søndag 30. september 2007

Styremøtet i Helse Førde fredag

Styret i Helse Førde diskuterte den alvorlige budsjettsituasjonen på styremøtet; neste år må foretaket kutte 100 millioner!
Det fremstår som et absurd skuespill når styret med stort alvor vedtar å følge budsjettet resten av året - det er jo åpenbart umulig!
Helse Førde har jo faktisk gjennomført kutt og har beinhard økonomistyring. Underskuddet dukker opp som uforutsigbare pålegg fra høyere opp i systemet, pålegg som ikke følges av tilstrekkelig finansiering.

Reportasje fra styremøtet på Vestlandsrevyen her:
http://www1.nrk.no/nett-tv/oppgave/549

og fra Firda her:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3025255.ece

og Fjordabladet her:
http://www.fjordabladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=2604

Direktøren garanterer for anestesi og overvåking

Vi har hørt rykter om at det er planlagt å kutte i overvåking og anestesi ved Lærdal sjukehus. Da vi tok dette opp på dialogmøtet, forsikret direktør Jon Bolstad at det ikke forelå slike planer. - En gledelig nyhet!

Dialogmøtet med Helse Førde

En delegasjon fra Forsvar Lærdal sjukehus dro torsdag oppover for å møte Helse Førde til "dialogmøte". Alle tre aksjonsgruppene var invitert, først til et fellesmøte og så til hvert sitt lukkede møte med styret og representanter fra administrasjonen.
Fra Lærdal var vi Jarle Vindedal, Kari Rikheim, Olav Wendelbo, Siv Enerstvedt og Bente Øien Hauge. Delegasjonen opplevde det som både lærerikt og positivt å få anledning til å stille spørsmål og diskutere med styre og administrasjon.
Om det å ha en slik kommunikasjon i realiteten kan endre noe, gjenstår å se. Det var åpenbart, spesielt i den lukka delen, at en her har å gjøre med svært ulike virkelighetsoppfatninger.

onsdag 26. september 2007

Dialogmøte og styremøte

Forsvar Lærdal sjukehus er, sammen med andre sykehusaksjoner i fylket, invitert til dialogmøte med Helse Førde torsdag 27. september. Se bl.a. på Porten:
http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:44353::0:5309:9:::0:0

Fredag 28. september er det styremøte, der bl.a. den vanskelige økonomiske situasjonen blir en viktig sak. Se bl.a. NRK SFj på nett:
"Helse Førde vurderer tilsette-kutt"
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3582079

og på Helse Førdes sider:
"Omstillingsutfordring på 100 millionar i 2008"
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1952&Category.ID=592

og styrepapirene til Helse Førde-møtet:
http://www.helse-forde.no/modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1947

tirsdag 18. september 2007

Innsparing: Fekk ikkje følgje dødssjuk mann i ambulansen

Fleire pasientar og pårørande er misnøgde med Helse Førde sitt ambulansetilbod.

Solveig Løvik Norevik frå Høyanger vart nekta å sitje på i ambulansen med mannen då han var dødssjuk, fordi ein annan pasient skulle få plassen. Mannen døydde under transporten frå Bergen til Førde, medan kona sat på bussen.

- Dobbelttransportane og ambulansebyta alvorleg sjuke menneske vert utsette for, er uverdige, seier Løvik Norevik.

Det var 14. november i fjor at mannen hennar skulle køyrast frå Haukeland til Førde sentralsjukehus. - Legen hans ved kreftavdelinga meinte det var nødvendig at eg var med, men Helse Førde gav beskjed om at det skulle vere ein annan pasient med i bilen. Før dei kom til Knarvik, fekk mannen min pustestogg. Ambulansen snudde, og då dei kom tilbake til akuttmottaket ved Haukeland døydde han. Det var ein vond telefon å få for meg som sat på bussen, men det må ha vore verst for han å kjenne seg så åleine i si siste stund. Og korleis må det ikkje ha vore for den andre pasienten som var med i ambulansen, midt oppi denne akuttsituasjonen?

Løvik Norevik seier mannen hennar tidlegare også opplevde å måtte byte ambulanse i snøslette i Romarheimsdalen og i regnver på ferjekaien på Oppedal.

- Ingen må fortelje meg at omsynet til eit overtidsbudsjett forsvarar ein slik uetisk praksis, seier Løvik Norevik, som er utdanna hjelpepleiar og er fylkesleiar i Fagforbundet.

Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3499822

og Firda på nett:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3002972.ece

torsdag 13. september 2007

Lærdal sjukehus - mellom dei beste i landet!

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta har sendt spørreskjema til 24 000 pasientar som var innlagde på somatiske sjukehus i september, oktober og november i fjor. Lærdal sjukehus sitt resultat ligg langt over landsgjennomsnittet på alle seks område og er best på Vestlandet!

Pasientane har svart på korleis dei vurderar legane, pleia, informasjon om prøvar, standarden på sjukehuset, måten pårørande vert møtt på og organiseringa på sjukehuset.

Resultata for Lærdal sjukehus (med landsgjennomsnitt i parentes):
Legar 82,8 (75,0)
Pleie 84,1 (78,0)
Informasjon om prøvar 76,2 (67,0)
Standard 77,5 (71,0)
Måten pårørande vart møtt på 82,4 (74,0)
Organisering 74,9 (63,0)

Sogn Avis skriv: "På spørsmål som gjeld informasjon om prøver, undersøkingar og resultat av desse får lokalsjukehuset i Indre Sogn høgast skår av alle sjukehus i landet. Legane ved sjukehuset blir berre overgått av kollegaene på Feiringklinikken på evne til å snakka forståeleg, det å ha omsorg og å vera fagleg dyktige. Også innanfor dei andre felta får sjukehuset svært gode skussmål frå pasientane."

Dette er berre å ta av seg hatten for! Flott jobba av dei tilsette ved sjukehuset! Aksjonen har levert blomster i resepsjonen på sjukehuset i dag.

tirsdag 11. september 2007

Sjukehusaksjonane invitert til møte med Helse Førde

Helse Førde-styret diskuterte på forrige styremøte behovet for eit dialogmøte med aksjonsgruppene i Sogn og Fjordane. På bakgrunn av diskusjonen inviterer dei no aksjonsgruppene til eit møte på sentralsjukehuset torsdag 27. september.

Helse Førde ynskjer å setje fokus på
- utviklinga i spesialisthelsetenesta dei fem siste åra,
- felles akuttmottak, legevakt og akuttmedisinske team samt
- utfordringar for helseforetaket.

Invitasjonsbrev er sendt til:
Forsvar Lærdal sjukehus v/Bente Øien Hauge,
Aksjonsgruppa for Nordfjord sjukehus v/Svein Hansen og
Aksjonsgruppa for eit godt helsetilbod i Sogn og Fjordane v/Ingrid Astor.

Helse Førde ber om at me på førehand varslar om kva problemstillingar me er mest interessert i å diskutere.

fredag 7. september 2007

De Facto-rapport full av feil?

Som kjent har sjukehusaksjonen i Nordfjord hyret inn De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte, til å lage en rapport om konsekvensene av ortopediplanen i Helse Førde. Rapporten ble offentliggjort på pressekonferanse i Nordfjord 10. august, og Helse Førde var snare til å avvise rapportens konklusjoner. På Helse Førdes hjemmesider ble det 15. august lagt ut en artikkel om "Feil og mistydingar i De Facto-rapport", senere har styremøtet i Helse Førde avvist å diskutere rapporten og styremedlem Rune Larsen karakteriserte den i intervju med NRK Sogn og Fjordane som "søppel".

Forsker Roar Eilertsen fra De Facto tilbakeviser i et innlegg i Fjordabladet 5. september kritikken fra Helse Førde og påpeker at tallene han kritiseres for å bruke bl.a. er hentet direkte fra Helse Førdes egne styrepapirer.

Et eksempel fra Eilertsen: "Det siste eksemplet på ”feil” som Helse Førde omtaler, er at det ikke er riktig at gruppa som utarbeidet ortopediplanen fikk pålegg om ikke å se på sammenhenger mellom tiltakene i planen og situasjonen for fødetilbudet på lokalsykehusene. Det er et faktum at dette ikke omtales med et ord, verken i rapporten eller i innstillingen til styret. Det gjennomføres heller ingen analyse av om de omlegginger som skjer innen ortopedien får konsekvenser for andre avdelinger eller sider ved lokalsykehusenes drift. Dette er etter vårt syn en alvorlig svakhet med hele rapporten."

Les hele Eilertsens innlegg her:
http://www.fjordabladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=2559

Rapporten og henvisninger til omtalen i media finnes på De Factos hjemmesider:
www.de-facto.no

torsdag 6. september 2007

SV vil ha omkamp om sjukehusreforma

I Sogn Avis (SA 6. september, s. 17) seier SV sin representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Inga Marte Thorkildsen, at SV ynskjer omkamp om helsereforma. Sv vil gjera omkamp om helsereforma til ei av sine viktigaste valkampsaker framføre neste stortingsval.

Inga Marte Thorkildsen var deltakar og sat i panelet under konferansen i Oslo der den alternative evalueringa av helseforetaksreformen vart presentert.

"Me må sjå på dette på ny, delse fordi systemet i dag underminerer lokalsjukehusfunksjonar. Føretaksmodellen har også gjort sjukehusa til ein næringaktør og pasientane til kundar. Dette gjer at sjukehusa er nøydde til å tenkja lønsmed og prioritera pasientar som gjev størst inntekter. Det er ikkje sikkert at det er dei same pasientane som me som samfunn skal prioritera. Her kan me også koma i situasjonar som helsepersonell vil oppleva som uetisk."

Thorkildsen seier det er sjukehuset si oppgåve å hjelpa folk, ikkje å tena mest mogleg pengar. "- Me må få ei heilskapstenking i systemet som me ikkje har i dag."