det gjennomført to steder: Lærdal og Mosjøen. Og ingen av disse stedene har omleggingen vært vellykket. Befolkningen protesterer, fødselstallene raser.

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg viser bl.a. til hvor bra det går med hjemmefødsler i Nederland (der ingen innbygger har mer enn 15 minutters avstand til sykehus med akuttberedskap) når de argumenterer for å fjerne legeberedskapen på fødeenheter i distriktene i Norge. De reklamerer for fødestuer med å vise til et vellykket prøveprosjekt i Lofoten, men fortier at Helsetilsynet fant helt andre resultater da de inspiserte stedet etter at prøveperioden var over. Også et tidligere medlem av rådet, Nina Schmidt, har erkjent at det er vanskelig å gjennomføre forhåndsseleksjon av fødende til fødestuer: Hun kjemper for oppgradering til fødeavdeling av sin egen fødestue i Alta og argumenterer med at 10-20% av fødslene der egentlig burde foregått på fødeavdeling med legeberedskap!


KONSEKVENSENE I LÆRDAL
I Sogn kunne 80% av fødepopulasjonen føde lokalt da det var fødeavdeling ved Lærdal sjukehus. Etter omleggingen til fødestue er det under 30% som har denne muligheten, mens resten av kvinnene må sendes til Førde eller Voss - med de fysiske, psykiske og praktiske ulemper som det medfører for kvinnen og hennes pårørende.

Om en sliten fødekvinne på fødestuen i Lærdal ikke klarer å fullføre fødselen selv og f.eks. trenger hjelp av vakum for å få ut barnet, sier reglene for fødestuen at hun skal spennes fast på en båre og sendes i ambulanse 14 mil til sentralsykehuset i Førde. I praksis kan det gjerne ta tre timer eller mer før en har fått ambulanse, fått flyttet kvinnen, fraktet henne til Førde og fått henne på plass på bordet … Samtidig som det sitter gynekologer på bakvakt i Lærdal som kunne gitt henne hjelpen i løpet av et kvarter.

Grunnen til at professor Pål Øian i Nasjonalt Råd for fødselsomsorg hamrer løs på fødetilbudet i Lærdal, er at daværende helseminister Dagfinn Høybråten lot sykehuset få beholde gynekolog i bakvakt. Løsningen ble kalt "forsterket fødestove". Gynekologberedskapen har reddet flere liv når akutte keisersnitt har vært nødvendig! Men ordningen var i strid med rådets ideologi om "normale fødsler", og dermed et nederlag for dem …

Fødestuen i Lærdal har også tillatt seg, i enkelte tilfelle, å tilkalle gynekologene som var i bakvakt for å hjelpe fødekvinner med vakum eller på andre måter - i steden for å utsette kvinnen for den lange turen på båre til Førde. For dette er de blitt hengt ut i fagmiljøer og media. Slik hjelp kalles i Nasjonalt Råds terminologi for "uheldig praksis", "avvik" osv. Dermed har Nasjonalt Råd for fødselsomsorg skapt et bilde av at det er "farlig" å føde i Lærdal, mens realiteten er at kvinner har fått hjelp lokalt av høyst kvalifiserte og oppegående overleger!


RÅDET SATT PÅ OPPSIGELSE DA DE SA OPP
I problemnotatet som er sendt ut, og som Nasjonalt Råd kritiserer, foreslås rådet nedlagt i sin nåværende form.

Departementet vil erstatte dem med et bredere sammensatt råd og skriver:
"Det etableres et nytt nasjonalt råd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg med hovedformål å være arena for dialog mellom brukere (i bred forstand), representanter for tjenestene og helseforvaltningen. Dette vil innebære en endring i forhold til formålet til det nåværende Nasjonale råd for fødselsomsorg, som er av mer faglig karakter."
Det er vel nesten litt komisk at den som er truet av oppsigelse, sier opp i protest? Men de innser kanskje ikke selv at de har mislykkes i sin oppgave, når de ikke klarer å etablere tillit til de som er berørt av arbeidsområdet deres?


RÅDET FØLTE SEG TRUET
Et annet forslag i problemnotatet har sikkert vært veldig vanskelig å svelge, fordi det utfordrer rådets ideologi:

Departementet lanserer nemlig tanken om å oppheve det formelle skillet mellom fødestue og fødeavdeling, og heller la hensyn som den reelle lokale kompetansen, avstand til andre sykehus, geografi o.l. avgjøre hvem som kan føde hvor:

"Forskjellen mellom en forsterket fødestue (Odda) og liten fødeavdeling (Kirkenes) kan være vanskelig å forstå for befolkning og brukere, og det kan diskuteres om det er faglig hensiktsmessig å opprettholde et slikt skille."

Det argumenteres med at dette vil være i tråd med prinsippene som lokalsykehusutvalget kom frem til:

"I rapporten ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede" fremheves det at den eksisterende tenkningen med stor vekt på en nasjonal sykehusstruktur og en nasjonalt fastsatt ansvarsdeling mellom nivåer, yrkesgrupper og spesialiteter må suppleres med en tilnærming med mer vekt på samhandling, lokalt tilpassede behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk for raskt å lede pasienter inn i riktig behandlingskjede og forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer. Dersom man legger denne tenkningen til grunn for hvordan fødselsomsorgen bør organiseres i et lokalsykehusområde, vil det måtte legges større vekt på lokale forhold, faktisk (dokumentert) kompetanse og kvalitet enn på strenge krav til struktur og fødselstall."

Dette prinsippet vil nok kunne få aksept både i lokale fagmiljøer og befolkningen ellers. Mange av oss har nemlig sans for å ta utgangspunkt i realiteter som lokale forhold, faktisk kompetanse og kvalitet.


PROSESSEN RUNDT PROBLEMNOTATET FRA DEPARTEMENTET
Professor Pål Øian har beklaget seg over at fagfolk (Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, gynekologforeningen, jordmorforeningen osv.) ikke har blitt tatt med på råd i prosessen med den nye fødeplanen. Dette er ikke sant!

Departementet har i forbindelse med planarbeidet arrangert to møter (30. mai på Gardermoen og 16. oktober i Oslo) med 60-70 deltakere, der alle relevante faggrupper har vært invitert til å delta. Og planarbeidet har vært en bred og inkluderende prosess, der både fagpersoner og brukere har fått komme med innspill.

På arbeidsseminaret 30. mai var Bjørn Backe (som sitter i rådet + ledelsen for gynekologforeningen) invitert som innleder. Det samme var representanter for jordmødre, kommuneleger og en rekke andre faggrupper. (Pål Øian var for øvrig også til stede, men jeg kan ikke huske at han sa noe som helst den dagen.)

Problemet for Nasjonalt Råd er vel at brukerne også fikk komme til orde på dette seminaret. Det kom tydelig frem på det neste møtet, høringsmøtet i Oslo 16. oktober, da Bjørn Backe sa det rett ut: "Brukerne får for mye innflytelse her." Det er vel en ganske oppsiktsvekkende holdning i 2007?

Fristen for innspill til problemnotatet er 5. november. Deretter har departementet sagt at de vil lage et planutkast som så skal ut på ny høring.

Det er en underlig situasjon når en som aksjonist skal forsvare departementet. Men jeg har selv vært vitne til at både gynekologer, jordmødre og andre faglige miljøer har vært invitert til å delta i planarbeidet gjennom møter og innspill. Det er ille at et samlet pressekorps og stortingsrepresentanter gikk rett i fella og trodde hvert ord i pressemeldingen fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg.

Hvis Pål Øian & co har forsømt seg, er det bare deres egen skyld. Ikke Brustads eller departementets.

PROBLEMNOTATET
Selv problemnotatet kan lastes ned her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609

søndag 4. november 2007

Grunnlaget for gjenoppretting av fødeavdeling i Lærdal

I fjor vår var Oddmund Hoel frå Jostedalsaksjonen for Føden i Lærdal og eg på møte med leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet og la fram vårt syn på Nasjonalt råd og fødestovestriden i Lærdal.

Om du klikkar på tittelen til dette innlegget, skal du få opp eit dokument me utarbeidde til møtet, om grunnlaget for gjenoppretting av fødeavdelinga i Lærdal. Dokumentet er i pdf-format, på 10 sider.

Om lenka ikkje virker, finn du dokumentet på Odddmund Hoel sin blogg www.krundalen.no/blogg:
http://www.krundalen.no/blogg/wp-content/uploads/2007/11/utgreiing_fode_laerdal.pdf

Søkjelys på Nasjonalt Råd for fødselsomsorg

I samband med møte med leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet i fjor vår utarbeidde Oddmund Hoel frå Jostedalsaksjonen for Føden i Lærdal og eg eit notat som gjer greie for røvarhistoria bak opprettinga av Nasjonalt råd og det famøse stortingsvedtaket om ‘nivåinndelinga’.

Dette notatet har Oddmund Hoel no lagt ut på bloggen sin: www.krundalen.no/blogg:
http://www.krundalen.no/blogg/wp-content/uploads/2007/11/notat_nasjonalt_raad.pdf

Men du skal og få det opp om du klikkar på tittelen til dette innlegget.

lørdag 3. november 2007

Gledelig nyhet: Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trekker seg

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har trukket seg fra sine verv. Begrunnelsen skal være at rådet mener Brustad ikke hører på fagfolk, melder NRK Nyheter (og VG).

For oss som har vært involvert i saker som rådet har arbeidet med, er dette en gledens dag. Vi kan ikke se at Nasjonalt Råd har lykkes på noe område, og de vil neppe bli savnet av noen!

Rådets leder klager over at de ikke er blitt lyttet til under arbeidet med en nasjonal strategi for fødselsomsorg. Og det er vel her vi finner den reelle forklaringen på avgangen: På side 6 i problemnotatet til denne strategien (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609) som har høringsfrist på mandag 5. november foreslås jo rådet nedlagt:
"Det etableres et nytt nasjonalt råd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg med hovedformål å være arena for dialog mellom brukere (i bred forstand), representanter for tjenestene og helseforvaltningen. Dette vil innebære en endring i forhold til formålet til det nåværende Nasjonale råd for fødselsomsorg, som er av mer faglig karakter." Med andre ord: Rådets medlemmer trekker seg, før de blir sagt opp.

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har vært dominert av en liten gruppe fagfolk som både har fått legge premisser, sette i verk og evaluere tiltak. Nasjonalt Råd har drevet ensidig informasjon om fødestuer og i enkelte tilfeller, desinformasjon. De har nektet å akseptere den faglige uenigheten rundt grunnlaget for deres arbeid (noe som også har forårsaket diskusjoner i Tidsskrift for den norske legeforening). Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har i tillegg har demonstrert liten vilje til dialog med lokale fagmiljøer og befolkning.

Med Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs avgang er luften renset, og vi kan endelig få en reell diskusjon om utformingen av den norske svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Helse Førde: Framstår som antennelaust monster?

– Arrogant og uproft, seier kommunikasjonsekspertar om måten Helse Førde gjekk ut med nyhenda om nedlegging av Nærsjukehuset i Florø. Dei som til dagleg gir råd om kommunikasjon og strategiar gir Helse Førde stryk i nærsjukehussaka, etter å ha studert kva som er publisert på lokale nettaviser dei siste dagane.

– I dette tilfellet er det tydeleg at Helse Førde ikkje hadde nokon strategi. Å kommunisere med dei det gjeld før informasjonen lek til media er sjølvsagt, seier Anne Christel Johnsgaard, som er partnar i Geelmuyden.Kiese. Der gir ho blant anna helseføretak råd om val av strategi innan kommunikasjon. Ho har sett mange døme på handtering av nedlegging av sjukehus, og ho meiner det er få avgjerder som skaper like stort engasjement.

– Det kan vere saklege grunnar for avgjerda, men handlinga skaper kjensler på høgd med ein kyrkjebrann.

Anne Christel Johnsgaard forklarer at all kommunikasjon handlar om å vise at du har hovud, hjarte og hender.

– Du må vise at du kjenner alle sidene ved saka, at du forstår dei som blir råka, og sist, men ikkje minst, at du viser handlekraft overfor dei som blir råka. Å informere gjennom media viser at ein verken har godt hovud, godt hjarte eller dyktige hender. Det vitnar om ein manglande forståing for saka si natur og Helse Førde si rolle. I ei sak som råkar eit heilt lokalsamfunn så sterkt, ville eg anbefalt at styret og leiinga gjekk ein grundig prosess med dei tilsette. Så burde dei vist at dei forsto alvoret i situasjonen ved å invitere til ein open pressekonferanse. Slik saka synest handtert framstår Helse Førde som eit antennelaust monster.

Saka er hentet fra Firdaposten på nett:
http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article3101356.ece

torsdag 1. november 2007

Privatisering når det offentlige blir underfinansiert?

Florø sjukehus har bit for bit blitt fratatt flere av de funksjonene befolkningen opplever som "sjukehusfunksjoner". Etter at sjukehuset ble avdeling under Førde sentralsjukehus og etablert som "nærsjukehus" har det skjedd en videre svekking. Og nå vil Helse Førde legge ned hele sengeposten på Nærsjukehuset i Florø - som et ledd i arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Poliklinisk virksomhet skal fortsette, sier helseforetaket.

Om Helse Førde virkelig vil spare nesten 20 millioner på dette grepet, er usikkert. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk eller velferdspolitisk riktig. Og det som skjer må være i strid med Soria Moria-erklæringen.

Det er svært tydelig at endringer i sjukehussektoren styres av balansekravene, i steden for vurderinger av hva som tjener pasientene og befolkningen best. Med sulteforing av sykehusene er den logiske konsekvensen at det utvikler seg et privat marked, både for personale (som vil ha bedre lønn og mer forutsigbare jobber) og pasienter (som har råd til det).

Det er derfor forståelig, men sørgelig å se at Firdaposten på lederplass anbefaler florøværingene å orientere seg mot det private helsemarkedet for å berge tilbudet ved Nærsjukehuset:

"(…) når Helse Førde held fram med å sjå sjukehuset i Florø som ei plage og ein rein utgiftspost, så bør kommunen og andre gode krefter starte arbeidet med å tenkje alternativ drift for framtida. Å kjempe med ryggen mot veggen og vere eigd og drive av nokon som vil deg alt anna enn vel, er slitsamt og lite fruktbart i lengda.

Når helseføretaket ikkje maktar å sjå potensialet for å drive gode rehabiliteringstenester for ei befolkningsgruppe som stadig blir eldre og stadig lever lenger, ja så bør tilhengjarane av Nærsjukehuset innstille seg på å takke av samarbeidet og heller byggje nye alliansar og sjå mot den private marknaden."
(http://www.firdaposten.no/leiar/article3095283.ece)

– Hallo Jens og Sylvia og resten av regjeringen! Ser dere hva som skjer, eller? Har dere tenkt å gjøre noe med det?

mandag 29. oktober 2007

Leiar for Sogn Regionråd støttar avgjerda om Florø

Leiar for Sogn Regionråd og Leikangerordførar Olav Lunden (Ap) er sitert i papirutgåva av Firda 30. oktober på at han støttar lina som styret for Helse Førde no har lagt seg på, i forsøket på å rette opp økonomien i føretaket:

– Dette handlar ikkje om nedlegging av Nærsjukehuset, men om ein dyr sengepost som er ei avdeling under Førde sentralsjukehus, og der sjukehuset i Førde i dag har kapasitet til å ta over pasientane. Dette er ei samordning av avdelingar, og eg har forståing for at det må gjerast slike grep for å betre økonomien, seier han i følge Firda.

Lunden meinar at dei statlege bindingane ikkje må vere så fastlåste at dei hindrar Helse Førde i å få sjukehusdrifta i ein pålagd balanse.

Lunden er i selskap m.a. med Førde Arbeidarparti i dette synet. Ja, ja.

søndag 28. oktober 2007

Sentralisering og lokalsjukehuskannibalisme

Advarsel mot lokalsjukehuskannibalisme: Den som støtter nedlegging av nærsjukehuset i Florø, og tror med det at en redder sitt eget sykehus, bør tenke seg godt om! Med det gapet mellom helseforetakets behov og de bevilgningene som blir gitt, vil fanden løpe i hælene på den som til en hver tid er minst. Så hvem ryker neste gang? Vil Opseth være fornøyd før det bare er ett sykehus i fylket?

Jeg lurer på hva Flora-ordfører Bente Frøyen Steindal tenker nå, hun som støttet Opseth på møte om sentralsykehuset tidligere i år: "… ordførar Bente Frøyen Steindal i Flora støttar på mange måtar Opseth. Ho tek til orde for at lokalsjukehusa i Nordfjord og Lærdal bør gjerast om til nærsjukehus slik som i Florø. - Eg meiner at det bør ein sjå på, for det har noko med utviklinga i befolkninga å gjere, og eg synest det er viktig at nærsjukehuset er eit pilotprosjekt, så folk burde vere stolte av det sentralsjukehuset får til."

Møtet i januar og Opseths ønske om ytterligere sentralisering var bl.a. omtalt på NRK Sogn og Fjordanes nettsider:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.1605885

Innsparinger i Helse Førde

Sylvia forventer det, og Helse Vest forventer det: Helse Førde skal spare flere titalls millioner på driften i 2008. Bevilgningsøkningen i forslaget til statsbudsjett for neste år er forventet å gi Helse Førde ca 14 millioner mer - altså bare litt mer enn et musepiss i havet.

På styremøtene snakkes det om å ha "trykk" på omstillinger, om å komme i en økonomisk situasjon som gir handlingsfrihet, om å oppfylle eiers krav, om å få gjennomført innsparingene, om å effektivisere og modernisere. Retorikken skal tydeligvis demonstrere for all verden styrets og administrasjonens besluttsomhet, samtidig som underskuddet (dvs gapet mellom bevilgninger og det reelle behov) er enormt.

På forrige styremøte ble det vedtatt å legge ned sengepostene ved nærsjukehuset i Florø og selge bygningene. Helse Førde tror de kan spare 20 millioner kroner på dette tiltaket. Media har hatt stort fokus på denne saken, men hva med resten av tiltakene som dels er under gjennomføring og dels er under planlegging i helseforetaket vårt?

Får vi et mer moderne, mer fremtidsrettet helsevesen av å tyne sykehusene og slite ut personalet? Eller vil sparetiltakene på sikt kan ødelegge for rekruttering, uthule de offentlige sykehusene og jage gode folk over til stillinger i det private? Er stillingsstopp og vedlikeholdsstopp virkelig rødgrønn sykehuspolitikk?

Jeg tror det er noen områder der tiltakene som nå er på gang i Helse Førde kan effektivisere driften uten at det går ut over pasientene. Og enkelte av tiltakene kan også gi et bedre tilbud.

Men her er eksempler på hva Helse Førde har på blokken for å prøve å oppnå budsjettmål (- og tilsvarende skjer i mange andre helseforetak) som jeg mener svekker sykehusene og kvaliteten på tilbudet til pasientene:
- Reduksjon i netto årsverk (klarer "bare" å redusere med 30 årsverk i 2007, målet var 100)
- Generell stillingsstopp i alle klinikker og administrasjon
- Kutt i budsjett for medisinsk-teknisk utstyr
- Kutt i senger ved medisinsk klinikk
- Skrive pasientene ut fortere (styret har i sin visdom bestemt at gjennomsnittlig liggetid på 4 dager er passe for pasienter på medisinsk avdeling)
- Holde ubesatt stillinger/stillingsprosenter inne medisinsk klinikk for bl.a. ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier på barneavdeling og hjelpepleier på revmatologisk avdeling
- Redusere antall laboratorieprøver som blir tatt
- Inndratt stillinger for hjelpepleiere og holde ubesatte stillinger for radiograf/bioingeniør på radiologisk avdeling, Førde
- Flere pasienter må transporteres sammen, både ved innleggelse, overføring mellom sykehus og hjemtransport (foretaket har bl.a. kjøpt inn tobåreambulanse)
- Overføring av pasienter mellom ambulanser
- Ferie- og periodestenging av sengeposter/avdelinger
- Redusert legeberedskap på kirurgisk akuttmottak (i Førde)
- Fjerne gynekologene ved fødestuen i Lærdal
- La færre pasienter bli akutt innlagt på sykehus på kvelds- og nattetid
- Redusert bemanning i akuttmottaket (en skal bl.a. redusere innleie av vikar ved fravær av personell på kveldstid).
- 100 % stilling som førskolelærer ved personalbarnehage ubesatt, kvitte seg med barnehager
- Reduserte tiltak på Opplæringsplanen
- Reduksjon i vaktberedskap for IT/omlegging til elektronisk pasientjournal
- Reduksjon i reise, årsverk, drift innen forskning og utvikling (FOU)
- Salg av boliger for sykehuspersonale, økning av husleie med 6%

For spesielt interesserte anbefales videre lesning i heftet "Tiltak under gjennomføring Helse Førde HF". Jeg regner med at dette er et dokument som en kan få ved å henvende seg til Helse Førde.
Ellers er det også lesestoff i sakspapirene til forrige styremøte (26. oktober), som en får ved å klikke på riktig lenke på denne siden:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=734&Category.ID=859

fredag 26. oktober 2007

Florø sjukehus blir nedlagt

I dag har Helse Førde-styret vedtatt å legge ned sengeposten ved nærsykehuset i Florø og selge bygningene. Med andre ord "nedlegging av nærsjukehuset i Florø". Helse Førdes egen polikliniske virksomhet i Florø skal drives videre i leiede lokaler. Med dette grepet regner Helse Førde med å spare inn nærmere 20 millioner av de 100 millionene de er pålagt å kutte i budsjettet for 2008. Hvorvidt denne innsparingen er realistisk, gjenstår å se.

Formelt har ikke Florø sjukehus de siste årene vært et eget sykehus, men en avdeling av Førde sentralsjukehus. For noen år siden var Florø et lite, men fullt oppegående lokalsykehus som med stabilt og godt kvalifisert personale sørget for effektiv behandling, fornøyde pasienter og holdt budsjettet sitt. Etter noen års gradvis demontering, ble sykehuset av daværende helseminister Dagfinn Høybråten gjort om til et såkalt nærsjukehus, et pilotprosjekt av nasjonal interesse. Dessverre fulgte det ingen penger med statusen, og finansieringen ble overlatt til Helse Førde og kommunene rundt.

Helse Førde er pålagt å spare 100 millioner kroner på budsjettet for 2008, og styret ser nok dette som den eneste mulighet til å gjøre et grep som monner. Men på nasjonalt plan blir det selvfølgelig ingen - absolutt ingen - som etter dette kan forestille seg å gå inn for noe som ligner "nærsjukehus".

Se mer om saken bl.a. her:
nrk.no/sfj
firda.no
fjordabladet.no

tirsdag 23. oktober 2007

Fleire bidrag til aksjonen!

Kasseraren melder om fleire bidrag til aksjonen, både frå private og verksemder i Sogn. Me takkar alle!

Økonomisk støtte frå Lærdal SV til aksjonen!

Saksa frå Porten:
Lærdal SV har gjeve 10.000 kroner i støtte til Forsvar Lærdal sjukehus, og oppfordrar andre lag og organisasjonar som soknar til sjukehuset om også å støtte aksjonen med pengar.

-Partilaget vårt håpar at dette og andre viktige bidrag til sjukehusaksjonen vil syte for at den kan halde fram med det viktig arbeidet den gjer for folk i regionen vår, seier Jens Rikheim i Lærdal SV.

Forsvar Lærdal sjukehus takkar!

fredag 12. oktober 2007

Lærdal og Aurland LHL utfordrar lag og organisasjonar

På porten.no finn me følgjande gledelege melding i dag:
"Leiar Jarle Vindedal i Lærdal og Aurland LHL viser til melding laurdag om at Forsvar Lærdal sjukehus kan verta lagt ned grunna pengemangel. Vårt lag har difor fatta vedtak om å gje overskotet me fekk inn ved loddsal på Haustmarknaden - kr 6 000 - til dette føremål.
Vindedal seier vidare: - Me vil oppmoda alle lag og organisasjonar som soknar til sjukehuset om å gje ei gåve til Forsvar Lærdal sjukehus, slik at det viktige arbeidet dei gjer ikkje vert stoppa.

Forsvar Lærdal sjukehus takkar for løyvinga og initiativet! Det er alt eitt anna lag som har teke kontakt med oss om denne utfordringa frå LHL. Me er takksame for alle bidrag - små eller store.

http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:45059::0:4928:2:::0:0

torsdag 11. oktober 2007

Hvorfor argumenterer vi fortsatt for fødeavdeling?

Helse- og omsorgsdepartementet er, som tidligere nevnt, i gang med å utarbeide en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Som representant for Folkebevegelsen for lokalsykehusene er jeg invitert til å delta på en høring i Oslo førstkommende tirsdag. (Og departementet betaler turen - heldigvis!)

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil fokusere spesielt på Lærdal og Mosjøen - de to eneste små fødeavdelingene som er lagt om på grunn av nivådifferensieringen. (De 12 andre med fødselstall under normen eksisterer fortsatt som fødeavdelinger.) Ingen av stedene har befolkning eller lokale fagmiljøer akseptert omleggingen.

Det er trygt å føde på fødestuen i Lærdal - for de som får lov til det! Når vi opprettholder kravet om fødeavdeling, er det i hovedsak fordi det nå bare er 30% av alle fødende i Sogn som kan føde lokalt - mot 80% før omleggingen.

Og det aller meste av nedgangen i fødsler lokalt skyldes veldig strenge seleksjonskriterier, det er ikke sognekvinnenes frie valg!

Utviklingen i antal lokale fødsler de siste seks årene er skremmende negativ:
2000: 354 fødsler totalt i Sogn, hvorav 242 lokalt ved fødeavdelinga på Lærdal sjukehus
2001: 331 fødsler totalt, hvorav 270 lokalt
2002: 322 fødsler totalt, hvorav 233 lokalt
2003: 317 fødsler totalt, hvorav 232 lokalt
2004: 297 fødsler totalt, hvorav 134 lokalt (pga omlegging til fødestove)
2005: 336 fødsler totalt, hvorav 115 lokalt
2006: 294 fødsler totalt, hvorav 73 lokalt

Etter omlegging til fødestove er fordelingen av fødende slik (% i forhold til totalt antall fødende):
- 20% måtte uansett reist til et større sjukehus (nærmest uavhengig av nivået på fødetilbudet i Lærdal)
- 30% er så heldige at de kan gjennomføre fødselen i Lærdal
- 50% må nå reise til Førde eller Voss pga seleksjonskriteriene for fødestuedrift - alle disse kunne tidligere født lokalt!

Det er blodig urettferdig at halvparten av alle fødende i Sogn som hadde ønsket å føde lokalt nå påføres en stor ekstrabelastning ved å måtte reise så langt hjemmefra - med all utrygghet, alle savn og ulemper som det medfører!

De aller fleste av reisene for de fødende (og deres familier) er medisinsk sett helt unødvendige, ettersom Lærdal sjukehus har det nødvendig utstyr og kompetanse for å sikre disse kvinnenes reelle trygghet under fødselen. Om vi ikke får fødeavdelingen tilbake handler det mest om prestisje og bare litt om økonomi …

Ordførerne er lunkne, men folk vil støtte kampen for sjukehuset

Som lesere av lokale medier sikkert har registrert, er flere av ordførerne i Indre Sogn noe lunkne til å bidra til økonomisk til Forsvar Lærdal sjukehus. En ordfører har ikke registrert at vi har søkt (selv om søknaden var oppe i formannskapet der rett før sommeren), en annen er skeptisk til svartmaling og skremselspropaganda (noe vi selvsagt ikke driver med) mens noen ordførere er prinsipielt tvilende til å støtte aksjonisme. Jeg tror oppriktig talt at disse kommunenes øverste tillitsvalgte er på kollisjonskurs med befolkningen sin, og det er en trist situasjon for alle.

Men det som er skikkelig oppmuntrende, er den positive responsen som er kommet fra folk! På aksjonens konto er det de siste dagene kommet inn flere rause bidrag fra privatpersoner og lag. Hvis dette fortsetter, kan vi etter hvert se litt lysere på situasjonen.

Og i kveld ringte en kar fra Borgund med en veldig hyggelig melding: Han ønsker å dra i gang en innsamlingsstafett! Selv vil han gi en startpott på kr 1 000 som kan vokse gjennom små og store bidrag fra andre. Han så for seg at en kunne starte i Borgund, og så kunne det spre seg. Vi som driver aksjonen må ydmykt bare bukke og takke for slike flotte initiativ!

Det jeg legger merke til, er at de som engasjerer seg mest er folk som har personlig erfaring som pasienter (evt. pårørende til pasienter) ved Lærdal sjukehus. Det beviser igjen at engasjementet for sjukehuset vårt - det er egentlig en stor tillitserklæring til alle dere som jobber der! Tusen takk til hele personalet ved Lærdal sjukehus som står på og sikrer oss god hjelp når vi trenger det.

"Halvhuga ordførarar" i Sogn Avis:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article3052003.ece

"Tid for ein ny dugnad", leder i Sogn Avis (9. oktober 2007):
http://www.sognavis.no/leiar/article3048985.ece

"Vil ikkje gi pengar til aksjonistane" i Firda:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3051655.ece

Førde Ap - med kontakter helt til topps

Jeg finner ikke saken på NRK Sogn og Fjordane, men hørte da vitterlig i morges på radioen at Førde Ap vil bruke sine politiske kontakter - helt til topps - for å løse bindingene på Helse Førde.
Det vil i klartekst si at Førde Arbeiderparti vil legge veien åpen for nedlegging av Nærsjukehuset i Florø, fødeavdelingen på Nordfjordeid sjukehus, samt fødetilbudet og ortopedien i Lærdal. Eller hvorfor ikke nedlegging av all virksomhet både i Florø, Nordfjordeid og Lærdal?

Dersom Førde Ap har så gode kontakter - helt til topps - kunne de gjort bedre nytte for seg ved å forklare Jens & Sylvia noe om geografien i Sogn og Fjordane! Kanskje kunne de fortalt toppene sine at det er vanvidd å sultefore Helse Førde slik, og at man ikke kan pålegge foretaket stadig nye oppgaver uten at det følger penger med? Kunne de i samme slengen nevne at det den rød-grønne regjeringens forslag til statsbudsjett i realiteten er et brudd på Soria Moria-erklæringens løfte om å bevare lokalsykehusene?

onsdag 10. oktober 2007

"Det trengst statlege krafttak, ikkje lokale amputasjonar"

Firda kommenterer den økonomiske krisa i Helse Førde på leiarplass i dag, onsdag 10. oktober:
"I sin tapre, men nesten håplause kamp for å følgje kravet om innsparingar, ber styreleiar Clara Øberg no Helse Vest om lov til å gå laus på strukturen. Det vil i klartekst seie at sjukehus skal leggjast ned. Dette er nok ikkje noko HF-styret ønskjer, men noko dei ser seg nøydde til.
Når Helse Førde vil drive sjukehus på færre stader, er det i første omgang Nærsjukehuset i Florø og den psykiatriske klinikken på Tronvik som peiker seg ut som naturlege innsparingsobjekt. Og sett frå styret i eit helseføretak som slit med nærast uoverkommelege sparepålegg på si side, kan slike øvingar verke fristande. Om det løyser problemet på sikt, har vi mindre tru på. For kjernen i problemet vil vere det same: Helse Førde har ikkje økonomiske rammer til å løyse dei oppgåvene dei er sett til."
(…)
"Det trengst statlege krafttak, ikkje lokale amputasjonar, for å få helsetiltaka ut av uføret dei er hamna i. Det kan verke freistande å leggje ned både Nærsjukehuset og Tronvik. Men som eingongs sparetiltak er det som å tisse i buksa for å halde varmen. Det hjelper ei kort stund, deretter blir det berre verre."

Dette som Firda skriv, er ein viktig bodskap som fylkespolitikarane og alle andre taleføre no må retta til sentrale styresmakter!
Den raudgrøne regjeringa må no sikra sjukehusa både her i fylket og andre stader ei finansiering som gjev pasienter og tilsette tryggheit og arbeidsro! Statsbudsjettet er ikkje vedteke …

Det finst diverre ikkje noko lenke til leiarartikkelen, men pdf-Firda kan lastast ned frå nettet mot mobilbetaling.

mandag 8. oktober 2007

Mulig å berge økonomien til aksjonen, likevel?

I kveld har jeg fått flere telefoner som får meg til å tro at det er et lys i tunnelen likevel:
Kassereren har registrert flere tildels store bidrag fra privatpersoner som er kommet inn på aksjonens konto.
Og flere har tatt kontakt for å melde fra at det kommer midler.

Oppdatering onsdag 10.10.:
- Tønjum grendalag har bevilget kr. 5 000,- til aksjonen!
- Lærdal LHL gir overskuddet fra Haustmarknaden, kr. 6 000,- til aksjonen!

Tusen takk til alle som støtter - vi er helt avhengige av økonomisk drahjelp for å kunne kjempe videre for Lærdal sjukehus!

lørdag 6. oktober 2007

Helse Førde-styremøte i Sogndal fredag 26. oktober

Neste styremøte i Helse Førde vert i Sogndal. Møtet er ope for alle interesserte. På møtet skal styret sjølvsagt diskutera den økonomiske stoda (= dei absurde kuttkrava frå Helse Vest).

"Utfordringa" på 100 millioner er no litt redusert, ettersom helseforetaket får ei auke i løyvingane på 14 millioner neste år. Men styreleiar har, som nemnt, varsla i media at styret no vil sjå på strukturen (= leggja ned nokre plassar).

Medan den raud-grøne regjeringa står på pressekonferanse og insisterer på at sjukehusa skal behandla fleire pasientar neste år … DET er sjukt, det!

fredag 5. oktober 2007

Ekstraordinært styremøte i Helse Førde: Vil vurdere sjukehusstrukturen i fylket

Så er det "på'an igjen":
Helse Førde-styret har hatt ekstraordinært telefonstyremøte og ber no Helse Vest om ei avklaring på sjukehusstrukturen i fylket. Frå tidlegare runder veit vi at gynekologberedskapen ved fødestova i Lærdal (og kanskje heile fødetilbodet i Indre Sogn) er mellom funksjonane styret gjerne vil fjerne.

Sjå meir om saka her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3671254
og her
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1995&Category.ID=592

Statsbudsjettet: Lite til sjukehusa

Statsbudsjettet er lagt fram i dag, og det vart ikkje noko løft for sjukehusa. Sjå Folkerørsla for lokalsjukehusa sine kommentarar på
http://lokalsykehus.blogspot.com

I følge NRK Sogn og Fjordane får Helse Førde 14 millionar kroner i auka løyving - det betyr jo at den desperate jakten på kostnadskutt held fram. Sjå meir om saka her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3665747

torsdag 4. oktober 2007

Sykt Helse Vest-angrep på Bolstad

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bruke denne bloggen til et "Forsvar Jon Bolstad"-innlegg. Men etter å ha hørt nestleder i Helse Vest-styret på lokalradioen sette spørsmålstegn ved at Bolstad ikke klarer å kutte ytterligere 55 millioner før jul og kalle det "å ikke produsere", må det sies rett ut: Dette er rett og slett en sykt skuespill.

Problemet i denne situasjonen er hverken styret eller administrasjonen i Helse Førde, men kombinasjonen av utilstrekkelige midler fra sentralt hold og en helseforetaksorganisering som ikke gir bedre oversikt.

Det vesentligste av Helse Førdes underskudd er en følge av endrede forutsetninger, nye pålegg og andre rammefaktorer som helseforetaket ikke har noen mulighet for å kontrollere. Foretaket har allerede kuttet mer enn det som godt er, med de ulemper som pasienter og personale opplever.

En ting er at konsernmodellen åpenbart oppmuntrer til urealistiske forventninger og tom retorikk, men den tar visst også knekken på vanlig gangsyn og folkeskikk. Det er ynkelig av styret i Helse Vest å sparke nedover til et lokalt styre og en administrasjon som skal dekke oppgaver de ikke får finansiert.

Aktuelle lenker:
Kjell Opseth vet ikke hvordan en skal spare 55 millioner før jul:
- Eg skulle gjerne sett at Helse Vest sendte ved ei oppskrift for korleis, for eg ser det ikkje klart og tydeleg i dag korleis vi skal klare det, seier nestleiaren i Helse Førde-styret.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3651947

Flere styremedlemmer i Helse Vest er kritiske til Helse Førde-direktøren:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3659448

Eldgrim Fossheim, seniorreporter i NRK SFj, sammenligner kravene fra Helse Vest til Helse Førde med å skulle tvinge noen til å få vann til å renne i motbakke:
http://www.nrk.no/torget/3731_kva-vil-helse-vest

onsdag 3. oktober 2007

Må aksjonen gje seg før jul?

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus har kjempa for lokalsjukehuset i snart fem år. Me har arrangert demonstrasjonar, sendt skriv og uttaler, møtt helseministre, stortingspolitikarar og byråkratar, kjefta på Helse Førde og Helse Vest i media, fulgt styremøta frå sidelinja og generelt vore vaktbikkje for lokalsjukehuset til indresogningane. I tillegg har Lærdalsaksjonen hatt ei sentral rolle i det nasjonale nettverket for lokalsjukehusaksjonar.

Det er tydeleg at aksjonen har god oppslutnad i befolkninga. Det går faktisk knapt ei veke utan at aksjonen får ei eller anna form for støtteerklæring eller oppmoding om å halda fram. Og Forsvar Lærdal sjukehus har hatt godt samarbeid med andre forkjemparar for sjukehuset, både pasientorganisasjonar, politikarar og andre engasjerte.

Neste år er Helse Førde pålagt å spara 100 millioner kroner. Det vil vera naivt å tru at ikkje det kjem nye framlegg om reduksjonar også ved Lærdal sjukehus i samband med budsjettet. Så det er nok god bruk for aksjonen vidare.

Men det kostar ein del kroner å drive sjukehusaksjonisme. Sjølve arbeidet er uløna. Men reiser, overnatting, kontorhald og andre direkte utlegg må dekkast - det er ein beinhard realitet me ikkje kjem utanom.

Dei fyrste par åra fekk me mykje støtte frå kommunar og private verksemder, lag og organisasjonar. Det ga grunnlag for at me kunne stå på med aktivitet og reising. No er den økonomiske situasjonen vår dårlegare, og det er lengre mellom innbetalingane.

I juni sendte eg søknad til kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik om økonomisk støtte til aksjonen. Eg ba om at kommunane bidrog med kr. 10 000 kvar. Det er til no berre Lærdal og Årdal som har gjeve støtte.

Om folk vil at aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus skal halda fram, må de no støtta oss ikkje berre med ord men også med kroner. Verksemder, lag, organisasjonar og privatpersonar har høve til å bidra til kampen for lokalsjukehuset ved å sikra Forsvar Lærdal sjukehus eit økonomisk grunnlag for vidare drift.

Utan eit økonomisk løft må me faktisk vurdere å gje oss ved årsskiftet. Det er ikkje verdas undergang, men jobben vert sjølvsagt noko enklare for styra i Helse Førde og Helse Vest …

Aksjonen tek mykje tid, og me har diverre ikkje kapasitet til å arrangera lotteri eller senda ut ein masse søknader rundt om for å skaffa oss pengar. Men eg trur at dersom viljen er til stades, så kan alle bidra på grunnlag av denne oppmodinga. Både små og store bidrag er velkomne.

Kontonummeret til Forsvar Lærdal sjukehus er 3730 05 06888.
Adressa til kasseraren er: Forsvar Lærdal sjukehus v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal

søndag 30. september 2007

Styremøtet i Helse Førde fredag

Styret i Helse Førde diskuterte den alvorlige budsjettsituasjonen på styremøtet; neste år må foretaket kutte 100 millioner!
Det fremstår som et absurd skuespill når styret med stort alvor vedtar å følge budsjettet resten av året - det er jo åpenbart umulig!
Helse Førde har jo faktisk gjennomført kutt og har beinhard økonomistyring. Underskuddet dukker opp som uforutsigbare pålegg fra høyere opp i systemet, pålegg som ikke følges av tilstrekkelig finansiering.

Reportasje fra styremøtet på Vestlandsrevyen her:
http://www1.nrk.no/nett-tv/oppgave/549

og fra Firda her:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3025255.ece

og Fjordabladet her:
http://www.fjordabladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=2604

Direktøren garanterer for anestesi og overvåking

Vi har hørt rykter om at det er planlagt å kutte i overvåking og anestesi ved Lærdal sjukehus. Da vi tok dette opp på dialogmøtet, forsikret direktør Jon Bolstad at det ikke forelå slike planer. - En gledelig nyhet!

Dialogmøtet med Helse Førde

En delegasjon fra Forsvar Lærdal sjukehus dro torsdag oppover for å møte Helse Førde til "dialogmøte". Alle tre aksjonsgruppene var invitert, først til et fellesmøte og så til hvert sitt lukkede møte med styret og representanter fra administrasjonen.
Fra Lærdal var vi Jarle Vindedal, Kari Rikheim, Olav Wendelbo, Siv Enerstvedt og Bente Øien Hauge. Delegasjonen opplevde det som både lærerikt og positivt å få anledning til å stille spørsmål og diskutere med styre og administrasjon.
Om det å ha en slik kommunikasjon i realiteten kan endre noe, gjenstår å se. Det var åpenbart, spesielt i den lukka delen, at en her har å gjøre med svært ulike virkelighetsoppfatninger.

onsdag 26. september 2007

Dialogmøte og styremøte

Forsvar Lærdal sjukehus er, sammen med andre sykehusaksjoner i fylket, invitert til dialogmøte med Helse Førde torsdag 27. september. Se bl.a. på Porten:
http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:44353::0:5309:9:::0:0

Fredag 28. september er det styremøte, der bl.a. den vanskelige økonomiske situasjonen blir en viktig sak. Se bl.a. NRK SFj på nett:
"Helse Førde vurderer tilsette-kutt"
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3582079

og på Helse Førdes sider:
"Omstillingsutfordring på 100 millionar i 2008"
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1952&Category.ID=592

og styrepapirene til Helse Førde-møtet:
http://www.helse-forde.no/modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1947

tirsdag 18. september 2007

Innsparing: Fekk ikkje følgje dødssjuk mann i ambulansen

Fleire pasientar og pårørande er misnøgde med Helse Førde sitt ambulansetilbod.

Solveig Løvik Norevik frå Høyanger vart nekta å sitje på i ambulansen med mannen då han var dødssjuk, fordi ein annan pasient skulle få plassen. Mannen døydde under transporten frå Bergen til Førde, medan kona sat på bussen.

- Dobbelttransportane og ambulansebyta alvorleg sjuke menneske vert utsette for, er uverdige, seier Løvik Norevik.

Det var 14. november i fjor at mannen hennar skulle køyrast frå Haukeland til Førde sentralsjukehus. - Legen hans ved kreftavdelinga meinte det var nødvendig at eg var med, men Helse Førde gav beskjed om at det skulle vere ein annan pasient med i bilen. Før dei kom til Knarvik, fekk mannen min pustestogg. Ambulansen snudde, og då dei kom tilbake til akuttmottaket ved Haukeland døydde han. Det var ein vond telefon å få for meg som sat på bussen, men det må ha vore verst for han å kjenne seg så åleine i si siste stund. Og korleis må det ikkje ha vore for den andre pasienten som var med i ambulansen, midt oppi denne akuttsituasjonen?

Løvik Norevik seier mannen hennar tidlegare også opplevde å måtte byte ambulanse i snøslette i Romarheimsdalen og i regnver på ferjekaien på Oppedal.

- Ingen må fortelje meg at omsynet til eit overtidsbudsjett forsvarar ein slik uetisk praksis, seier Løvik Norevik, som er utdanna hjelpepleiar og er fylkesleiar i Fagforbundet.

Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3499822

og Firda på nett:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3002972.ece

torsdag 13. september 2007

Lærdal sjukehus - mellom dei beste i landet!

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta har sendt spørreskjema til 24 000 pasientar som var innlagde på somatiske sjukehus i september, oktober og november i fjor. Lærdal sjukehus sitt resultat ligg langt over landsgjennomsnittet på alle seks område og er best på Vestlandet!

Pasientane har svart på korleis dei vurderar legane, pleia, informasjon om prøvar, standarden på sjukehuset, måten pårørande vert møtt på og organiseringa på sjukehuset.

Resultata for Lærdal sjukehus (med landsgjennomsnitt i parentes):
Legar 82,8 (75,0)
Pleie 84,1 (78,0)
Informasjon om prøvar 76,2 (67,0)
Standard 77,5 (71,0)
Måten pårørande vart møtt på 82,4 (74,0)
Organisering 74,9 (63,0)

Sogn Avis skriv: "På spørsmål som gjeld informasjon om prøver, undersøkingar og resultat av desse får lokalsjukehuset i Indre Sogn høgast skår av alle sjukehus i landet. Legane ved sjukehuset blir berre overgått av kollegaene på Feiringklinikken på evne til å snakka forståeleg, det å ha omsorg og å vera fagleg dyktige. Også innanfor dei andre felta får sjukehuset svært gode skussmål frå pasientane."

Dette er berre å ta av seg hatten for! Flott jobba av dei tilsette ved sjukehuset! Aksjonen har levert blomster i resepsjonen på sjukehuset i dag.

tirsdag 11. september 2007

Sjukehusaksjonane invitert til møte med Helse Førde

Helse Førde-styret diskuterte på forrige styremøte behovet for eit dialogmøte med aksjonsgruppene i Sogn og Fjordane. På bakgrunn av diskusjonen inviterer dei no aksjonsgruppene til eit møte på sentralsjukehuset torsdag 27. september.

Helse Førde ynskjer å setje fokus på
- utviklinga i spesialisthelsetenesta dei fem siste åra,
- felles akuttmottak, legevakt og akuttmedisinske team samt
- utfordringar for helseforetaket.

Invitasjonsbrev er sendt til:
Forsvar Lærdal sjukehus v/Bente Øien Hauge,
Aksjonsgruppa for Nordfjord sjukehus v/Svein Hansen og
Aksjonsgruppa for eit godt helsetilbod i Sogn og Fjordane v/Ingrid Astor.

Helse Førde ber om at me på førehand varslar om kva problemstillingar me er mest interessert i å diskutere.

fredag 7. september 2007

De Facto-rapport full av feil?

Som kjent har sjukehusaksjonen i Nordfjord hyret inn De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte, til å lage en rapport om konsekvensene av ortopediplanen i Helse Førde. Rapporten ble offentliggjort på pressekonferanse i Nordfjord 10. august, og Helse Førde var snare til å avvise rapportens konklusjoner. På Helse Førdes hjemmesider ble det 15. august lagt ut en artikkel om "Feil og mistydingar i De Facto-rapport", senere har styremøtet i Helse Førde avvist å diskutere rapporten og styremedlem Rune Larsen karakteriserte den i intervju med NRK Sogn og Fjordane som "søppel".

Forsker Roar Eilertsen fra De Facto tilbakeviser i et innlegg i Fjordabladet 5. september kritikken fra Helse Førde og påpeker at tallene han kritiseres for å bruke bl.a. er hentet direkte fra Helse Førdes egne styrepapirer.

Et eksempel fra Eilertsen: "Det siste eksemplet på ”feil” som Helse Førde omtaler, er at det ikke er riktig at gruppa som utarbeidet ortopediplanen fikk pålegg om ikke å se på sammenhenger mellom tiltakene i planen og situasjonen for fødetilbudet på lokalsykehusene. Det er et faktum at dette ikke omtales med et ord, verken i rapporten eller i innstillingen til styret. Det gjennomføres heller ingen analyse av om de omlegginger som skjer innen ortopedien får konsekvenser for andre avdelinger eller sider ved lokalsykehusenes drift. Dette er etter vårt syn en alvorlig svakhet med hele rapporten."

Les hele Eilertsens innlegg her:
http://www.fjordabladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=2559

Rapporten og henvisninger til omtalen i media finnes på De Factos hjemmesider:
www.de-facto.no

torsdag 6. september 2007

SV vil ha omkamp om sjukehusreforma

I Sogn Avis (SA 6. september, s. 17) seier SV sin representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Inga Marte Thorkildsen, at SV ynskjer omkamp om helsereforma. Sv vil gjera omkamp om helsereforma til ei av sine viktigaste valkampsaker framføre neste stortingsval.

Inga Marte Thorkildsen var deltakar og sat i panelet under konferansen i Oslo der den alternative evalueringa av helseforetaksreformen vart presentert.

"Me må sjå på dette på ny, delse fordi systemet i dag underminerer lokalsjukehusfunksjonar. Føretaksmodellen har også gjort sjukehusa til ein næringaktør og pasientane til kundar. Dette gjer at sjukehusa er nøydde til å tenkja lønsmed og prioritera pasientar som gjev størst inntekter. Det er ikkje sikkert at det er dei same pasientane som me som samfunn skal prioritera. Her kan me også koma i situasjonar som helsepersonell vil oppleva som uetisk."

Thorkildsen seier det er sjukehuset si oppgåve å hjelpa folk, ikkje å tena mest mogleg pengar. "- Me må få ei heilskapstenking i systemet som me ikkje har i dag."

torsdag 30. august 2007

3,6 mill til utvikling av lokalsjukehus i Helse Førde

Helse Førde er tildelt 3,6 millionar kroner til utvikling av lokalsjukehusa. Pengane skal nyttast til betre akuttberedskap.

Helse- og omsorgsministeren offentleggjorde i dag lista over prosjekt som skal få øyremerka midlar til utvikling av lokalsjukehusa. Helse Vest får tildelt 11,25 millionar kroner av den totale potten på 50 millionar kroner, og av dette får Helse Førde 3,6 millionar.

Prosjektet Helse Førde har fått pengar til skal utvikle den akuttmedisinske kjeda innanfor somatikk, psykiatri og rus. Prosjektet har fokus på samhandling, kompetanse og telemedisinske løysingar.

Helse Førde søkte om i alt 11,5 millionar kroner. Det inkluderte også pengar til auka satsing på desentralisert dialyse.

Klikk deg inn på saka på www.helse-forde.no eller les meir her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1869&Category.ID=592

mandag 27. august 2007

95 mill i underskudd (sak til styremøte 31. august)

Styresakene er lagt ut på Helse Førdes hjemmesider, og styresak 047-07 Økonomirapportering viser at underskuddet øker:

"I juli månad har aktiviteten innan somatikken målt i drg poeng vore noko lågare enn same periode førre år. Samstundes har det vore ein markant auke i tal polikliniske konsultasjonar samanlikna med juli månad i fjor.

Nettokostnadane i juli månad viser eit meir-forbruk på 1,6 mill kr mot periodisert budsjett. Per 31.7.2007 ligg føretaket no samla 23,3 mill kr bak budsjettet.

Prognosen er sett til 95 mill kr, mot ei ramme på 46 mill kr, dvs eit meirforbruk på 49 mill kr. Dette er ein auke i varsla underskot i året med 6,0 mill kr i høve førre rapportering. Auken skuldast manglande finansiering av fristbrota innan fedmekirurgien.

Dei største avvika på kostnadssida er:
- 19,8 mill. kroner er gjestepasientutgifter (Uendra)
- 6,0 mill kroner er fristbrot innan fedmekirurgi (Ny)
- 9,8 mill. kroner er for høge utgifter til løn. (Uendra)
- 7,7 mill. kroner rentekostnader (Uendra)
- 2,0 mill kr pasienttransport (Uendra)

Driftsinntektene er i prognosen 4,6 mill kroner mindre enn budsjettert. Dette skuldast ein mindre produksjon enn føresett i budsjettet på om lag 800 drg poeng.

Det vil hausten 2007 bli behov for auke i kassakreditten.

Det er frå Helse Vest varsla at pensjonskostnadane kan kome til å auke meir enn kva som ein tidligare har føresett. Dette skuldast endringar i regnskapsmessig behandling av pensjonsordningar etter lov om føretakspensjon.

Det er førebels ikkje klart om ei slik eventuell auke av kostnaden vil få konsekvens for resultatkravet som er stilt. Helse Vest vil kome attende med nærare informasjon om dette."

Hele dokumentet, og andre saker til møtet 31. august, finnes på www.helse-forde.no

Økonomisk støtte til Forsvar Lærdal sjukehus?

Arbeidet med kampen for sjukehuset tar tid og koster penger. Om du eller din organisasjon ønsker å støtte kampen for Lærdal sjukehus, skal dere vite at ethvert økonomisk bidrag er viktig for oss.

Forsvar Lærdal sjukehus har kontonr. 3730 05 06888
Adresse: Forsvar Lærdal sjukehus v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal

På forhånd takk.

torsdag 23. august 2007

Styremøte på Nordfjordeid fredag 31. august

Helse Førde har styremøte på Nordfjordeid fredag 31. august. Møtet begynner kl. 10 og er åpent for presse og publikum.

Styresakene blir lagt ut her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=734&Category.ID=859

mandag 20. august 2007

Samling for lokale sykehusaksjoner 2. september

Mandag 3. september er det konferanse om evaluering av helseforetaksreformen i Oslo Kongressenter (Folkets Hus).
Påmelding til www.attente.no, se forrige post.

Men dagen før, søndag 2. september kl. 14-18, er det samling for de lokale sykehusaksjonene, på Perminalen Hotell i Oslo.
Her vil vi gå gjennom og diskutere evalueringsrapporten. Vi vil også se på andre fellesoppgaver utover høsten.
Påmelding til denne samlingen skal sendes til bente@fjordinfo.no.

søndag 19. august 2007

Konferanse om sykehusreformen mandag 3. september

Den alternative evalueringen av helseforetaksreformen som Folkebevegelsen gjennomfører skal presenteres på en konferanse i Oslo mandag 3. september. Det er fortsatt ledige plasser for den som er rask med påmelding.

Resultatet fra de offisielle evalueringene vil bli presentert av
- John-Arne Røttingen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og
- forsker Inger-Marie Stigen fra NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Den alternative evalueringen vil bli presentert av
- Bente Øien Hauge og Gunnvald Lindset fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene

før det blir innlegg fra noen av fagpersonene som har hatt innvendinger til evalueringene av reformen:
- registrert revisor og cand. philol. Fanny Voldnes som er nestleder i Næringspolitisk avdeling i LO og
- dr. oecon./Ph.D. Egil Marstein som er førsteamanuensis ved Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI samt
- "motmeldingslege" Mads Gilbert.

Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet vil også holde et innlegg om konsekvensene av reformen.

Libak deltar dessuten i paneldebatten med bl.a. Inge Lønning (H), Inga-Marte Thorkildsen (SV) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) samt flere av innlederne.
Asbjørn Wahl fra Aksjon For velferdsstaten er debattleder.

Konferansen holdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus), mandag 3. september kl. 08.30–16.00.
Mer informasjon og påmelding på www.attente.no eller gå rett til konferansesiden:
http://www.attente.no/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1

Ordinær pris kr. 2 900,- inkludert lunsj og rapporthefte.
(Egen pris for deltakere fra Folkebevegelsen for lokalsykehusenes aksjoner.)

mandag 13. august 2007

Nordfjordaksjonen med egen rapport

Aksjonen for Nordfjord sykehus har fått utarbeidet en egen rapport som er kritisk til Helse Førdes ortopediplan. Rapporten er utarbeidet av forsker Roar Eilertsen i De Facto og konkluderer med at ortopediplanen er egnet til å styrke sentralsykehuset, men på sikt vil svekke lokalsykehusene.

Rapporten heter "Den enes brød …" og kan lastes ned fra De Factos nettsider:
http://www.de-facto.no/aktuelt.asp?meny=5&act=read&recno=111

Aksjon mot fødekaos - gallup

Aksjonen mot fødekaos har utarbeidet en gallup som er aktuell for deg som har født de siste tre årene.

Jeg oppfordrer sterkt alle unge foreldre til å gå inn på nettsiden og fylle ut skjemaet! Mange svar vil danne et viktig grunnlag for aksjonens arbeid for å bedre forholdene for fødende og unge familier.

Du finner skjemaet her:
http://www.altern.no/opprop/index.html

torsdag 12. juli 2007

Helse Vest har kuttet bruken av private

Helse Vest har, i likhet med andre helseforetak, kuttet bruken av privatklinikker. Fra 2005 til 2006 er Helse Vests kostnader til private sykehustjenester redusert fra nesten en halv milliard kroner til 374 millioner. (Tall fra SINTEF Helse.)

Dette er svært positivt, mener jeg! Et offentlig helsevesen trenger både pengene og personalet selv. Utstrakt kjøp av tjenester hos private vil underminere det offentlige tilbudet.

Les saken i Bergens Tidende på nett:
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article382742.ece

tirsdag 10. juli 2007

Takk for alt, Kjell Opseth

Under overskrifta "Takk for alt, Kjell Opseth" meinar Sogn Avis på leiarplass at nestleiar i styret i Helse Førde, Kjell Opseth no må gå.

Les leiaren i Sogn Avis på nett, her:
http://www.sognavis.no/leiar/article2870586.ece

mandag 9. juli 2007

Plan for svangerskaps-, føde- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementets planarbeid med helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er justert litt. Et problemnotat som var varslet utsendt før sommeren er nå skjøvet ut til 24. september med høringsfrist 4. november 2007.

Det er på bakgrunn av de mange perspektiv og innspill som er presentert for departementet at det er ønskelig å ferdigstille et mer omfattende problemnotat, skriver departementet i et brev til Folkebevegelsen for lokalsykehusene og andre aktører.
Departementet varsler også et høringsmøte om problemnotatet 16. oktober.

Dette betyr at alle som har innspill, opplysninger eller synspunkt på saken fortsatt kan sende disse inn til departementet i sommer. Jeg videreformidler gjerne erfaringer med sommerstenging til departementet, hvis fødekvinner eller pårørende har ønske om det!

lørdag 7. juli 2007

Støtte fra Årdal og Lærdal

Formannskapene i kommunene Årdal og Lærdal har begge bevilget kr. 10 000 til Forsvar Lærdal sjukehus, og er med på å legge økonomisk grunnlag for at vi kan fortsette arbeidet. Takk for støtten!

Nei fra Sogndal og Vik

Formannskapene i kommunene Sogndal og Vik har avslått søknaden fra Forsvar Lærdal sjukehus om økonomisk støtte.

torsdag 5. juli 2007

Meir skade enn gagn? - diskusjon

Nestleiar i styret for Helse Førde, Kjell Opseth, meiner at eg som sjukehusaksjonist "har gjort meir skade enn gagn for sjukehusa i fylket". Det har han sjølvsagt full rett til både å meina og seia høgt. Men Opseth sine utsegner har offentleg interesse, då han representerer føretaksleiinga i Helse Førde. Dei er difor verdt å sjå nærare på.

Eg har difor sendt lesarinnlegg til lokalavisene i fylket.

Sjå innlegget i Sogn Avis si elektroniske utgåve:
http://eavis.sognavis.no/index.php?alias=NO-SA&s=119&p=2696

tirsdag 26. juni 2007

Gjer sjukehusaksjonistar meir skade enn gagn?

Det meinar i alle fall nestleiar i styret i Helse Førde, Kjell Opseth.

Sjå meir i Sogn Avis på nettet:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article2847149.ece

onsdag 20. juni 2007

Økonomisk støtte til sjukehusaksjonen?

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus starta i årsskiftet 2002/2003, og var opphaveleg meint som ein kortvarig aksjon for å protestera på framlegget om å gjera om Lærdal sjukehus til eit distriktsmedisinsk senter.

Utviklinga i helseforetaket, med stadig nye framlegg om kutt ved sjukehuset, har gjort det naudsynt å halda fram med aksjonsarbeidet. Aksjonen får mange støtteerklæringar frå folk og oppmuntrande helsingar frå pasientar i alle aldrar, fødekvinner og andre interesserte. Me får stadig stadfesta at kampen for sjukehuset har brei støtte i befolkninga i Sogn. Dette gjer at me meiner det er rett å halda fram som "vaktbikkje" for eit best mogeleg sjukehustilbod i regionen.

Samarbeidet med dei andre aksjonane i det nasjonale nettverket "Folkerørsla for lokalsjukehusa" gjer også at me får høve til å få løfta fram Lærdal sjukehus på nasjonale arenaer.

Sjølv om all arbeidsinnsatsen går føre seg etter "løn i himmelen"-prinsippet, er det ei viss kostnadsside ein ikke kjem unna. Me kan ikkje driva på utan å få dekt dokumenterte driftsutgifter og utlegg, m.a. til reiser og kontorhald. Og no er det faktisk ikkje att midlar på aksjonen sin konto til å betala for det som er lagt ut av private.

Me tillet oss difor å be om tilskot frå lag og organisasjonar i Indre Sogn som er interessert i, og har høve til, i å støtta kampen for sjukehuset. Aksjonen treng eit økonomisk fundament for vidare aktivitet, og me er takksame for alle bidrag.

Dersom de finn å kunne støtta aksjonen, ber me om at tilskot vert sendt til aksjonen sitt kontonummer 3730 05 06888.

Mottakaradresse:
Forsvar Lærdal sjukehus
v/kasserar A. S. Mundal
Ljøsne
6887 Lærdal


På førehand mange takk.

tirsdag 19. juni 2007

Styremøte i Førde fredag 22. juni kl 09

Nå er sakspapirene til styremøtet førstkommende fredag lagt ut her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1659&Category.ID=592

Underlige formuleringer og nye krumspring fra Helse Førde

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at Helse Førde ikke kan gjøre om på feriestengingen på så kort varsel. Men i redegjørelsen om feriestengingen som Helse Førde har sendt til Helse Vest, er det noen mildest talt underlige formuleringer:

"Stengingsperiodar er nytta til, og tenkt nytta til, hospitering og fagutvikling for personalet i tillegg til rein ferieavvikling, slik som no."
- Hva stengingsperioder teoretisk eller ideelt kunne vært brukt til, er ikke spesielt interessant her og nå. Denne stengingen er et rent sparetiltak, som rammer fødende i regionen. Helse Førde må slutte med krumspring rundt dette faktum.

"Det ligg ein heilskapleg vurdering bak tiltaket om stenging som også gjev eit kvalitativt svært godt tilbod til dei som er i gruppa av lågrisikofødande."
- Tull og tøys og svadaprat! Sommerstenging er hverken "heilskap" eller "kvalitet". Hvem som er "lågrisikofødande" er en antagelse, inntil fødselen er over.
Helse Førde har ikke engasjert seg i forhold til å få følgetjeneste på plass, og det er fra før utilstrekkelige jordmorressurser i deler av regionen på grunn av sykemeldinger og ubesatte stillinger. Vi vet jo at fødekvinner sendes til Førde uten jordmorfølge også utenom ferietiden. En økning av reisetiden på 2-3 timer, med risiko for å ikke ha annet følge enn ambulansepersonale på turen, er ikke "eit kvalitativt svært godt tilbod".

"Med lite tal pasientar meinar Helse Førde at omsynet til rett og god informasjon til fødande vert godt ivareteke."
- Dette utsagnet henger ikke på greip. At det er få pasienter som rammes, forteller ingen ting om hvilken informasjon de har fått. Har Helse Førde hatt kontakt med alle som har termin i sommer og informert dem - eller ikke?

"Situasjonen med rekruttering av vikarar i 2007 har vore særdeles vanskeleg. Vikarbyråa kan ikkje skaffe spesialsjukepleiarar."
Ved Lærdal sjukehus har en faktisk aldri brukt vikarbyrå for å skaffe ferievikarer, men klart seg med egne faste kontakter. De jordmødrene som har pleid å vikariere på føden, skal jobbe i Førde i sommer fordi Lærdal er stengt! Så rekrutteringsproblemet er altså i Førde, ikke i Lærdal.

Du finner hele brevet her:
http://www.helse-forde.no/modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1659
Klikk i høyre kolonne på "Brev til Helse Vest RHF 140607" så lastes det ned som pdf-fil

lørdag 16. juni 2007

Aldri mer feriestengt fødetilbud i Sogn

Etter all turbulensen rundt årets feriestenging av fødeinstitusjoner, Sylvias inngripen og Claras krumspring, tror jeg vi kan konkludere følgende:
1) Det blir aldri mer aktuelt for Helse Førde å stenge fødetilbud for å spare penger.
2) Hvis feriestenging må gjøres på grunn av bemanningssituasjon/ferieavvikling, må Helse Førde sikre og bekoste følgetjeneste (jordmor og eventuell ekstra ambulanseberedskap?), og de kan ikke skyve disse kostnadene over på kommunene.

Selv om dette ikke hjelper fødekvinnene i Sogn med termin i sommer er det et viktig løft for alle svangre-, føde- og barselkvinner i fremtiden. Og det får positive ringvirkninger på flere områder: Fødeberedskap er bl.a. med å sikre akuttberedskap på Lærdal sjukehus.

Nå kan også de som skal føde rundt jul/nyttår vite at hjelpen de kan trenge vil være på plass også da. Kjempeviktig!

Stor takk til kvinnene fra Narvik og andre steder som ikke ga opp kampen! Og takk til Sylvia: bedre sent enn aldri!

- Og så må vi selvfølgelig fortsette arbeidet for å få gjenopprettet fullverdig fødeavdeling i Lærdal!

torsdag 14. juni 2007

Krever at Helse Førde betaler jordmorberedskap

Helseansvareleg Svein Kåre Senneseth i Årdal er frustret over alt rotet som helseføretaket og statsråden har skapt kring fødetilbodet i sommar.
Sylvia Brustad har meldt at helseforetakene ikke kan skyve kostnader over på kommunene i forbindelse med feriestenging av fødetilbud. Nå vil kommunene Lærdal og Årdal sende regningen for jordmorberedskapen til Helse Førde. De to kommunene har ekstrakostnader på ca 100 000 i perioden fødestova skal være sommerstengt.

Les mer på NRK Sogn og Fjordane
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2701203

Sylvia er farsemesteren

Diskusjonen om fødestovestengingen har utviklet seg til å bli en farse, men etter mitt syn er det egentlig Sylvia som er "farsemesteren" her. Brevet om å holde fødeavdelinger og fødestuer åpne i sommer skulle vært poststemplet januar, ikke juni.

Helse Førde med uttale om fødestovestengingen

Etter de siste dagenes farseaktige uklarhet om hvorfor fødestova i Lærdal er stengt, la Helse Førde i går ut følgende opprydding på sine nettsider:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1645&Category.ID=592

STENGING AV FØDESTOVA I LÆRDAL
Av praktiske årsaker er det ikkje mogeleg å oppheve stenginga av fødestova i Lærdal i sommar.

Departementet har varsla at dei vil be føretaka unngå stengingar som åleine er ein følgje av økonomiske vurderingar. Stenginga i Lærdal vart bestemt i budsjettvedtaket i januar, og lettar gjennomføringa av ferieavviklinga samstundes som føretaket sparar pengar. Vedtaket har vore godt kjent i kommunane i fleire månader.

Den planlagde stenginga skjer i veke 28, 29, 30 og 31. Det er ikkje mogeleg å reversere vedtaket berre vel tre veker før stenginga blir gjennomført. Ferien for dei tilsette er planlagt for lenge sidan, arbeidsplanar er lagt og det er ikkje mogeleg å endre dette kort tid før stenging og der tilsette er i ferd med å ta ut planlagt ferie. Det er etablert følgjeteneste med jordmor i Årdal og Lærdal i stengingsperioden. Det er også jordmor i aktiv vakt fire timar ein dag i veka for å føreta svangerskapskontroll og seleksjonskontrollar.

Styrevedtaket omfattar også stenging av fødestova to veker i jule- og nyttårshelga. Helse Førde vil vurdere denne stenginga på nytt når føretaket mottek det varsla skrivet frå departementet.

Vidar Vie 13.06.2007

onsdag 13. juni 2007

Rå populisme fra Brustad (Pressemelding fra Venstre)

- Helseministeren viser med all tydelighet at hun har liten kunnskap om helsevesenet. Brustad ba helseforetakene i en pressemelding 8. juni om og vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer. Alle med litt kjennskap til bedrifter generelt og helsevesenet spesielt, vet jo at planleggingen av sommerferien har startet for lenge siden, forklarer tidligere sykehusdirektør og helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

Det har vakt oppsikt og bekymring når sykehus, bl.a. i Lærdal, stenger fødeavdelingene på grunn av ferieavvikling. Dette fikk Brustad til å å sende en pressemelding (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121), der hun ber helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer

Vanskelig å ta Brustad alvorlig
- Det får en til å undre seg. Kommuniserer helseministeren med sykehusene via pressemeldinger, spør Ludvigsen og fortsetter. - Ferien er i realiteten allerede begynt, og ferieaviklingen er jo planlagt. Hadde statsråden ment alvor med sitt budskap måtte hun jo påpekt dette tidligere i vår.

Manglende troverdighet
Signalene fra Brustad har skapt optimisme særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene i distriktene. Men til tross for ministerens klare budskap, opprettholder bl.a. Helse Førde sitt sommerstengingsvedtak av fødestuen i Lærdal. Dette har fått Ludvigsen til å sende brev til helseministeren.

- Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt, skriver han.

Brustad har startet valgkampen
- Poenget er ikke å kritisere helseforetakene som driver langsiktig planlegging, men statsråden for å gi signaler uforsvarlig sent. Det er lett å se at valgkampen har begynt, påpeker Gunvald Ludvigsen.