onsdag 24. juni 2009

FFO arrangerer politisk paneldebatt 2. september FLYTTET TIL FØRDE

FFO Sogn og Fjordane inviterer til politisk paneldebatt i høve stortingsvalet 2009.

Debatten går føre seg 2. september kl. 18.30 i kommunestyresalen, Nordfjordeid
NB! RETTING! DEBATTEN ER FLYTTA FRÅ NORDFJORD TIL FØRDE

I panelet: Fylkespartia sine fremste kandidatar til stortinget

Debatten vert annonsert i avisene.

torsdag 18. juni 2009

Fødekapitlet i PriceWaterhouseCoopers rapport: Tendensiøst om føden i Lærdal


Ved gjennomgang av PriceWaterhouseCoopers rapport til Helse Førde, er det klart at kapitlet om fødetilbudet i fylket har en klar negativ tendens mot fødestuen i Lærdal. Bruken av tall og sammenstillingen av tall har ett åpenbart formål; å berede grunnen for en nedlegging av føden gjennom en tilsynelatende "nøytral gjennomgang".
Ikke bare tallbruken, men også en del av vurderingene fremstår som direkte sitater fra krefter i Helse Førde som ønsker å legge ned fødestuen i Lærdal. Det er oppsiktsvekkende at et seriøst revisjonsfirma kan og vil la seg bruke slik!

I oppsummeringen på rapportens side 6, skriver PWHC om at tjenestestrukturen er et "følsomt" spørsmål, men at Helse Førde må ha et åpent og "faktabasert" forhold til saken. Tre linjer under peker de på "låge fødselstal" som et av disse fakta. Litt pussig, ettersom Statistisk Sentralbyrå melder om rekordhøy fruktbarhet, med 60 500 barn født i Norge i 2008, det høyeste tallet siden 1975. Fruktbarhetstallet for landet er 1,96. To fylker ligger høyest: Rogaland med 2,15 og Sogn og Fjordane med 2,13. - Fint å holde seg til fakta!

Under gjengir jeg i sin helhet kapitlet som PriceWaterhouseCoopers har skrevet om fødetilbudet, med mine kommentarer i uthevet skrift flettet innimellom.

• Hele rapporten finner du på Helse Førdes sider ved å klikke her eller på overskriften

------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakta fødetilbodet
Fødeavdelingane i Helse Førde er organisert under Kvinneklinikken. Det er
fødehjelptilbod ved alle dei tre sjukehusa i føretaket. Ved LSH er det etablert
ei jordmorstyrt fødestove med gynekologisk kompetanse i vakt ved
keisersnitt og ved eventuelle andre komplikasjonar.

– Her kunne en kanskje spandert på seg å nevne at det i Lærdal var omlagt fra fødeavdeling fra 2004?

Tabell 5 Antal fødslar ved dei ulike sjukehusa

Ved utgangen av november 2008 var det dette året fødd 1059 born i Helse
Førde. 684 på FSS, 272 på NSH og 103 i LSH.

Tabell 6 Konsultasjonar ved fødepoliklinikkane Helse Førde HF


Tabell 7 Oversikt over nøkkeltall fødeavdelingar Helse Førde HFTabell 8 Bemanning brutto mnd verk fødetilbod Helse Førde
Fødetilbodet ved LSH har dei lågase fødselstala i føretaket. Som ei følgje av
låge fødselstal og krav til beredskap vert forholdstalet mellom aktivitet og
bemanning lågt. Om vi ser nærare på kvar dei fødande i LSH sitt
opptaksområde velgjer å føde, avteiknar følgjande bilete seg:
Tabell 9 Fødslar i LSH sitt opptaksområde– Det er viktig å få med at 40% av de fødende i området ikke har et fritt valg, fordi fødestuen har helt unødvendig strenge seleksjonskrav - kombinert med god beredskap. I virkeligheten kunne 80% av de fødende i regionen født i Lærdal, om de høyt kvalifiserte gynekologene hadde fått lov å gjøre keisersnitt, forordne epidural o.l.

– Hvis en i tabellen eksempelvis ser på tallene for Voss og Førde for 2007, ser en galskapen i at Lærdal ikke får praktisere som fødeavdeling. Om Helse Førde endret seleksjonskriteriene og lot de fødende som skulle til Lærdal være sikre på at de kunne få epidural og keisersnitt på stedet om de fikk behov for det, ville fødselstallet i Lærdal blitt mer enn doblet!Oppsummert grafisk ser biletet slik ut:
Figur 15 Fødestad for fødslar i LSH sitt opptaksområdeBåde tabell og figur ovanfor viser at det er betydeleg lekkasje av pasientar ut
frå Helse Førde sitt opptaksområde. Det avteiknar seg eit mønster der
fødande heimehøyrande i indre delar av fylket, sør for Sognefjorden, i større
grad velgjer å føde på Voss sjukehus.


Hvorfor får vi ikke vite hva det koster for helseforetaket med denne lekkasjen til Voss? Og hva vil merkostnaden bli dersom en legger helt ned fødetilbudet i Lærdal, med ennå flere gjestepasienter til Voss og ennå flere transporter til Førde?


Ca. 40 % av kvinnene i Indre Sogn blir selektert til å skulle føde ved
fødeavdeling og ikkje ved fødestova ved LSH. Dvs at dei kvinnene som vert
vurdert å ha risikofaktorar ved fødsel, må påregne å reise lengre i
forbindelse med fødsel enn dei som ikkje har risikofaktorar. I dag vel
ytterligare ca 30 % av dei med låg risiko ved fødsel, å reise til fødeavdeling i
Førde eller Voss. Resultatet er at det berre er kvar 4. kvinne frå Indre Sogn
som vel fødestova ved LSH.

Den siste setningen er en gjenganger fra Helse Førde. Den kritiske leser må sammenholde første og siste setning i avsnittet over og ser fort at de 40% av kvinnene som ikke får velge Lærdal er inkludert i summen med de som selv velger bort Lærdal som fødested. I virkeligheten er det altså 30 % - dvs. en av tre - som velger bort Lærdal! De fleste av dem vet vi gjør det fordi de er redde for å måtte overflyttes under fødsel dersom de får behov for epidural eller keisersnitt. Påstanden om at bare en av fire "velger Lærdal" har Helse Førde tidligere fått plassert i NRK Sogn og Fjordane, og denne gangen har de altså fått et revisjonsfirma til å gjengi den. Det er nesten imponerende, for man skulle jo tro at et revisjonsfirma klarte å sette opp et så enkelt regnestykke på riktig måte.


Fødetilbodet ved LSH har vore utgreia i fleire rundar, sist i notat frå Helse
Førde HF til Helse Vest RHF i april 2008. Notatet konkluderte med at tida er
moden for ei endring av fødetilbodet i Indre Sogn. Dette i all hovudsak basert
på det faktum at 3 av 4 fødande i Indre Sogn nyttar andre fødeavdelingar
enn fødestova ved LSH, dei fleste går til Førde og resten til Voss som har
fullverdig fødeavdeling. Det er mest vanleg at dei fødande som bur nord for
Sognefjorden (Leikanger, Sogndal og Luster) vel Førde sentralsjukehus,
medan fødande sør for Sognefjorden (Årdal, Lærdal og Aurland og dels Vik)
nyttar Voss i større grad. Einaste motargumentet opp i mot dette er sjølvsagt
at dei kvinnene som føder ved LSH tapar sitt nære fødetilbod.

– Den siste setningen høres ikke ut som revisorspråk! "Einaste motargumentet"? "Sjølvsagt"? Også denne setningen må åpenbart stamme fra krefter i Helse Førde som i hvert fall ikke driver med reelle avveininger og vurderinger.
Hvor er faren for tap av liv - både for mor og barn? Så sent som i april ifjor ble en mor og to barns liv reddet av beredskapen ved Lærdal sjukehus da helt uventede og livstruende fødselskomplikasjoner brått oppstod. Ingen makt i verden kunne fått disse kvinnene i tide til annet sykehus. Er livene i Sogn ikke noe argument?
Hvor er vurderingen av seleksjonskriteriene og om det kanskje er på tide å rette opp den feilen som ble gjort da en la om fra fødeavdeling til fødestue med landets høyeste beredskap og strengeste kriterier?Våre vurderingar
Som følgje av eit avgrensa opptaksområde, beredskap og låge fødselstal har
LSH over dobbelt antal månadsverk pr. fødsel samanlikna med FSS.

– Her burde PWHC faktisk hatt med driftsform (seleksjonskriterier) som moment!


For best å kunne samanlikne den reine fødetilbodaktiviteten ved dei tre
sjuehusa må ein trekke ut den gynekologiske aktiviteten ved NSH. Vi veit at
fødepasientar vert registrerte som Ø-hjelpinnleggingar. Ut frå dette ser ein av
figur 7 ovanfor at det ved gyn/føde avdelinga ved NSH kan trekkast frå dei
30% elektive som truleg er fødslar .

Då vi har sikre fødseltal ut november 2008 vil ein få følgjande fordeling av
fødslar pr. brutto månadsverk:
25 fødslar pr. månadsverk ved FSS,
15,7 fødslar pr.månadsverk ved NSH
8,9 fødslar pr.månadsverk ved LSH

LSH har låge fødselstal, men betydeleg høgare poliklinisk aktivitet- ei
sjølvmotseiing medisinskfagleg.

Hvorfor er dette en medisinskfaglig selvmotsigelse? PWHC overser opplagte realiteter. Det burde være åpenbart at selv om en stor andel av de fødende må reise til Førde eller Voss for å føde, vil de ønske å få kontroll eller ultralyd på sitt nærmeste sykehus - nemlig Lærdal! Er dette plutselig et problem? Er det bare når sentralsykehuset skal overta oppgaver for lokalsykehusene at en er en klinikk og et stort fellesskap?


Samanliknar vi aktiviteten mellom
fødeavdelingane og poliklinikkane ved dei ulike institusjonane, ser vi ein
betydeleg høgare aktivitet ved fødepoliklinikken ved LSH, enn det fødseltalet
skulle tilseie. Tek vi for oss 2007 tal finn vi følgjande forholdstall mellom
poliklinisk aktivitet og tal på fødslar ved same avdeling:

Føde NSH: 3,6 polikliniske konsultasjonar pr. fødsel gjennomsnittleg
Føde LSH: 7,4 polikliniske konsultasjonar pr. fødsel gjennomsnittleg
Føde FSS: 3,1 polikliniske konsultasjonar pr. fødsel gjennomsnittleg


Det er ikke rart at en har valgt 2007-tallene i denne tabellen, mens en bruker 2008-tallene i tabellen over. Forholdstallet for Lærdal var nemlig langt høyere i 2007 (da en hadde 84 fødsler og 623 fødepolikliniske konsultasjoner) enn i 2008 (da en hadde 104 fødsler frem til november og 505 polikliniske konsultasjoner). Med bruk av 2008-tall ville forholdstallet ikke vært 7,4 - men 4,8.

Et annet poeng her er at en nærmest skaper et bilde av at fødepoliklinikken i Lærdal "overkontrollerer" sine fødende, mens det selvfølgelig er slik at mange av de polikliniske undersøkelsene er på kvinner som ikke skal føde i Lærdal. Det er altså ikke de samme kvinnene om igjen og om igjen. Høyere tall i Lærdal lager for så vidt kunstig lave tall i Førde.Datagrunnlaget for denne samanstilinga skil ikkje på unike pasientar, slik at
dette vert eit gjennomsnittleg utrykk for den totale polikliniske aktiviteten i
forhold til tal på fødslar. Det som ein legg merke til her er den høge
polikliniske aktiviteten ved LSH. Ved eit normalt svangerskap skjer
hovudsakleg svangerskapskontrollane i 1. linjetenesta. Den gravide kvinna
vert vanlegvis henvist til fødepoliklinikkane ved mistanke om avvik frå dette
forløpet, og ved andre kompliserande tilstandar i svangerskapet. Den uttalt
høgare polikliniske aktiviteten ved LSH vert difor enda vanskelegare å
forklare, spesielt sett i lys av at fødetilbodet ved LSH i utgangspunktet er
tiltenkt normalsvangerskap. Ved forutsette kompliserande svangerskap, vil
ein kunne tenkje seg at forløysinga vert planlagd ved dei to andre
avdelingane i føretaket.

Igjen denne mistenkeliggjøringen, i steden for å ta en telefon til Lærdal og sjekke hva som er forklaringen. Når man ikke vet, så bør man spørre! I steden for blir fødepoliklinikken i Lærdal mistenkeliggjort. Styreleders ord på radioen om at "Vi har jo bestilt denne rapporten med et formål" fremstår som særdeles beskrivende.

Den siste formuleringen kan jo få en til å lure på om det var mer ønskelig at indresogninger ble kontrollert i Nordfjord enn i Lærdal?I lys av dette vil vi tilrå ein gjennomgang av den polikliniske aktiviteten ved
fødepoliklinikken ved LSH. Eit avvik av denne storleiken bør ha ei forklaring.

– Dette er ikke et avvik, men en naturlig følge av driftsformen med høyt kvalifisert personale og strenge seleksjonskriterier som gjør at alt for mange helt unødvendig må reise langt for å føde men likevel kan få kontroll og ultralyd lokalt. Det som vi virkelig burde få en forklaring på, er hvordan et revisjonsfirma kan skrive en så tendensiøs fremstilling av fødetjenestene i Sogn og Fjordane.

Vestlandsrevyens reportasjer om samhandlingsreformen 15. og 16. juniMANGE NYE MINI-SJUKEHUS
Vestlandsrevyen fortalte 15. juni at det som en følge av den varslede samhandlingsreformen kan bli opprettet 10 minisykehus i Hordaland

• Klikk her for å se denne reportasjen på NRK Hordalands sider

SAMHANDLINGSREFORMEN RAMMAR LOKALSJUKEHUS
Vestlandsrevyen hadde 16. juni reportasje fra Lærdal der leder av Folkebevegelsen for lokalsykehusene Bente Øien Hauge hevdet at samhandlingsreformen vil føre til at mange lokalsykehus blir omgjort til minisykehus/helsehus og dermed mister akuttberedskap, fødetilbud og andre sykehustjenester.

• Klikk her for å se denne reportasjen på NRK Hordalands sider

Styremøte i Helse Førde fredag 19. juni i Førde

Styresakene er lagt ut. Møtestart kl 10.30, møterom 4, 2. etasje ved Førde sentralsjukehus

• Klikk her eller på overskrifta for å laste ned saksdokumenta frå Helse Førde sine sider

Tendensiøs rapport frå PriceWaterhousCoopers et angrep på Føden i Lærdal


SOGN AVIS Klar til ny kamp
– Dette er eit tingingsverk for å skada føden, seier Bente Øien Hauge.
Føden ved Lærdal sjukehus er skyteskive att. No i PricewaterhousCoopers-rapporten som styret i Helse Førde skal behandla i morgon fredag.
– Eg har lese rapporten, og særleg når det gjeld den delen som handlar om fødetenestene er rapporten både tendensiøs, og gjennomsyra av formuleringar som me kjenner att frå tidlegare angrep på føden i Lærdal, seier Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus.

– Institusjons-kannibalisme
I det innleigde konsulentselskapet si vurdering av fødetilbodet i Helse Førde, er det fleire påstandar om føden i Lærdal Øien Hauge set store spørjeteikn ved. Mellom anna tal polikliniske gynekologiske konsultasjonar som føden i Lærdal har hatt, målt mot tal fødande.
– Desse oppstillingane er i beste fall tekne ut av samanhengen. Først blir om lag 40 prosent av dei fødande selektert bort frå føden i Lærdal. Og om nokre av desse vel å nytta det polikliniske tilbodet i Lærdal i staden for i Førde, blir føden i Lærdal «straffa» for det i denne rapporten, seier Bente Øien Hauge.
– Slik saksframstilling er det eit dekkande ord for, nemleg institusjonskannibalisme, seier ho.

Tryggleik
– I tillegg tek ikkje rapporten innover seg at dette polikliniske tilbodet er viktig for kvinnehelsa i Sogn. Det å ha dette tilbodet ved lokalsjukehuset er absolutt førebyggjande, seier Øien Hauge.

I PricewaterhouseCooper-rapporten er det einaste nemde argumentet mot ei fjerning av føden i Lærdal at kvinnene vil tapa det nære fødetilbodet sitt. Bente Øien Hauge er overraska over at ikkje andre argument har komme fram.

– Me snakkar mellom anna om tryggleiken i det å ha fødetilbodet i Indre Sogn. I fleire høve, mellom anna to gonger i fjor vår, var føden i Lærdal skilnaden på liv og død. For dei nyfødde i dei to fødslane ville ikkje ha greidd seg dersom dei fødande skulle blitt frakta til Førde eller Voss, seier ho.

• Les saka på Sogn Avis sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Rapport til styret i Helse Førde: Ortopedien kan vera truga


SOGN AVIS No ein gong er frykta for framtida i ferd med å koma til overflata på Lærdal sjukehus.

Ein gjennomgang og vurdering som konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har gjort av drifta og driftsgrunnlaget i Helse Førde blir lagt fram for styret i helseføretaket fredag.
Her blir det peika på at Helse Førde over tid har gått med betydelege underskot og at om ein samanliknar rekneskapsresultatet for 2008 med budsjettkravet om balanse i 2010, står ein overfor ei utfordring på om lag 150 mill kroner.

Er i fare
Det ligg i korta at dersom ikkje Helse Førde får større overføringar frå staten, er dagens sjukehusstruktur med fire sjukehus i fare.
I denne prosessen sprer frykten seg sjølvsagt rundt om på dei ulike lokalsjukehusa. Sogn Avis er kjend med at det mellom anna er aukande spekulasjonar om framtida for ortopedien i Lærdal.
Lærdølene føler seg naturleg nok truga når det blir lagt opp til ei nedbemanning på 40 årsverk i Helse Førde.

Reorganisera og samla
I rapporten frå PricewatwerhouseCoopers blir ortopedi peika ut som eitt område der det – samla sett – er ein høg kapasitet i dette helseføretaket.
«Om ein ynskjer det, vil det kunne tenkjast å reorganisere dette der ein i endå større grad samlar dei ortopediske akuttfunksjonane på ein stad, og at ein i tillegg vidareutviklar eit elektivt ortopedisk tilbod på eit av dei andre sjukehusa. Dette tilbodet kunne eksempelvis samle elektiv ortopedi og ortopedisk rehabilitering i eit samla fagmiljø», heiter det i rapporten.

• Les resten av saka på Sogn Avis sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 2. juni 2009

Ludvigsen vs Mowatt om sjukehusstruktur

NRK SOGN OG FJORDANE - Det går ikkje an å halde på dagens sjukehusstruktur, og viss stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen trur det, er han ikkje realistisk! Det seier styremedlem Harry Mowatt i Helse Førde.

Før helga tok han til ordet for ein ny debatt om fylket skal ha eit sterk sentralsjukehus eller sterke lokalsjukehus.

Ludvigsen vil ha begge deler. - Men det går ikkje, seier Mowatt, og viser til at Helse Førde gjekk med 150 millionar kroner i minus i 2008.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta