onsdag 25. august 2010

Utstrakt ambulering er gravlagt


DAGENS MEDISIN Legene ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal ha ett hovedarbeidssted. Det blir dermed ikke fritt frem for arbeidsgiver å bestemme hvor legene skal jobbe til enhver tid.

Sykehusoppgjøret: Viseadministrerende direktør og forhandlingsleder Anne-Kari Bratten i Spekter uttalte før sommeren til Dagens Medisin at sykehusfusjonene og samhandlingsreformen har gjort det nødvendig med større arbeidsgiverstyring.

Spekter ville derfor fjerne hele bestemmelsen som regulerer ambulerende tjeneste. Punktet om tjenestested har også stått sentralt i dette oppgjøret, og innledningsvis tok arbeidsgiverorganisasjonen også til orde for at det skulle være opp til arbeidsgiver å bestemme hvor legene skal jobbe innenfor helseforetaket.

Forhandlet parallelt
En slik måte å angripe dette spørsmålet på er i praksis gravlagt som følge av den nye sentrale avtalen, som ble inngått noen dager etter at partene ved OUS i en protokoll ble enige om hvordan legenes tjenestested skal defineres i overenskomstens del B.

Disse forhandlingene ved OUS foregikk parallelt med, og ble sett i sammenheng med de sentrale forhandlingene. Ikke minst for Legeforeningen var det viktig å klargjøre spørsmålet om tjenestested i det fusjonerte sykehuset, før man for alvor gikk videre i de sentrale forhandlingene.

Sentralt ble det avtalt å kartlegge legers og arbeidsgivers behov i forhold til arbeidssted , og i regionene Helse-Nord og Helse Midt-Norge skal prosjektgrupper arbeide videre med problemstillingen. Det er ikke usannsynlig at den lokale protokollen ved OUS om tjenestested vil kunne få betydning også for leger andre steder.

Så vidt Dagens Medisin vet, er det ennå ikke formelt signert en avtale om dette, og i slike forhandlinger er som kjent ingen ting banket før avtalen er i boks.

Utelukker ikke en viss mobilitet
Etter å ha fått bistand sentralt fra, slår de lokale partene ved Oslo-sykehuset fast i en forhandlingsprotokoll om definisjon av tjenestested, at arbeidstaker skal ha en forutsigbarhet i arbeidsforholdet – og at det skal defineres ett hovedarbeidssted innenfor det fusjonerte helseforetaket som skal ivareta legenes behov for arbeidsmiljø og fagmiljø.

Alle enheter innenfor OUS defineres som tjenestested, noe som innebærer at det bare unntaksvis skal være slik at enkeltleger skal ha mer enn ett arbeidssted. Dette utelukker ikke at det av hensyn til spesialistutdanningen og pasientforløpet kan være aktuelt med en viss mobilitet. Det kan også være nødvendig med en viss mobilitet for noen fag i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen fra tre organisatorisk separate sykehus til ett felles.

Partene understreker at arbeidsgiver skal påse at kravene til mobilitet ikke går lengre enn det som er nødvendig for å ivareta dette og hensynet til sykehusets drift. Hovedarbeidssted kan også endres, dersom det er nødvendig som følge av disse kriteriene.

Drøftes med tillitsvalgte
Ordningen med tjenestested skal drøftes med tillitsvalgte på klinikknivå i god tid før den settes i verk. Det skal da tas hensyn til at den enkelte lege har en forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Det skal også tas hensyn til legenes sosiale og helsemessige forhold.

Tjenesten skal fremgå av tjenesteplanen, og legenes vaktplan skal som en hoveregel knyttes til hovedarbeidsstedet, ifølge protokollen.

Forhandlingene fortsetter lokalt
Forhandlingene mellom Legeforeningen og Spekter fortsetter nå med lokale forhandlinger, både ved Oslo universitetssykehus og i andre foretak. Det vil også bli forhandlet om overlegenes lønn.

• Les denne og andre saker i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften


KOMMENTAR FRA AKSJONEN:
- DETTE ER INTERESSANT I SAMMENHENG MED HELSE FØRDES PLANER OM Å PÅLEGGE LEGER VED SENTRALSYKEHUSET Å AMBULERE TIL POLIKLINIKKER I LÆRDAL OG NORDFJORD.

Bolstad tek pause


NRK SOGN OG FJORDANE Midt i ein krevjande omstillingsprosess , tek administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, permisjon.

Vidar Vie blir fram til nyttår konstituert direktør når Jon Bolstad tek permisjon som administrerande direktør.

- Dette er noko eg har ynskt lenge. I samråd med styreleiar har vi kome til at tidspunktet no er bra. Styret har vedteke strategiplanen, og vi står framfor nokre månadar med meir vanleg sakshandsaming, seier Bolstad til Bergens Tidende.

- Fagleg påfyll
Ovanfor avisa avviser Bolstad at permisjonen har noko med stormen kring den framtidige sjukehusstrukturen i fylket. I juni vedtok styret strategiplanen som i praksis legg ned lokalsjukehusa i Eid og Nordfjordeid.

I staden skal det etablerast distriktsmedisinske senter på desse stadane.

Den omstridde planen skal handsamast av styret i Helse Vest. Truleg vil heile året gå før det skjer. Bolstad startar permisjonstida 1. september.

- Eg har vore i jobben i seks år, og føler trong for ein periode der eg kan bruke tid på fagleg påfyll og eigenutvikling, seier Bolstad til BT.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 24. august 2010

Statssekretær: – Stortinget må gi sjukehusføringer


ØSTLENDINGEN Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken mener at Stortinget må ta styringa om sjukehusstrukturen, og ikke la helseforetakene bestemme hvor vi skal ha sjukehusene.

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i ferd med å sluttføre sin innstilling til «Nasjonal helse- og omsorgsplan», som kommer som ei stortingsmelding tidlig i oktober.

– Helsepolitikken, og spesielt sjukehusstrukturen, er et veldig politisk område. De regionale helseforetakene må forholde seg til de signalene som Stortinget gir, sier Sandbakken.

Vil ikke ha helseforetak
Han representerer Senterpartiet som hele tida har vært imot at helseforetakene skulle få en slik makt som de i dag har. I dag er Norge delt inn i fire helseregioner, som igjen er delt inn i mindre geografiske foretak. Eksempelvis er Sykehuset Innlandet en del av Helse Sør-Øst, som spenner fra Tynset til Kristiansand. – Jeg mener at politikerne har gitt fra seg altfor mye styring til foretakene. Det har vært en betydelig diskusjon mellom Ap og Sp om disse tingene. Jeg mener at sjukehusene må styres mer. Det betyr struktur, hva et lokalsjukehus skal inneholde, eksempelvis akuttfunksjoner og fødetilbud.

Politikk
– Hvorfor er det så nødvendig?
– Sjukehus betyr mye for folk. De vil ha nærhet til akuttsjukehus og fødetilbud. Foretakene tenker mer fag enn politikk. Jeg mener det trengs sterke politiske føringer for hvor og hvordan faget skal utøves, sier Sandbakken.

I regjeringas samarbeidserklæring, Soria Moria II, heter det at ingen sjukehus skal legges ned.
– Hovedpoenget er at Stortinget må inn og definere hva et lokalsjukehus skal være. Hvilke minimumstilbud skal et lokalsjukehus tilby? Det må komme fram i den nasjonale helseplanen. Han har stor tru på at regjeringspartiene kommer fram til en enighet om disse spørsmålene.

Styringssignal
– Men er det ikke pengesekken som til sjuende og sist avgjør uansett?
– Det er helt vanlig at staten gir styringssignal, eksempelvis til kommunene. Det er et helt vanlig prinsipp. Det skal være samsvar mellom økonomi og de føringene som gis. Men foretaksmodellen for sjukehussektoren gir for stort handlingsrom, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken.

• Les saken i Østlendingen ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 18. august 2010

Styremøte i Helse Vest 1. september


Neste styremøte i Helse Vest vert på Stord onsdag 1. september. Mest sannsynleg vil Helse Vest-styret då handsama Helse Førde-styret sitt vedtak om å legge ned lokalsjukehusa i Nordfjord og Lærdal.

OPPDATERING 25. AUGUST: Det ser ikke ut til at sykehusstrukturen i Sogn og Fjordane er mellom sakene på sakskartet til styremøtet i Helse Vest den 1. september. I følge NRK Sogn og Fjordane (klikk her) vil det ikke bli tatt noen avgjørelse om saken i Helse Vest med det første. I følge dagens Bergens Tidende vil Helse Vest ikke behandle saken om sykehusene her i fylket før tidligst i november.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå oppdatert informasjon om styremøtet. Sakspapira kjem på denne sida.

ENDRING Neste styremøte i Helse Førde: fredag 27. augustI følge Helse Førde sine sider, skulle neste styremøte vore på Nordfjordeid torsdag 26. august. MØTET ER NO ANNONSERT TIL Å VERE PÅ FØRDE SENTRALSJUKEHUS FREDAG 27. AUGUST. MØTESTART KL. 10.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå sakene på Helse Førde sine sider

Nye innlegg på lokalsykehus.blogspot.com

Det er ein del oppdatert på http://lokalsykehus.blogspot.com som kan ha interesse. Eg skal prøve å få lagt ut oppdatering her òg etter kvart.

VG med stor reportasje om lokalsykehuskampen (8. august)Søndag 8. august hadde VG en flere siders reportasje om lokalsykehuskampen. Saken er dessverre ikke på nett.

VG har kartlagt situasjonen for lokalsykehus i hele landet og besøkt tre av de sykehusene som har vært utsatt for/står overfor dramatiske funksjonskutt: Kristiansund, Mosjøen og Lærdal.

VG har også tidligere i sommer hatt artikler og kritisk søkelys på helseforetaksmodellen. Vi tror ikke avisa legger saken vekk med det første, så følg med.

• Klikk her for å kjøpe VG som elektronisk fil (pdf), enten hele avisen eller sidene 16-21. (Velg "Kjøp/vis sider")

Hydro oppfordrar på det sterkaste at lokalsjukehuset i Lærdal består (frå høyringa)


Hydro i Årdal sitt høringsbrev til Helse Førde er slik:


Hydro Årdal
30. april 2010


Hydro i Årdal oppfordrar på det sterkaste at lokalsjukehuset i Lærdal består.

Hydro Årdal med sine 820 tilsette er opptekne av helse, miljø og tryggleik. Ikkje berre for eigne tilsette i arbeidstida, men og for samfunnet rundt oss.

Hydro Aluminium Årdal er i følgje lovverket ei klasse 1- verksemd. Det vil seie at myndigheitane har vurdert at det kan vere eit potensiale for ulykker i samband med våre produksjonsprosessar. Vi er difor sterkt opptekne av persontryggleik og at verksemda vår skal være ein trygg arbeidsplass. Men dersom ulukka skulle være ute, er vissa om rask og god hjelp ein absolutt føresetnad. Dette gjeld ikkje berre for våre tilsette, men og for innbyggjarane i Årdal.

Riksveg 53 til Fodnes og Fodnestunellen har gjeve ein rask og sikker transport til Lærdal Sjukehus. For ytterlegare å bidra til rask transport har Hydro stilt sin ambulanse til rådvelde for Helse Førde, utan vederlag.

Våre fagmedisinske rådgjevarar fortel oss at ei forlenga transporttid til Førde, Voss eller Haukeland kan innebere eit skille mellom liv og død for ein alvorleg skada eller akutt sjuk person.

Helikopter vil i mange høve vere tvingande nødvendig for å berge liv og helse. Det er likevel mange dagar i året helikopter ikkje er eit alternativ på grunn av værtilhøva. Statistikken som er framlagt av luftambulansen i Førde, stadfestar at omlag 100 oppdrag ikkje kunne gjennomførast i 2009 på grunn av mellom anna værsituasjonen på det aktuelle tidspunktet. Dette understrekar behovet for at det er eit akuttmottak i nærleiken som kan stabilisera ein alvorleg sjuk eller skada person, i påvente av eventuell vidare transport.

Det er eit Samfunnsansvar å oppretthalde eit sjukehus i vårt nærområde, med akutt beredskap og eit fullverdig tilbod til fødande. Dette skapar tryggleik. Ikkje berre for våre tilsette idag, men og for ettervekst og rekruttering. Dette er viktige argument for at Hydro kan bestå og utviklast i Årdal - der alle kan føle og oppleve tryggleik både i arbeid og i fritid.

Hydro i Årdal oppfordrar på det sterkaste at lokalsjukehuset i Lærdal må bestå. Vi ber om at Helseføretaket og Regjeringa tek desse signala på alvor!

30. april 2010
for Hydro Årdal, Årdal Metallverk

Olaf Wigstøl Kari Bjørg Måren

Fabrikksjef Personalsjef