torsdag 26. november 2009

Folkemøte om framtida for Lærdal sjukehus mandag 14. desember

Forsvar Lærdal sjukehus skiper til ope møte om framtida for Lærdal sjukehus mandag 14. desember.
Møtet vert i kulturhussalen (Villakssenteret) frå kl. 18.30 til kl. 21.30.

Programmet er ikkje spikra i detalj, men det vert innlegg ved politikarar, representantar for Helse Førde, fylkeslege, kommunelege og sjukehusaksjon. Høve til spørsmål og innlegg frå salen.

Legg ned gyn. operasjonar ved Nordfjord sjukehus


FJORDABLADET Kari Holvik Furevik, konstituert klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, seier til Fjordabladet at ei endring av lokalisasjon for større gynekologiske operasjonar er ein del av den pågåande budsjettprosessen i Helse Førde.

Etter det Fjordabladet for opplyst vert det no arbeidd med eit forslag som går ut på å kutte ut større gyneko- logiske operasjonar, som til dømes fjerning av livmor, ved Nordfjord sjukehus. Dersom administrasjonen sitt framlegg i samband med budsjettet for 2010 går uendra gjennom styrehandsaminga i desember, blir alle større gynekologiske operasjonar i framtida lagt til sentralsjukehuset i Førde.


Gynekologane ved Nordfjord sjukehus har, etter det Fjordabladet får opplyst, allereie no fått beskjed frå overordna om at ein ikkje får lov til å sette opp gynekologiske operasjonar ved lokalsjukehuset på Nordfjordeid. Mellom anna betyr dette at pasientar som må fjerne livmor, må få utført silke inngrep ved Sentralsjukehuset i Førde. Dette trass i at Nordfjord sjukehus er det einaste sjukehuset i Helse Førde som utfører slike operasjonar vaginalt. Ved Førde sentralsjukehus blir fjerning av livmor i dag utført med eit større inngrep gjennom magen.

Etter det Fjordabladet erfarer er det også gjort forsøk på å få gynekologar ved Nordfjord sjukehus, som i dag utfører fjerning av livmor vaginalt, til å anten å lære opp gynekologar ved Sentralsjukehuset i denne type inngrep, og/eller få dei til å byrje å jobbe ved Sentralsjukehuset.

Kari Holvik Furevik, konstituert klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, seier til Fjordabladet at ei endring av lokalisasjon for større gynekologiske operasjonar er ein del av den pågåande budsjettprosessen i Helse Førde.
– Eg føler det vert feil av meg å kommentere saker som er ein del av den pågåande budsjettprosessen, seier Kari Holvik Furevik.

– Kan du stadfeste at gynekologane ved Nordfjord sjukehus har fått beskjed om at dei ikkje får lov til å avtale større gynekologiske operasjonar ved Nordfjord sjukehus no? Vidare at operasjonar ut over mindre dagkirurgiske inngrep skal tilvisast til Førde?
– Som sagt så har eg ikkje lyst til å vere konkret når det gjeld desse tinga i den pågåande prosessen. Men eg kan vel stadfeste at det har gått ut ei slik melding og at vi ikkje har lyst til å sette opp større gynekologiske operasjonar ved Nordfjord sjukehus, så lenge vi kanskje gjer endringar i tilbodet i høve kvar slike inngrep blir utført, seier Hovik Furevik og legg til at det også i budsjettprosessen i 2009 vart sett på om ein skulle gjennomføre tiltak innanfor gynekologi som det ein no er i ferd med å planlegge. – Den gongen let ein det vere som det var.

– Betyr det du no seier at denne gongen så kjem det konkret framlegg om å kutte gynekologiske operasjonar ved Nordfjord sjukehus?
– Eg ønskjer ikkje å kommentere denne saka ut over det eg allereie har gjort, seier Holvik Furevik.

Til Sentralsjukehuset
– Er det rett at ein har førespurt gynekologar, som i dag arbeider ved Nordfjord sjukehus, om anten å lære opp gynekologar ved Sentralsjukehuset i dei operasjonsteknikkane ein i dag nyttar ved lokalsjukehuset for fjerning av livmor, og/eller har tilbode dei jobb ved Sentralsjukehuset i Førde?
– Eg føler at det vert feil av meg å gå inn på dei faglege vurderingar ein har gjort no når vi er i avslutningsfasen av budsjettprosessen, seier Hovik Furevik.

Dagkirurgi og poliklinikk
– Dersom styret vedtek administrasjonen sitt forslag til tiltak, kva står ein då att med innanfor området gynekologi på Nordfjord sjukehus?
– Det ein står tilbake med på Nordfjord sjukehus er mindre dagkirurgiske inngrep og gynekologisk poliklinikk. Og sjølvsagt fødeavdeling, seier kari Holvik Furevik.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Feil om "samla" politikarar bak fødeutspel


I følge NRK Sogn og Fjordane skal ordførar Arne Sanden (Ap) ha fortalt at politikarane i Lærdal står samla om utspelet hans om å gje slepp på fødetilbodet ved Lærdal sjukehus. Dette er ikkje rett, ettersom fleire av partia ikkje har vore førespurt om saka.

Styreleiar jublar over Lærdal-utspel


NRK SOGN OG FJORDANE Styreleiar Clara Øberg meiner utspelet til Arne Sanden viser at lærdalsordføraren har teke inn over seg den økonomiske situasjonen Helse Førde er i.
- Eg synest dette er positivt. Arne Sanden viser med dette utspelet at han har teke inn over seg den økonomiske situasjonen Helse Førde er i, og at vi må vere villige til å samarbeide om kva vi skal ha av tenester - og kva vi ikkje skal ha av tenester, seier Clara Øberg.

Rosar politikarane
Styreleiaren i Helse Førde er svært glad over utspelet til Lærdal-ordførar Arne Sanden. Torsdag gjekk han ut i media og sa seg villig til å gje slepp på fødestova for heller å sikre den viktige ortopediavdelinga ved Lærdal sjukehus.

- Det er første gongen i mi tid som styreleiar at eg har høyrd noko seie noko om kva vi kan redusere, og ikkje berre kva dei vil ha. Dette er konstruktivt, og det vil eg rose politikarane i Lærdal for, seier Øberg.
Ho meiner dette også viser at Sanden faktisk meiner det, når han tek til orde for å samarbeide om å finne løysingar på utfordringane i Helse Førde.

- God start for sjukehuset
Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus meiner derimot ordføraren i vertskommunen sviktar kvinner og unge familiar i Sogn med utspelet sitt.

- Blir det no forholdsvis lettare å avvikle fødetilbodet i Lærdal?
- Det er ikkje berre lett. Fødetilbodet er oppretta av ministeren, og det same organet må eventuelt leggje ned att. Men det viktigaste her er at vi har ein ordførar som vil samarbeide med Helse Førde - og det trur eg er ein god start på å styrke Lærdal sjukehus og tenestene der framover, seier Øberg.

- Eg vil ikkje forskottere noko styrevedtak her. Men ordføraren har no gjeve ei klar prioritering på kva dei vil bidra med for å hjelpe Helse Førde i den økonomiske situasjonen vi er i, seier styreleiaren.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Årdal kommunestyre med uttale om Lærdal sjukehus: – I strid med Soria Moria


SOGN AVIS Kommunestyret i Årdal meiner ei omstilling av Lærdal sjukehus til lokalmedisinsk senter vil vera det same som nedleggjing.

Det går fram av ein uttale kommunestyret i Årdal vedtok i ettermiddag.
– For å sikra tryggleiken til befolkninga og eit tilbod som er likeverdig med resten av landet må akuttberedskapen i indremedisin ved Lærdal sjukehus oppretthaldast på det nivå den har i dag. Ei omstilling av Lærdal sjukehus til eit reint «lokalmedisinsk senter» utan akuttfunksjonar og eit fødetilbod vil vera det same som nedleggjing av sjukehuset og vera i konflikt med Soria Moria 2, heiter det i uttalen.

Årdal kommune meiner utviklinga av helsetenesta i fylket må skje gjennom ein dialog mellom helseføretak og kommunane som to likeverdige partar.

Styreleiar Clara Øberg sine utsegner til mellom anna NRK Sogn og Fjordane vert ikkje opplevd som ein invitasjon til dialog, skriv ordførar Arild Ingar Lægreid i brevet som er stila til Helse Førde.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Styreleiar Clara Øberg rosar Arne Sanden


SOGN AVIS – Dette er eit fantastisk flott og viktig utspel frå Arne Sanden, seier styreleiar Clara Øberg i Helse Førde.
Med full støtte frå dei folkevalde i kommunen, gjekk Sanden tidlegare i dag ut og sa at vertskommunen gjev opp fødetilbodet.

Nesten genialt
– Det faktum at ein vertskommune seier at dei er villige til å gje slepp på eitt tilbod for å styrka eit anna, er konstruktivt og svært bra. Dette er etter mitt skjønn eit nesten genialt utspel frå Sanden, dagen før me skal diskutera framtidige strategiar i styret, seier Clara Øberg.

Ho er full av ros til det politiske miljøet i Lærdal, som på denne måten bidreg til heilt nødvendige innsparingar i Helse Førde. Så langt attende som i 2006 ville ein spara inn 4,6 millionar kroner ved å leggja ned den forsterka fødestova i Lærdal, det er vesentleg meir i dag.

Frigjer viktig areal
– Dette er eit klokt utspel frå Sanden, som eg er rimeleg trygg på vil styrka sjukehset i Lærdal på sikt, seier Clara Øberg.
Ho peikar på at ei nedlegging av fødestova vil frigje areal i Lærdal. Mellom linjene er det ikkje tvil om at Øberg i den samanheng tenkjer på ei utviding av ortopedien.

Ja til ortopedisatsing
Helse Førde har tidlegare sagt at det i framtida skal vera to ortopediske avdelingar i fylket. I dag er det tre, ei i Lærdal, ei i Førde og ei på Nordfjordeid,
– Når lærdølene frivillig gir frå seg føden, så styrkar dei vel sjansane sine for å få satsing på ortopedien?
– Eg vil ikkje forskottera styret si handsaming den 16. desember, men dette er eit gledeleg og konstruktivt utspel frå det politiske miljøet i Lærdal, eitt av dei klokaste og mest fornuftige på lang tid, seier Clara Øberg.

• Klikk her for å lese saka med Øberg i Sogn Avis

Ordførar Arne Sanden vil ofre fødestova ved Lærdal sjukehus

NRK SOGN OG FJORDANE – Me er villige til i gje slepp på den forsterka fødestova ved Lærdal sjukehus, og heller behalde den viktige ortepediavdelinga som er ved sjukehuset i dag.

Men ei slik ordning kan ikkje gjerast utan å stilla krav, forklarar Sanden.
– Det er rimeleg klårt at frå politisk hald i Lærdal og i Sogn, så vil me måtte stille sterke krav til helseføretaket når det gjeld deirar medverknad til å få gode følgjetenester og eit sikkert opplegg rundt transport i framtida.

Ei vanskeleg avgjerd
Sanden seier at det er vanskeleg for han som ordførar å gå ut og seie dette om eit så viktig tilbod som fødetilbodet til kvinnene i Sogn tross alt er.
– Det er smertefullt, seier han.

Låge fødetal
Det at fødetala har gått såpass mykje ned dei siste åra at tida, meinar Sanden gjer at tida no er inne til å innsjå at det bør endrast.
Han fortel at både helsegruppa i Sogn regionråd og politikarane i Lærdal står samla om utspelet.
No ventar Sanden politikarar i andre deler av fylket skal følgja etter det han karakteriserer som god vilje.
– At den politiske leiinga i dei andre regionane syner tilsvarande god vilje til å vera med, seier han til slutt.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese utspeletet frå lærdalsordførar Arne Sanden på NRK Sogn og Fjordane sine sider

• Klikk her for å lese saka i Sogn Avis

• Klikk her for å lese saka på Porten

• Klikk her for å lese kommentar frå aksjonsleiar Bente Øien Hauge på NRK Sogn og Fjordane sine sider

tirsdag 24. november 2009

Styresakene til fredag 27. november er lagt ut på nett


• Klikk her eller på overskrifta for å sjå sakene til Helse Førde-styremøtet 27. november, på Førde sentralsjukehus.
Møtestart kl. 09.

onsdag 18. november 2009

Hilmar Høl: Manar til ro


SOGN AVIS Leiar i Årdal Ap, Hilmar Høl, er irritert over sjukehusstriden og manar til ro og samhandling.
– Til tider får me ein debatt som er fullstendig ute av proporsjonar. Det er ikkje bra i det heile tatt, og eg er redd for at dette er særs øydeleggjande for folk generelt si oppfatning av tilstanden i fylket vårt, seier Høl til Sogn Avis.

Fogderistrid
– Det eine innlegget overlappar det andre og dei fleste meiner å ha svar på korleis tenestene skal takast i vare i sitt fogderi. Når organiseringa av Helse Noreg er blitt slik han er, i høve til reforma, og pengestraumen frå Helse Vest til Helse Førde er slik han er, så er det eit styre si fordømte plikt å gjera grep i forhold til dei midlane som står til disposisjon, seier han, og legg til at for politikarar blir det som å kasta stein i det vidgjetne glashuset å meina at Helse Førde skal bruka meir midlar enn dei har til rådvelde.

Må dela kutta
Høl legg ikkje skjul på at han meiner det er legitimt å stilla spørsmål om organiseringa i Helse Førde er optimal og god nok for å ivareta helsetilbodet i fylket, ikkje minst om ein prioriterer rett, og gjev si fulle støtte til Lærdalsordførar Arne Sanden om at det må samarbeid til for å løysa utfordringane i helseføretaket.
Samarbeidet må byggja på at kutta vert fordelt mellom desse – også sentralsjukehuset, seier Høl.

Stør Lunden
Han minner om at når samhandlingsreforma kjem og kommunane skal overta mange av dei tenestene helseføretaka tek seg av i dag, vil det gje dei einskilde kommunane ei kolossalt ansvar der samarbeid over kommunegrenser er vesentleg.
– Difor stør eg også KS-leiar Olav Lunden sitt synspunkt om distriktsmedisinske senter i Lærdal i tilknyting til sjukehuset, men det er då også viktig å poengtera at folk ikkje må få ei oppfatning om at tilbodet i Sogn vert rasert, seier Høl.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Nær sal av Florø sjukehus


Helse Førde skriv på sine nettsider (Arne Eithun 17.11.2009):

Helse Førde og Flora kommune er samde om ein intensjonsavtale som inneber at sjukehusbygget i kystbyen blir overdrege til kommunen.

Føretaket og kommunen har over tid hatt fleire tingingar for å bli samde om ein avtale. Måndag ettermiddag kunne eit samrøystes formannskap i Flora slutte seg til avtaleutkastet som administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad og ordførar i Flora, Bente Frøyen Steindal, hadde lagt fram.

God løysing
- Det er dette vi har ønskt å få til heile tida, og eg er veldig glad for at vi er nærmare ei løysing enn nokon sinne, seier Bolstad.
Han meiner dette er ei fornuftig løysing for begge partar.
- Det hadde vore trist om eit så stort bygg berre skulle forfalle når vi ikkje har behov for det. Ei overdraging til Flora vil tene både byen og innbyggjarane på ein annan måte, og eg trur kommunen er den rette aktøren til å utvikle bygget vidare.

5 millionar
Flora kommune må betale 5 millionar kroner for bygget, samstundes som Helse Førde får gratis husleige i inntil ti år.
- Eg er veldig glad for at vi er komne så langt, og denne avtalen er god for Flora. Føretaket har gått litt ned i pris, og vi har aksepterte eit noko høgare prisnivå enn tidlegare i prosessen. Vi håpar sjølvsagt at vi kjem heilt i mål med avtalen, seier ordførar Bente Frøyen Steindal.

Det er føretaksmøtet i Helse Vest som endeleg skal godkjenne salet, medan saka skal handsamast i Flora bystyre i desember.

• Les saka på Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Petter Øgar sitt innlegg på Fylkesmannsbloggen: Spesialisthelseteneste i hengemyr


Av Petter Øgar, publisert måndag 16. november 2009

Spesialisthelsetenesta i fylket er i ei hengemyr med omsyn til utvikling og styring. Det er ikkje noko nytt, men av omsyn til befolkninga bør det ikkje få halde fram.

Vi er den friskaste befolkninga i landet. Likevel brukar vi mest sjukehustenester av alle – med tilhøyrande kostnadsnivå og budsjettunderskot. Vi har den beste luftambulansetenesta i verda med to ambulansehelikopter i eige fylke og tre helikopter tilgjengeleg like utanfor fylkesgrensa. Vi har ei statsrådverna fødestove i Lærdal med full gynekologberedskap, sjølv om fødestova berre skal ta i mot forventa normalfødslar og i oktober berre hadde éin fødsel. Vi går i fakkeltog som ingen andre for å halde på akuttberedskapen alle stadar, sjølv om stadig fleire av dei verkeleg akutte og alvorleg sjuke vert transportert direkte til Sentralsjukehuset eller Haukeland. Likevel klarer enkelte å skape eit tilnærma katastrofebilete av akuttberedskapen i fylket dersom noko vert endra.

Samstundes har vi over ei årrekkje hatt det dårlegaste geriatritilbodet i landet til ei pasientgruppe som er større enn nokon andre og berre vil vekse i åra som kjem. Ikkje nok med det; vi vel å leggje ned det geriatriske teamet som endeleg var etablert etter ein særs lang og vanskeleg fødsel. Vi har ein barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Førde der dei må spele musikk på venterommet for at ein ikkje skal høyre kva som vert sagt på behandlarromma. Vi har ein nybygd rusinstitusjon for yngre rusmisbrukarar på Nordfjordeid som ikkje kan opnast fordi det manglar pengar.

I tillegg har vi ein ulukkeleg tradisjon med endelause kampar og omkampar om lokalisering av tilbod og budsjettmessige nedskjeringsprosessar som stel ressursar og kreativ kraft som burde vert brukt på heilt andre måtar.

Kort sagt har vi ein nedbrytande situasjon som også på fleire område er på kollisjonskurs med erklærte helsepolitiske prioriteringar og satsingar. Eit samla styringssystem over år, med Storting og helseminister på toppen til lokale styringsorgan i eige fylke, har ikkje evna å fatte varige vedtak i kontroversielle spørsmål for å rydde opp i dette. Vi treng slike vedtak for å gje befolkninga i fylket ei spesialisthelseteneste som er organisert og rigga for framtida sine behov, pårekneleg ressurstilgang og nasjonale helsepolitiske prioriteringar. Dette fylket har til no ikkje evna å fatte eigne vedtak om lokalisering av sjukehus. Mykje tyder på at vi også no må ha hjelp utanfrå.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå innlegget på Fylkesmannsbloggen

• Bergens Tidende skriv i dag at professor i offentleg rett Jan Fridthjof Bernt meiner bloggen til Fylkesmannen er upassande. Bernt seier til avisa at han er kritisk til denne typen for kommunikasjon frå staten sine representantar ute i fylka, og han ser store prinsipielle problem med dette.
Saka står berre i papirutgåva av Bergens Tidende, men NRK Sogn og Fjordane har lagt ho ut på sine sider og skriv mellom anna:
"Professoren poengterer at fylkesmannen er ein overordna kontroll - og klagefunksjon i mange kontroversielle saker, og at risikoen er stor for at embetet kan sakene inn som klage eller tilsynssaker."
Klikk her for å sjå kva NRK Sogn og Fjordane skriv om saka.

Kan vi stole på luftambulansen?


INNLEGG PÅ FIRDA.NO (ORIGO FJORDAGLIMT) 17. NOVEMBER, AV RUNE LARSEN

I Sogn og Fjordane har vi mye vær, og det er ganske skiftende værforhold mellom de ulike delene av fylket. Dette er en stor utfordring for oss som arbeider i luftambulansen. Dersom vi ser årene under ett så gjennomfører vi ca 85% av de henvendelsene som det er medisinsk behov for. De fleste kanseleringene skyldes dårlig vær. Noen få skyldes flytekniske forhold i tillegg til at der er noen oppdrag som ikke kan gjennomføres pga at vi er underlagt strenge reguleringer for arbeids og hviletid. I disse siste tilfellene blir henvendelsen da vanligvis styrt til en av nabobasene som løser det dersom det vurderes som medisinsk behov.

De vanskeligste oppdragene er akutt-oppdrag hvor behovet helt klart er tilstede, men hvor det ikke er mulig å dra pga vær. Vi prøver da å få til alternative løsninger, enten i form av helikopter fra andre baser, redingshelikopter eller vi prøver å få tak i ambulansefly fra Ålesund eller Gardermoen. Men oftest blir det tii at det startes imøtekjøring med ambulanse. Det er forbausende hvor store deler som kan dekkes i løpet av en time dersom 2 ambulanser kjører uttrykning mot hverandre. Vi har da med oss samme utstyr som er i helikopteret og som også er det samme som finnes i mottak/intensiv. Vi kan da starte den nødvendige stabiliseringen som må til før en evt ØH operasjon. Er det snakk om en større trafikkulykke kan vi også ta med kriseblod.

Vi samarbeider tett med nabobasene, fordi at de ulike vindretningene har ulik effekt . Blåser det fra sørvest kan gjerne Ålesund klare å komme til Nordfjord, mens de har mer problem ved Nordvest vind. Ål og Dombås kan klare å komme til indre Sogn og Indre Nordfjord selv om både Bergen, Førde og Ålesund kan være blokkert av tåke.

Det er helt klart at redningshelikopteret i Florø representerer en kraftig styrking av mulighetene i dårlig vær, og de sier ganske greit at de skal klare å komme seg inn til f.eks Selje eller Vågsøy. I mørke og tåke så kan de gjøre en “radar-innflyging” til kysten.

Vi vet at en del kommuneleger ikke ringer etter helikopter når det er dårlig vær, så den reelle prosenten gjennomførte oppdrag er nok litt lavere. Men dette må være et ganske lite antall, fordi at når vi går inn og ser på alle akutt-oppdrag med ambulanse fra f.eks Vågsøy og Selje så er det svært få hvor vi kan se at det har fått medisinske konsekvenser at luftambulansen ikke har kunnet komme. Noen hjertepasienter burde vært til Haukeland for blokking, men ble istedet fraktet til lokalsykehus for blodproppsoppløsende behandling.

I debattene omkring organisering av akutt-beredskap i fylket kan man få inntrykk av at det stadig er situasjoner hvor folk vil dø dersom det blir gjort endringer.

Disse situasjonene er svært sjeldne når man ser på det som faktisk skjer av pasienttransport.

• Les innlegget på Firdas lokalsone Fjordaglimt ved å klikke her eller på overskriften

tirsdag 17. november 2009

Uttale frå formannskapet i Lærdal kommune 17.11.2009


Lærdal formannskapet har i møte 17.11.2009 kome med følgjande uttale i høve den pågåande prosessen med nye omstillingar ved sjukehusa våre.

FØRESTÅANDE OMSTILLINGAR I HELSE FØRDE

Vi viser til den pågåande prosessen i Helse Førde, der føretaket ser på ytterlegare omstillingstiltak for å imøtekome eigaren, Helse Vest, sine krav om budsjettbalanse. Lærdal kommune meiner at heile fylket må ta inn over seg den økonomiske stoda som Helse Førde har, og gjennom samarbeid og samhandling bidra til å finne konstruktive løysingar for alle delar av fylket. Vi meiner at byrdene ved dei komande omstillingane i størst mogeleg grad bør fordelast likt mellom alle delar av fylket, men likevel slik at fylket samla beheld dei viktige akutt- og spesialistfunksjonane.

Røynslene frå tidlegare viser at slike omstillingsprosessar er særs krevjande og set store krav til både sjølve prosessen og til leiarskapet. Det omfattar både det politiske leiarskapet i fylket, ordførarane og leiarskapet i helseføretaket. Lokalsjukehusrapporten frå 2007 sine tilrådingar innan prosesskrav og leiing bør leggjast til grunn for den komande omstillingsprosessen. Vi vil oppmode leiarskapet i Helse Førde til samarbeid og samhandling, gjennom ein open prosess, der det også må vere plass til dei tilsette og innbyggjarane si røyst.

Med utgangspunkt i lokalsjukehusrapporten frå 2007, vil vi og påpeike at det er avgjerande at lokalsjukehusa framleis skal ha ein god medisinsk akuttberedskap, der nærleik til tenesta er eit sentralt element. Vi vil derfor oppmode Helse Førde om å prioritere denne tenesta ved lokalsjukehusa høgt, når ein no skal vurdere funksjonsfordelinga mellom sjukehusa på nytt.

Vi vil vise til dei store utfordringane og moglegheitene som ligg i den nye samhandlingsreforma. Lærdal kommune vil arbeide for eit breitt samarbeid mellom kommunane i Sogn for å utvikle helsetenestene våre vidare. Lærdal kommune meiner at nye samarbeidstiltak som t.d eit distriktsmedisinske senter bør leggjast i tilknytning til lokalsjukehusa våre og slik utnytte viktige effektar ved sams lokalisering med spesialisthelsetenesta.

Samandrag av prosesskrav frå arbeidsgruppa som utgreidde lokalsjukehusa sine akuttfunksjonar, overlevert mars 2007.

Arbeidsgruppa mener at følgende er av betydning for å etablere gode utviklings- ogommstillingsprosesser:

• Det er behov for bred deltakelse. Det innebærer at både pasientene/brukerne og deres organisasjoner, alle ansatte og alle faggrupper, kommunens politiske ledelse og primærhelsetjenesten må delta.

• Deltakerne må gis reell innflytelse. Det innebærer samtidig at deltakelse forplikter.

• Det må etableres en felles oppfatning av hva som er dagens situasjon og hva som er målet for omstillingene.

• Det er et stort behov for informasjon og formidling, blant annet for at det skal bli mulig å skape felles mål og sammenfallende virkelighetsoppfatning. God informasjon, sammen med åpne prosesser der deltakerne gis reell innflytelse er sentralt for å bygge tillit.

• Nødvendig forarbeid må være gjennomført før en omstilling gjennomføres.

• Omstillingsprosesser krever økte ressurser i en overgangsfase. Nødvendige ressurser må derfor stilles til disposisjon ved større omstillinger.

• Gode omstillingsprosesser krever godt lederskap på alle nivåer.

LES UTTALEN PÅ LÆRDAL KOMMUNE SINE SIDER VED Å KLIKKE HER ELLER PÅ OVERSKRIFTA

lørdag 14. november 2009

Lørdagsrevyen med reportasje om kampen for lokalsykehusene
I NRKs lørdagsrevy 14. november var det en reportasje om kampen for lokalsykehusene, med eksempler fra lokalsykehusene i Sogn og Fjordane. Etter at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjentok formuleringene om at ingen lokalsykehus skal legges ned men at noen av sykehusene skal få andre oppgaver, ble en nybakt mor på Nordfjord sjukehus intervjuet. Videre var det filmet fra folkemøtet i Nordfjord sist tirsdag, det var kommentar fra koordinator for Folkebevegelsen - samt en fyldig reportasje fra Florø sjukehus der tidligere direktør Harald Lindvik på en tydelig måte beskrev hvordan sjukehuset der ble demontert, funksjon for funksjon.

• Klikk her eller på overskriften for å se reportasjen fra NRKs Lørdagsrevy.

torsdag 12. november 2009

Vil ha helseministeren til fylket


NRK SOGN OG FJORDANE Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen er invitert til ope møte om sjukehusutfordringane i Sogn og Fjordane.

Det er fylkesordførar Nils R. Sandal, KS-leiar Olav Lunden og fylkesmann Oddvar Flæte som står bak invitasjonen. Dei vonar å få til eit møte før jul eller tidleg på nyåret.
- Eg vonar og trur at vi etter drøfting med helseministeren, kan sette oss ned og tenke på korleis vi skal prøve å løyse det i Sogn og Fjordane, seier Lunden.

Aksjonistane må teie
Lunden meiner samhandlingsreforma og den tilspissa sjukehusdebatten i fylket, er grunn til at eit møte er viktig. Han ser føre seg eit ope møte der det er naturleg at ordførarane er tilstades, og gjerne med ulike innleiarar. Men aksjonistane må teie.
- Dei kan heilt sikkert få vere til stades, men eg trur ikkje dei kan få vere tilstades i debatten. Eg trur sikkert at det kan vere nyttig å vere med i eit slikt møte for å få vite korleis ein tenkjer å løyse helsetenestene i den enkelte kommune, seier han.

Ope og ærleg møte
Strøm-Erichsen har til Bergens Tidende sagt at lokalsjukehusa ikkje skal leggast ned, men kanskje få endra innhald. Dette er noko også styreleiar i Helse Førde, Clara Øberg, har varsla ovanfor innbyggjarane i fylket. Dette blir tema på møtet. Lunden seier han ynskjer eit ope og ærleg møte der institusjonane i fylket blir tema.
- Både som helseinstitusjonar, men kanskje også sett i samanheng med at dette er store arbeidsplassar i den enkelte kommune, seier han.

• Les saka og kommentarane på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingrid Heggø: Eit godt helsetilbod og gode spesialisthelsetenester


LESARINNLEGG FRÅ STORINGSREPRESENTANT INGRID HEGGØ PÅ FIRDA.NO/ORIGO

Det er etter mitt syn langt frå repesentativt og opplysande det som har vore gjengjeve i avisa Firda av dei fire møta , der stortingsbenken og helsetenester har vore tema.

For det første har det aldri komme fram at det var stortingsbenken som inviterte to av aksjonsgruppsgruppene bla aksjonsgruppa for sentralsjukehuset, då vi ville møte alle tre, og ikkje berre få ei av aksjonsgruppe sitt syn.

For det andre har samtlige involverte uttrykt å ha respekt og forståing for kvarandre sine rollar på samtlige av møta.

For det tredje: Fleirtalet tek ombodsrolla alvorlig, og vil innhente informasjon og forvisse oss om at alle konsekvensane ved dei foreslegne omleggingane vert synleggjort og vurdert, herunder nedbygginga/omlegging av spesialisthelsetenestene og akuttfunksjonane. Dette og sett opp imot bestillinga frå ministeren. (I ettertid har ein registrert at ein av stortingsrepresentantene ikkje vil vera med på det bebuda møte, så møtet vert m/fire av fem.)

På sakskartet til møtet i Førde i går stod det ”den økonomiske situasjonen i Helse vest/Helse Førde”, då var det naturlig å tru at det var representantar frå begge foretaka tilstades. Når det ikkje var slik, ja då vert den formelle gangen å be om møte via Helse Vest. Og som eg sa til Firda i går, vi vil også melde møtet til Helse Førde. Dvs informere Helse Førde (i kva form er det ikkje konkludert med). Det er såleis heilt ukorekt av Firda å skapa eit inntrykk av at fleirtalet på stortingsbenken ikkje vil følgje opp ombodsrolla si, men har ombestemt seg.

For ytterlegare å forsterke eit negativt bilete står det vidare i Firda i dag, at Stortingsbenken framstod ”svært forsiktig og lyttande”. Og at spørsmåla kun var korte og om detaljer. Utan at eit einaste av spørsmåla vert referert. Det var ein sekvens der samtlige av benkemedlemmande (stortingsrepr) stilte fleire spørsmål, og vi vart også stoppa pga tidsskjemaet. Spørsmåla som vart stilt var m.a om konsekvensane for Helse Førde ved val av intern fordelingsmodell, manglande invisteringsmidlar i Helse Førde og konsekvensane av dette, vikarbruk og Helse Vest sitt ansvar vedr å få spesialistar til Helse Førde (eksempel geriatriker), kommunikasjon/informasjon mellom Helse Førde, dei tilsette, innbyggarane. Det vart og vist til tidlegare melding der geografiske og klimatiske forhold vart tungt vektlagt og spurt om desse forholda var vektlagt i sterkt nok grad no. Dette for å nemne nokre av spørsmåla, så får lesarane sjølve dømme om dette kun er uvesentlige detaljer.

Sogn og Fjordane stod samla for å få skeivdelinga til Helse Vest oppretta og fekk omlag 500 mill meir i Helse Vest potten. Står vi samla og framover kan vi igjen få gjennomslag og dermed gode resultat for innbyggarane og helsetilbodet i Sogn og Fjordane.

Avslutningsvis vil eg vil vise til eit svært viktig poeng frå møta med aksjonsgruppene som ikkje har komme fram i det heile ,det at både sp og eg sa klårt ifrå at vi ville utnytte til fulle det handlingsrommet som er i Soria Moria vedr å sjå på finansieringsmodellen på nytt. Det vart her vist til rønslene frå Scotland.

Ingrid Heggø
Stortingsrepresentant AP

• Les innlegget og den følgande debatten på Firda.no/Origo ved å klikke her eller på overskrifta

Om NRK og samarbeidsutspelet frå ordførar Sanden

NRK Sogn og Fjordane har i dag hatt eit par saker på at ordførar Arne Sanden i Lærdal oppmoda til samarbeid om sjukehus i fylket.

• Fyrst tolka dei Arne Sandens oppmoding til samarbeid var eit uttrykk for at han hadde lagt seg på rygg i sjukehusstriden og ga saka tittelen "Pipa har fått ein annan lyd"
(Sanden) har mellom anna kome med kraftig kritikk av dei 12 ordførarkollegaene som nyleg signerte støtteerklæring til Sentralsjukehuset framfor lokalsjukehusa.
Men no har pipa fått ein heilt annan lyd.
– Dei store viktige tinga i dette fylket får vi til når vi samarbeider.

- Dei tinga kjem på plass som eit resultat av at vi samarbeider og samhandlar. Eg trur at det er løysinga for sjukehussektoren. Og difor vil eg mane mine gode kollegaer i Sunnfjord og Nordfjord til eit samarbeid om å finne løysingar. Vi må vere løysingsorientert.

• Så vart det ny sak utpå dagen med overskrifta "Kampen ikkje svekka": Lokalsjukehuskampen held fram, seier Bente Øien Hauge i Aksjon forsvar Lærdal sjukehus. Ho tvilar på at ein kan tolke utspelet til Arne Sanden til å bety at han no legg ned kampen.

Talsperson for sentralsjukehusforkjemparane, Arve Helle, tek imot den utstrekte handa frå Sanden. Men han går ikkje med på at det betyr slutten for mange tiårs sjukehusstrid.
Det viktigaste er at ein uansett standpunkt er i stand til å setje seg ned og sjå kvarandre inn i auga og diskutere. Gjer me det kan det komme litt av kvart ut at det, seier Fjaler-ordføraren.


• Og i ettermiddagssendinga sat NRKs distriktsredaktør Rolf Sanne-Gundersen saman med journalist Helge Johnsen frå Firda og drøfta denne saka med stort alvor. Dei gjorde eit poeng av at det var forskjell på innhaldet i NRK-saka og i intervjuet med ordføraren i Sogn Avis i dag, men var tilsynelatande ikkje merksam på at det kunne ha noko med NRK si spesielle vinkling å gjere … ?

Brevet frå ordføraren i Lærdal til dei 12 ordførarane i Sunnfjord


Arne Sanden
Ordførar i Lærdal
Lærdal 6. nov 2009


Det var med stor undring eg las utspelet dykkar i Firda i går kveld. Fyrst vart eg og litt overraska, for utspelet gir signal om at de samla har funne løysinga på dei store økonomiske vanskane til Helse Førde. Overraska av di styret i foretaket og innbyggjarane i fylket har vore på jakt etter løysinga over lang tid. Så sit det 12 ordførarar med gode kunnskapar og løysinga nærast tett på administrasjonen til foretaket. Eg vonar de formidlar kunnskapane og løysinga vidare til styret i foretaket også.
Eg vert elles fasinert av personar, som så klart og tydeleg, heilt utan atterhald, gir uttrykk for at dei har all verdens kunnskapar om drifta av sjukehusa våre og kva som er den rette medisinen for å rette opp dei økonomiske vanskane i foretaket. Eg er samstundes imponert over at de har så stor fagleg kunnskap innan dette feltet. Eg er ein sterk tilhengar av at politiske utspel, som dette, er tufta på faktabasert kunnskap og ikkje på følelsar og god tru, jamfør debatten om sjukehusaksjonistane sine utspel, gjennom t.d. Tord Dale sitt innlegg.

Eg vil gjerne få ta del i kunnskapen dykkar og har difor laga nokre fåe spørsmål som eg ber kvar og ein av dykk svare på. Som de ser, sender eg dette brevet også til pressa og legg det ut på vår heimeside, slik at folk flest i fylket og skal få del i kunnskapane som de sit inne med.

Spørsmåla mine er:

1. Kor stort er det akkumulerte underskotet til Helse Førde pr. dag dato?
2. Kva er den årlege budsjettmessige utfordringen til foretaket med utgangspunkt i 2009?
3. Kva helsetenester yter Lærdal Sjukehus ?
4. Kva helsetenester leverar Nordfjord Sjukehus ?
5. Kva for ein av desse tenestene meiner du (de) at vi bør leggje ned ?
6. Kva verknad vil denne endringa ha for befolkninga i Sogn eller Nordfjord ?
7. Kva for varige innsparingar vil ei slik endring medføre ?
8. Og vil denne innsparinga kunne møte utfordringa i spm 1 og 2 ?
9. Kvar kan eg og andre finne den kunnskapen og dei analysane som de baserar dykkar utspel på ?
10. Eg vil gjerne ha dokumentasjon på at politikarar i Sogn eller aksjon Forsvar Lærdal Sjukehus nokon sinne har teke til ordet for nedbygging av funksjonar ved sentralsjukehuset til fordel for lokalsjukehusa.
11. Alle 12 ordførarar representerar parti som har klåre formuleringar i partiprogramma sine i høve innhaldet i lokalsjukehusa. Korleis harmonerar utspelet dykkar med partiprogramma ?
12. Skal denne nye ”fordelingspolitikken” i fylket også omfatte t.d. samferdsel og skulestruktur ?

Livet har lært meg til å verte ein tolmodig mann, og slik skal eg ha tolmod til å vente på eit svar frå dykk alle innan rimeleg tid. Eg vonar likevel at svara kan gjevast innan tysdag ettermiddag 10. nov.

Med kollegial og venleg helsing
Arne Sanden

• Les Arne Sanden sitt brev på Lærdal kommune sine heimesider ved å klikke her eller på overskrifta

Firda Tidend: Kan sprengje fylket


LEIAR I FIRDA TIDEND To utspel dei siste dagane, som trygt kan sjåast på som to sider av same sak, gjer at Sogn og Fjordane står i ein viss fare for å bli sprengt i bitar. Det handlar sjølvsagt om sjukehussaka, og det gjeld utspela frå Ap-laga i Førde, Flora og Sogndal som vil at meir av fylkeskommunen sin næringspolitikk må rettast inn mot desse tre småsentra. Noko som sjølvsagt betyr at resten av kommunane, 23 i talet, skal få mindre midlar og dårlegare høve til å utvikle sitt viktige næringsliv.

Sjukehussaka har lenge styrt mot eit klimaks, der det reelle valet til sjuande og sist vil bli som følgjer: Enten å halde oppe tre lokalsjukehus med akuttfunksjonar og rimeleg godt tilbod, der Sentralsjukehuset må byggast ned, eller å halde oppe Sentralsjukehuset og bygge ned sjukehusa i Lærdal og Nordfjordeid til meir typen medisinsk oppbevaringssenter. Det er truleg grenser for kor lenge helseføretaka kan operere med svimlande underskot. Og får ikkje Helse Førde tilført meir midlar, har vi problem med å sjå at ein kjem unna dette valet.

Vi trur også at det er denne erkjenninga tretten ordførarar som naturleg soknar til Sentralsjukehuset er komne til når dei vel å gå ut i det offentlege rommet med ei støtteerklæring til sjukehuset i Førde. Det må naturlegvis vere deira demokratiske rett å forsvare sitt sjukehus, men det ligg også i korta at om dei får det som dei ønskjer, vil det bety nedbygging, og i praksis avvikling av sjukehusa i Nordfjord og Sogn slik vi ser dei i dag. Difor er også motreaksjonane sterke, somme kallar det ei krigserklæring, og vi har på denne måten fått ei klar synleggjering av motpolane i sjukehussaka.

Den offentlege debatten her i fylket er ofte prega av at ein prøver å gjere seg større enn ein er. Men vi er altså eit av landets minste fylke, som utgjer ein bydel i Bergen i folketal. Hadde det ikkje vore for fjordar, fjell og eit stort og svimlande vakkert bygdelandskap, ville det vore kurant med eitt sjukehus. Problemet no er at folk ikkje kjenner seg trygge med det mange plassar i fylket, dette til trass for at ein har ei ambulanseteneste som har vorte godt utbygt. Desse meiner det er heilt avgjerande å ha eitt fungerande sjukehus i kvar region, og at ein heller bør la Haukeland overta sentralsjukehusfunksjonen, som dei alt har deler av, det har ein fagleg standard som er på topp i landet.

Det kan argumenterast fram og tilbake, for og i mot alle desse synspunkta. Men dei som ikkje forstår den krafta som ligg i sjukehussaka her i fylket, er heilt historielause og forstår rett og slett ikkje kva dei arbeider med. Det er slike kjensler og styrke i denne saka at fylket kan sprekke på heile greia. I nord ser dei i så fall mot Møre og Romsdal, og i sør mot Bergen.

På toppen vert dette krydra av eit heilt tåpeleg Ap-utspel om at tre småsenter i fylket skal forfordelast når det gjeld fylkeskommunale næringsmidlar. Dette er provoserande for alle andre kommunar m.a. heile Nordfjord, 23 i talet, som faktisk er ein del av dette fellesskapet og som alle gjer sitt beste for å utvikle seg. Dei som har fylgt med, veit at det har vore ført ein sentraliseringspolitikk i dette fylket gjennom fleire tiår, no er det på tide å tenke nye tankar og ikkje la det gamle Ap-vrakgodset få herje på lenger.

Samla er det kraft i desse sakene til å velte fylket. Kanskje vi snart burde satse på andre reiskap enn blinde bulldosarar?

• Les leiaren i Firda Tidend ved å klikke her eller på overskrifta

onsdag 11. november 2009

Sanden: Har ikkje fått svar


SOGN AVIS Sanden ikkje overraska.

Ordførar Arne Sanden i Lærdal hadde tysdag ikkje høyrt noko frå dei 12 ordførarane han utfordra i sjukehusdebatten før helga. Det hadde han heller ikkje venta.

– Eg var sjølvsagt klar over at det kanskje ville bli slik, og eg vil med tyngde hevda at dei 12 ordførarane legg for dagen ein primitiv tankegang og ber på eit tankegods som ikkje er eigna til å byggja fylket vidare. Dei vil byggja opp ein del av fylket ved å redusera i andre delar av fylket. Men skal me få til noko her, må me stå saman, seier Sanden.

– Korleis reagerer du på at det ikkje er kome svar?
– Det må eg berre ta som eit uttrykk for at dei spørsmåla som eg stilte har gjeve grunnlag for litt ettertanke og at problemstillinga kanskje ikkje var så enkel som desse 12 ville ha det til.

Sanden seier poenget han ynskjer å streka under, er at fylket må samarbeida for å løysa problema.
– Ikkje slåst som hund og katt slik dei 12 samansvorne ordførarane legg opp til.

• Les saka i Sogn Avis på nett ved å klikke her eller på overskrifta

NRK: Sjukehussaka går mot eit klimaks


NRK SOGN OG FJORDANE Bør vi oppretthalde dagens sjukehusstruktur - eller er tida komme for å ta større grep? Ta debatten!

- Folk må innstille seg på at det blir annleis når det gjeld funksjonane på alle sjukehusa våre, sa styreleiar Clara Øberg i Helse Førde til NRK berre nokre timar etter at framlegget til statsbudsjett for 2010 var lagt fram.

Byggje opp - eller ned?
Årsaka til endringsvarselet er ei økonomisk hengemyr som Helse Førde har komme i, og som dei slit med å komme seg ut av.
No rasar debatten rundt funksjonsfordelinga for Sentralsjukehuset i Førde, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus.

- Sjukehussaka har lenge styrt mot eit klimaks, der det reelle valet til sjuande og sist vil bli som følgjer: Anten å halde oppe tre lokalsjukehus med akuttfunksjonar og rimeleg godt tilbod, der sentralsjukehuset må byggjast ned, eller å halde oppe sentralsjukehuset og byggje ned sjukehusa i Lærdal og Nordfjordeid til meir typen medisinsk oppbevaringssenter, skriv Firda Tidend på leiarplass i dag.

Ville ikkje frede tilbod
Under presentasjonen av den nye raudgrøne regjeringa presiserte Liv Signe Navarsete at lokalsjukehusa skal bestå.
Men ho ville ikkje frede fødetilbod og akuttberedskap. Navarsete var samstundes oppteken av at dei største sjukehusa må ta seg av dei spesialiserte tenestene.

Så seint som i går møtte vel 300 personar opp på Nordfjordeid for å slå ring om lokalsjukehuset der.

Riksrevisjonen la dessutan nyleg fram ein rapport som rettar kraftig kritikk mot helseføretaka i landet. Her blir føretaka mellom anna skulda for å lene seg på tilleggsløyvingar, og for ikkje å ta budsjettprosessen på alvor.

• Les saka og følg debatten på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Sjukehusmøte i Nordfjord: Slo ring om sjukehuset


FJORDABLADET Rune Muri leverte ein sterk søknad for bevaring av ortopediavdelinga ved Nordfjord sjukehus og hausta ståande applaus på sjukehusmøtet på Nordfjordeid i går kveld.

(…)
Nordfjordingane mobiliserer mot det dei opplever som trugsmål om ytterlegare rasering av Nordfjord sjukehus. Bakgrunnen er at administrasjonen i Helse Førde er i ferd med å gjennomføre utgreiingar som kan innebere å leggje ned ei av dei tre ortopediske avdelingane i Sogn og Fjordane. Dersom det er Nordfjord som står for fall, er frykta stor for at også fødeavdeling og tilleggsfunksjonar kan gå med i dragsuget. På møtet var det fleire sterke innlegg med historier som dokumenterte trongen for å oppretthalde eit fullverdig lokalsjukehus som minst inneheld dagens funksjonar.

Det er slett ikkje alltid helikopter kan lande, og det er lang veg til Førde frå Yste Stadlandet i ambulanse.

– Vi i Nordfjord finn oss ikkje i å verte behandla som annanrangs borgarar. Vi vil ha vår tryggleik. Vi vil ha sjukehuset vårt. Eg trur nok det vert Volda for meg og mange andre, sa ei engasjert Magna Kvalheim i aksjonsgruppa for Nordfjord sjukehus. Ho bad Helse Førde-styret om å tenkje seg om både tre og fire gonger før dei byggjer ned tilbodet.

• ANBEFALT! Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

• Les også om møtet på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke her

• Les også om møtet i Firda ved å klikke her

Bremanger-politikar: Treng sjukehus i Nordfjord


FJORDENES TIDENDE Espen Gulliksen i Bremanger Arbeidarparti er ikkje like klar som partikollega, Kåre Olav Svarstad, på at lokalsjukehuset for Bremanger ligg i Førde.

Gulliksen er kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet i Bremanger.
Han legg ikkje skjul på at han vart forundra då han i Fjordenes Tidende måndag las partikollega og ordførar Kåre Olav Svarstad snakke om sentralsjukehuset i Førde som folket i Bremanger sitt lokalsjukehus.

Som kjent har Svarstad som ordførar skreve under eit opprop saman med 11 andre ordførarar i Sunnfjord og ytre Sogn som går på å satse på sjukehuset i Førde.
Gulliksen seier at denne saka ikkje har vore diskutert i politiske organ i kommunen eller i Bremanger Arbeidarparti.
- Såleis vart eg litt forundra då eg fekk vite om støtteerklæringa som Svarstad har gjeve til Førde, og det han uttalte i Fjordenes Tidende måndag, seier Gulliksen.

• Les saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 9. november 2009

Edvardsen om Svarstads signatur på ordførarbrevet: Svært beklageleg


FJORDENES TIDENDE Leiar i Nordfjordrådet og ordførar i Eid, Sonja Edvardsen meiner Svarstad sin signatur på opprop for sentralsjukehuset er beklageleg.

Edvardsen viser til at Nordfjordrådet har stått samla bak kravet om eit fullverdig sjukehus på Eid og har gjort ei rekke vedtak på dette.

Edvardsen presiserer at ho ikkje har fått snakka med partikollega Kåre Olav Svarstad etter at det vart kjent at han var ein av ordførarane som hadde underteikna oppropet om å støtte sentralsjukehuset i Førde.
- Eg vil helst ikkje uttale meg før eg har fått snakka med Svarstad, men eg meiner at det er svært beklageleg at han har underteikna dette oppropet. Som medlem av Nordfjordrådet har han vore med på desse vedtaka vi har gjort, og om han har skifta meining eller det ligg andre årsaker bak, veit eg ikkje noko om, seier Sonja Edvardsen.

Ho legg til at Nordfjordrådet vil halde fram kampen for eit fullverdig sjukehus på Eid.
- Om ordføraren i Bremanger vil vere med er noko av det eg vil spørje han om når vi tek oss ein prat, seier leiaren av Nordfjordrådet.

• Les saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke her eller på overskrifta

Kritiske spørsmål frå ordførar Arne Sanden i Lærdal


SOGN AVIS Arne Sanden, ordførar i Lærdal, har skrive brev til dei tolv ordførarane som i eit opprop har tatt til orde for styrking av sentralsjukehuset og nedlegging av tilbod ved lokalsjukehusa. Her er spørsmåla Sanden vil at dei "kunnskapsrike" ordførarane skal svare på:

1.Kor stort er det akkumulerte underskotet til Helse Førde pr. dag dato?

2. Kva er den årlege budsjettmessige utfordringen til foretaket med utgangspunkt i 2009?

3. Kva helsetenester yter Lærdal Sjukehus?

4. Kva helsetenester leverar Nordfjord Sjukehus?

5. Kva for ein av desse tenestene meiner du (de) at vi bør leggje ned?

6. Kva verknad vil denne endringa ha for befolkninga i Sogn eller Nordfjord?

7. Kva for varige innsparingar vil ei slik endring medføre?

8. Og vil denne innsparinga kunne møte utfordringa i spm 1 og 2?

9. Kvar kan eg og andre finne den kunnskapen og dei analysane som de baserar dykkar utspel på?

10. Eg vil gjerne ha dokumentasjon på at politikarar i Sogn eller aksjon Forsvar Lærdal Sjukehus nokon sinne har teke til ordet for nedbygging av funksjonar ved sentralsjukehuset til fordel for lokalsjukehusa.

11. Alle 12 ordførarar representerar parti som har klåre formuleringar i partiprogramma sine i høve innhaldet i lokalsjukehusa. Korleis harmonerar utspelet dykkar med partiprogramma?

12. Skal denne nye «fordelingspolitikken» i fylket også omfatte t.d. samferdsel og skulestruktur?

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Sogn Avis på nett


OPPDATERING:
Balestrand-ordførar vil ikkje svara Sanden. Les om det i Sogn Avis ved å klikke her.

Folkemøte om framtida for Nordfjord sjukehus


FJORDENES TIDENDE I morgon går det store folkemøtet om Nordfjord sjukehus av stabelen i Operahuset på Nordfjordeid.

Det er sjukehusaksjonen for Nordfjord sjukehus som igjen mobiliserer folk i Nordfjord til støtte for innhaldet i eige sjukehus.

Sjukehusaksjonen for Nordfjord sjukehus inviterer alle som er opptekne av eit godt helsetilbod i Nordfjord og i Sogn og Fjordane til folkemøte.

Folkemøtet har berre eitt tema, og det er framtida til sjukehuset på Nordfjordeid.

Leiar i folkeaksjonen Svein Hansen seier at om salen i Operahuset skulle ha for få plassar så vert det ordna med høgtalarar slik at alle som kjem skal få med seg det som skjer.

Stortingspolitikarar, lokalpolitikarar, ordførarar, Helse Førde-leiinga og styret i Helse Førde er invitert.

• Les saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke her eller på overskrifta

lørdag 7. november 2009

Sjukehusmøte på Nordfjordeid tirsdag 10. november kl. 19


Folkemøte i Operahuset på Eid

Tysdag 10. november kl. 19.00.
Sjukehusaksjonen for Nordfjord Sjukehus inviterar alle som er opptekne av eit godt helsetilbod i Sogn og Fjordane til folkemøte.

Tema: Framtida for Nordfjords Sjukehus

Fra Forsvar Lærdal sjukehus drar vi oppover. Er det andre som også skal reise, ta gjerne kontakt for eventuell samordning av transport.

fredag 6. november 2009

Helseministeren freder lokalsykehusene, men åpner for andre oppgaverBERGENS TIDENDE Lokalsykehusene vil få nye oppgaver, og flere sykehus kan bli gjort om til lokalmedisinske sentre.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at nedlegging av lokalsykehus ikke står på helseministerens dagsorden i kommende regjeringsperiode.
-Men flere av lokalsykehusene bør vurdere muligheten til å bygge om deler eller hele virksomheten slik at de kan fungere som lokalmedisinske sentre for sine nærområde.

Omlegging på Voss
Strøm-Erichsen legger vekt på at en slik omlegging kan være aktuell for flere av lokalsykehusene i Hordaland og Sogn og Fjordane.
-Jeg tenker at det i en region som Voss og Indre Hardanger vil det være uhensiktsmessig å bygge ut et stort lokalmedisinsk senter i tillegg til sykehuset som i dag allerede ligger på Voss, sier Strøm-Erichsen.

Helse Bergen som eier sykehuset på Voss, og kommunene i lokalsykehusområdet bør i stedet gå sammen å vurdere hvilke tilbud som kan skilles ut i et lokalt senter, mener ministeren.

Målet er at alle kommuner skal knyttes til et lokalmedisinsk senter. Sentrene blir minisykehus med legevakttjeneste, observasjonsposter og etterbehandlingsposter for pasienter som har vært innlagt på sykehus. Kommunene og staten skal i fellesskap stå ansvarlig for driften.
-Det er også meningen at de lokalmedisinske sentrene skal kunne tilby behandling og oppfølging av kronisk syke. Dialysehandling og cellegiftbehandling er eksempler på oppgaver som det er mulig å la sentrene få ansvaret for, sier Strøm-Erichsen.

Færre akuttsykehus
-Er det nødvendig at alle sykehus også skal ha akuttmottak?
-Samhandlingsreformen forutsetter at alle kommuner skal knyttes til en legevakt. I praksis vil det styrke akuttfunksjonen i mange områder med spredt befolkning. Avstand og reisetid til nærmeste sykehus blir avgjørende for hvilke sykehus som skal være akuttsykehus. Med et bedre utbygd legevaktsystem er det ikke lenger behov for å opprettholde alle dagens akuttsykehus. I stedet vil disse sykehusene få andre oppgaver, sier hun.


LES OGSÅ: FORKJEMPER FRYKTER FREMTIDEN
Samhandlingsreformen kan bli en trussel for lokalsykehusene, mener lokalsykehusforkjemper Bente Øien Hauge.
Hun er en utrettelig forkjemper for å opprettholde lokalsykehuset i Lærdal. Hun sitter også i ledelsen for den landsomfattende Folkebevegelsen for lokalsykehus.

Samtidig er hun redd at samhandlingsreformen blir en reprise av Nav-reformen. Den fungerer bra på skrivebordet, men er ikke like lett å overføre til praksis.

Gir liv til lokalsamfunnene
-Lokalsykehusene er livsviktige for lokalsamfunnene. Fremkommeligheten innerst i vestlandsfjordene er ikke slik at det er mulig alltid å lande med et ambulansehelikopter. Derfor føler ikke folk seg trygge om lokalsykehuset deres blir borte. Lokalmedisinske sentre blir ingen fullgod erstatning, mener hun.
-Vi vet det er vanskelig å rekruttere leger og annet helsepersonell til sykehus i distriktene. Mister lokalsykehusene sykehusstatusen, blir det enda vanskeligere.

-De lokalmedisinske sentrene skal ha legevakt. Vil ikke det føre til at mange distrikter får bedre akuttberedskap enn de har i dag?
-Jo, i enkelte områder. Men de vil likevel ikke kunne bli mer enn et supplement til det nærmeste lokalsykehuset.

-Hva bør et lokalsykehus tilby?
-Fødetilbud og medisinsk akuttberedskap må være et tilbud på absolutt alle sykehus. Ingen forlanger at et lokalsykehus skal kunne tilby alle former for avansert kreftbehandling og hjertebehandling.

Nærhet viktig
-Også vi i Folkebevegelsen forstår at det er nødvendig med en funksjonsfordeling mellom sykehusene. Men det er unødvendig at bestemor som har lårbensbrudd skal måtte ligge på sykehus mange mil fra sine kjære for å få behandling. Det kan fort bli hverdagen dersom forslagene i stortingsmeldingen om samhandlingsreformen blir satt ut i livet, tror Bente Øien Hauge.

• Les BT-saken med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ved å klikke her
• Les BT-saken med koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene Bente Øien Hauge ved å klikke her

Sunnfjordsordførerne vil bygge ned lokalsjukehusa: Protesterer mot nedbygging av sentralsjukehuset


SOGN AVIS Tolv ordførarar har skrive under opprop for vern av sentralsjukehuset.
Einar Målsnes i Balestrand og Kjartan Longva i Høyanger er blant dei tolv ordførarane som står samla bak oppropet "Stopp demonteringa av sentralsjukehuset".

Dei krev at Helse Førde held på spesialisttenester i Førde, om nødvendig på kostnad av lokalsjukehusa, og dei meiner styret i helseføretaket må få ro til å gjennomføra dette arbeidet.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

torsdag 5. november 2009

Eide Kirketeig angrip lokalsjukehusforkjemparane: – Driv egoistisk sjukehuskamp


FIRDA Jorunn Eide Kirketeig (Ap) meiner motstanden i nord ber preg av «leve Nordfjord, skit i fylket».

– Den manglande viljen til å omstille seg ved lokalsjukehusa har allereie ført til at det geriatriske teamet ikkje lenger finst i Sogn og Fjordane. Kor mykje har motkreftene tenkt å ofre for å mjøle si eiga kake? skriv Ap-politikaren frå Førde i eit innlegg i dagens Firda.

(Undertegnede er temmelig skeptisk til å gi lokalsykehusene skylden for mangel på geriatrisk team. Jeg var tilhører på møtet og mener å huske at det stod så lagelig til for hogg fordi det aldri kom i gang - på grunn av rekrutteringsvansker? Må sjekke opp dette i sakspapirene …
La også merke til at Firda i første omgang ikke åpnet for kommentarer i denne saken, i motsetning til sakene de kjørte om lokalsykehusaksjonistene …)


• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Raudt: Når det maktpolitiske "lauget" vil knekke ein folkeaksjon


RAUDT I SOGN OG FJORDANE HAR SENDT DETTE LESARBREVET:

Siste veka har vi sett eit tarveleg politisk spel for å ta frå folkeaksjonen ”Forsvar Lærdal sjukehus”, og kanskje spesielt Bente Øien Hauge, all rasjonalitet og politisk legitimitet. Dette blir kombinert med skuldingar om at dei representerer eit trugsmål mot demokratiet.

Tidlegare statssekretær i Barne- og likestillingsdep., Tord Dale (AP), skuldar aksjonistane (les: Bente Øien Hauge) for å basere forsvaret for lokalsjukehuset på kjensler. Dei er med andre ord irrasjonelle og tek ikkje omsyn til fakta. Dale held så kjeft, men blir, som bestilt, etterfølgd av styremedlem i Helse Førde, Harry Mowatt (også AP), som underbyggjer og nærast fører bevis for aksjonistane sin irrasjonalitet. Det toppar seg etter det ”lukka møtet” mellom aksjonistane og stortingsbenken. Så kjem heile det maktpolitiske ”lauget” på bana, til og med sindige Jorunn Ringstad (SP) og ikkje minst styreleiar Clara Øberg (AP). Endeleg kan dei slå inn den siste ”spikaren”. Sjølvaste professor Årebrot (også AP) blir henta inn for å gje tyngde til at no set ikkje berre aksjonistane demokratiet på spel – dei eig heller ikkje moralsk og etisk gangsyn. Og ikkje minst, korleis skal det gå når stortingsbenken tillet seg å høyre på aksjonistane?

Og Jorunn Kirketeig (AP) ropar over seg og skriv brev til eige fylkesparti, krev disiplin i rekkjene og skulder Ingrid Heggø (AP) for løftebrot. Det kulminerer med at Tor Bremer (AP), ikkje uventa, tek avstand frå Heggø og uttalar at han aldri vil instruere Helse Førde eller be om konsekvensutgreiing av Helse Førde-vedtak. Veljarane bør merke seg at dei har valt ein politikar som ikkje vil drive med politikk – i alle fall ikkje helsepolitikk. Bremer sin bodskap til styret er at dei berre kan ture fram med sine økonomisk motiverte funksjons-/strukturendringar. Elles er det berre Bjørn Lødemel (H) som seier at han vil la såkalla fagfolk styre helsepolitikken vår.

Dei som no står fram er, med få unnatak, medlemmar av AP – eit parti som har sitt opphav i folkeleg motstand mot nettopp undertrykkande maktpolitikk. Når no aksjonistane i Lærdal og i Nordfjord slåst i beste demokratiske ånd for bevaring av sjukehusa, blir dei konsekvent omtala som ufornuftige/irrasjonelle som ikkje tek omsyn til fakta og no også er ein fare for demokratiet. AP blei også i si tid omtala i same ordelag av den tida sine maktpolitikarar. No har AP makt og har diverre blitt del av det maktpolitiske ”lauget”. Det tener dei ikkje til ære.

Aksjonistane i Lærdal, Nordfjord og Førde er nødvendige og viktige i eit levande demokrati. Dei slåst for sentrale verdiar og treng ikkje ”vaksenopplæring” frå maktpolitikarar. Fylket vårt treng fleire som Bente Øien Hauge, Erik Solheim og Geir Oldeide og fleire ”Thingnesingar” frå Vevring. Det står om viktige verdival. Og som det er sagt: den som berre verdset pris, set liten pris på verdiar.

Raudt Sogn og Fjordane
Ingunn Kandal

Raudt Førde
Per Bj. Ørjansen

• Les brevet på Firda Origo ved å klikke her eller på overskrifta

Akuttberedskap under angrep

AVISA FIRDA HAR FUNNE EIN TIDLEGARE STYRELEIAR SOM VIL UTTALA SEG OM AKUTTBEREDSKAP:
Tidlegare styreleiar i Helse Førde, Per Ytrehus, meiner det ikkje trengst akuttberedskap ved lokalsjukehusa i Lærdal og Eid.
- Titals millionar kroner blir brukt feil på grunn av ein forelda sjukehusstruktur, seier Ytrehus til Firda.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 3. november 2009

PWC-rapporten som det vert vist til


Helse Førde viser i grunngjevinga for gjennomgangen av ortopedikapasiteten til ein rapport frå PriceWaterHouseCooper som vart lagt fram tidlegare i år.FAKTA ORTOPEDISK VERKSEMD


Status tenestetilbod innan ortopedi Helse Førde:
Som det framkjem av tabell 2 går den ortopedisk verksemda føre seg på 3
ulike geografiske lokasjonar; Førde, Lærdal og Nordfjord. Helse Førde HF
har gjennom ei tid hatt ein til dels vanskeleg diskusjon om den ortopediske
funksjonsfordelinga. Pr. dags dato har alle tre sjukehusa ein akuttberedskap.
Dette vil seie at det er ortoped, anestesilege, anestesisjukepleiar,
operasjonssjukepleiar, turnuslege, røntgen og labtenester på vakt heile
døgnet.

2008 tal - - - - Årsverk - - Sengetal - - Gj.snitt belegg
Ortopedisk sengepost LSH - - 24,3 - - 18 - - 93%
Ortopedisk sengepost Nordfjord - - 23,9 - - 14 - - 83%
Ortopedisk sengepost Førde - - 44,4 - - 30 - - 80%

* I sengetalet LSH og NSH er det begge stader 8 sengar ortopedi + NSH 6 sengar rehab og LSH 10 senger rehab.

Fellesnemnaren for dei tre sjukehusa er at samtlege har akuttberedskap
innan ortopedi, men elles ser ein av oversikta ovanfor at dei er av relativt ulik
storleik. Sjukehusa har også valgt ulike faglege profilar. Lærdal sjukehus har
i fleire år hatt eit høgt volum av elektive proteseinngrep og har på bakgrunn
av dette tilbodet hatt ein relativt høg andel pasientar utanfor Helse Førde sitt
opptaksområde. Som ein forlenging av denne modellen, er det frå leiinga i
Helse Førde kome framlegg om at NSH skal utvikle eit spissa
behandlingstilbod innan artroskopisk kirurgi.opedisk


VÅRE VURDERINGAR FOR ORTOPEDISK VERKSEMD
1. FSS har 26 sengar ortopedi. Sengetalet vart redusert frå 32 til 26 i
2007. Frå oktober 2008 er all ØH ortopedi samla ved FSS. Det betyr
at pasientar som tidlegare vart operert som ØH ved NSH og LSH i
dag vert operert ved FSS. Tilbodet ved FSS er i dag ein stor del ØH,
som sjølvsagt i antal vekslar frå periode til periode. Breidden i tilbodet
ved FSS er større enn ved NSH og LSH, det betyr også at DRGvekta
har eit stort spenn.

2. NSH har 8 senger ortopedi og 6 senger rehab. Spekteret av
operasjonar ved NSH er inngrep med forholdsvis låge DRG, iallfall
om ein samanliknar med LSH. NSH har mange langvarige
operasjonar i skulder. Skulderleddet er eit komplekse ledd i kroppen
og operasjonar her kan ta opp til fleire timar for ein enkelt pasient.

3. LSH har i all hovudvekt operert kneproteser + litt anna. Innan
ortopedi er det protesekirurgi som gjev dei høge DRGane. Ein
kneprotese i LSH som varer opp til max eit par timar, har ei vekt på
over 4,5 DRG poeng. Det betyr at ein kan ikkje utan vidare kan
samanlikne dei tre sjukehusa etter at ein fekk fram ei større
funksjonsfordeling frå hausten 2008.

Aktivitetstal for 2009 viser at det er eit høgt belegg ved FSS, med eit
gjennomsnittleg belegg som varierar mellom 75% og 112%, med ei overvekt
på belegg nær 100%.


VÅRE VURDERINGAR
Som vi ser av framstillinga ovanfor har ortopedisk avdeling FSS eit belegg
som tilsvarar eit stort antal korridorpasientar på enkelte dagar/tider av dagar.
Belegg over 90 % vil alltid gje korridorpasientar og er ein viktig nasjonal
kvalitetsindikator.

Etter samling av akuttberedskap FSS ortopedi, har avdelinga fått auka
beleggsprosenten betrakteleg. Det er neppe i dag realistisk å seie at det er
overkapasitet på denne sengeposten.

Etter vårt syn kan det imidlertid vere relevant å sjå på det samla tilbodet for
ortopedi i Helse Førde HF. Fordi det er ortopedi ved alle tre sjukehusa er det
klart at det er stor overkapasitet på dette området. Det ortopediske tilbodet
ved LSH er avhengig av at ein stor del pasientar kjem utanfor Helse Førde
området. Hadde ikkje dette sjukehuset hatt det omdømme som gjer at
pasientar ynskjer seg dit, hadde overkapasiteten samla sett vore tydeleg.

Det er ikkje lang ventetid innan ortopedi samla sett. Ein kan tenkje seg at
den ortopediske akuttberedskapen vart samla ein stad (FSS) med
akuttberedskap ortopedi og den breidde som er i dag. FSS er også viktig
som utdanningsinstitusjon. I tillegg kunne det vore ein avdeling som kun
hadde elektiv verksemd og ingen beredskap, jfr. eks Hagavik-modellen i
Hordaland. Mykje tilseier at det kapasitetsmessig hadde vore tilstrekkeleg.
Eit meir krevjande alternativ kunne teoretisk vore å samle all ortopedi på
FSS. Det ville krevd ei sterk auke i den dagkirurgiske andelen, samt utviding
av operasjonsstovekapasiteten ved FSS.

• Les rapporten "Gjennomgang og vurdering av drifta og driftsgrunnlaget i Helse Førde HF" ved å klikke her eller på overskrifta.

Nordfjordeid: Dei tilsette ikkje informert


NRK SOGN OG FJORDANE Tilsette på sjukehuset i Eid reagerer på å høyre om moglege kutt i ortopedien på radio.

- Eg fekk informasjonen frå ein annan tilsett som hadde høyrt om saka på radio, seier plasstillitsvald Evy Janne Berle.
Ho reagerer på dårleg informasjon frå Helse Førde.

Spøkjer for avdelinga
- Det hadde vore kjekt å få informasjon frå styret i Helse Førde og ikkje gjennom radioen og intranettet, seier Berle.
No må tilsette ved lokalsjukehusa leve fleire veker i uvisse om kva som skjer med arbeidsplassen.
Måten dei fekk beskjed om den moglege nedlegginga på var via radio og internett.

• Les meir om dette, og om reaksjonane frå ordførar i Eid kommune og varaordførar i Lærdal kommune på NRK sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Litt om Helse Førdes ortopediplanDrøyt to år etter at Helse Førdes ortopediplan ble satt i verk, signaliserer helseforetaket at de vil bygge ned fra tre til to lokaliteter for ortopedisk virksomhet. Det er selvfølgelig enten Nordfjordeid eller Lærdal sjukehus som da vil miste aktiviteten.

Her er lenker til aktuelle dokumenter og presseoppslag om ortopediplanen som Helse Førde vedtok i april 2007:

• Helse Førde setter i verk ortopediplan fra 1. juni 2007 - les meldingen på Helse Førdes sider

• Om ortopediplan og akuttmedisinske team - omtale på Helse Førdes sider fra april 2007

• Selve ORTOPEDIPLANEN ligger på Helse Førdes sider - klikk her og last ned planen (øverste) som doc-fil
KRITISK BLIKK FRA FORSKERE• Aksjonen for Nordfjord sjukehus fikk forskerne i De Facto til å se kritisk på ortopediplanen og finansierte rapporten "Den enes brød... Om konsekvensene for lokalsykehusene av ortopediplanen for Helse Førde HF" som ble presentert i august 2007. Hent rapporten i pdf-format fra De Factos sider ved å klikke her.

• Helse Førde kom med sterk kritikk av rapporten "Den enes brød …" - kritikken kan du lese her

• Roar Eilertsen fra De Facto svarte på kritikken fra Helse Førde - les svaret hans her

Ortopedi kuttes på Eid eller i Lærdal?


FIRDA Eitt lokalsjukehus kan bli utan ortopedi. Og lokalsjukehusa får kanskje berre éin sengepost.
Dette kan bli resultatet, når Helse Førde om kort tid omfordeler oppgåvene mellom sjukehusa.

Nok med ortopedi to stader?
Helseføretaket vurderer no om det trengst ortopeditenester ved alle sjukehusa i Sogn og Fjordane.
Administrasjonen er beden om å lage eit notat til styret, der den greier ut spørsmålet om ein kan klare seg med ortopedi berre to stader i helseføretaket.

Sterke protestar
Dette blir stadfesta på Helse Førdes eiga nettside måndag morgon.
Tidlegare er akuttortopedien utanom ordinær arbeidstid samla ved Førde sentralsjukehus, til sterke protestar frå Nordfjord.

Akuttberedskapen
No skal det også gjerast kritiske vurderingar av vakt- og beredskapssystema ved sjukehusa, og det blir diskutert om det skal leggjast om til ei organisering frå dagens medisinske og kirurgiske sengepostar til å ha éin meir generell sengepost ved lokalsjukehusa.
– Vi skal ha ei moderne drift, og det tilseier færre inneliggjande pasientar. Vi har som mål at langt fleire brukarar skal få hjelp på dagtid, seier styreleiar Clara Øberg til nettsida.

Avgjerd i desember
Øberg stadfester dermed at dette er felt det vil handle om, når Helse Førde skal bestemme ei ny oppgåvefordeling mellom sjukehusa.

Den nye fordelinga av tenester og tilbod sjukehusa imellom skal etter planen vedtakast på møtet i desember. Så langt har både styreleiar og administrasjon vore svært tilbakehaldne med å snakke om kva konkrete endringar som kan vere aktuelle.

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 2. november 2009

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling: Uttalelse om Samhandlingsreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil i tida framover engasjere seg i arbeidet med samhandlingsreformen. Vi er enige i at det kan være behov for endringer som gjør helsevesenet bedre i stand til å møte framtidas utfordringer. Vi ser også at stortingsmeldingen inneholder noen gode målsettinger. Økningen i kroniske sykdommer som for eksempel diabetes og kombinasjonen rus/psykiatri viser at det trengs både bedre forebygging, behandlingstilbud og oppfølging. Også økningen i antall eldre i årene framover, med flere demenspasienter, krever styrking av helse- og omsorgstilbudet på flere nivåer.

Det har imidlertid vært pekt på mangelen av forskningsmessig belegg for at en kan forhindre sykehusinnleggelser i vesentlig grad. Behovet for spesialisthelsetjenester vil likevel være tilstede. Befolkningen må sikres grunnleggende tjenester som akuttberedskap, fødetilbud og behandling av vanlige sykdommer og skader på sine sykehus.

Folkebevegelsen minner om at virkemidlene og den endelige utformingen av reformen fortsatt er i støpeskjeen og må bli gjenstand for politisk diskusjon. Også brukergrupper og ansatte i helsetjenesten må få reell innflytelse i prosessene framover.

En av Folkebevegelsens største bekymringer i forhold til samhandlingsreformen er at lokalsykehus kan bli vedtatt bygget ned til distriktsmedisinske sentre el.l., og at helsetilbudet til befolkningen dermed blir svekket.

Den foreslåtte finansieringsmodellen vil skape press på kommunene for å kjøpe minst mulig spesialisthelsetjenester og kan dermed redusere helsetilbudet og øke ulikhetene. Reduserte bevilgninger til sykehusene vil føre til ytterligere nedbygging/nedlegging av kirurgisk akuttberedskap, fødetilbud og andre tjenester.

Den kommunale medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, som er ett av forslagene, har vist seg å ikke fungere i Danmark, og myndighetene der vurderer nå å gå vekk fra modellen. Vi synes det er bra at de to nye statsrådene som får ansvaret for samhandlingsreformen vil se på finansieringen med nye øyne.

Det har i sammenheng med presentasjoner av reformen vært hevdet at fastlegene må bli flinkere til å stille diagnose. Men en tidlig diagnose krever jo ofte undersøkelse hos en spesialist! Konsekvensen av å holde pasienten lenger i primærhelsetjenesten kan forsinke diagnostisering og føre til at pasienten får behov for mer omfattende behandling. Når det gjelder alvorlige sykdommer som bl.a. kreft, er tidsfaktoren ofte avgjørende.

Folkebevegelsen vil påpeke at økt finansieringsansvar uten at kommunene får nok penger og tid til å bygge opp nødvendige tilbud, kan føre til at forholdene blir verre. Regjeringen må ta lærdom av NAV-reformen og utrede konsekvensene av den foreslåtte samhandlingsreformen, for eksempel gjennom praktiske pilotforsøk i regioner. Vi mener også at reformens intensjoner ikke er mulig å gjennomføre uten at regjeringen først tar tak i hovedproblemet: Helseforetaksmodellen med et økonomistyringssystem og en bedriftsøkonomisk tankegang der ”sykehus er blitt butikk”. Uten at dette systemet avvikles, vil dagens situasjon fortsette og samhandlingsreformen kan skape nye problemer på toppen av dette.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Oslo, 1. november 2009