søndag 11. september 2011

Sogn Lokalmedisinske senter – informasjon til kommunane

INFORMASJON FRÅ LÆRDAL KOMMUNE SINE NETTSIDER

Sogn Lokalmedisinske senter – informasjon til kommunane

Bakgrunn og utgangspunkt
Som vertskommune for sjukehuset har Lærdal kommune invitert dei andre kommunane i regionen og Helse Førde til å delta i eit prosjekt med mål å greie ut, planlegge og bygge eit LMS til beste for befolkninga i Sogn.

Den grunnleggande tanken bak dette er å få i gang prosessar og samarbeidstiltak på tvers av kommunane med utgangspunkt i den kommande samhandlingsreforma. I dette ligg utvikling av tilbod før, i staden for og etter opphald på sjukehus.

Det er ikkje eit Sogn regionrådsprosjekt, men eit frittståande prosjekt mellom kommunane etter invitasjon frå Lærdal kommune. Alle deltakande kommunar skal handsamast likt og kunne gjere sine val på sitt grunnlag. Vidare må dette skje i samråd og samarbeid med Helse Førde som representerer spesialisthelsetenesta i vårt fylke, og er eigar av Lærdal sjukehus. Desse forholda må speglast i organisering og styringsstrukturar for prosjektet.

Arbeidet er delt i tre fasar – forstudie, forprosjekt og hovudprosjekt som bygger på kvarandre. Mellom kvar fase er det avgjerdspunkt der kommunane kan velje å gå vidare eller ikkje, vere med på heile eller deler av endeleg løysing.

Kommunane Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal og Aurland har, gjennom vedtak i kommunestyra, slutta seg til å delta i fase 1 – forstudien. Her skal me greie ut kva LMS kan vere og avklare kven som vil delta på kva. Balestrand kommune ønsker å vere observatør.

Vertskommunen har så langt fått 3 mill kroner i prosjektmidlar frå staten for å gjennomføre prosjektet. Helse Førde har fått 2,5 mill kroner til same føremål. Det er eit vilkår at midlane skal gå til planlegging og utvikling av nye tiltak knytt til samhandelingsreforma, ikkje til drift eller store investeringar. Statlege styremakter rår til at prosjektet vert knytt opp mot kommunale planar og at det vert inngått avtalar med spesialisthelsetenesta.

Brukarane skal ha ein plass i arbeidet med utforming av tilboda.


Status pr 1. september
 Planleggingsarbeidet er i godt gjenge. Det vert arbeidd med prosjektplan med aktivitetar og milepålar. Me ser føre oss ein overordna prosjektplan og eigne prosjektplanar i og på tvers av kommunane tilpassa den overordna planen.

 Det er etablert ei intern førebels arbeidsgruppe mellom Lærdal kommune og Helse Førde. Det er etablert ein positiv og god dialog.

 Det er søkt etter prosjektleiar og me har fått tre kvalifiserte søkarar. Tilsettinga vil bli gjennomført i løpet av 1-2 veker. Til forstudien vert det kjøpt inn prosesstøtte.

 Etter vedtak i kommunestyra er det rådmennene som har fått i oppdrag å ta prosessane vidare. Rådmennene saman med representant frå Helse Førde vert styringsgruppe.

 Spørsmål om brukardeltaking og deltaking frå fagforeiningar er til vurdering.

 Det vil bli halde eit oppstartsmøte i Lærdal 12 september med eit program i to bolkar. Fyrste bolken med eksterne innleiarar med forankring og kompetanseheving som siktemål, andre bolken som interne drøftingar i styringsgruppa. Det er rådmenn og fagfolk i kommunane som er primærmålgruppe for samlinga.

 Fyrste bolken ønsker me skal vere open for pressa, andre bolken er til interne drøftingar og avklaringar i styringsgruppa.
Lærdal den 1. september 2011

Alf Olsen jr Rådmann

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå saka på Lærdal kommune sine nettsider

Rådmannen inviterer til oppstartseminar for Sogn Lokalmedisinske senter


LÆRDAL KOMMUNE SINE NETTSIDER

Program Sogn Lokalmedisinske senter – oppstartseminar 12. september


9.30 – 10.00 Kaffi/mineralvatn
10.00 – 10.05 Velkommen Kort presentasjonsrunde – namn, stilling og kommune, Rådmann Alf Olsen jr, Lærdal kommune
10.05 – 10.10 Mål for og forventningar til dagen, Fylkesmann Anne Karin Hamre
10.10 – 10.25 Utgangspunkt og forventningar frå vertskommunen, Rådmann Alf Olsen jr, Lærdal kommune
10.25 – 11.00 Bakgrunn, status og framdrift, Helse og omsorgsleiar Margun Thue, Lærdal kommune
11.00 – 11.15 Pause med Kaffi/Te/Frukt
11.15 – 12.00 Erfaringar knytt til prosessar kring og innhaldet i Nordgudbrandsdal LMS, Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleiar Nordgudbrandsdal lokalmedisinske senter
12.00 – 12.45 Nasjonale forventningar til lokale løysingar og prosessar Grunntanken bak LMS – kvifor og korleis? Tor Åm, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet
12.45 – 13.15 Status og mulegheiter på Lærdal sjukehus, Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde
13.15 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.30 Ordskifte

Møte i styringsgruppa tek til etter avslutta ordskifte.

Vel møtt!
Alf Olsen jr.

• Les saka på Lærdal kommune sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Ordføraren inviterer til møte om fødestova 15. september


PORTEN.NO Ordføraren i Lærdal inviterer til møte om fødestove


I møteinnkallinga står det:

Til administrasjonen i Helse Førde.

Eg viser til tidlegare møter og korrespondanse mellom Lærdal Kommune og Helse Førde kring arbeidet med oppretting av ei fødestove ved Lærdal Sjukehus. Etter dei opplysningane som er gitt til politisk leiing (formannskapet) i Lærdal, bør det no liggje til rette for at fødestova kan verte operativ snarast.

Kommunestyret i Lærdal er samla til møte torsdag 15. september og eg vil invitere Helse Førde til å gje kommunestyret i Lærdal ei orientering om framdrifta i saka. Etter vår tidsplan for møter denne dagen vil det høve best å starte orienteringa kl. 13.30 og me set av 30 min.

Om dette ikkje høver, kan tidspunktet for orienteringa tilpassast.

Eg inviterar også ordførar Arild Ingar Lægreid og representantar frå administrasjonen i Årdal Kommune til å ta del i orienteringa.


Med venleg helsing Arne Sanden

Ordførar i Lærdal

Tlf 90074921
E-post privat : arne.sanden@privat.alb.no
E-post jobb: arne.sanden@laerdal.kommune.no

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 9. september 2011

Sogn og Fjordane: Gir nedleggingsprosess totalslakt


NRK SOGN OG FJORDANE – Prosessane har vore fagleg uforsvarlege og konsulentrapportane særs tvilsame, seier Endre Fjellestad om Helse Førde sin prosess rundt nedleggingane av lokalsjukehusa.

Endre Fjellestad har forska på strategiprosessen som har ført til kutt ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.

Konklusjonen på masteroppgåva i strategi og leiing, som fekk toppkarakter ved Handelshøgskulen BI, er nådelaus.
– Dei analysane som er gjort, er heilt klart for dårlege til å kallast forsvarlege, seier 47-åringen frå Gloppen.

– Meiningslaust
Med 20 års erfaring frå toppjobbar i næringslivet i fylket, har Fjellestad ballast som fagmann. I masteroppgåva såg han nærare på bakgrunnen for dei mange tal og omstridde prosessar i den største saka i fylket på mange år.

Fjellestad meiner elementære sider av strategifaget er blitt heilt sett til sides av Helse Førde.


LES OGSÅ: Nekta helsesjefar å delta på møte

– Det blir meiningslaust å snakke om aktivitetar før dei aktivitetane skal føre til eit mål. Det blir meiningslaust å snakke om mål, før ein har ein strategi eller plan. Og det blir meiningslaust å ha ein plan, utan å ha ei hensikt. Føresetnaden om å snakke om organisering, er ikkje her, meiner han.

Hyra inn PWC
Då prosessen starta, hyra Helse Førde eitt av verdas største konsulentselskap, PriceWaterHouse Coopers, til å gjere analysejobben. Denne rapporten har fått ei veldig definisjonsmakt i debatten kring lokalsjukehusa.

LES OGSÅ: – Sjukehusa bør dele på oppgåvene
LES OGSÅ: Så mykje kostar ambulansane våre

Her kom det bastante konklusjonar om overkapasitet, økonomiske innsparingskrav i hundremillionarsklassen og ei klar tilråding om å sjå på sjukehusstrukturen i Sogn og Fjordane.

Fjellestad meiner folk ikkje har sett kor strategifagleg svak rapporten eigentleg er.

– Det er eit verdskjend selskap som er brukt her, som er det beste du kan tak i. Difor er det så vanskeleg å avsløre, seier Fjellestad.

«Stort er bra»
Rapporten har til dømes ikkje forankra i ein modell kva som eigentleg er verdiskapinga i Helse Førde. Konklusjonane i rapporten er i staden enkle, det som er stort er effektivt og bra.

Det er ikkje sett på korleis aktivitetane ved lokalsjukehusa heng saman med overordna planar, eller korleis aktivitetane på sjukehusa heng saman med kvarandre. Heller ikkje om pasienttilboda faktisk fungerer.

– Det burde vore ein tilfredsstillande analyse av aktivitetar og tilfredsstillande analyse av ressursar, meiner Fjellestad.

Manipulasjon?
I debatten kring lokalsjukehusa har mange skulda styret i Helse Førde for å manipulere prosessen.

Fjellestad meiner svaret på dette er nei, men meiner problemet ligg i at styret ikkje har kompetanse til å halde oversikt over ein slik prosess.

Han vil derimot ikkje svare på om det har vore manipulasjon inn mot styret.
– Styret bør ha kompetanse til å sjå om kvaliteten på det dei har fått på bordet er ok, seier han.

Grunngav ikkje
Eit døme er at PWC konkluderer med ein overkapasitet innan ortopedi, basert på at tre ulike sjukehus har tilbodet, men utan å grunngje kvifor. På same tidspunkt som rapporten kom, fann Fjellestad ut at det likevel var 500 dagar ventetid ved sjukehuset i Lærdal.

Det er direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, som vurderer og legg fram saker for styret.

Fjellestad vil likevel vere forsiktig med å henge bjølla på katten.
– Eg held meg berre til det som er offentleg kjent, og dei kjeldene som er på nettet. Kva som har skjedd i kulissane og i administrasjonen vil eg ikkje meine noko om, seier han.

Ikkje heile grunnlaget
Nestleiar i Helse Førde-styret, Jorunn Ringstad, meiner dei har skjønt rapportane som ligg på bordet. Og at nedlegginga av ortopedi og fødetilbod er godt nok forankra.

Ho ser ingen grunn til å stille spørsmålsteikn ved rapporten.
– Ingen, verken Helse Vest eller departementet har stilt spørsmål ved dei utrekningar som er gjort. Det PWC har gjort er ein del av det som ligg til grunn for strategiarbeidet, men det er på langt nær det heile og fulle grunnlaget.

PriceWaterHouse Coopers vil ikkje svare på kritikken frå Fjellestad. Partner Bjørn Hesthamar seier han står fullt inne for rapporten, men at selskapet sin politikk er å aldri kommentere ovanfor ein tredjepart.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Samhandlingsreformen, kommuner og lokalsykehus

LESERBREV I AVISA FREMOVER 6. SEPTEMBER 2011

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1/1 2012. Samtidig skal kommunene overta ansvaret for utskrivningsklare (ikke ferdigbehandlede) pasienter fra dag en, mot dag 10 i dag. Døgngebyret for kommunene øker. Kommunene skal gradvis fram til 2016 overta ansvaret for døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp.

Hva betyr dette egentlig for lokalsykehusene? Betyr disse endringene at det blir oppbygging av sykehuslignende institusjoner som distriktsmedisinske senter samt forsterkede sykehjem på bekostning av lokalsykehusene?

At økningen i diabetes, kols og rus/psykiatri både krever bedre forebygging, behandlingstilbud og oppfølging er jo ingen uenig i. Også økningen i antall eldre, med flere demenspasienter, krever at helse- og omsorgstilbudet styrkes radikalt på flere områder. Men er samhandlingsreformen det rette redskapet sånn som den er tenkt gjennomført, der hele Norge blir et prøveprosjekt samtidig?

Krav vi må stille er:
- Ingen nedbygging av lokalsykehusene
- Kommunale tilbud må komme i tillegg til, ikke i stedet for lokalsykehus
- Øremerkede tilskudd og nok tid som setter kommunene i stand til å bygge opp egne tilbud
- Pilotprosjekter i utvalgte kommuner for å høste erfaring
- Statlig finansiering som sikrer nødvendig rekruttering og kompetanse i kommunene

En ting er å bygge veien mens du går. Det er verre å bygge båten mens du ror!

Stein Johansen, Eva Opshaug, Anita Fjellfoss, Greta Altermark, Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 25. aug. 2011

Nordfjord: Et stort demokratisk problem


FJORDENES TIDENDE Den nasjonale folkebevegelsen for lokalsykehusene frykter at Nordfjord sjukehus blir en nasjonal modell for nedbygging av lokalsykehusene. Nå skal folkebevegelsen bidra til at Jens Stoltenberg svarer for seg – i Nordfjord.

– Det vi frykter er at utviklingsprosjektet ikke bare rammer Nordfjord, men at vi her snakker om «Nordfjord-modellen» for nedbygging av alle lokalsykehusene i landet, sier koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge.

– Demokratisk underskudd
Koordinatoren mener det eksisterer en underliggende plan om å fjerne lokalsykehusene og gjorde det helt klart at man må kjempe for å vise at denne planen ikke tjener folket.
– Det foreligger en langsiktig plan om å redusere antallet sykehus i dette landet og det vil de ikke si høyt. Det er så mye unøyaktigheter, demokratisk underskudd, mangel på brukerpåvirkning og mangel på konsekvensanalyser i de prosessene som foregår at det er tydelig at de styrer mot et annet mål enn det de sier høyt. Det betyr at veldig mange av oss som er engasjert i lokalsykehusene mister grunnlaget for tillit til dem som styrer oss, sier Øien Hauge.

Onsdag møtte hun og regionkontakt i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Nils Johan Ystanes, Helsefaggruppen i Nordfjord og
Sjukehusaksjonen Nordfjord på Nordfjordeid.

I kjølvannet av mandagens TV2- sendte debatt hvor statsminister Jens Stoltenberg i møte med blant andre Venstres ordførerkandidat i Eid, Alfred Bjørlo, diskuterte endringene i tilbudet ved Nordfjord sjukehus, har de lokale sykehusforkjemperne som mener statsministeren farer med usannheter, fått ytterligere vann på møllene.

Mener Jens mangler tillit
Da sykehusforkjemperne møttes onsdag var det en opprørsk stemning i lokalene rettet mot både Helse Førde og den sittende regjeringen.
– En hel region mister sitt lokalsykehus og vi har en statsminister som sitter på TV og sier ting som er galt. Vi påpeker faktafeil, men han fortsetter å si det samme. Han mangler tillit og det er et stort demokratisk problem, hevder Øien Hauge som får støtte fra sin kollega.
– Jeg er en Ap-mann, men da jeg så Jens i denne debatten var jeg en Venstre-mann, sier Nils Johan Ystanes.
– Jeg blir flau når jeg ser han uttale seg så arrogant om sykehuset. Også helseministeren har gått rundt i landet og vært en arrogant helseminister. De er ikke lydhøre i det hele tatt når det gjelder lokalsykehusene, og politikerne glemmer at de er til for folket og ikke for sykehusene eller fagmiljøene de trekker fram, fortsetter han.

Optimistiske forkjempere
Sammen ønsker de to kollegaene i folkebevegelsen nå hjelpe de lokale sykehusforkjemperne med å få statsminister Jens Stoltenberg til Nordfjord.
– Vi går sammen med Helsefaggruppen i Nordfjord og Sjukehusaksjonen Nordfjord om å lage et dokument hvor vi oppfordrer Jens (Stoltenberg) til å komme hit og stå ansikt til ansikt med helsefaggruppen. Vi har ingen formell påvirkningskraft, men er en medspiller og jeg velger å se optimistisk på at vi skal få det til, sier Øien Hauge.

De to utsendte medarbeiderne for den nasjonale folkebevegelsen roste spesielt arbeidet som Helsefaggruppen i Nordfjord har lagt ned det siste halvåret og understreket at deres bidrag vil være helt nødvendig i en prosess med å overbevise regjeringen.
– Dersom vi lykkes i å få statsministeren til Nordfjord må vi ha fakta å slå i bordet med. Fakta og tall som ikke kan bestrides. De er nemlig ikke interessert i våre meninger, sier hun.

Leder i Helsefaggruppen, Bengt Georén har planen klar for hva han skal konfrontere statsministeren med dersom han tar turen til Nordfjord.
– Jeg ville først spurt han om akutten og retten til øyeblikkelig hjelp. Jeg ville spurt hvilken avstand som gjelder og dermed vist behovet for strategisk plasserte lokalsykehus rundt om i landet. Deretter skulle jeg fortalt om den spesialkompetansen vi har på kikkhullskirurgi. Spesialkompetansen vi har her er ikke på psykiatri, slik som Jens Stoltenberg snakker om, men det er kikkhullskirurgi. Dette har han ikke fått med seg, og dermed må han være feilinformert, mener Georén.

• Les denne og andre saker i papirutgaven av Fjordenes Tidende fredag 9. september. Avisen kan kjøpes som pdf-fil her.

tirsdag 6. september 2011

Pressemelding: Folkerørsla til Nordfjord onsdag 7. september

PRESSEMELDING Folkerørsla for lokalsjukehusa fryktar Nordfjord sjukehus blir modell for nedbygging i heile landet

Folkerørsla for lokalsjukehusa (Folkebevegelsen for lokalsykehusene) reiser i morgon, onsdag 7. september, til Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

Det er koordinator Bente Øien Hauge (Lærdal) og regionkontakt Nils Johan Ystanes (Odda) som vil møte representantar for Sjukehusaksjonen i Nordfjord og Helsefaggruppa i Nordfjord for å få ei orientering om den lokale situasjonen og utviklinga etter regjeringsvedtaket 1. april 2011 som direkte berørte sjukehusa i Nordfjord, Lærdal, Odda og Lofoten.

Politikarane i Nordfjord reagerte umiddelbart kraftig på regjeringsvedtaket om nedlegging av ortopedisk verksemd og nedbygging av fødetilbodet i regionen. Dei stilte kritiske spørsmål ved grunnlaget for denne avgjerda. Det vart òg påvist feil i argumentasjonen som kom frå den politiske leiinga i departementet.

For Folkerørsla for lokalsjukehusa ser det ut som regjeringa gjennom signala i føretaksmøte med Helse Vest (28.4.) vil etablere ein nasjonal pilotmodell for demontering av lokalsjukehus over heile landet. Difor handlar det såkalla "Utviklingsprosjekt for Nordfjord sjukehus" ikkje berre om Nordfjord, men om Odda, Lærdal og etter kvart ei rekkje andre sjukehus i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg har ved fleire høve, seinast i valdebatten på TV2 måndag kveld, signalisert at regjeringa ser på innvendingar og motstand frå befolkning, lokalpolitikarar og lokale fagfolk som midlertidig støy - noko som vil gå over. Folkerørsla registrerer òg at tiltak som i realiteten er kutt, stadig blir framstilt som kvalitetsforbetring.

Helsefaggruppa i Nordfjord etterlyste nyleg i ein kronikk i Dagbladet kva statsministeren eigentleg vil med lokalsjukehusa og spurde om dei skulle ende som "lokalmedisinske sentre - uten evne til å behandle og stabilisere hverdagslige akutte tilstander?"

Måndag (5.9.) kom pressemeldinga fra Sjukehusaksjonen i Nordfjord om at dei no går til rettssak, og det med støtte frå politisk hald. Sjukehusaksjonen hevdar at nedlegging av kirurgisk verksemd ved Nordfjord sjukehus har avgjerande betydning for innhaldet i regionen sitt framtidige helsetilbod.

Folkerørsla for lokalsjukehusa ser fram til eit nyttig orienterings- og drøftingsmøte med Helsefaggruppa og Sjukehusaksjonen i Nordfjordeid næringshage på Eid onsdag 7. september kl. 13–15. Møtet er ope for presse og andre interesserte.


Lærdal, 6. september 2011


Bente Øien Hauge
- koordinator -
Folkerørsla for lokalsjukehusa (Folkebevegelsen for lokalsykehusene)
Mobil 90 75 96 24

mandag 5. september 2011

TV2 tar valgdebatten om lokalsykehusene i "Møt folket"


TV2.NO Hva mener du om lokalsykehusene? Følg debatten og delta i diskusjonen.

I kveld skal det være sykehusdebatt i «Møt folket» på TV 2. Programleder Oddvar Stenstrøm tar imot ordførerkandidat i Eid kommune, Alfred Bjørlo (V), lederen i Frp, Siv Jensen, Høyres leder, Erna Solberg, nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell og statsminister Jens Stoltenberg.

Debatten på TV 2 starter 20.00, men du har muligheten til å fortelle oss din mening her på tv2.no i livechatten som starter 19.00.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til saken på TV2s sider

fredag 2. september 2011

Saker frå Pressens Faglige Utvalg (PFU)


Pressens Faglige Utvalg har hatt møte og handsama nokre saker frå vår helseregion.

• PFU-sak 075/11 Klage frå Knut Leirgulen, Sjukehusaksjonen i Nordfjord mot NRK: Klagar fekk medhald. Klikk HER for å lese saka og avgjerda.
Følgjande vart sendt på Dagsrevyen fredag 2. september:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK opptrådte kritikkverdig i forbindelse med et nyhetsinnslag i Dagsrevyen i mars i år om at styremedlemmer i helseforetakene er utsatt for trusler og sjikane. Utvalget mener NRK formidlet et delvis feilaktig inntrykk av at et medlem av Sjukehusaksjonen i Nordfjord mente det var greit at styrmedlemmene ble utsatt for trusler og sjikane

• PFU-SAK 087/11 Klage frå Helse Førde ved informasjonssjef Arne Eithun mot NRK: Klagar fekk ikkje medhald. Klikk HER for å lese saka og avgjerda.

• PFU-sak 044/11 Klage frå Helse Førde ved informasjonssjef Arne Eithun mot Fjordabladet: Klagar fekk ikkje medhald. Klikk HER for å lese saka og avgjerda.

Nordfjord vil ut av Helse Førde


BERGENS TIDENDE/BT.NO Annankvar nordfjording meiner heile eller delar av Nordfjord bør byte ut Helse Førde med Helse Møre og Romsdal.

Resultatet kjem fram i ei meiningsmåling Norfakta Markedsanalyse har gjort for Sjukehusaksjonen og Helsefaggruppa i Nordfjord. Begge organisasjonane kjempar for å oppretthalde eit best mogleg tilbod ved Nordfjord Sjukehus.

Ifølgje målinga er 48 prosent av dei spurde positive til å skifte helseføretak. Berre kvar fjerde spurde vil bli verande i helseføretaket i Sogn og Fjordane.

Delte meiningar
Naturleg nok er det flest veljarar på nordsida av fjorden som vil til Møre. I Eid, heimkommunen til Nordfjord Sjukehus, vil heile 66 prosent melde overgang. I nabokommunen Gloppen på sørsida av fjorden er det derimot berre 14 prosent som vil melde flytting.

Ikkje betre
I målinga svarar 77 prosent nei på at eit spørsmål om dei trur Helse Førde legg til rette for eit helsetilbod i Nordfjord som er like godt eller betre enn i dag.

I alt 700 personar i kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Stryn og Gloppen har svart på spørsmåla i marknadsundersøkinga.

• Les saka på bt.no ved å klikke her eller på overskrifta