fredag 8. april 2011

Presisering om fødselstall


På Helse Førdes sider ble det i går lagt ut en sak om nedgang i fødselstall i fylket som ga inntrykk av at det bare har vært 6 fødsler ved fødestuen i Lærdal i årets tre første måneder. I Lærdal har det, etter hva fødestua selv opplyser, vært 15 fødsler i årets tre første måneder og 18 hittil i år. Tallene Helse Førde oppgir i saken på nett, er nå rettet opp til at det gjelder mars, selv om det fredag formiddag fortsatt står "måneder" i teksten.

Langt flere enn de som faktisk føder i Lærdal ønsker å føde der. Unge familier stiller spørsmålstegn ved tryggheten i å kjøre på "klink is i to timar til Voss, med sju trailarar på kryss og tvers i vegen", som en far uttrykte det. De fleste har en godt begrunnet tillit til personalet i Lærdal og ville følt seg tryggere om de fikk føde der enn å kjøre lange veier til Voss eller Førde.

Selv om det påstås at bemanningssituasjonen er så vanskelig i Lærdal, er det ikke sant. Det er fire norske jordmødre ved avdelingen. I tillegg er det fem svenske jordmødre fra Universitetssykehuset i Malmø som jobber i 40 og 50%-stillinger. De svenske jordmødrene er ingen kriseløsning: to av dem har jobbet i Lærdal siden omlegging til fødestue i 2004 mens de andre tre har vært her i over 20 år. Det er en stabilitet som overgår mange større fødeinstitusjoner.

I Lærdal er det også et godt etablert nettverk av svenske gynekologer som driver poliklinikk på dagtid og har beredskapsvakt for føden. De fleste har vært tilknyttet sykehuset siden 1992 og er spesialister som ellers er ansatt på store universitetssykehus som Lund og går fødevakt der.

I sykehuset sitt opptaksområde er det ca 300 fødsler. Fødestuen representerer en viktig trygghet for alle disse kvinnene, også de som er egentlig skulle til et større sykehus men der fødselen kommer for brått på til at de rekker frem. At kvinner som skal ha tvillinger eller som har annen komplikasjonsrisiko ikke kunne komme seg av gårde til Voss eller Førde er det flere kjente eksempler på.

Den "forsterkede" fødestuen representerer en skanse for akuttberedskapen ved Lærdal sjukehus. Når regjeringen nå har vedtatt at Lærdal bare skal ha en vanlig fødestue, vil Helse Førde trolig også avvikle den ortopediske operasjonsberedskapen utenfor vanlig kontortid - og dermed redusere sykehusets evne til å hjelpe pasienter som ikke tåler den lange transporten til Førde eller Voss.

Da Lærdal hadde fødeavdeling var fødselstallet gjennomsnittlig ca 250 fødsler i året, og avdelingen hadde svært fornøyde brukere etter den store oppgraderingen på begynnelsen av 90-tallet. I de tilfellene det var tilstander som kunne medføre risiko for barnet, ble kvinnene selektert til større fødeavdeling eller kvinneklinikk fordi Lærdal bare har barnelege, men ikke egen barneavdeling. På Voss, dit sognekvinnene nå blir sendt, er det derimot ikke barnelege.

• Les saka "Nedgang i fødetalet" på Helse Førdes sider ved å klikke her eller på overskrifta

I dag presenteres samhandlingsreformen, med ny nasjonal helse- og omsorgsplan, ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid


PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Helse- og omsorgsministeren presenterer samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterer fredag 8. april kl. 12.45 samhandlingsreformen på Modum frisklivssentral i Buskerud. Pressekonferansen sendes direkte på nett-TV.

Tid: Fredag 8. april kl. 12.45
Sted: Modum frisklivssentral, Trivselshuset på Geithus. Kjør mot Åmot, ta av til Geithus Nord, følg skilt til Furumo idrettspark.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil presentere samhandlingsreformen, med ny nasjonal helse- og omsorgsplan, ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelsearbeid.

Helse- og omsorgsministeren får en introduksjon i frisklivssentralens aktiviteter, og får se på trening i skogholt og i svømmebassenget i sentrets regi.

Pressekonferansen overføres direkte på nett-TV


• Les saken på departementets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

mandag 4. april 2011

NASJONALT LO-OPPROP FOR LOKALSJUKEHUSA!


LO INDRE HARDANGER Styret og representantskapet i LO i Indre Hardanger har samrøystes tatt initiativ til dette oppropet for å leggje press på regjeringa og stortinget for å sikre ei god og varig løysing for lokalsjukehusa i Norge.

Vi inviterer alle LO-avdelingar i by og land til å slutte seg til dette oppropet. Oppropet blir i slutten av april sendt regjeringa v/statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne Grete Strøm Erichsen, alle stortingspartia og leiinga i LO.

Oppropet blir offentleggjort på 1.mai-dagen frå alle dei LO-avdelingar som har slutta seg til.

Gje tilbakemelding om tilslutning til dette oppropet på vår postadresse over eller via e-post terje.kollbotn@gmail.com innan 15.april 2011. Namn og adresse på leiar må og vere med. Helsing LO i Indre Hardanger v/ Terje Kollbotn, leiar (tlf. 97194073)


Til Den norske Regjering og Storting

Underteikna LO-avdelingar viser til det brennande engasjementet for lokalsjukehusa i heile distrikts-Norge. Lokalsjukehusa er hjørnesteinar i helsevesenete i distrikts-Norge. Lokalsjukehusa reddar liv.Vi krev no ein ny nasjonal helsepolitikk som sikrar eit godt offentleg helsevesen for både by og land. Vi treng både ei styrking av lokalsjukehusa og eit betre samspel mellom store og små sjukehus.

Vi krev difor at den medisinske og kirurgiske akuttberedskapen og fødetilbodet ved lokalsjukehusa blir halde oppe på eit fullt ut forsvarleg nivå.

Vi krev gode og langsiktige rammer for å utvikle fullverdige lokalsjukehus som sikrar trygge og nære helsetenester. Dette krev ein ny nasjonal helsepolitikk der den bedriftsøkonomiske foretaksmodellen blir erstatta av offentleg forvaltning og folkevalgt styring Vi treng ein ny helsepolitikk ut ifrå behova til befolkninga i hele landet!


• Sjå oppropet ved å klikke her eller på overskrifta

• Sjå òg saka "LO Indre Hardanger i spissen for sjukehusopprør"

Sjukehusaksjon vil samle inn 10 millionar kroner


NRK SOGN OG FJORDANE Sjukehusaksjonen i Nordfjord vil etablere seg på ny og samle inn 10 millionar kroner. Fleire hundre stilte opp for å vise støtte til aksjonen og lokalsjukehuset.

Det var i føremiddag det blei bestemt at det skulle vere ein aksjon, og rykta spreidde seg fort i Nordfjord. Måndag kveld samla fleire hundre personar seg utanfor Nordfjord sjukehus. Folk hadde med seg faklar og det vart sunge og ropt slagord.

LES OGSÅ: Held fast på utsegn om reisetid
LES OGSÅ: Advokatar ser på fødenedlegging

– Enkelte vil gi store summar
Sjukehusaksjonen som har eksistert i mange år, skal skipast som ein ny organisasjon.
– Vi skal samle inn 10 millionar kroner, seier leiar Svein Hansen.

Pengane skal samlast inn frå både næringsliv og privatpersonar. Hansen seier han har fått signal om at enkelte er villige til å gi store summar. Han vil ikkje svare konkret på kva pengane skal brukast til.

– Men samhandlingsreforma legg opp til at noko slikt må skje, seier han.

LES OGSÅ: - Legg nederlaget bak dykk
LES OGSÅ: Ordførarar drøftar sjukehussvik

– Kampen er ikkje over
I løpet av kvelden blei det verva fleire nye medlemmer til Sjukehusaksjonen. Det skal opprettast eit nytt styre og veljast ny leiar. Hansen vil ikkje seie noko om han ønskjer å halde fram.
– Tida vil vise kven som blir ny leiar, seier han.

Og sjølv om helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fredag vedtok å leggje ned fødeavdeling og ortopedien ved Nordfjord sjukehus, meiner Hansen at det nyttar å kjempe vidare.
– Kampen er absolutt ikkje over. Eg er sikker på at vi vil komme til vinne, både når det gjeld fødeavdelinga og ortopedien.

Han meiner at det at så mange møtte opp i kveld, viser kor sterkt saka står i Nordfjord.
– Eg er rørt over oppmøtet, eg rekna ikkje med at det kom så mange, seier leiar Hansen.

LES OGSÅ: Nordfjordingane er rasande
LES OGSÅ: Ofrar fødetilbod på lokalsjukehusa

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Markering ved Nordfjord sjukehus i kveld, mandag


FJORDABLADET I kveld måndag kl. 21 står Sjukehusaksjonen for Nordfjord sjukehus bak ei markering utanfor lokalsjukehuset på Nordfjordeid.

– I samband med at vi ønskjer å legge fram ei pressemelding om den framtidige organiseringa av og korleis vi tenkjer at sjukehusaksjonen skal angripe utfordringane i framtida, legg vi opp til ei markering utanfor lokalsjukehuset på Nordfjordeid.

Sjølv om dette ikkje er eit vel førebudd og gjennom organisert fakkeltog, så set vi pris på om folk møter fram og viser si støtte til sjukehuset, dei tilsette ved sjukehuset og framtida til sjukehusaksjonen, seier Svein Hansen, leiar for dagens sjukehusaksjon, som oppmodar dei som møter fram til å anten ta med seg faklar, lighterar eller lommelykter.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

søndag 3. april 2011

Nordfjord: - Regjeringa sviktar totalt


FJORDENES TIDENDE Skuffa nordfjordingar rasar.

Det kom fleire hundre menneske til den spontane protestaksjonen fredag etter at vedtak om nedlegging av fødeavdeling og ortopediavdeling ved Nordfjord sjukehus var gjort kjend.

Initiativtakar Janne Endal Andersson hadde oppmoda folk til å samle seg, som ein reaksjon på vedtaket. Ho er skuffa og meiner regjeringa skuffar totalt.

- Regjeringa sitt slagord ”Fremtidens helsetjenester: Trygghet for alle” er ein dårleg aprilspøk. Vedtaket gjev verken framtidsretta helsetenester eller tryggleik til folket i Nordfjord, sa Janne Endal Andersson.

Ho sa at ein er sett 75 år tilbake i tid.
- Det er starta ei systematisk distriktsnedbygging av Nordfjord og Sogn og Fjordane: Det er ein sterk symbolikk i at Nordfjord sjukehus faktisk vart skjenka som ei gåve til folket i Nordfjord for 75 år sidan fordi liv gjekk tapt, sa Janne Endal Andersson.

William Henry Singer jr. i Olden finansierte det meste av Nordfjord sjukehus. Singer vart engasjert i helsestellet i distriktet då ein ven i Olden, hotelleigar Sivert W. Yri, måtte sendast heilt til Bergen med ei livstruande blindtarmbetenning og døydde på vegen dit. Dette er i fylgje Wikipedia.

- Regjeringa trossar 91 prosent av folket i Norge, som seier nei til sentralisering av akutt- og fødetenester, og AP har overkøyrt landsmøtevedtaka i regjeringspartia SV og SP. Kvar er demokratiet? På Jens sitt kontor, sa Janne Endal Andersson.

Seks år gamle Colin Tobias Challen og bestefaren Helge Bjørneset stilte med plakatar til støtte for Nordfjord sjukehus på protestaksjonen framfor Operahuset Nordfjord.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

• Les meir om sjukehussaka i papirutgåva av Fjordenes Tidende måndag 4. april. Pdf-utgåva av avisa kan du kjøpa elektronisk, klikk her.

Stortingsrepresentant Erling Sande (Sp): - Er forbanna over sviket


FJORDENES TIDENDE Stortingsrepresentant Erling Sande (Sp) er sint, skuffa og uvanleg klår i talen.

Stortingsrepresentanten frå Davik er uvanleg klår på at det som no skjer med Nordfjord sjukehus er stikk i strid med det eige parti har lovd veljarane, og at det er stikk i strid med det dei tre raudgrøne partia skriv i Soria Moria 2 om nærleik til føde- og akuttilbod og at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned.

Sande har tidlegare sagt at han ikkje vert å finne på Senterpartiet si liste til stortingsvalet i 2013 om dei held fram i ei regjering som legg ned sjukehus.
– No skal eg vere forsiktig med å seie at dette er ei nedlegging av Nordfjord sjukehus, men fødeavdeling og ortopedi er så viktige tilbod at eg framleis vil vurdere å takke nei til å stå på Sp si liste om to år, om eg vert spurt, seier Sande.

Fødande kvinner
Sande seier at det som det no vert lagt opp til er eit svik mot fødande kvinner i heile Nordfjord.
– For meg er eit sjukehus utan fødetilbod knappast å rekne som eit sjukehus. Dette har med tryggleiken til og respekten for fødande kvinner i heile Nordfjord, seier Sande.

Han seier han er forbanna og fortørna over Arbeidarpartiet som tvingar gjennom dette no før Nasjonal helseplan har vore oppe til behandling i Stortinget.
– Det blir på mange måtar å levere svaret lenge før reknestykket er ferdig og så endre fasiten i tråd med det svaret ein er kome fram til, seier Sande.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

• Les heile saka og meir om nedbygginga av Nordfjord sjukehus i papirutgåva av Fjordenes Tidende måndag 4. april. Pdf-utgåva av avisa kan du kjøpa elektronisk, klikk her.

Marianne Øren, Venstre: Fødetilboda er grunnmuren


SOGN OG FJORDANE VENSTRE Innlegg i generell politisk debatt på Venstres Landsmøte, 1. april 2011.

Marianne Øren, Lærdal Venstre og delegat på Landsmøte i Trondheim har hatt følgjande innlegg i generell politisk debatt:


"Kjære landsmøte, eg trur på individet innanfor trygge sosiale rammer. Eg trur på Venstre.

Fylket eg kjem frå, Sogn og Fjordane, er rikt på ressursar innanfor industri, jordbruk, turisme og fiskeri. Vi er eit av dei fylka i Noreg som har størst eksport av verdiar ut av vår region og inn til det store fellesskapet.

Folk og bedrifter kan vekse og trivast i denne delen av landet. MEN det er avhengig av ein grunnmur. Dagens avgjerd frå Helseministeren og Regjeringa om å legge ned fødetilboda ved mellom anna lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane, er å riste laus denne grunnmuren.

Avgjerda, og måten ho vart presentert på er ei ulukke for alle, både innbyggjarar og fagfolk i min del av landet. Det er ei stor skam at Helseministeren stadig kjem med dei same frasene og pamflettane om kvalitet, når til og med hennar eige fagtilsyn seier at det ikkje finst fagleg grunnlag for slike påstandar.

Helse Nord gjorde sist veke vedtak i motsett retning: Dei vil bygge opp gode helsetenester, inkludert fødetilbod, nær der folk bur. Hjå oss vart alt som har vore framført av krav og bøner og fagleg funderte innspel, glatt overhøyrt. Når vedtaket kjem, etter månader på pinebenken, er det via media og i vår disfavør. Det er ikkje rart folk reagerer med sinne og avmakt.

Korleis skal vi kunne satse på framtida i distrikts-Noreg og bidra til verdiskaping for storsamfunnet om vi skal sentralisere fødsel og død og andre fundamentale velferdsordningar.

Kjære landsmøte. Eg er avdelingsleiar for - det som har vore - føden i Lærdal. Og eg er førstekandidat for Venstre i mi kommune. Hadde eg visst i går det eg no veit om kva dagen ville bringe av nyhende, ville eg ha vore blant mine sambygdingar og kolleger på sjukehuset i Lærdal. Når det ikkje er mulig, er eg i alle fall glad for å vere her, på landsmøte i Venstre, i eit parti som står på for tryggheit nær der folk bur, og som set folk først."

• Les innlegget på Sogn og Fjordane Venstre sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Indre Hardanger: I spissen for LO-sykehusopprør


HAUGESUNDS AVIS Terje Kollbotn varsler nasjonalt opprør i LO-regi for å berge fødetilbudet ved lokalsykehusene.

Lederen i LO Indre Hardanger, Terje Kollbotn, fikk meldingen om regjeringens vedtak angående fødestuene i Odda, Lærdal, Nordfjordeid og Lofoten mens han deltok på en LO-konferanse i Sørmarka utenfor Oslo. 40 LO-ledere deltok på konferansen, 15 av dem kom fra steder med lokalsykehus der føde- og aktuttilbudet kan være truet – nå eller i framtiden.

– Jeg gikk straks på talerstolen, og fikk solid støtte for forslaget om å starte et nasjonalt sykehusopprør. Siste ord er ikke sagt i denne saken, sier en kampklar Kollbotn.

Ifølge ham selv fikk forslaget full støtte fra de 15 LO-lederne som representerer steder med lokalsykehus. I tillegg fikk de også oppbakking fra ledere i flere større byer, forteller han.

1. mai kampdag
LO Indre Hardanger vil stille seg i spissen for opprøret. Beredskapsplanen er allerede klar. I neste uke blir det utformet et opprop som blir sendt til samtlige LO-avdelinger i Norge. Oppropet med underskrifter skal offentliggjøres 1. mai.
– Denne kampen må vinnes nasjonalt, sier Kollbotn. På hejmebane har han allerede sikrets seg støtte fra alle partier som er representert i Odda kommunestyre, forteller han.

Aps landsmøte
Kampen skal foregå i to etapper, forteller han. Første kamparena blir Arbeiderpartiets landsmøte neste helg. Flere av LO-lederne som var sammen med Kollbotn i Sørmarka, er også delegater til Ap-landsmøtet og har lovet å ta opp kampen der.
– For Ap må det være ekstra problematisk å få store deler av LO mot seg, mener fagforeningsveteranen og kommunepolitikeren for Rødt.

Dersom landsmøtet likevel ikke får regjeringen til å snu, blir det full mobilisering fram mot 1. mai.
– Da blir kampen for lokalsykehusene hovedsak flere steder enn i Odda, lover Kollbotn.

• Les saken i Haugesunds Avis ved å klikke her eller på overskriften

Gir ikkje opp kampen


FIRDA - Tøft å svelgje, men vi sjukehusaksjonistar er ikkje kjent for å gi oss, seier Bente Øien Hauge

Sjukehusaksjonist Bente Øien Hauge er skuffa over avgjerda om å reduserer fødetilbodet i Lærdal og kutte fødetilbodet i Nordfjordeid.

Modell for nedbygging
– Eg er sjølvsagt lei og skuffa og eg synest det er veldig vanskeleg å svelgje dette, seier Øien Hauge til firda.no

Sjølv om det blir løyvd 75 millionar over tre år i eit eige sjukehusprosjekt i Nordfjord der ein vil mellom anna setje i drift rusposten, fryktar Øien Hauge at dette blir ein modell for nedbygging av sjukehuset i Lærdal og andre stader på sikt.

- Må passe på
– No er slaget tapt?
– Vi har ikkje for vane å gi oss vi sjukehusaksjonistar. Men vi må innsjå at i høve det politiske har avgjerda landa, regjeringa har tatt avgjerda og det kan vi ikkje slåst mot. Men oppgåva vår framover no blir å passe nøye på korleis dette blir utført i praksis av Helse Førde. Her må vi passe på, seier Øien Hauge.

- Held ikkje mål
Ho meiner regjeringa sitt premiss om det faglege som bakgrunn for å kutte i fødetilboda, ikkje held mål.
– Dette kritiserer vi sterkt. Det har ikkje vore belegg for den skepsisen som har vore mot dei små fødeeiningane, seier Øien Hauge og viser til tidlegare saker som ho meiner feilaktig set dei små fødeeiningane i eit dårleg lys.

Utfordrande å rekruttere lokalt
Den forsterke fødestova i Lærdal mister gynekologberedskapen, men om ein klarer å rekruttere jordmødrer lokalt får Lærdal halde fram som fødestove.
– Eg trur det blir utfordrande å rekruttere lokalt, men det er utruleg viktig at vi greier det for å hindre transportfødslar. Det verste som kan skje er at vi mister alt av fødetilbod, seier Bente Øien Hauge til firda.no

• Les saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Eid Venstre: - Ap overkøyrer folk i distrikta


FJORDABLADET – Vedtaket om å legge ned fødeavdelinga og ortopeditilbodet i Nordfjord syner at Arbeidarpartiet sitt maktapparat i Oslo har misst all kontakt med grasrota, seier Venstre sin listetopp og ordførarkandidat i Eid, Alfred Bjørlo.

– Regjeringa sitt vedtak om å legge ned fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus er utruleg skuffande. Vedtaket betyr at Regjeringa gir grønt lys for nedbygging av lokalsjukehuset på Eid. Omgrepet «lokalsjukehus» blir no tømt for innhald, seier Alfred Bjørlo.

– Vedtaket om å legge ned fødeavdelinga og ortopeditilbodet i Nordfjord syner at Arbeidarpartiet sitt maktapparat i Oslo har misst all kontakt med grasrota, og at Senterpartiet og SV har godtatt å la seg overkøyre i ei sak som folket i Nordfjord har stått samla bak, seier Bjørlo.

Det er folk i Ytre Nordfjord som får lengst reiseveg til sjukehus når fødeavdelinga på Eid blir lagt ned. Det er då på grensa til provoserande at Helseministeren nyttar Kvivsvegen som argument for å kutte fødetilbodet. Kvivsvegen gir inga nedkorting av reisetida for fødande, korkje i indre eller Ytre Nordfjord. Dette er eit tydeleg døme på kor stor avstand det er til makta i Oslo i den raudgrøne regjeringa, og at Ap-folk i Nordfjord ikkje ein gong har nådd fram med å formidle grunnleggande faktainformasjon til Ap sentralt.

– Det er sjølvsagt positivt at Helseministeren seier at Nordfjord sjukehus framleis skal ha eit akuttilbod, seier Alfred Bjørlo. - Men når fødeavdelinga forsvinn, og det førsteklasses ortopedimiljøet ved sjuukehust blir rasert, er det på sikt ein trussel også mot andre funksjonar ved sjukehuset. I alle fall når vi kjenner Helse Førde si negative haldning til lokalsjukehusa. Helse Førde kjem no til å halde fram med sin kampanje for å redusere tilboda bit for bit ved lokalsjukehusa, seier Bjørlo.

– Det er enno over eitt år til vedtaket om nedlegging av sjukehuset skal gjennomførast. Det mest handfaste folk i Nordfjord no kan gjere, er å syne ved lokalvalet i september kva ein meiner om Ap, Sp og SV i regjering si overkøyring av Nordfjord, seier Bjørlo og lovar full kamp og engasjement frå Venstre for Nordfjord sjukehus i tida framover.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Leder i Bergens Tidende: Ein nasjonal helsepolitikk


BERGENS TIDENDE, LEDER 2. APRIL 2011 Det er bra at regjeringa styrer og ser Sjukehus-Noreg i samanheng. Men definisjonen av eit lokalsjukehus er framleis fråverande.

Etter lang tids strid og krangel har regjeringa avgjort sjukehusstriden i Sogn og Fjordane. Det er bra, endå om resultatet medfører misnøye både i Indre Sogn og i Nordfjord. Det viktigaste er likevel at avgjerda vart flytta frå Helse Førde og opp til nasjonalt nivå, der ho retteleg høyrer heime.

Slike vanskelege saker skal ikkje overlatast til styremedlemmene i eit alltid pengemanglande Helse Førde, som korkje har fullmakt eller mandat til å sjå fylkets helsetenester i samanheng med tilbodet i Møre og Romsdal og Hordaland. Det er tvert om ei politisk sak for dei som styrer landet. Avgjerda på regjeringsnivå er, får vi tru, basert på eit heilskapssyn, der til dømes fødeavdelinga i Volda blir næraste alternativ for mange fødande nordfjordingar. Det treng ikkje bli så ille.

Den nye Kvivsvegen – med offisiell opning i 2012 – legg til rette for ei slik nyordning.

Vedtaket i regjeringa er langt på veg i samsvar med det tidlegare framlegget frå Helse Vest. Fødetilboda i si noverande form blir avvikla både i Lærdal og på Eid. I staden kan dei to sjukehusa bli oppsette med jordmorstyrde fødestover. Vidare skal både Eid og Lærdal ha indremedisinske akuttfunksjonar, i tillegg til avdelingar for barselomsorg med følgjeteneste for dei gravide. Endeleg ligg det i vedtaket at både Eid og Lærdal skal ha døgeropne avdelingar for laboratoriumtenester og røntgen.

For Senterpartiet– og Liv Signe Navarsete er dette eit nederlag, men skaden er kanskje ikkje så stor som Kjersti Toppe vil ha det til. Det har vore vanskeleg å rekruttera legar til fødeavdelinga i Lærdal, og fleire fødande i området har føretrekt ein tur til Voss. Med ny veg frå Nordfjord og nordover vil Volda for mange nordfjordingar bli eit godt alternativ, med ei meir robust og fagleg sterk fødeavdeling.

Men avgjerda helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterer, er ikkje fullgod. Ho legg rett nok 75 ekstramillionar på bordet, og ho inviterer dei to sjukehusa til – i tråd med tilrådinga frå Helse Førde – å etablera såkalla lokalmedisinske sentra. Og ho opererer ut frå ei regjeringsfråsegn som seier at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned. Men korkje Strøm-Erichsen eller regjeringa har vore villig til å definera kva eit lokalsjukehus er – eller skal vera i framtida.

Den definisjonen må helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gje oss når ho seinare i år skal presentera den lenge etterlengta Nasjonal helse- og omsorgsplan. I motsett fall blir det nokså vanskeleg å veta kva denne planen vil bety i praksis.

• Les lederen i Bergens Tidende på nett ved å klikke her eller på overskriften

Helseministeren bomma på avstanden til sjukehuset


NRK SOGN OG FJORDANE Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen sa fredag til NRK at køyretida mellom Stryn og Volda blir 15 minutt når Kvivsvegen opnar.

Men ifølgje Statens vegvesen blir køyretida blir tre gongar lenger. Helseministeren brukar opninga av Kvivsvegen som eit av argumenta for å leggje ned fødeavdelinga på Eid.

Fylkestingspolitikar for Senterpartiet, Margreta Navelsaker frå Eid, er rysta.
– Det er omlag det verste eg har høyrt til denne tid og null oversikt. Eg trur ikkje vi greier det med fly eingong.

I går vakna folk i til nyheita om at fødeavdelinga blir lagt ned i Eid. Strøm Erichsen brukte Kvivsvegen som eit argument for å sende fleire fødande til Volda.

Tre gonger lengre
Men i ei samtale med ein NRK-journalist i Bergen etter eit TV-intervju, sa ho dette om avstanden mellom Stryn og Volda etter opning av Kvivsveg.

– Det vil bli 15 minutt frå Stryn til Volda, sa ho.

Statens Vegvesen skriv derimot at den reelle reisetida er estimert til 51 minutt, altså tre gongar lenger enn kva ministeren meiner er avstanden.
– Eg vil ikkje gå inn på dette, for det er teke ut av ein samanheng, seier helseministeren.

– Oppteken av avstandar
Helseministeren meiner ho kjenner til reiseavstandane i Nordfjord.
– Eg har gått i detaljar på det, for eg er oppteken av at når vi gjer endringar, så skal vi vite reiseavstand og reisetid. Det blir ulik reisetid frå ulike deler av Nordfjord-regionen. Men store deler av folka vil få kortare reisetid til Volda når Kvivsvegen opnar.

Sp-politikar Navelsaker er slett ikkje einig.
– Ikkje ei sjel får kortare veg. Absolutt alle, til og med honndølene, får lengre veg. Stryningane får 19 kilometer lengre veg enn dei har i dag. Dersom ikkje veglengde er kvalitet, så veit ikkje eg.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Den skarpe lytter vil også registrere at Strøm-Erichsens sekretær tror at det blir igjen kirurger alle steder - underforstått som kan operere en fødende om noe skulle skje. Men hun får svar fra en utenfor bildet: "- Nei, ikke innen føde." At spørsmålet over hodet blir stilt kan jo indikere at risikoen ved manglende beredskap ikke har vært veldig mye diskutert i departementet?

NRK Vestlandsrevyen om sykehuskuttene


NRK HORDALAND/SOGN OG FJORDANE Reportasje fra sykehusene i Nordfjordeid og i Lærdal, kommentarer fra ansatte og politikere fra regionene, demonstrasjon ved Operahuset på Eid, Senterpartisamling i Oslo, intervju med Liv-Signe Navarsete, diskusjon mellom helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene Bente Øien Hauge.

• Se reportasjen i Vestlandsrevyen på NRKs nett-tv ved å klikke her eller på overskriften

Dagsnytt 18 den 1. april: Strøm-Erichsen svarer om fødekuttene


NRK DAGSNYTT 18 Samme dag som regjeringens pressemelding om fødekuttene i Nordfjord, Lærdal og Odda var sendt ut, var de tema i Dagsnytt 18 (på radio P2 og NRK2). Der måtte helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svare NRKs Tomm Kristiansen på om dette kunne være et bedre tilbud.

• Se sendingen på NRKS nett-tv ved å klikke her eller på overskriften.

lørdag 2. april 2011

Føden: - Ein trist dag


PORTEN Barnepleiar Silje Mo ved den forsterka fødestova på sjukehuset i Lærdal, er skuffa over måten regjeringa har informert dei tilsette om det endelege vedtaket om å redusere tilbodet ved avdelinga.

Sterke reaksjonar
Reaksjonane hjå helsepersonellet ved den forsterke fødestova på sjukehuset i Lærdal, er prega av frustrasjon og sinne. Etter at regjeringa med helseminister Anne Grete Strøm-Eriksen i spissen, vedtok å leggje ned det eksisterande fødetilbodet ved lokalsjukehuset, er det fleire som sit att med mange spørsmål.

Barnepleiar Silje Mo fortel at personellet ved føden i Lærdal har sete med ein klump i halsen i heile dag. Om dei ikkje har vore fortvila tidlegare, så er dei det ihvertfall no.
- Det har vore ein spesiell dag på jobb, seier Silje vidare, som kjenner seg heilt tom.
- Me håpar på å få svar etterkvart, seier barnepleiaren, som er ein av mange som har ei usikker framtid i møte.

Mange spørsmål
Ho meinar det er mykje som skal tilretteleggast før dei fødande kan få eit tilbod om ei jordmorstyrt fødestove. I tillegg er det mange spørsmål kring organiseringa, sidan mykje av rekrutteringa og økonomien i dette blir lagt til kommunane. Vidare er det ikkje sagt noko om kva tidsperspektiv ein operer med.

Alt dette gjer at dei tilsette ved føden i Lærdal kjenner seg utrygge, og har mange spørsmål dei ynskjer å få svar på.

Dårleg informasjon
Dei tilsette reagerer sterkt på korleis dei fekk informasjon om vedtaket som blei gjort av regjeringa.
- Me er skuffa over at det var gjennom media me fekk vite det, og at avdelingsleiaren vår ikkje fekk vere ilag med oss når dette skjedde, seier Mo vidare, som opplyser at Marianne Øren var på veg til Trondheim denne dagen, og viste like lite som dei.

Ifylgje Mo har det ikkje kome noko signal i forkant av regjeringa sitt vedtak. Einaste informasjonen dei tilsette har fått, er at det ville kome ei avklaring om fødetilbodet i god tid før påske.

Usikker framtid i møte
Pågangen til føden har vore stor etter vedtaket til regjeringa blei kjent i media, og telefonen har omtrent ikkje stått stille.
- Det har vore mange opprørte folk rundt omkring, og mange har teke kontakt, seier Silje vidare, som viser til at dei har fått mange sterke reaksjonar.

- Folk er heilt forferda, og reagerer på at det kunne gå så langt. Me har i løpet av våren sett at behovet for eit trygt og godt fødetilbod i nærleiken, har vore viktig når vegar har vore stengte på grunn av ras og flaum. Dette er berre ein forsmak på korleis det kan bli for dei gravide framover, avsluttar Mo, som er redd for rekrutteringa av dei som ynskjer å busette seg i Indre Sogn.

Ho meinar at situasjonen ved dei jordmorstyrte fødestovene utan gynekolog i beredskap, kan vere med å påverke ungdomar som vil flytte heim og på sikt stifte familie.

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Nedbygging av fødetilbud: Et ran av pasienter


AFTENPOSTEN - Dette er et ran av pasienter. Nordfjord har blitt skviset ut av eget fylke, seier overjordmor Linda Grotle Hauge ved fødeavdelingen på Nordfjord sykehus til bt.no.

Grotle Hauge, som satt i faggruppen som i sin tid jobbet med fødeplanen for Sogn og Fjordane, har tidligere sagt til Bergens Tidende at hun ville ha fødeavdeling eller ingen ting på Nordfjordeid.
- Jeg står ved det, og registrerer at vi på Eid nå får en jordmorstyrt fødestue vi har sagt vi ikke vil ha.

- Ikke et godt nok faglig tilbud
- Hvorfor er det så sterk motstand mot en slik fødestue?
- Fordi det etter mitt syn ikke er et godt nok faglig tilbud til de fødende. Dette vil bli et tilbud til de friskaste av de friske. Jeg spør meg selv om det slik helsebudsjettene er i dag, er rett å bruke så mye penger på 30 prosent av de gravide. For det er i praksis så mange av Nordfjord-kvinnene som vil føde på Eid når fødeavdelingen er lagt ned.

Linda Grotle Hauge sier en jordmorstyrt fødestue i dag ikke tilfredsstiller krevene kvinnene setter. Hun viser blant annet til at de aller fleste kvinner vil ha tibud om smertelindring, for eksempel epidural. Dette vil ikke kunne bli gitt ved en jordmorstyrt fødestue.
- Mange vil derfor velge vekk alternativet på Eid i utgangspunktet.
Grotle Hauge tror en slik jordmorstyrt fødestove kan bli dyr i drift.
- Det skal være både barselsomsorg og følgetjeneste. Da må vi ansette flere jordmødre. Hvor skal vi hente disse?, spør hun.

- Flau over å være Ap-medlem
- Jeg er svært skuffet over at en helseminister fra Hordaland velger å slukke lyset i Odda, sier Nils Johan Ystanes i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

I Odda er reaksjonene kraftige på at Regjeringen har vedtatt å omgjøre den forsterkede fødestuen til en jordmorstyrt fødestue. Det betyr at gynekolog eller kirurg ikke vil være i beredskap for å ta hastekeisersnitt. Frykten er at det i neste omgang vil føre til fjerning av den akuttkirurgiske beredskapen og nedlegging av lokalsykehuset.
- Vi er svært skuffet. Vi føler Odda sykehus blir nedlagt i et kompromiss i regjeringen. De gir uttrykk for at de er opptatt av kvalitet, men de kvalitetssikrer ikke sitt eget vedtak. Det er ikke gjort noen ROS-undersøkelse på vedtaket, sier Ystanes. (Risiko- og sårbarhets-undersøkelse, journ. anmerkning).

Isolert av ras
Han viser til at Odda fire ganger i vinter har vært isolert av ras og at Odda-samfunnet ligger langt inne i en fjordarm med to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling i Haugesund.
- Jeg er svært skuffet over at Regjeringen er så tydelig på at kompetanse ikke skal være ute i distriktene og at folk som bor der ikke skal ha rett på kvalitet, nærhet og trygghet slik de har i sentrale strøk, sier Ystanes.
Han har selv kjempet for lokalsykehuset i Odda siden 2003.

- Et svik
- Jeg er rett og slett flau over å være Ap-medlem i dag. Det må også være tungt for Sp som har stått på for lokalsykehusene og kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier han.
Han tror det vil bli vanskelig å rekruttere fagfolk til Odda sykehus når sykehuset ikke lenger har fullverdige funksjoner. Det kan også bli en utfordring å rekruttere jordmødre til å drive følgetjeneste, mener Ystanes.
- Dette er alvorlig for oss, og vi må nå jobbe for at kirurgi- og akuttberedskap ikke forsvinner. Tar de den og, legger de ned lokalsykehuset vårt for godt. Det er et brudd på Soria moria, og vi opplever det som et svik, sier Ystanes.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften.

Sps ensomme nederlag


KLASSEKAMPEN Sp har gått på et smertelig nederlag i sykehusstriden. - Senterpartiet har stått alene i forhandlingene, sier partileder Liv Signe Navarsete. I Sp raser man nå etter å ha blitt latt i stikken av SV.

Stemningen i Sp er på kokepunktet etter nederlaget i sykehusstriden. Misnøyen er stor med at Sp-leder Liv Signe Navarsete har blitt stående alene i regjeringen i kampen for lokalsykehusene, mens SV har foretatt seg lite eller ingenting i saken.

- Det har vært knallharde forhandlinger i flere måneder, og Senterpartiet har stått alene mot Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sier Navarsete til Nynorsk Pressekontor.

Ifølge Sps folk har SVs ledelse tvert imot stilt seg på helseministerens side i den betente striden. De føler seg latt i stikken av regjeringskollegene.

Tungt nederlag
Gårsdagen ble en tung dag for Navarsete og Sp. Partiet har gått høyt på banen i kampen for å beholde føde- og akuttilbud ved lokalsykehusene, men måtte i går innfinne seg med at de forsterkede fødestuene i Lærdal, Nordfjord og Odda blir lagt ned.

Dermed har partiet gått på en smell i saken partitoppene kalte «Sps Lofoten».

I Senterpartiet rettes raseriet nå ikke bare mot Ap, men også mot SV. Partiet blir beskyldt for å ha sviktet lokalsykehuskampen og latt Sp i stikken i dragkampen om fødetilbudet ved flere av lokalsykehusene på Vestland.

Mens helsepolitisk talsmann Geir Ketil Hansen går fri av kritikken, får SVs ledelse hard kritikk i Sp for sviktende innsats i sykehusstriden.

Vondt blod på Vestlandet
Sps fylkesledere på Vestlandet har lite fint å si om SVs innsats for lokalsykehusene i regjering.

Leder i Møre og Romsdal Sp Ann-Kristin Sørvik er blant dem som er mest kritiske til regjeringspartnerne.
- Det er beklagelig at SV ikke støtter oss, da blir det Ap som sitter med nøkkelen. Hva kan vi egentlig få til, når Ap er størst?

Karen Marie Hjelmeseter i Sogn og Fjordane Sp er enig.
- Det er klart at vi er skuffet. Vi er ikke fornøyd med at det går sånn ut over lokalsykehusene.

- Har SV falt dere i ryggen i sykehussaken?
- Ja, vi har kjempet og kjempet alene i denne saken.

Også i egne rekker hersker det misnøye med SV-ledelsens innsats for lokalsykehusene. Bente Øien Hauge, koordinator for lokalsykehusaksjonen og selv aktiv i SV i hjemkommunen Lærdal, sier hun mener partiet har sviktet kvinner i distriktene.

Smerter i Sps sjel
- SVs ledelse har en overdreven respekt for sentral ekspertise, og lytter for lite til stemmene fra distriktene. Det som nå skjer er i strid med klare vedtak fra SVs fylkeslag i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sier hun.

Nederlaget i sykehusstriden gjør vondt for Sp, ifølge Kjersti Toppe.
- Når vår regjering svekker fødetilbudet i distriktene, er det ikke bare en enkeltsak, men vedtak som treffer Senterpartiet i vår politiske sjel. Det rammer verdier som er veldig viktige for vårt parti, sier hun til Klassekampen.

Toppe er mest bekymret for konsekvensene for sykehuset i Nordfjordeid, som vil miste ortopedisk avdeling og få fødeavdelingen erstattet av en jordmorstyrt fødestue. Selv om det akuttmedisinske tilbudet skal opprettes og en ruspost skal settes i drift, frykter hun at dette er steg mot avvikling av lokalsykehuset.

- SV vant Lofoten, mens Sp taper sykehuskampen?
- Det er klart det gir stor fallhøyde å gå så høyt ut til forsvar for sykehusene som vi har gjort, men det signaliserer hvor viktig saken er, og kampen vil fortsette i andre distrikter. Det som skjer på Vestlandet skal ikke danne presedens for andre deler av landet, sier Toppe.

Støtter seg på faglige råd
SV-leder Kristin Halvorsen vil ikke gå nærmere inn på hvem som har gjort hva i regjeringen før gårsdagens vedtak, men bedyrer at nedleggelsen av de forsterkede fødestuene er i tråd med faglige råd.

- Diskusjonen om de forsterkede fødestuene er utløst av klare faglige råd fra Helsedirektoratet. Jeg forstår skuffelsen lokalt, men alle kvinner har krav på god fødselsomsorg, sier hun til Klassekampen.

I sine programmer har SV klare formuleringer om at lokalsykehusene skal bestå med føde- og akuttilbud som i dag. Men partiet gjort lite for å følge opp sin egen politikk, hevder sentrale Sp-folk.

Mer sykehusstrid i vente
Kampen om de forsterkede fødestuene er bare det første av mange slag som vil stå i Helse-Norge framover.

På sitt landsmøte satt Sp ned et sykehusutvalg under ledelse av Marit Arnstad som skal utrede alternativer til dagens foretaksmodell. Det er også stor uenighet om innholdet i den omfattende samhandlingsreformen, som skal settes i verk fra årsskiftet.

• Les saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Ser muligheiter etter regjeringa sitt vedtak


PORTEN Vedtaket om å gjere den forsterka fødestova ved sjukehuset i Lærdal om til ei jordmorstyrt fødestove, gjer at Senterparti politikarane, Aleksander Heen frå Årdal og lærdalsjenta Gro Starheimsæther, håpar på eit tettare kommunalt samarbeid.

Mange reaksjonar
Etter ein gjennom media idag fekk informasjon om at den forsterka fødestova ved lokalsjukehuset i Lærdal skulle omgjerast til ei jordmorstyrt fødestova, har reaksjonane vore mange.

Enkelte oppfatta dette som ein dårleg aprilspøk. Men om det var tilfeldigheitane som gjorde til at vedtaket til regjeringa blei presentert 1. april, er vanskeleg å seie.

Skapar engasjement

Dei unge politikarane i Årdal og Lærdal engasjerer seg no for fullt i sjukehussaka, og ser ikkje heilt mørkt på saka sjølv om dei likevel er skuffa over vedtaket til regjeringa.

- Me ser at vedtaket som er gjort, samtidig vil skape eit tettare politisk samarbeid, seier Aleksander Heen, og siktar til alle kommunane som soknar til lokalsjukehuset i Lærdal.

Kommunalt samarbeid
Gro Starheimsæther og Alexander Heen ynskjer at iniativet dei no tek, vil vere med på å skape eit godt samarbeid mellom politikarane i dei aktuelle kommunane.

Både fagleg kompetanse og økonomi er noko ein må finne løysingar på, men Heen gir utrykk for at kommunane ilag har gode muligheitar for å klare dette.

Påverka regjeringa
Sjølv om Heen meinar det beste alternativet var å oppretthalde eksisterande tilbod ved fødestova eller å gjere den om til fødeavdeling, trur han vedtaket til Helse Førde om å leggje ned fødetilbodet i Indre Sogn, hadde stått ved lag viss ikkje Sp hadde vore i regjering.

- I og med at partiet er i regjering, har dei strekt seg langt i denne saka for Lærdal sin del, seier Heen vidare, som meinar Liv Signe Navarsete tross alt har gjort ein god jobb for å oppretthalde funksjonar ved sjukehuset i Lærdal.

Slik som vedtaket frå regjeringa har blitt framstilt, vil ein behalde både det ortopediske tilbodet og akuttfunksjonen ved medisinsk avdeling. Det har òg kome fram at ein vil sjå på muligheiten med å leggje eit medisinsk senter til lokalsjukehuset.

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

fredag 1. april 2011

Pressemeldingen om fødestuene: Går inn for jordmorstyrte fødestuer i vest


PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 1. APRIL 2011

Regjeringen går inn for jordmordstyrte fødestuer ved sykehusene Odda og Nordfjord. Det samme kan bli etablert i Lærdal dersom de klarer å rekruttere jordmødre i samarbeid med kommunene. – Vi ønsker på denne måten å sikre god kvalitet, forutsigbarhet for den fødende og stabile fagmiljøer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen ber helseforetakene legge Helsedirektoratets krav til kvalitet til grunn for fødselsomsorgen. Disse bygger på klare faglige råd om at kompetansen og bemanningen i fødetilbudet må styrkes.

– Gjennom å sikre gode rutiner og kompetent personell som får mulighet til å bygge erfaring sikrer vi et trygt fødetilbud. Høy grad av vikarer og usikre beredskapsordninger kan skape utrygge situasjoner, der er derfor viktig at vi i størst mulig grad unngår dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Avvikler forsterkede fødestuer
Ordningen med forsterkede fødestuer blir som en følge av kvalitetskravene avviklet. På dette punktet er rådene fra flere fagmiljø entydige.

For Helse Vest gjelder dette Odda, og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda fra 2012. Sammenslåingen skal først skje når Kvivsveien åpner i 2012. Veien gir en stor del av befolkningen nord i Sogn og Fjordane kortere vei til Volda.

– Selv om fødeavdelingen blir flyttet til Volda vil regjeringen at det skal være en jordmorstyrt fødestue i Nordfjord. Det samme skal skje i Odda og i Lærdal, men for sistnevnte er det avhengig av at en klarer å rekruttere nok jordmødre til å jobber der, sier Strøm-Erichsen.

Både i Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner videreføres, med blant annet døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen.

Ved Lærdal sykehus kommer også ortopedien til å bli videreført, blant annet fordi avdelingen har godt med gjestepasienter.

– Avdelingen har høy kompetanse og gir et tilbud som også pasienter utenfor Sogn og Fjordane nyter godt av, sier Strøm-Erichsen.

Satser på psykiatri og rus
I Nordfjord vil regjeringen satse på rus og psykiatri, og rusposten som har stått tom i tre år skal settes i drift. Regjeringen går også inn med 25 millioner kroner over tre år i et eget lokalsykehusprosjekt.

– Vi vil legge et lokalsykehusprosjekt til sykehuset på Nordfjord der vi blant annet skal se hvordan vi kan utvikle lokalsykehusene, også i forhold til akuttfunksjoner, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet skal delta i prosjektet og Høgskulen i Sogn og Fjordane vil også bli invitert til å delta. Kunnskapen skal deles med flere lokalsykehus.

• Les pressemeldingen og se videoen på regjeringens sider ved å klikke her eller på overskriften

Nordfjord: Demonstrerte mot føde-nedlegging


NRK SOGN OG FJORDANE Omlag 500 personar møtte opp for å vise motstand mot nedlegginga av fødeavdeling ved Nordfjord sjukehus.

I dag tok regjeringa avgjerd i den betente sjukehustriden her i fylket. Vedtaket innebærer at den medisinske akuttfunksjonen skal oppretthaldast, men Lærdal mistar gynekologen ved den forsterka fødestova og vert vanleg fødestove.

Også fødeavdelinga på Nordfjordeid vert omgjort til fødestove. Nordfjord sjukehus mistar også ortopedien.

– Ned med Ap
Demonstrasjonen kom i gang på få timar då det gjekk rykte om at media skulle vere ved operahuset på Nordfjordeid. Dette spreidde seg kjapt gjennom sosiale medium som Facebook og Twitter.

Mange av dei som hadde møtt fram ropte «Ned med Arbeidarpartiet» og det vart sunge «Ja, vi elskar.»

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

– Klar styrking av Lærdal


SOGN AVIS Helsestatsråden spelar ballen over til kommunane for å sikra eit fødetilbod i Lærdal.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen seier til Sogn Avis at det no er mykje opp til kommunane for å få til ei jordmorstyrt fødestove i Lærdal.

– Me har bestemt at det uansett skal vera eit barseltilbod ved sjukehuset, slik at fødande kvinner kan koma attende dit etter fødselen. Men klarer me å rekruttera lokale jordmødre, og unngå vikarstafettane, vil dei som ønskjer det og har helse til det, kunne føda i Lærdal, sler Strøm-Erichsen fast.

Ho trur at kommunane no vil kunne setje seg saman og finne ei løysing for dette, samstundes som det i Lærdal vil bli ei utvida satsing på lokalmedisinske tilbod. Ho er og særs nøgd med at regjeringa har valt å oppretthalda ortopedien, og akuttberedskap i form av laboratorium-tenester, røntgen og liknande.

– Dette er ei framtidsretta satsing på sjukehuset i Lærdal, seier Strøm-Erichsen, som legg vekt på at Lærdal skal utviklast med fleire polikliniske tenester.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Tøff kamp for lokalsjukehusa


SOGN AVIS – Om dette ikkje har kosta blod, så har det i alle fall kosta både sveitte og tårer.

Det seier kommunalminister Liv Signe Navarsete etter at regjeringa i går la fram planane for det framtidige innhaldet i lokalsjukehusa, blant anna i Lærdal og på Eid.

Planane inneber ei omlegging av den forsterka fødestova i Lærdal til ei jordmorstyrt fødestove, men vidareføring av akuttberedskapen og ei styrking av ortopedien ved lokalsjukehuset. I tillegg er det løyvd fem millionar kroner til eit distriktsmedisinsk senter knytt til sjukehuset.

Tøffe forhandlingar
Navarsete legg ikkje skjul på at det har vore tøffe forhandlingar internt i regjeringa når det gjeld sjukehustilbodet i Sogn.
– Dei har vore tøffe på to plan. For det første ønskte eg å tilføra Helse Førde midlar slik at dei kunne oppretthalda og vidareføra det tilbodet som er ved sjukehusa i dag. Det skjer meg langt inn i hjarta å vera med på nedlegging av den forsterka fødestova og fødeavdelinga på Eid. Men når du sit som ein del av ei regjering, får du ikkje alt slik du vil 100 prosent. Når me såg at me ikkje fekk behalda fødetilbodet slik det er i dag, var det eit mål å få på plass andre element slik at lokalsjukehuset framleis kunne stå fram som eit handlingskraftig lokalsjukehus til beste for innbyggjarane i regionen. Det meiner eg me har fått til. I tillegg kjem eit lokalmedisinsk senter med eitt breitt tilbod av spesialisttenester.

Kommunane må diskutera
Ho meiner at dersom ein også får jordmødrer på plass til ei jordmorstyrt fødestove, så vil ein ha eit fødetilbod som er nær nivået ein har i dag.

– No vil det vera opp til kommunane i Sogn å bidra inn til ei slik fødestove. Samstundes skal det her også vera kontroll av gravide og tilbod om barseltida i Lærdal. Dette er ein prosess som kommunane må byrja å diskutera i dialog med helseføretaket, sier Navarsete.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ei skam av helseministeren


SOGN AVIS – Avgjerda, og måten ho vart presentert på er ei ulukke for alle, både innbyggjarar og fagfolk i min del av landet, sa avdelingsjordmor Marianne Øren på Venste sitt landsmøte i dag.


Dette er Øren si tale til landsmøtet i Trondheim:

Kjære landsmøte, eg trur på individet innanfor trygge sosiale rammer. Eg trur på Venstre.

Fylket eg kjem frå, Sogn og Fjordane, er rikt på ressursar innanfor industri, jordbruk, turisme og fiskeri. Vi er et av dei fylka i Noreg som har størst eksport av verdiar ut av vår region og inn til det store fellesskapet.

Folk og bedrifter kan vekse og trivast i denne delen av landet. MEN det er avhengig av ein grunnmur. Dagens avgjerd frå Helseministeren og Regjeringa om å legge ned fødetilboda ved mellom anna lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane, er å riste laus denne grunnmuren.

Avgjerda, og måten ho vart presentert på er ei ulukke for alle, både innbyggjarar og fagfolk i min del av landet. Det er ei stor skam at Helseministeren stadig kjem med dei same frasene og pamflettane om kvalitet, når til og med hennar eige fagtilsyn seier at det ikkje finst fagleg grunnlag for slike påstandar.

Helse Nord gjorde sist veke vedtak i motsett retning: Dei vil bygge opp gode helsetenester, inkludert fødetilbod, nær der folk bur. Hjå oss vart alt som har vore framført av krav og bøner og fagleg funderte innspel, glatt overhøyrt. Når vedtaket kjem, etter månader på pinebenken, er det via media og i vår disfavør. Det er ikkje rart folk reagerer med sinne og avmakt.

Korleis skal vi kunne satse på framtida i distrikts-Noreg og bidra til verdiskaping for storsamfunnet om vi skal sentralisere fødsel og død og andre fundamentale velferdsordningar.

Kjære landsmøte. Eg er avdelingsleiar for - det som har vore - føden i Lærdal. Og eg er førstekandidat for Venstre i mi kommune. Hadde eg visst i går det eg no veit om kva dagen ville bringe av nyhende, ville eg ha vore blant mine sambygdingar og kolleger på sjukehuset i Lærdal. Når det ikkje er mulig, er eg i alle fall glad for å vere her, på landsmøte i Venstre, i eit parti som står på for tryggheit nær der folk bur, og som set folk først.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Nedlegging av de forsterkede fødestuene: - Katastrofe for fødende


BERGENS TIDENDE - Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier profilert jordmor.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil redusere fødetilbudet og ha jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord. Fødeavdelingen på Nordfjordeid blir nedlagt, de fødande må reise til Volda.

Avgjørelsen i den omstridte sykehussaken i Helse Vest ble vedtatt på en regjeringskonferanse torsdag. Regjeringen åpner også for at fødetilbudet kan fortsette som jordmorstyrt fødestue. Den forsterkede fødestuen i Lærdal kan fortsette som jordmorstyrt fødestove, men bare dersom helseforetaket klarer å rekruttere fagfolk.

Ordningen med forsterkede fødestuer blir avviklet. I Helse Vest gjelder dette Odda og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda neste år.

Den forsterkede fødestuen i Odda blir omgjort til jordmorstyrt fødestue.
- Jeg mener at vi har kommet frem til en svært god løsning ivaretar fremtidige behov for befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

- Katastrofe
Jordmor Borzoo Haddadi ved Odda Sykehus er rystet over den endelige beslutningen.
- Fødestuen i Odda er velfungerende avdeling med god kompetanse, men dette fungerer utelukkende takket være vår gynekolog, sier han til bt.no.

- Uten muligheten til både planlagte og akutte keisersnitt er etter min oppfatning rene katastrofen for de fødende i Odda. Bare for noen måneder siden hadde vi to situasjoner som kunne ha gått ille. Dette er noe alle vet.

Jordmoren understreker at han uttaler seg som privatperson, men at han har 25 års erfaring fra både store og små fødeavdelinger i Norge og Sverige.
- Jeg undres om Strøm-Erichsen kunne tenke seg å føde eller la sine døtre føde i en fødestue uten gynekolog og med to timer til nærmeste sykehus?

Veiforholdene rundt Odda er dårlige vinterstid. Rasfaren er stor og de opplever ofte avstengte veier. Flyforholdene er også dårlige.
- Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier han.


- Mindre trygghet
Kjendis-jordmor i Odda Esther Meland fra NRK-serien «Jordmødrene» er for tiden i mammaopermisjon.
- Det er trist at de skal legge ned den forsterkede fødestuen vår. Det gjør det mindre trygt både for de som skal føde og vi som jobber der, sier hun.

I dag er det rundt 70 fødende kvinner i Odda hvert år. Meland mener konsekvensene er at de må sende langt flere fødende til Haugesund.
- Når gynekologen vår har fri, så er vi alle litt mer utrygge og sender flere avgårde til Haugesund, forteller jordmoren.

Meland var selv en av de som ble sendt til Haugesund da hun skulle føde i fjor. Hun ser med bekymring på de akutte situasjonene der hvert minutt teller.
- Det er et stykke til Haugesund, og med akutte situasjoner med store blødninger, kan det bli dramatisk. Jeg har vært med på slike turer, det er ikke noe kjekt.

Hun tror kvinnene i Odda ønsker å føde på hjemstedet.
- Det er trygghet som faller bort når akuttberedskapen tas vekk. Det er ikke en ønskesituasjon å ikke ha gynekolog tilstede, sier hun.

Etter det bt.no kjenner til, skal ikke nåværende gynekolog blir erstattet når han går av med pensjon.

Ikke overrasket
Elin Øyre, avdelingsleder på fødestuen på Odda er ikke overrasket over vedtaket.
- Det kom ikke som noen overraskelse på oss. Jeg er ikke skuffet, dette er som forventet, sier hun til bt.no.

Hun bekrefter at konsekvensene blir flere fødende til Haugesund.
- Det blir en strengere seleksjon av fødende, og antall fødsler i Odda vil gå ned.


- Torpedering
Eli Bjørhusdal fra Jostedal i Luster har vært engasjert i spørsmålet i lang tid. Hun var en av medlemmene i «Jostedalsaksjonen for fødende i Lærdal». Hun opplevde selv at fødeavdelingen i Lærdal ble lagt ned like før hun skulle føde sitt andre barn.

- Jeg reagerer på Strøm-Erichsens torpedering av den politiske debatten ved å skyve faglighet foran seg. Alle vet jo alle at på det helsepolitiske feltet er det svært ulike fagpolitiske oppfatninger.

- Dette er ikke en faglig , men en politisk beslutning. Og den forringer livskvaliteten til oss i området for disse sykehusene, sier hun.

- Dette blir et argument mot å bo i disse områdene, og det trenger vi ikke. - Det er bedre å være ærligere om at dette handler om kroner og øre. Helse Nord har gjort omvendt faglige vurderinger. Strøm-Erichsens fagsyn er i tråd med de politiske vurderingene hennes.

Bjørhusdal reagerer på helseministerens uttalelser torsdag.
- Hun sier «vi tar ikke bort noe» - men fakta er at tar du vekk gynekologene i Odda og Lærdal, og sender gynekologen i Eid til Volda - så tar du bort noen, mener hun.

• Les saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Folkebevegelsen skuffet over regjeringens avgjørelse - setter spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for å fjerne legeberedskap for fødende

Det er i dag blitt kjent at regjeringen i regjeringskonferanse har konkludert i spørsmålet om fødeavdelingen på Nordfjordeid sjukehus og de forsterkede fødestuene i Odda, Lærdal og Lofoten. I tillegg er det gjort beslutninger om den videre driften ved lokalsykehusene i Nordfjord og Lærdal, mens det foreløpig ikke er kjent noe om hva som skjer med resten av funksjonene ved Odda sykehus.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er skuffet over at den rødgrønne regjeringen med denne beslutningen gir fødekvinner i distriktene et dårligere tilbud og bygger ned lokalsykehus. Vi vil kjempe videre, og blant annet vil vi prøve å få til en nærmere gransking av det faglige grunnlaget som det henvises til når det gjelder de forsterkede fødestuene.


Helseministeren viser til kvalitetskrav som begrunnelse. Regjeringen lytter mer til eksperter - eldre menn i Oslo - enn til de som får kjenne konsekvensene på kroppen - unge kvinner i distriktene. Vi mener Helsedirektoratet og Helsetilsynet skaper et negativt bilde av både de små fødeavdelingene og de forsterkede fødestuene som det ikke er faktisk grunnlag for. De beskylder i realiteten personalet ved de små fødeenhetene for å ta på seg fødsler de ikke er kompetente til å håndtere.

Nedlegging av beredskap for fødende vil få konsekvenser for den generelle beredskapen ved lokalsykehusene og dermed også for andre pasientgrupper. Det vil også gjøre det vanskeligere å rekruttere jordmødre til fødestuene og helsepersonell til kommunehelsetjenesten, som risikerer å måtte få ansvar for, og håndtere, krisesituasjoner de ikke er kompetente til. Antall transportfødsler vil øke.Fødeavdelingen på Nordfjord sjukehus blir lagt ned
Nordfjordeid sjukehus beholder fødeavdelingen inntil Kvivsvegen åpner neste år, men blir så lagt ned (beskrives som at en blir "slått sammen med" Volda). Kvivsvegen vil bare gi kortere vei til Volda for noen deler av Nordfjord.
Regjeringen åpner for en jordmorstyrt fødestue i Nordfjord om det er lokal vilje til det. Jordmorstyrt fødestue vil si at sykehuset ikke vil kunne håndtere situasjonen om det underveis i fødselen oppstår komplikasjoner som krever keisersnitt eller annen medisinsk inngripen fra lege. I slike tilfeller må kvinner i fødsel transporteres til sykehuset i Volda eller Førde.

De forsterkede fødestuene i Odda og Lærdal mister legeberedskapen
Sykehusene i Odda og Lærdal mister legeberedskapen for de fødende og får dermed bare "jordmorstyrte fødestuer". Det vil si at de ikke lenger skal ha fødselsleger/gynekologer på døgnvakt som kan gjøre vurderinger når en fødsel utvikler seg unormalt og det blir nødvendig med medisinsk inngrep som sugekopp eller hastekeisersnitt. I slike tilfeller må den fødende i fremtiden overføres til annet sykehus.
Regjeringen begrunner vedtaket i krav til kvalitet, slik de fremkommer i veilederen fra Helsedirektoratet som ble publisert i desember 2010, bemanningskrav som både Folkebevegelsen for lokalsykehusene og brukerorganisasjonen Liv laga har stilt store spørsmålstegn ved. Helse Nord har også stilt spørsmål ved veilederens krav, om fødekvinner virkelig får et bedre tilbud og om ressursbruken er riktig.
For fødende ved sykehuset i Odda blir det - om det skulle oppstå komplikasjoner - transport 13 mil til Haugesund sykehus (fra sykehus til sykehus), der store deler av strekningen er smale og dårlige veier. Vegen fra Odda til Haugesund har vært stengt av ras 4 ganger hittil i år. I tillegg har en opplevd værforhold som har forhindret helikoptertransport av pasienter.
Fødekvinner i Indre Sogn vil få minst like lang vei til Førde sentralsjukehus eller Voss sjukehus.

Men Lofoten beholder legeberedskap på jordmorstyrt fødestue
I følge regjeringens vedtak skal fødestuen i Gravdal (Nordlandssykehuset Lofoten) også gjøres om til jordmorstyrt fødestue. Men her har Helse Nord i styremøte 24. mars i år bestemt at kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt også i fremtiden. Så her blir den største forandringen altså strengere seleksjonskriterier, det vil si at flere fødende må reise til annet sykehus.

Nordfjord sjukehus mister ortopediavdeling, men får rus, psykiatri og omstillingsmidler
Regjeringen har bestemt at ortopediavdelingen på Nordfjord sjukehus skal legges ned, til tross for at avdelingen har høy kvalitet og lange ventelister. Les i Fjordabladet om ortopediavdelingen ved Nordfjord sjukehus.

Den ferdige rusposten, som lenge har stått klar i Nordfjord, skal settes i drift. Over tre år får Nordfjord sjukehus midler til et nasjonalt pilotprosjekt, 25 millioner kroner hvert år, for å utvikle løsninger for "fremtidens lokalsykehus".

Vi kommer tilbake med oppdateringer utover dagen når detaljene i vedtaket blir kjent, og vi får diskutert saken.

Regjeringen bygger ned fødetilbudene i Odda, Lærdal, Nordfjordeid og Lofoten


NRK Regjeringen har bestemt seg i sykehusstriden, og gir grønt lys til å redusere fødetilbudet i Odda, Lærdal og Lofoten. I Nordfjordeid forsvinner fødeavdelingen.

– Jeg mener at vi har kommet frem til en svært god løsning, som også ivaretar fremtidige behov for befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NRK.

Faglige hensyn veier tyngre enn lokale hensyn, fastslår Strøm-Erichsen.

– Dette er bygget på faglige anbefalinger, sier hun.

Mister forsterket fødestue
Odda, Lærdal og Lofoten mister den forsterkede fødestuen sin. Det vil si at regjeringen fjerner gynekologstillinger ved disse sykehusene, og gjør dem om til jordmorstyrte fødestuer.

Lærdal står i fare for å miste hele fødetilbudet, hvis de ikke klarer å rekruttere jordmødre lokalt.

Den største endringen kommer likevel i Nordfjordeid, hvor fødeavdelingen forsvinner.

– Fødeavdelingen på Nordfjordeid blir slått sammen med fødeavdelingen i Volda for å skape et robust fagmiljø, sier helseministeren.

• Les saken hos NRK ved å klikke her eller på overskriften