mandag 26. januar 2009

188 millionar til Helse Vest
NRK SOGN OG FJORDANE Regjeringa løyver 188 millionar kroner av krisepakken til Helse Vest.

Bjørg Sandal i Helse Vest seier det framleis er usikkert kor mykje som går til Helse Førde.

Men pengane skal gå til vedlikehald og oppgradering av sjukehus og andre institusjonar i helseføretaket.

Det er enno usikkert kva tid pengane vil bli fordelt.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 23. januar 2009

Bolstad: Store krav til kommunane


PORTEN Jon Bolstad meiner den nye helsereforma vil setje store krav til kommunane.
Dette kom fram då adminIstrerande direktør i Helse Førde snakka om framtidige utfordringar for Lærdal sjukehus på miniseminaret torsdag. I fjor haust sette helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen ned ei ekspertgruppe for å utvikle ei ny helsereform. Sentralt i arbeidet er å få på plass ei mykje betre samhandling mellom kommunar og sjukehus for å redusere sjukehuskøen og talet på korridorpasientar. Den nye reforma skal vere klar i løpet av våren.

-Dette er eg sikker på vert ei omstilling som vil setje store krav til kommunane. Ser ein på helsepyramiden skal 90 prosent få hjelp av kommunane, og 10 prosent av sjukehusa, av dei siste er ein prosent akutthjelp. Eg er difor ikkje i tvil om at kommunehelsetenesta generelt er forsømd, sa Jon Bolstad.

Auka aktivitet
Bolstad snakka om endringsprosessar i Helse Førde generelt og ved Lærdal sjukehus spesielt. Talmateriale viser at talet på heildøgnpasientar går ned, medan dagpasientar viser ei oppadgåande kurve. Noko som er bra.
-Aktiviteten i Lærdal har auka, i perioden 2006-2009 har ein her dobla talet dagpasientar, sa Bolstad. Sjukehuset har i dag 170 årsverk og om lag 200 tilsette.

Bolstad tok føre seg endringar i sjukdomsbilete der psykiske lidingar, rus, kreft, diabetes, kols, astma og demens synte ein aukande tendens, medan til dømes hjarteinfarkt har ei dalande kurve. Dette i tillegg til at talet på eldre pasientar stadig aukar er ei utfordring i seg sjølv.

Når det galdt fødetilbodet ved Lærdal sjukehus ville ikkje direktøren seie mykje.
-Om nokre få veker kjem det ei melding om fødselsomsorg i Norge. Det trur eg blir spennande lesning opp mot den forsterka fødestova, var Bolstad sin korte kommentar.

• Les resten av saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Sykehusseminaret i Lærdal kommunestyre: Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset?


Forsvar Lærdal sjukehus stilte med flere representanter på seminaret i Lærdal kommunestyre torsdag 22. januar, dels på tilhørerbenken og dels på talerstolen. Seminaret i kommunestyret kom istand etter et initiativ fra Lærdalsordfører Arne Sanden (Ap), og i tillegg til kommunestyrerepresentantene stilte representanter fra kommuneledelsen og Pleie og omsorg. Helse Førde HF var representert med adm. dir. Jon Bolstad, viseadm. dir. Vidar Vie, utviklingssjef Tove Hovland og informasjonssjef Arne Eithun. Kommunelege i Lærdal, Frode Myklebust, holdt innledning om legevaktsamarbeid.

-----------------
PROGRAM
kl. 13.00 Opning v/ordførar Arne Sanden, Lærdal kommune
kl. 13.10 Lærdal sjukehus, utfordringar på kort og lang sikt v/adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde HF
kl. 14.00 Legevaktsamarbeidet i vår region v/kommunelege Frode Myklebust, Lærdal
kl. 14.20 Pause/beinstrekk
kl. 14.30 Samhandlingsreforma. Kva betyr ho for samarbeidet mellom Helse Førde og kommunane? v/utviklingssjef Tove Hovland
kl. 14.50 Kvifor ”kamp” for lokalsjukehuset? v/Bente Øien Hauge, Forsvar Lærdal sjukehus
kl. 15.15 Spørsmål og diskusjon
kl. 16.00 Avslutning
-----------------

I innlegget fra Forsvar Lærdal sjukehus, som hadde tittelen Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset, argumenterte vi for hvorfor det er nødvendig med det folkelige engasjementet som aksjonen representerer. Begrunnelsene er forsøksvis delt inn i fire områder:

1) Kamp for ressurser og ressursbruk
Dette er både en kamp for flere ressurser til sykehusene og en kamp for at ressursene skal brukes til pasientrettet arbeid, ikke administrasjon. Stikkord: Underfinansiering og skjevdeling, måten ressursene blir brukt på, helseforetaksmodellen og regnskapssystemet som trekker fokus bort fra de egentlige oppgavene

2) Kamp for demokratisk styring av et offentlig velferdsgode
Det er et problem at sykehus er tatt ut av en demokratisk styring. Stikkord: Styremedlemmene svarer ikke for sine respektive partier, kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har ingen egentlig rolle, det demokratiske underskuddet kan ikke kompenseres med ulike fora eller dialogmøter og aksjonene et nødvendig talerør. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har laget en alternativ evaluering av reformen, og flere av partiene setter nå reformen på kartet i forbindelse med programmene til det kommende stortingsvalget.

3) Kamp om virkelighetsforståelsen og mot en fremmedgjørende retorikk
Vi ser hvordan nye begreper og tolkninger lanseres fra departementet og statsråden, spres utover i de regionale helseforetakene og så til de lokale helseforetakene. Det er en skremmende ensretting i talemåter og oppfatninger. Stikkord: ”Faglig kvalitet” vs ”opplevd kvalitet” - en måte å avvise problemet med pasienter som føler at de får et dårlig tilbud, ”Faglig forsvarlighet” - et begrep som etterhvert er tømt for mening, tall og "fakta" som brukes - ”bare 1% som haster”, ”komplikasjoner kan forutsees” - mye er tolkinger og slett ikke objektivt, "Satsing på rehabilitering - kutte senger" sier foretaket samtidig som en faktisk kutter i sengetallet, "Alt er i kontinuerlig forandring, ingen får ro - ingenting kan være som det er”. Selvfølgelig kan noe være som det er! Og det gjør det ikke lettere å rekruttere til distriktssykehus med den kontinuerlige usikkerheten rundt hva som faktisk skal eksistere her.

4) Kamp for å sikre at lokalsykehuset vårt får være en reell trygghetsbase for befolkningen
Stikkord: både når det haster og når vi er svake og gamle, når foretaket er presset til kutt og når vedtak kan true tilbudene på kort og på lang sikt.

Vi trakk også fram en pasienthistorie som illustrerer hvordan pasienter får et dårligere tilbud når akuttfunksjoner sentraliseres: En 84-årig dement kvinne fra alders- og sjukeheimen i Lærdal som rett før jul hadde falt og brukket lårhalsen. Til tross for at hoftespesialist var på vakt på Lærdal sjukehus ble kvinnen først sendt i ambulanse mot Førde, deretter snudde ambulansen underveis og kjørte kvinnen forbi Lærdal sjukehus og til Voss for operasjon! Å bli fjernet fra sitt og sine kjente var en stor påkjenning for kvinnen, som også fikk hjerteinfarkt under oppholdet på Voss.

Og som alltid pekte vi på at Lærdal sjukehus har landets best bemannede fødestue med høyt kompetente gynekologer på døgnvakt, men landets strengeste kriterier for å få lov til å føde der …

Av aktuelle saker som kommer, er Stortingsmelding om helhetlig svangerskap-, fødsels- og barselomsorg som departementet arbeider med og Samhandlingsreformen som skal legges frem i april. Vi er veldig spent på hva fødemeldingen vil inneholde og håper departementet holder på tanken om å løse opp de rigide grensene mellom fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Lokal tilpasning er nødvendig, fordi Norge er et land med svært ulike forhold fra sted til sted. Når det gjelder Samhandlingsreformen, er vår største frykt at en kan risikere at lokalsykehusene blir nedgradert til DMS (distriktsmedisinske sentre), altså gamle tanker (som vi har kjempet mot) i ny forkledning.

Sjukehusseminaret i Lærdal kommunestyre: Diskuterte felles legevakt


PORTEN -Tida absolutt er moden for å gjere eit nytt forsøk på å etablere felles legevakt for kommunane Lærdal, Årdal og Aurland lokalisert til Lærdal sjukehus, seier kommunelege Frode Myklebust. Ordførar i Årdal Arild Ingar Lægreid er samd i at dette på nytt bør utredast, men ville også ha med dei tre kommunane på andre sida av fjorden.

Legevaktsamarbeid i Indre Sogn var blant tema som sto på dagsorden då Lærdal komune torsdag skipa til miniseminar om framtidige utfordringar for indresogningane sitt sjukehus. Til stades var administrasjon i Helse Førde med adm.dir. Jon Bolstad i spissen, Bente Øien Hauge frå Forsvar Lærdal sjukehus, kommunelege i Lærdal Frode Myklebust, ordførarane i Årdal og Sogndal, og folkevalde i Lærdal.

Nytt forsøk
I sitt innlegg argumenterte kommunelege Frode Myklebust for at ein no måtte gjere eitt nytt forsøk på å få i gang felles legevakt. Ordninga er allereie etablert i Nordfjord og Sunnfjord.

-Tida er i ferd med å springe frå oss, det er absolutt grunn til å gjere eitt nytt forsøk, sa Myklebust. Og la til at kommunelegane i Årdal og Aurland også stiller seg bak dette. Myklebust føreslo at kommunane set saman ei prosjektgruppe der kommunelegane, representantar frå Helse Førde og kommuneleiinga lagar eit endeleg saks- og avtaleframlegg til alle kommunane samstundes.

• Les heile saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 15. januar 2009

Neste styremøte: 23. januar


Helse Førde har styremøte på sentralsjukehuset i Førde fredag 23. januar 2009. Møtet startar kl. 10.30.

Møtet startar med orientering om fagleg tema:
Utvikling siste 2 åra i lokalsjukehus og akuttmedisin (nasjonalt og lokalt).

SAKSLISTE:

OPEN DEL
001/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste
002/09 V Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.12.2008
003/09 O Administrerande direktør sin orientering - 2009/23
004/09 V Styrerapportering nr. 12 - 2008
005/09 V Årleg melding 2008 for Helse Førde HF
006/09 D Før samhandlingsreforma – kor står vi?
-Miniseminar

OPEN ELLER LUKKA DEL
007/09 Eventuelt

Styremøtet er ope for publikum og presse.

Sakspapira er lagt ut her.


FORSVAR LÆRDAL SJUKEHUS PLEIER Å VERE TIL STADES PÅ TILHØYRARPLASS PÅ STYREMØTA, MEN VART BEKLAGELEGVIS FORHINDRA DENNE GONGEN.
• Klikk her eller på overskrifta for å sjå styresakene.

tirsdag 13. januar 2009

Øgar: – Jobb for større legevaktdistrikt


FIRDA Fylkeslege Petter Øgar er sterkt uroa over fastlegesituasjonen i fylket.

– Det er bekymringsfulle tal vi har funne fram til, seier Øgar, etter at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utførte ei kartlegging av stoda.
– Utgangspunktet var statistikken som Nav har offentleggjort. På deira statistikk kjem det berre fram talet på lister utan lege. Vi ønskte å sjå om desse tala gav eit rett bilete av situasjonen, seier Øgar.

Fire av 111 er ledige
Ifølgje Nav sin statistikk var det per 30.09.08 tre lister som ikkje hadde fastlege, eit tal som ikkje er så verst når ein samanliknar med 31.12.01 då det var 19 lister utan fastlege.
Men den langt grundigare undersøkinga til Fylkesmannen gav meir foruroligande svar.
- Fire av i alt 111 fastlegeheimlar er heilt ledige, og 19 prosent av heimlane er dekte av vikar.
- 75 prosent av legane har vore i kommunen i meir enn to år.
- 26 prosent av legane er over 55 år, og 22 prosent av legane har vaktfritak.
- 11 av 26 kommunar (42 prosent) opplever at situasjonen kring rekruttering og stabilitet av fastlegane er vanskeleg eller ei stor utfordring.

Mange med vaktfritak
– Det er spesielt det siste punktet som uroar oss. Når nær halvparten av kommunane opplever det som ei utfordring å rekruttere og sikre stabilitet av fastlegar, då er det eit varsku, seier Øgar.

At ein fjerdedel er over 55 år, og nesten like mange har vaktfritak, uroar han også.
– I 2004 fekk vi utført ei grundig spørjeundersøking av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Der var det spesielt to punkt som skilde seg ut i forhold til å sikre rekruttering og stabilitet. For det første at dei opplever ei god turnusteneste og at dei er med i vaktordningar utan for hyppig vakt, seier Øgar, og legg til at innstillinga til å gå vakter har endra seg.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

søndag 4. januar 2009

Vil drøfta framtida til sjukehuset


SOGN AVIS Kommunestyret møter leiinga i Helse Førde.

Ordførar Arne Sanden har invitert leiinga i Helse Førde til eit møte med kommunestyret den 22 januar.
– Først og fremst vil me ha administrerande direktør Jon Bolstad og hans medarbeidarar i tale. Men styreleiar Clara Øberg er sjølvsagt også invitert, og eg håpar at både ho og andre i styret kjem hit den 22. januar, seier ordførar Arne Sanden.

– Går godt
Sanden understrekar at det ikkje er noko kriseprega møte han og dei andre folkevalde legg opp til, når dei får føretaksleiinga i tale om knappe tre veker. Snarare er møtet tenkt for å gjera eit veldrive sjukehus enda betre.
– I den grad ein kan seia at eit sjukehus går godt, så gjer Lærdal sjukehus det. Frå dei tilsette si side vert det sagt at dette mellom anna skuldast at det den siste tida har vore ro rundt drifta av sjukehuset, seier ordføraren.
Også dei tørre tala frå statistikkane fortel at sjukehuset er i framgang. Ved ortopediavdelinga vart det i fjor utført over 800 proteseinngrep, godt over 100 fleire enn året før. Også ved føden er det auke; 104 fødslar vart loggført i 2008, 20 fleire enn året før.

– Det har vore sagt at dersom føden får tilbake status som fødeavdeling, vil talet på fødslar der kunne doblast. Kjem de til å ta opp denne problemstillinga i møtet med Helse Førde?
– Det blir nok lufta, for det er ei kjensgjerning at ei fødeavdeling er eit betre tilbod. Det viktigaste er at kvinnene i Indre Sogn har eit trygt og godt fødetilbod, og utviklinga dei siste par åra tyder på at tilliten til føden i Lærdal har teke seg opp att, etter uvissa som var rundt dette tilbodet for nokre år sidan.

• Les sake i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta