onsdag 5. mai 2010

Ta godt imot ho!

Ta imot Anne-Grete Strøm-Erichsen ved Lærdal sjukehus! Onsdag kl. 14.30


Onsdag 5. mai kl. 15 skal helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på omvising på Lærdal sjukehus.

Aksjon Forsvar Lærdal sjukehus vil stå utanfor sjukehuset med plakatar for å ta imot ministeren når ho kjem. Me vil òg overlevere eit "bøneskriv" til ho.

Me oppmodar alle sympatisørar (som har høve til å møta på denne tida) om å vera på plass kl. 14.30.

• Sjå òg eiga sak om folkemøtet i Årdal seinare samme dag.

Helseministeren på folkemøte om sjukehus i Årdal, onsdag 5. mai kl. 18


Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen kjem til Årdal onsdag 5. mai, etter omvisinga på Lærdal sjukehus (sjå eiga sak).

Arbeidarpartiet arrangerer så eit ope møte i Samfunnshuset i Øvre Årdal kl. 18.00 der Strøm-Erichsen skal snakke med utgangspunkt i temaet ”utfordringar i helsesektoren i framtida”. Det ville bli høve til spørsmål frå salen.

• Me oppmodar alle interesserte om å møta fram og delta aktivt på møtet.

• Sjå òg eiga sak om Strøm-Erichsen sitt besøk i Lærdal tidlegare onsdag 5. mai.

tirsdag 4. mai 2010

Overleverer bøneskriv til helseministaren


PORTEN.NO Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus oppmodar folk om å ta vel i mot Anne-Grete Strøm-Erichsen då ho kjem til Lærdal onsdag.

Aksjonskomiteen oppmodar alle sympatisørar møte opp ved sjukehuset onsdag før å overlevere eit bøneskriv til helseministaren. Eit skriv der ein ber om at indresogningane framleis skal ha eit fullverdig lokalsjukehus i Lærdal.

- Ministaren er vårt einaste håp, for det er tydeleg at Helse Førde har som mål å leggje ned sjukehuset. Me veit at det er midt i arbeidsdagen, for mange kan det sikkert vere vanskeleg å kome frå. Men me håpar dei som har høve til det møter ved sjukehuset ondag klokka 14.30 når me skal overlevere bøneskrivet til helseministaren, seier Bente Øien Hauge.

Ho heller ikkje overraska over at aksjonistane ikkje er invitert inn på sjukehuset med ministaren.

- Eg tykkjer ikkje det er so oppsiktsvekkande at me får vere med på møte no. Strøm-Erichsen har jo eit veldig stramt program, og me fekk jo snakka med henne då ho var i Førde 5. mars. No har me sjølve teke initiativ til å ta godt imot henne utanfor sjukehuset og vil overlevera bøneskrivet, det får vere nok i denne omgang, seier Bente Øien Hauge. Det er viktig at ho får sjå lokalsjukehuset. Eg håpar pasientar og personale der får høve til å snakka fritt til henne, utan sensur fra leiinga.

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

KLinikkdirektør: – Florø-klinikk ikkje nedlagt (!)


FIRDAPOSTEN Klinikkdirektør for kirurgi i Helse Førde, Tore Dvergsdal, understrekar at kirurgisk poliklinikk i Florø ikkje er lagt ned. Men folk på avdelinga er det ikkje.

Spørsmålet om kirurgisk poliklinikk i Florø er lagt ned eller ikkje, ser no ut til å vere like mykje ei problemstilling for filosofar og filologar, som for medisinske fagfolk.

På spørsmål om Helse Førde har lagt ned kirurgisk poliklinikk i Florø, svarer klinikkdirektør for kirurgi i Helse Førde, Tore Dvergsdal, eit klart nei.

Han viser til at vedtaket i foretaksmøtet i 2008 vart gjort i ei tid då sjukehuset i Florø vart drive som eit såkalla Nærsjukehus. Dette vedtaket seier at poliklinikkane ved lokalsjukehuset i Forø skal drivast vidare og driftsmodellen vidareutviklast.

- Kirurgisk poliklinikk i Florø er ikkje lagt ned, men vi kjem ikkje til å tilsetje nokon med lokasjon Florø til å erstatte kirurg Trygve Nybø, seier Dvergsdal.

Han viser til at det vil bli drift ved kirurgisk poliklinikk i Florø dersom det skulle vere behov for det, og då vil ein bruke folk som er tilsette ved Sentralsjukehuset til å utføre tenestene.

Ein sjekk på Florø sjukehus fortel oss at lokala til kirurgisk poliklinikk i Florø er mørklagde og at det ikkje er nokon tilsette til stades der. Sjukepleiarane som jobba der, er overførte til teneste på sentralsjukehuset.

• Les saka i Firdaposten ved å klikke her eller på overskrifta

Strøm-Erichsen: Vernar om lokalsjukehusa


NRK SOGN OG FJORDANE - Lokalmedisinske senter skal kome i tillegg til lokalsjukehusa, ikkje som ei erstatning. Det seier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det oppsiktsvekkande utspelet frå Stortinget sin talarstol reiser spørsmål om Helse Førde får lov til å erstatte lokalsjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal med lokalmedisinske senter.

Helse Førde meiner dette er naudsynt fordi dei ser føre seg eit framtidig innsparingsbehov på 150 millionar kroner, men framlegget har av mange blitt hevda å vere i strid med Soria Moria 2.

Eit tillegg, ikkje ei erstatning
Frå Stortinget sin talarstol tysdag, då Samhandlingsreformen vart vedteken, kom helseministeren med følgjande utsegn.

- Det skal etablerast lokalmedisinske senter over heile landet. Desse skal kome i tillegg til dei lokalsjukehus vi har i dag, ikkje som ei erstatning. Sentra må i utgangspunktet vere forankra i kommunane, og dei skal ha forpliktande avtaler med spesialisthelsetenesta.

- Regjeringa vil stogge eit kvart vedtak
Utsegnene frå helseministeren vart gjentekne av Senterpartileiar Liv Signe Navarsete i går. Under ein tale på Sentarpartiet sin ordførarkonferanse i Oslo sa Navarsete følgjande:

- Og eg vil berre gjere det heilt klart: Med mindre det ligg forslag om nye eller tilsvarande tenester i nærleiken, vil eit kvart vedtak om å leggje ned lokalsjukehus bli stogga av regjeringa. Eg ventar at helseministeren vår set foten ned om det kjem slike vedtak. Og eg må understreka at lokalmedisinske senter ikkje er eit lokalsjukehus. Som helseministeren sa i Stortinget tysdag: Dei lokalmedisinske sentra skal komme i tillegg til dei lokalsjukehusa vi har i dag - ikkje som ei erstatning.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget 27. april: LOKALMEDISINSKE SENTRE SKAL KOMME I TILLEGG TIL DE LOKALSYKEHUS VI HAR I DAG, IKKE SOM EN ERSTATNINGHelse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa følgende da Stortinget behandlet Samhandlingsreformen 27. april 2010:

Hva er det så reformen legger opp til? Hvordan skal vi bidra til å vedlikeholde og videreutvikle vårt helsevesen?

For det første skal sykdom forebygges. Alt våre barnehager, skoler, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste og kommuner gjør eller ikke gjør, påvirker folkehelsen og sykdomsbildet.

For det andre skal pasientene oppleve Helse-Norge som sømløst og sammenhengende. Du skal få rett hjelp til rett tid på rett sted.

For det tredje skal helsevesenet være bærekraftig og kostnadseffektivt. Unødvendig bruk av kostbare sykehustjenester må erstattes av bedre, billigere og mer lokale tilbud i kommunene.

Jeg mener at Stortingets bidrag i innstillingen er gode håndslag for å oppnå disse tre målene. En stortingsmelding alene kan ikke forbedre og endre alt som trengs i norsk helevesen, men vi har fått støtte til å gå videre på en rekke viktige områder, og jeg skal nevne noen eksempler:

- Fastlegeordningen er en suksess, men også den må videreutvikles når kommunene får nye oppgaver.

- Det skal etableres lokalmedisinske sentre over hele landet. Disse skal komme i tillegg til de lokalsykehus vi har i dag, ikke som en erstatning. Sentrene må i utgangspunktet være forankret i kommunene, og de skal ha forpliktende avtaler med spesialisthelsetjenesten.(uthevet her)

- Den største andelen av veksten i helsetjenestene må skje lokalt, ikke i spesialisthelsetjenesten.

- Gjennom meldingen og Kommunaldepartementets forslag til ny samkommunemodell utvikler vi verktøykassen for mer forpliktende kommunesamarbeid.

- De nye lovene skal tydeliggjøre kommunenes helhetlige ansvar for befolkningens helse og velferd.

- Det er flertall for at det må utvikles en finansieringsmodell som skal stimulere kommunene til å etablere bedre tilbud nær befolkningen – før, i stedet for eller etter behandling i spesialisthelsetjenesten.


• Les det midlertidige referatet på Stortingets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Legg oss oftast under kniven


På Helse Førdes styremøte i Lærdal fredag 30. april presenterte fagsjef Hans Johan Breidablik tall som skal vise at en her i fylket behandler "alt for mange" ortopediske pasienter. Tallene var så høye at fagsjefen (som hadde fremskaffet dem) nesten selv hadde vanskelig for å tro dem. Både fagsjef og en del styremedlemmer var humoristisk hoderystende oppgitt over denne overbehandlingen som går for seg i fylket og skjønt enige om at en snarest må komme ned på landsgjennomsnittet for operasjoner.
På samme møte tok pasientombud i Sogn og Fjordane Ove Mjåtveit opp forholdet med et høyt antall klager på ortopedisk behandling innenfor Helse Førde. Fagsjef Breidablik mener forklaringen på dette er at en driver med for mye ortopedi i fylket.
Det er interessant at mens fagsjefen vanligvis viser til stort volum som en forutsetning for kvalitet og gode resultater, er det i dette tilfellet tydeligvis motsatt.
I årsmeldingen for pasientombudet i 2006 stod det følgende: "I figuren har eg samanlikna med tilsvarande tal for omboda i resten av landet, noko som først og fremst viser at tema pasientskade/ komplikasjon oftare er tema i Sogn og Fjordane enn i resten av landet. Dette er ikkje ein ulikskap som viser igjen hos Norsk Pasientskadeerstatning, då det blir sendt prosentvis like mange saker dit frå vårt fylke – noko som også har vore tilfelle dei siste åra."
I alle årsmeldingene de siste årene har pasientombudet pekt på at de fleste klagene omhandler ortopedi, og i årsmeldingen for 2009 skriver ombudet: "Vi trur ikkje at forklaringa er at det blir behandla langt fleire pasientar hos oss. Eller at fleire ortopedipasientar hos oss «klagar» utan grunn. Vi trur heller at forklaringa er at det oftare oppstår skade i vårt fylke i høve ortopedisk behandling. Sett i eit kvalitetssikringsperspektiv, kan det såleis vere fornuftig av Helse Førde å undersøkje dette."
- Så her er åpenbart flere ulike meninger og sannsynligvis et poeng at saksforhold bør undersøkes bedre, før man konkluderer.

Bente Øien Hauge, aksjonsleder

------------------------------------

Saken er på fylkesradioen i dag.


NRK SOGN OG FJORDANE Innbyggarane i Sogn og Fjordane lar seg operere langt oftare enn andre stadar i landet.

I høve folketalet nyttar vi ortopedisk kirurgi langt meir enn landssnittet og langt meir enn dei andre føretaka i Helse Vest.
- Det er ikkje grunn til å tru at ortopediske problem i Sogn og Fjordane skil seg i negativ grad i høve resten av landet. Det må nok vere andre forklaringar som går på terskel for å bli opererert og kor mykje kapasitet vi har, og så vidare, seier fagdirektør Hans Johan Breidablik.

Må ned på landsnivå
Helse Førde vil no finne ut kvifor folk i Sogn og Fjordane opererer kne, hofter og skuldrer meir enn nokon andre. Breidablik seier han ikkje ser noko grunn til at folket her i fylket treng meir ortopedisk behandling enn andre stadar, og meiner tala bør ned mot landssnittet.
- Vi har fått nasjonale retningslinjer om korleis pasientar skal prioriterast og det å få til ein felles bruk av dette. Profesjonalisering trur eg er avgjerande, får det er den beste normen å ligge på landsnivå, seier han.

Klager dobbelt så mykje
Tala vart presentert for styret før helga, samstundes som pasientombod Ove Mjåtveit viste til at klagesakene etter ortopediinngrep her i fylket også ligg godt over landssnittet.
- Innbyggarane i Sogn og Fjordane melder dobbelt så mykje i frå om feil eller pasientskader i ortopedien, enn i andre fylke, seier han.

Klagesakene er jamt fordelt mellom alle sjukehusa.

- Det spørs om det ikkje er summen av at ein driv for mykje med ortopedi i fylket som ligg bak at vi får litt for mange skader knytt til ortopedi, trur Breidablik.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 3. mai 2010

Helsestatsråden til fylket 5. og 6. mai


SOGN AVIS Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kjem til Lærdal, Årdal og Eid 5. og 6. mai.

Helsestatsråden vil onsdag 5. mai vitja sjukehuset i Lærdal. Same dag blir det folkemøte i Årdal, i regi av Årdal Arbeidarparti, der statsråden vil ta del.

Dagen etter reiser statsråden på besøk til sjukehuset på Eid.

Presset på statsråden har vore stort etter Helse Førde la fram sin strategiplan, der dei gjekk inn for å legga ned sjukehusa i Lærdal og på Eid. Ikkje minst frå Årdal, der partiveteranar i Ap har truga med å senda både medlemskap og heidersteikn i retur til avsendaren.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Nordfjord Ap: Går mot Helse Førde si tilråding


FJORDABLADET – Dersom ein gjer om lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra slik som Helse Førde tilrår, går ein feil veg så lenge målet er å oppretthalde nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod. Dette skriv Arbeidarpartilaga i Nordfjord i sin høyringsuttale til Helse Førde sitt strategidokument.

Vidare i høyringssvaret heiter det:
Plandokumentet skisserer tre modellar for organisering av den framtidige spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane:
1. Eitt sentralsjukehus og to lokalmedisinske sentra i Sogn og Nordfjord
2. Eitt sentralsjukehus som leverer alle spesialisthelsetenester i fylket
3. Tre likeverdige lokalsjukehus og samarbeid med Haukeland universitetssjukehus om sentralsjukehusfunksjonar

Modellen som styret i Helse Førde tilrår – der lokalsjukehusa vert gjort om til lokalmedisinske sentra – står heilt klårt i motstrid til den politiske plattforma til fleirtalsregjeringa der det heiter:
«Regjeringa vil vidareføre arbeidet med ei betre arbeidsdeling mellom sjukehus. Dette kan innebere at somme sjukehus skal gjere andre oppgåver enn i dag, blant anna sett i samanheng
med samhandlingsreforma. I dette arbeidet blir det lagt til grunn at dagens desentraliserte sjukehustilbod skal oppretthaldast. Det vil blant anna sikre nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod, sjølv om slike tilbod ikkje blir gjevne ved alle sjukehus. Ingen lokalsjukehus skal leggjast ned».

Omgjering av lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra, fjerning av akuttfunksjonar og fødetilbod vert av kommunane og befolkninga sett på som det same som å leggje ned eit lokalsjukehus.

Arbeidarpartilaga i Nordfjord er særs kritisk til at endringane som Helse Førde gjer framlegg om, kjem som ei direkte følgje av den økonomiske situasjonen til helseføretaket og ikkje som eit resultat av ein tydeleg og vilja nasjonal helsepolitikk, men marknad og økonomisk tenking framfor behov
.
Vi finn grunn til å peike på at:
• Regjeringa arbeider med ein Nasjonal helse- og omsorgsplan og at denne skal leggast fram i løpet av året.
• Stortinget sin helse- og omsorgskomité skal gje innstilling om «Samhandlingsreforma» 20.04.10.

I strategiplanen forskotterer Helse Førde i stor grad «Samhandlingsreforma». Dette skjer før ho er vedteken av Stortinget. Omgjering av lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra - med kommunale tenester som skal kome før, i staden for og etter sjukehusbehandling - føreset ein vesentleg medverknad frå kommunane si side – både økonomisk og personellmessig.

Vi har merka oss at regjeringa i stortingsmelding nr 47 (Samhandlingsreforma) skildrar og drøftar oppgåver som den kommunale helse- og omsorgstenesta kan få ansvar for i framtida. Det vert uttalt i meldinga at:
«Hvilke oppgaver, omfanget av disse og tidspunkt for iverksettelse, vil Regjeringen ta stilling til etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldingen»
Og vidare:
«Kommunene skal ikke pålegges nye oppgaver uten at de blir gitt nødvendige ressursforutsetninger for dette»

Vi forventar at dette vert gjort gjeldande også i Sogn og Fjordane.

Omgjering av to lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra vil auke pasientstraumane ut av fylket. Gjennom fritt sjukehusval vil høgst truleg eit fleirtal i befolkninga på sørsida av Sognefjorden søkje sjukehusbehandling på Voss og på Haukeland og folk i Nordfjord til Volda/Ålesund.

Arbeidarpartilaga i Nordfjord meinar at Helse Førde undervurderer dei faglege og økonomiske konsekvensane av dette då det ikkje går fram at dette er konsekvensutgreidd. Det same gjeld kva konsekvensar dette kan få for tenestetilbodet som sentralsjukehuset vil vere i stand til å yte i 2020.

Vi vil og peike på at sentralsjukehuset innan fleire tenesteområde allereie i dag er avhengig av at fleire spesialiserte oppgåver vert utførte ved Haukeland sjukehus i Bergen. Dette gjeld mellom anna innan viktig fagområde som hjarte- og karsjukdomar, traume/hovudskader og kreftkirurgi. Dette skuldast mellom anna den raske utviklinga innan medisinsk teknologi og dei stadig aukande krava til spesialisering. Det er grunn til å tru at denne trenden vil halde fram, og høyringsnotatet burde difor ha drøfta grundig kva som vil vera eit ynskjeleg og realistisk tenestetilbod ved sentralsjukehuset i 2020.

Arbeidarpartilaga i Nordfjord meiner at modellane som Helse Førde skisserer, heilt klårt er av prinsipiell betyding, har vesentlege samfunnsmessige verknader og inneber omfattande endringar i tenestetilbodet. Dersom ein gjer om lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra slik som Helse Førde tilrår, går ein feil veg så lenge målet er å oppretthalde nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod.

Vår vurdering er at befolkninga og kommunane i Sogn og Fjordane er best tent med ei vidareføreing av eksisterande struktur med naudsynte tilpasningar. Etter vår vurdering er enno ikkje alle steinar snudde i arbeidet med å redusereusere og få kontroll over driftskostnadane i foretaket. Me vil særskilt peike på to forhold:
1. Dagens modell der utgifter og inntekter berre vert rekneskapsført i den einskilde klinikken på tvers av institusjonsgrensene, hindrar god kostnadsoversikt og effektiv ressursutnytting innan den einskilde institusjonen.
2. Ei omlegging av rekneskapssystemet til også å omfatte institusjonsnivået, kan gje rom for ein ny kritisk gjennomgang av økonomi og tenester. I dette arbeidet bør ein vurdere både tenestetilbod og økonomi ved den einskilde driftseininga og gjere ei samla vurdering av kva tenester som bør ytast i regi av Helse Førde i 2020.

Arbeidarpartilaga i Nordfjord krev:
1. At spørsmål om eventuell omgjering av lokalsjukehus til lokalmedisinske sentra, fjerning av akuttfunksjonar og fødeteneste, må leggjast fram for regjeringa til avgjerd.
Slike avgjerder og tolking av den politiske plattforma til fleirtalsregjeringa må ikkje overlatast til helseføretaka åleine.

2. At vesentlege endringar i tenestetilbodet og oppgåvedelinga mellom den statlege spesialisthelsetenesta og kommunane må kome som ei følgje av ein nasjonal helse- og omsorgspolitikk der den politiske plattforma til fleirtalsregjeringa vert lagt til grunn og ikkje som ei følgje av helseføretaka sine underskot.

3. At regjeringa gjennom ein nasjonal helse- og omsorgspolitikk sikrar befolkninga i distrikta nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod. Lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane må difor oppretthaldast.

4. At det vert iverksett naudsynte tiltak for å sikra at Helse Førde kan og vil føre vidare ein sjukehusstruktur med to lokalsjukehus og eitt sentralsjukehus i Sogn og Fjordane.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

søndag 2. mai 2010

1. mai i Lærdal og Årdal: Slo ring om lokalsjukehuset


PORTEN Kampen for lokalsjukehusa sto sentralt i 1. mai arrangementa både i Lærdal og Årdal. Litt galgenhumor var det og plass til, lærdølene har ei klar oppfatning om korleis eit lokalmedisinsk senter vil sjå ut.

Det er svært mange år sidan så mange deltok i 1. mai-toget i Lærdal. Og det har sin naturlege årsak, ein sterk vilje til å kjempe for lokalsjukehuset si framtid.

Onsdag kjem helseminister Grete Strøm-Erichsen til Lærdal og Årdal, det er stor spenning knytt til dette besøket, spørsmålet folk stiller seg er om ministaren har noko nytt å kome med i høve sjukehuset si framtid. Strøm-Erichsen veit nok kva grasrota meinar, dette vart og sterkt understreka i samband med 1. mai-feiringa. "Vern om lokalsjukehuset", "Tunnelfødsel = dårleg fødsel", "Hugs Soria Moria 2" og "Ikkje ta frå oss sjukehuset vårt" var parolar som viser at engasjementet er stort. Ei tom sjukeseng, og eit sjølvlaga lokalmedisinsk senter var òg gode innslag i toget i Lærdal.

Som alltid gjorde 1. mai-toget i Lærdal ein stogg ved Lærdal alders- og sjukeheim der korpset spelte medan leiar i 1. mai-komiteen Knut O. Aarethun delte ut roser. Toget enda ved Lærdalsøyri skule, i storstova var det sal av kaffi og kaker, der alle inntektene gjekk til sjukehusaksjonen. Ordførar i Eid kommune, Sonja Edvardsen var 1. mai-talar, og Bente Øien Hauge held ein glitrande god apell. Bente fekk trampeklapp for det arbeidet ho legg ned for sjukehuset vårt.

- Helse er det viktigaste me har, å ta vare på sjukehusa i Lærdal og Eid er veldig avgjerande for at folk skal busetje seg her. Lokalsjukehusa er sjølve tryggleiksbasen i samfunna våre, sa Sonja Edvardsen.

Tradisjonell feiring i Årdal
I Ap-bastionen Årdal var det som vanleg bra oppslutnad om 1. mai feiringa, sjølv om ein del folk var utanbygds sidan arbeidardagen i år fall på ein laurdag. Årdalskoret var på plass med flott korsong, i tillegg var det songar frå årets russekull.

Stortingsrepresentant Tor Bremer var 1. mai talar i Årdal. I god tradisjon måtte talaren i elden to gonger, fyrst i Øvre Årdal, seinare på dagen fekk tangingane høyre kva Bremer hadde på hjarta.

Hafslobygdingen streka mellom anna under kor viktig det er med fellesskap, og peika på at ytterste høgre vil avvikle felleskapet og velferdssamfunnet.

Han refererte EU-presidenten, ein "høgremann" frå Portugal, som ved eit høve hadde peika mot nord og sagt: "Når ein får så mykje velferd ut av skattar og avgifter, ja då er det ok med høge skattar og avgifter."

• KLIKK HER FOR Å SJÅ BILETE PÅ PORTEN SITT GALLERI

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka på Porten

Nordfjord-overleger: Ber statsråden bruke fornuft


FJORDENES TIDENDE Overleger viser til at Sverige har brukt milliarder på å gjøre de samme feilene Norge ønsker å gjøre.

14 overleger ved Nordfjord sjukehus har sendt et åpent brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i et forsøk på å snu en utvikling som i Sverige har kostet milliarder til ingen nytte.

I brevet blir det vist til at Norges geografi vil føre til at tusenvis av liv vil gå tapt grunnet en sentralisering som vil påføre samfunnet økte og ikke reduserte kostnader, i tillegg til unødige tap av liv.

Henry Kvist, dosent og overlege ved sykehuset på Nordfjordeid skriver at innen all katastrofe- og akuttmedisin er det de første timene som teller mest og at Norge ikke er noe unntak i så måte.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

Lærdal og Årdal i sjukehustog
SOGN AVIS 1. mai-feiringa i Lærdal og Årdal vart prega av kampen for sjukehuset.

Inviterte til kamp
I Årdal lyste parolen "Vern om lokalsjukehuset" opp i det sterke 1. mai-toget. I lærdølene sitt 1. mai-tog var sjukehusprofilen endå sterkare. Det uvanleg lange 1. mai-toget i sjukehuskommunen hadde innslag av både alvor og humor. Sonja Edvardsen, ordførar i den andre av dei to truga sjukehuskommunane, var 1. mai-talar i Lærdal.

Ho inviterte til kamp for fylket sine to lokalsjukehus og forsikra at mange står bak kravet om fullverdige sjukehus i Sogn og Nordfjord.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Irritert på Helse Sunnmøre


FJORDINGEN Clara Øberg, styreleiar i Helse Førde, er irritert på administrerande direktør i Helse Sunnmøre etter at ho uttalte seg kritisk om strategiprosessen i Helse Førde.

Som referert på leiarplass i Fjordingen fredag, har administrerande direktør i Helse Sunnmøre, Astrid Eidsvik, uttalt til Sunnmørsposten at Helse Førde ikkje har utgreidd godt nok følgjene av å sende pasientar til Førde. Ho meiner Helse Førde ikkje har teke høgde for at ikkje berre fødande, men og mange medisinske pasientar frå Nordfjord vil velje Volda framfor Førde.

Då styret i Helse Førde var samla til møte i Lærdal i dag, skulle styret etter planen gje uttale til Helse Sunnmøre sin strategiplan. Men Clara Øberg fekk eit samrøystes styre med seg på å utsetje saka til Helse Førde er ferdig med sin eigen strategiplan.

- Det er merkeleg at direktøren i Helse Sunnmøre nærast har slakta vår strategiprosess, samtidig som Helse Sunnmøre vil ta oppgåver frå oss. Det som er sagt viser at ho ikkje har sett seg godt nok inn i saka, sa Øberg før styret vedtok å utsetje saka.

- Korleis reagerte du på utspelelet frå toppane i Helse Sunnmøre?
- Det er høgst uvanleg at ein administrerande direktør kritiserer korleis andre helseføretak driv. Ho er på gyngjande grunn når ho uttaler seg om noko ho ikkje har kunnskap om. Det er så oppsiktsvekkjande at eg vil ta opp med nestleiaren i Helse Førde om vi skal be om møte med styreleiaren i Helse Sunnmøre. I eit slikt møte vil eg diskutere denne type utspel, seier Øberg.
- Kan dette øydeleggje eit framtidig samarbeid mellom Helse Førde og Helse Sunnmøre?
- Nei, men denne måten å gå ut på - og på eit sviktande grunnlag - er lite klokt. Vi må få etablert eit samarbeid mellom helseføretaka. Kvivsvegen som opnar om to år utløyser heilt nye reisemønstre og opnar dermed for ny bruk av tenestetilbod på begge sider av fylkesgrensa. Men no gjer vi først vedtak om eigen strategi før vi uttalar oss om Helse Sunnmøre. Det blir rett rekkjefølgje, seier Øberg.

• Les saka i Fjordingen ved å klikke her eller på overskrifta

lørdag 1. mai 2010

Demonstrer for sjukehuset 1. mai!


Motto for årets 1. mai-tog i Lærdal er Saman for sjukehuset. Vi håper flest mulig vil stille opp i toget og markere at vi ikke kan godta nedlegging av Lærdal sjukehus.

Toget starter kl. 14.30 fra Gamle holdeplassen, og det er fint om folk er med fra begynnelsen.