onsdag 27. februar 2008

Uttalelse III: Evaluering nødvendig for en ny kurs!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene registrerer KrF-leder Dagfinn Høybråtens utspill og krav om endringer i sykehuspolitikken som setter pasienten i sentrum1). Folkebevegelsen har lenge påpekt behovet for slike endringer, blant annet i vår alternative evaluering av sykehusreformen2) som ble lagt fram ifjor høst.

Høybråtens fire krav til endringer av sykehuspolitikken samsvarer langt på vei med det Folkebevegelsen har argumentert for i flere år: at det er behov for en ny finansieringsordning, sterkere politisk styring med innholdet i helsepolitikken, mindre vekt på stykkpris og et oppgjør med bruken av næringslivets regnskapsprinsipper. Det gleder oss å se at den tidligere helseministeren nå går så klart ut med behovet for en endring av sykehuspolitikken.

De evalueringer som departementet har fått gjennomført, er utilstrekkelige. De forteller ikke om pasientene reelt sett har fått et bedre tilbud etter denne reformen, som innførte bedriftsøkonomiske prinsipper og tok spesialisthelsetjenesten vekk fra demokratisk styring. Denne svakheten er også langt på vei erkjent, både av statsråden og de ansvarlige forskningsmiljøene. Til tross for dette, har statsråd Sylvia Brustad avvist Folkebevegelsens krav om en bredere evaluering.

Vi oppfordrer både Dagfinn Høybråten og andre politikere til å arbeide for en endring av sykehuspolitikken. Et første skritt vil være å støtte Folkebevegelsen for lokalsykehusenes krav om en bred og helhetlig evaluering av sykehusreformen og dermed fremskaffe et godt grunnlag for en nødvendig ny kurs.


1) Pressemelding fra KrF, 22. februar 2008
2) Se sammendrag av den alternative evalueringen her: http://home.no.net/fbygdnes/SAMMENDRAG.pdf

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

Best for Helse Vest – eller folk flest?

(LEIAR I FIRDAPOSTEN:)
"Helsestatsråden, Helse Vest og Helse Førde har fått viljen sin, og det går snart mot ei nedlegging av sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø. Med ein fråverande stat, ein lunken Bremanger kommune og eit Helse Førde som ikkje makta å prøve ut potensialet, kan ein i etterpåklokapens lys seie at Nærsjukehusmodellen var død i utgangspunktet. Potensialet som opplagt ligg i å samordne kommunehelsetenester med enkle, effektive sjukehustilbod retta mot definerte pasientgrupper, vil ein no aldri få kartlagt – i alle fall ikkje i vårt fylke.

• Les heile leiaren i Firdaposten på nett ved å klikke på overskrifta her

tirsdag 26. februar 2008

Uttalelse I: Lokalsykehus med reelt innhold!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at partiene før stortingsvalget høsten 2009 vedtar forpliktende formuleringer om lokalsykehusenes innhold i sine partiprogram. Vi forventer reelle garantier som sikrer befolkningen forutsigbarhet, trygghet, likeverdighet og nærhet til helsetjenester.

Budsjettprosessene i helseforetakene, og styrenes vedtak om nedlegging av fødetilbud, akuttberedskap og hele sykehus, viser at tiden er overmoden for en helt ny kurs. Vi er lei av tom retorikk fra skiftende regjeringer og Stortinget om at lokalsykehusene skal bestå, samtidig som de uthules og demonteres bit for bit.

Politikere argumenterer med behovet for sentralisering av spesielle behandlingsformer, mens det som faktisk legges ned er tilbud for vanlige lidelser der lokalsykehus i dag gir god kvalitet. Vi ser også at ubegrunnet skremselspropaganda mot små fødeenheter brukes som en brekkstang for å sentralisere fødetilbud over hele landet, på tvers av brukernes behov og ønsker.

50-70 % av pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse, ferdigbehandles på lokalsykehus. De fleste vanlige sykdommer og skader kan altså behandles med fullgodt resultat på lokalsykehusene. Sykehusstrukturen vår må basere seg på dette, og politikerne må ta ansvar for å sikre fullverdige lokalsykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet, samt fødetilbud.

Alle politiske partier, særlig de som sikter mot regjeringsmakt, må ta inn over seg disse realitetene hvis de skal ha forhåpninger om velgernes tillit.

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

• Last ned uttalelsen som pdf-fil ved å klikke på overskriften her

Uttalelse II: Oppretthold akuttfunksjoner og fødetilbud i Blefjell-området!

Blefjell sykehus HF er et foretak for lokalsykehusene på Kongsberg, Notodden og Rjukan. Blefjell sykehus er et veldrevet lokalsykehusforetak på alle områder. Likevel pålegges foretaket urimelig store innsparingskrav.

Ledelsen foreslår ytterligere besparelser gjennom nedlegging av ett sykehus eller omgjøring av ett eller to sykehus til Distriktsmedisinsk senter (DMS).

I tillegg foreslås ”Lykkeliten fødestue” på Rjukan nedlagt - kun av økonomiske hensyn. Foretaket tilbyr å opprettholde fødestuen hvis Tinn kommune dekker kostnadene ved driften. Men fødetilbud er et klart definert statlig ansvar!

Kommunene som har nedslagsfelt til Notodden og Rjukan sykehus har svært store avstander og dekker et areal som tilsvarer flere ganger Vestfold fylke. Veiene i Øvre Telemark er i så dårlig forfatning, og avstandene så store, at foretakets styremedlemmer ikke en gang er villige til å reise til styremøter på Rjukan. Samtidig skal altså akutt syke mennesker nå fraktes i ambulanse på de samme veiene!

I Soria Moria-erklæringen står det at den rødgrønne regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer ”nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud”.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at regjeringen holder sine løfter og griper inn overfor Helse Sør-Øst RHF og Blefjell sykehus HF, slik at foretakene opprettholder akuttfunksjoner og fødetilbud i Blefjell sykehus-området.

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

• Last ned uttalelsen som pdf-fil ved å klikke på overskriften her

mandag 25. februar 2008

Vellykket vårsamling for Folkebevegelsen!

Representanter for lokale sykehusaksjoner fra alle landets regioner har i helgen vært samlet til Folkebevegelsen for lokalsykehusenes vårsamling i Oslo.

Nettverket av sykehusaksjoner samles to ganger i året for erfaringsutveksling og kompetanseheving, i tillegg til å bli enige om uttaler, arbeidsoppgaver og videre kurs for arbeidet.

Høydepunktet på samlingen var ved økonomiprofessor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark. Han formidlet på en pedagogisk og engasjerende måte at sykehusenes enorme underskudd etter reformen ikke er reelt, men handler om beregnede størrelser og er en logisk konsekvens av et forretningsbasert regnskapssystem som ikke er egnet for offentlige tjenesteproduksjon. Jensen viste også at Norge ikke bruker uforholdsmessig mye på sykehus, sammenlignet med andre land. - Viktig kunnskap å ta med seg i den videre debatten om sykehus, synes vi som ofte opplever at lokalsykehusene fremstilles som et økonomisk problem!

Aksjonene vedtok også en del uttaler som vil bli lagt ut på denne siden mandag ettermiddag.

Risikerer ingen nye tanker i Helse Førde-styret

I det nye Helse Førde-styret risikerer vi nok ingen nye tanker, for NRK Sogn og Fjordane melder at det er veteranene Harry Mowatt og Anny Felde som har fått plassene:

"Harry Mowatt (Ap) og Anny Felde (Sp) vert nye styremedlemmer i Helse Førde. Det har styret i Helse Vest vedteke i dag. Clara Øberg held fram som leiar, medan Jorunn Ringstad blir ny nesteleiar etter Kjell Opseth som har trekt seg som styrekandidat. Mowatt er tidlegare ordførar i Hyllestad og Felde har lang fartstid frå fylkespolitikken. Valet av nye styremedlemmer skjedde etter lang tids mellom ulike politiske miljø og regionane."

• Klikk på overskriften for å lese meldingen om valget av nye styremedlemmer på NRK Sogn og Fjordanes nettsider

Avisa Firdas presentasjon av styremedlemmane til Helse Førde

Anni Felde, som i fleire år var fylkeskommunens fremste helsepolitikar og seinare sat i styret for Helse Vest, er henta inn utan å vere føreslegen av noko kommune. Felde har tidlegare stått midt oppe i sjukehusstridane i fylket. T.d. leia ho det fylkeskommunale helse- og sosialutvalet då sjukehuset i Florø vart bygd ned og fødeavdelinga der avvikla i 1995.

Mowatts kandidatur vart først offentleg kjent etter at helseminister Sylvia Brustad (Ap) hadde avklara uvissa rundt sjukehussengene i Florø 15. februar. Den tidlegare Hyllestad-ordføraren blir rekna som ein av Aps sterke menn i fylket, og er både respektert og frykta som politisk strateg. Mowatt framstår som ein av dei mest markante medlemene av Aps fylkestingsgruppe.

• Klikk på overskrifta for å sjå heile saka på Firda sine nettsider

Anny Felde om lokalsjukehus i Stortinget (1997)

Kanskje har alle me som slåst for akuttberedskap og fødeavdeling på lokalsjukehuset likevel grunn til å gle oss over at Anny Felde er komen inn i Helse Førde-styret? For sjå kva ho sa i Stortinget den 11. juni 1997:

Anny Felde (Sp) : "For å lukkast med å setje alle pasientar i sentrum, pasientar med ulike kroniske lidingar, barn og vaksne med psykiske lidingar, rehabiliterings- og habiliteringspasientar, og pasientar med akutte tilstandar med behov for spesialisthelsetenester, er Senterpartiet glad for at fleirtalet vil arbeide for eit sterkt offentleg helsevesen. Dette er nødvendig for å sikre alle lik moglegheit til behandling og likeverdige tilbod, og for at ein skal få mest mogleg helse igjen for dei store ressursane ein set inn på denne sektoren.

Senterpartiet er glad for at det er fleirtal i komiteen for å halde oppe dei sjukehusa vi har, og er tilfreds med at det er fleirtal for å styrkje det samla akuttmedisinske tilbodet, at det vert utarbeidd krav til dei ulike ledda i den akuttmedisinske kjeda og at dei sjølvsagt må vere forankra i faglege krav til medisinsk kompetanse og kvalitet.

Senterpartiet er òg nøgd med at fleirtalet samtidig har streka under at geografiske avstandar og mangelfulle kommunikasjonar tilseier eit høgare og breiare beredskapsnivå somme stader i landet enn kva kriteria normalt skulle tilseie når ein skal legge premissane for den akuttmedisinske beredskapen, medrekna fødetenesta. Dette må etter Senterpartiet sitt syn gje klare synspunkt frå Stortinget til departementet når dei skal legge fram forskrifter for dette.

Når det gjeld fødetenesta, er Senterpartiet tilfreds med at komiteen har gått vekk frå forslaget i meldinga om 400 fødslar som eit minimumstall for at ein skal halde på fødeavdelingar kontra å gå ned til fødestover, med den nedgangen i tryggleik det gjev.

Senterpartiet er einig i at « øvelse gjør mester », men så absolutt som meldinga legg opp til her, er å gå for langt. I område med lange avstandar, usikre transporttilhøve og mykje dårleg ver og mykje vind vil det vere ei dårleg løysing å legge lista så høgt. Senterpartiet trur at det samla kvalitetsresultatet for mor/barn over det vidstrakte landet vil verte betre med det som no ligg føre.

Det er gjerne i desse områda ein strevar med å få unge folk til å busetje seg, og då er det òg eit dårleg rekrutteringstiltak overfor unge kvinner at ein legg ned fødeavdelingar ved lokalsjukehusa.

I eit fylke som Sogn og Fjordane vil 400 som det magiske tall bety at det vert éi fødeavdeling. I dag er det tre. Der er ikkje nattferjer i alle fjordar. Reisetida på dagtid til sentralsjukehuset kan verte om lag tre timar og over det for delar av fylket. Uroa i distrikta er stor over helseministeren sitt framlegg

Rekruttering av helsepersonell er ei av dei store utfordringane for å lukkast med tenestetilbodet rundt om i landet. Erfaringane rundt om i landet er at ein kjem lengst ved å satse på utdanning av folk som har tilknyting til området. Difor er desentralisering av studentundervisninga eit rett tiltak etter Senterpartiet si meining.

Det som ikkje er godt nok utgreidd i meldinga, er samanhengen i høve det å få nok turnusplassar ved sjukehusa dersom det vert fleirtal for å gå så langt som meldinga legg opp til i å sentralisere akuttberedskapen. I Sogn og Fjordane har ein allereie gjort ei erfaring med det. Fylkeslegen i Oslo godkjende ikkje eit lokalsjukehus som fullverdig turnusplass etter at fylkeskommunen hadde teke vekk så lite som kirurgisk vaktberedskap frå fredag kl. 16 til måndag kl. 08.

Etter Senterpartiet si meining er det viktig å halde på den rekrutteringseffekten som ligg i at studentar og turnuskandidatar kjem til lokalsjukehusa våre. Det er difor ei framtidig utfordring at turnustenesta vert tilpassa det nye innhaldet som måtte kome til å ligge i lokalsjukehusa våre, slik at teneste ved lokalsjukehusa kan godtakast som ein del av praksistida for kandidatane."

• Klikk på overskrifta her for å lese saka i arkivet på Stortinget sine nettsider

Nytt styremedlem vil ta ned kapasiteten på sjukehusa i fylket

Dette meldte NRK Sogn og Fjordane 4. februar i samband med diskusjonen om økonomien til Helse Førde:

"Tidlegare styremedlem i Helse Vest, Anni Felde, seier at det er godt kjent innan Helse Vest at helseføretaket har ein betydeleg overkapasiet. Ho seier at Helse Førde aldri vil få fred frå Helse Vest før ein vågar å ta debatten om kva sjukehusa eigentleg skal halde på med.

Dermed kan sjukehusdebatten i Sogn og Fjordane bli meir tilspissa enn på lenge med kraftige nedskjæringar også ved lokalsjukehusa. Anten i februar eller mars vil styret måtte avgjere kor det skal kuttast for å få økonomien i orden."

• Klikk på overskrifta for å lese hele saka frå 4. februar på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider

Helse Førde-møtet torsdag 28.2.: Styresakene er klare

Helse Førde har no lagt ut sakspapir til neste møte på nettsidene sine. Dette er lagt ut:
- Styreprotokoll HF 180108
- Styresak 012-08 O Styringsdokument 2008 HF
- Styresak 013-08 O Årsmelding 2007 Pasientombodet
- Styresak 014-08 Ruspost NPS
- Styresak 015-08 Årsrekneskap 2007
- Styresak 017-08 Investeringsbudsjett 2008
- Vedlegg sak 012-08 Styringsdokument 2008 HF
- Vedlegg sak 016-08 V Styreprotokoll Helse Vest RHF 060208

Møtet er ope for publikum og presse. Det skal haldast torsdag 28. februar på møterom 4 i 2. etasje på Førde sentralsjukehus. NB! Møtestart kl. 09.

• Klikk på overskrifta her for å komme til rett side hjå Helse Førde. Sjå på dokumentlista i høgre kolonne. Klikk så på kvart einskild dokument for å lasta ned.

onsdag 20. februar 2008

10 kandidatar til Helse Førde-styret

Helse Vest har fått forslag på 10 namn til nytt styret i Helse Førde. Av desse kjem føretaksmøtet i Helse Vest førstkomande måndag til å plukke ut tre eller fire styremedlemmer.

Av dei resterande sju blir kring halvparten plukka frå kandidatar foreslått av fylke og kommunar. Og her har Helse Vest fått 10 namn frå fylket og 16 av dei 26 kommunane.

Det er
Clara Øberg, frå Ap og Sogndal , foreslått attvald av fylket og 10 kommunar.
Jorunn Ringstad, Senterpartiet og Askvoll, er foreslått attvald av fylket og seks kommunar.
Per Kjøllesdal frå Senterpartiet og Stryn er foreslått av fylket og ni kommunar.
Arve Mjømen, Høgremann frå Solund er foreslått av fylket og fem kommunar.
Flora har spelt inn Elisabeth Normann og Oscar Bergheim.
Lærdal foreslår Knut O. Aarethun og Inger Bakken.
Førde har foreslått Harry Mowatt.
Eid er den einaste som har spelt inn attval på Siv Langøen Rotevatn.

• Les meir på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

tirsdag 19. februar 2008

Møteplan Helse Førde

• Klikk på overskriften for å se møteplanen for Helse Førde. Neste styremøte er i Førde 28. februar.

Folkebevegelsen protesterer mot Øian og Sjøli

Bente Øien Hauge ved Folkebevegelsen for lokalsykehusene raser over at Sonja Sjøli (H) i går stilte seg bak rapporten som oppfordrer til nedgradering av fødeavdelingene i distriktene.

• Les hele saken i VG på nett ved å klikke på overskriften her

mandag 18. februar 2008

Krangel om kandidat til Helse Førde

Det er full krig om kven som skal ta over som styremedlem i Helse Førde etter Kjell Opseth. I følge NRK Sogn og Fjordane:

Opseth trekte for nokre veker sidan i protest frå styret i Helse Førde. Etter det valde Førde-ordføraren Harry Mowatt som Førde som kandidat til å ta over. Utan noko politisk handsaming.

Dette har ført Jorunn Eide Kirketeig i Førde Ap ut på krigsstien. Ho meiner prosessen har vore udemokratisk. Arbeidarpartiet har på si side funne sin eigen kandidat i Harald Bjarte Reite, som er nyvald lokallagsleiar i partiet og tidlegare styremedlem i Helse Førde.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

Velger Lærdal og bidrar til betre Helse Førde-resultat

Helse Førde hadde i fjor over 40 millionar kroner i inntekter på pasientar frå andre fylke. Svært mange av dei som ynskjer seg til fylket, vil til Lærdal.

Stadig fleire pasientar søkjer seg til sjukehusa i Sogn og Fjordane når dei skal ha behandling, vert det opplyst i ei melding frå Helse Førde.

Dei fleste er ortopediske pasientar, og den største gruppa av desse søkjer seg til Lærdal sjukehus.

• Les saka i Sogn Avis på nett ved å klikke på overskrifta her

søndag 17. februar 2008

Helse Vest-direktør: Fakkeltog styrer helsepolitikken

jukehusaksjonistar bør heller diskutere innhald i sjukehusdebatten, i staden for plassering. Det meiner kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Ho meiner at sjukehusaksjonistar som arrangerer fakkeltog for ofte heng seg opp i at lokalsjukehus skal bli verande, framfor å diskutere kva det skal innehalde. - Eg etterlyser ein debatt om kva sjukehusa skal vere i åra framover. For å spissformulere det litt. Gårsdagens tilbod i sjukehusa strekk ikkje til i overimorgon.

• Les saka og høyr innslaget på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

fredag 15. februar 2008

Sengeposten i Florø vert lagt ned

Sengeposten ved nærsjukehuset i Florø vert lagt ned. Det bestemte helseminister Sylvia Brustad i dag.

Leiinga i Helse Vest fekk beskjeden på eit føretaksmøte fredag ettermiddag. Avgjerda betyr at vedtaket i styret i Helse Førde om nedlegging vert ståande ved lag.

I ei pressemelding frå helse- og omsorgsdepartementet konstaterer Sylvia Brustad at det lenger ikkje er grunnlag for drift av dei fem sjukesengene i Florø.

Men Brustad krev at det vert vidareført eit spesialisttenestetilbod med mellom anna satsing på og utviding av det polikliniske tilbodet og dagbehandling.

Leiinga i Helse Vest fekk og beskjed om at Brustad meiner det og er viktig at å styrke lærings- og meistringsfunksjonane ved Florø sjukehus. Statsråden ønskjer ogå at behovet for ambulante geriatriske tenester vert kartlagt.

• Henta frå NRK Sogn og Fjordane sine nettsider, klikk på overskrifta her for å komme til saka

FORSVAR LÆRDAL SJUKEHUS BEKLAGAR NEDLEGGINGA AV SENGEPOSTEN VED NÆRSJUKEHUSET I FLORØ.

Pressemeldinga frå departementet om Florø

• Klikk på overskrifta for å lese pressemeldinga på Helse- og omsorgsdepartementet sine sider

Privatisering følge av offentleg nedlegging?

Det danske selskapet Transmedica ynskjer å opprette eit nasjonalt senter for operasjon av overvektige i dei ledige lokala til Nærsjukehuset i Florø.

Klokka 14 i dag kjem svaret frå helseminister Syliva Brustad om sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø blir lagt ned, slik Helse Førde ønskjer, eller om det blir vidare drift.

Men danske Transmedica har allereie planane klare for kva tilbod dei ynskjer å etablere i kystbyen. Selskapet sit på mykje kompetanse når det gjeld operasjonar av overvektige, og konserndirektør Karsten Svendsen viser til at det er lange ventelister i Norge for denne pasientgruppa.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke på overskrifta her

Siste krampetrekning fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg (2001–2007)

Nasjonale medier har igjen formidlet professor Pål Øians angrep på de små fødeavdelingene rundt om i landet.

Sluttrapporten fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg (som la seg selv ned ifjor høst) må sees på som en siste krampetrekning fra en gruppe fagfolk som har kjørt seg fast i en ideologisk blindgate og som provoseres sterkt av at departementet slapp representanter for brukergrupper inn i prosessen med å utarbeide en helhetlig strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Pål Øian vil skape et bilde av at det er farlig å føde på små fødeavdelinger. Det Pål Øian driver med her, er argumentasjoner og formodninger. Han har ingen tall eller forskingsresultater å vise til, og han innrømmer selv (s. 8 i rapporten) i sluttrapporten at det ikke ligger vitenskap eller forsvarlighetskrav bak normen om 4-500 fødsler i året. Dette tallet er bare fremkommet som et praktisk hensyn i forhold til vaktbelastning for faste leger.

Pål Øian kritiserer bruken av vikarer, men kritikken er lite konkret. Vikarer brukes på både store og små sykehus, men er klart at en del mindre sykehus er avhengig av vikarleger for å drive. Det gjelder ikke bare fødeavdelinger, men også andre avdelinger og funksjoner som kirurgi og anestesi. Løsningen på dette er hverken å legge ned fødeavdelinger eller hele sykehus, men å jobbe med utvikling og kvalitetssikring! Det er som kjent uheldig å kaste barnet ut med barnevannet.

Mange små sykehus har ordnet seg med faste vikarer ("vikarstafetter", "legenettverk") som kommer igjen år etter år og som kjenner sykehuset og regionen de betjener. I mange tilfelle har disse vikarene også sine egne faste pasienter (kronikere og langvarig syke), slik at en oppnår god lege-pasientkontinuitet.

Ved Lærdal sjukehus (fødestove) bruker en et fast nettverk av fødselsleger og gynekologer fra Sverige. Det er høyt kvalifiserte overleger fra universitetssykehusene i Malmø og Lund som har mange års tilknytning til sykehuset i Lærdal. I tillegg til å sikre tryggheten for de fødende, sikrer de også at det finnes et gynekologisk tilbud til den kvinnelige delen av befolkningen - i en stor region uten privatpraktiserende gynekolog.

Sentralisering av fullverdige fødetilbud er ingen farbar vei å gå. Får Pål Øian viljen sin, blir det mange fødsler i norske busslommer i årene fremover.

Sluttrapporten må trolig leses på bakgrunn av at ideologene i det nasjonale rådet opplever at de er på vikende front. Etter seks års arbeid har de ennå ikke klart å få tillit i lokale fagmiljøer eller hos befolkningen.

• Last ned rapporten (doc) ved å klikke på overskriften her

lørdag 9. februar 2008

Helse Vest: - Tettare oppfølging av sjukehusa i 2008

Styret i Helse Vest vedtok onsdag styringsdokumenta og dei endelege inntektsrammene for helseføretaka i vest for 2008. Styret varslar sterkare eigarstyring med tettare oppfølging av område som økonomi, aktivitet og bemanning. Det er også peika på nye oppgåver for 2008.

- På grunn av manglande resultatoppnåing i 2007, er det nødvendig å gi enda meir detaljerte føringar i styringsbodskapen for 2008 samanlikna med tidlegare år, seier styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest.

I tråd med signala frå Helse- og omsorgsdepartementet, legg han opp til tettare oppfølging med fokus på økonomi, aktivitet og utvikling i bemanninga.

- Også i 2008 er fagområde som rusbehandling, psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering blant dei høgast prioriterte. I tillegg blir det understreka at føretaka skal ha fokus på kvalitet og at ein lærer av feil og systemsvikt, seier Oddvard Nilsen.

Samhandling på tvers av helsetenestene og riktig prioritering av pasientane slik at dei sjukaste får hjelp først, er ein gjennomgåande bodskap i styringsdokumenta. Styringsdokumenta blir formidla til helseføretaka i føretaksmøte 25. februar.

• Les heile saka på Helse Vest sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

fredag 8. februar 2008

Leder i Sogn og Fjordane legeforening: Legg ned lokalsykehusene!

Det er penger nok til sykehusdrift i Sogn og Fjordane - hvis man legger ned lokalsykehusene. Dette mener leder i Legeforeningen i Sogn og Fjordane, Øyvind Watne.

"- Hvor mange sykehus skal vi ha?", spør Watne. "- Skal det være fire halvråtne eller ett godt?"

• Se innslaget på Vestlandsrevyen 6. februar ved å klikke på overskriften her

onsdag 6. februar 2008

Styremøte i Helse Vest 6. februar - hvor er pressen?

Jeg sitter som tilhører på Helse Vest-styremøte i Bergen i dag. Det er mange viktige saker på dagsorden, bl.a. konsernbudsjett og inntektsfordeling til helseforetakene. Her er diskusjoner og tautrekking. Kompromisser utarbeides. Det vil helt sikkert bli reaksjoner på enkelte av vedtakene i dag.

Men hvor er pressen? Tilhørerbenkene er nesten tomme! Bare NRK var såvidt innom en liten stund … Og det i disse tider, med et nasjonalt opprør mot underfinansieringen!

Nok pengar i Helse Førde?

Legeforeininga meiner Helse Førde ikkje treng ikkje meir pengar, men at ein heller må få lagt om sjukehusstrukturen. Fylkesleiar Øyvind Watne sier til avisa Firda at spreidde sjukehustenester må ta skulda for underskotet i Helse Førde.

Han seier spesialisthelsetenester ikkje kan drivast frå seks ulike plassar dersom økonomien skal gå i pluss. Det første Watne vil kutte er nærsjukehuset i Florø og den forsterka fødestova i Lærdal.

• Henta frå NRK Sogn og Fjordane sine nettsider, klikk på overskrifta for å sjå saka der

(Nokre av dei beste fagfolka i landet har gjennom rapporten frå Magnussen-utvalet peika på at Helse Vest får 2-300 mill for lite, men bryr vel ikkje Øyvind Watne seg om?)

tirsdag 5. februar 2008

Førde Ap: – Uroa over Opseths avgang

Førde Arbeiderparti er sterkt uroa over at Kjell Opseth har trekt seg frå styret i Helse Førde.

- Opseth har hatt ein sterk integritet i styrearbeidet og arbeidt konsentrert om å oppretthalde spesielisthelsetenester i tillegg til lokalsjukehustilbodet i Sogn og Fjordane, skriv partiet i ei pressemelding.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

mandag 4. februar 2008

Mot muleg styrekrise i Helse Førde

Tidlegare i dag var det klart at styremedlem og nestleiar i Helse Førde-styret Kjell Opseth trekkjer seg frå styret på grunn av at dei har for lite handlingsrom. No kan fleire følgje etter.

Fleire styremedlemmer som NRK har snakka med i dag seier at situasjonen som no har oppstått gjer at dei vurderer framtida si i Helse Førde styret. Dermed kan det gå mot styrekrise i Helse Førde.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

Kommentar frå aksjon Forsvar Lærdal sjukehus til Kjell Opseths avgang

Det er vel ingen som er engasjert i Lærdal sjukehus si framtid som kjem til å sakna Kjell Opseth i Helse Førde-styret. Han har fyrst og fremst vore ein forkjempar for sentralisering til Førde og kutt ved lokalsjukehusa. Slik me har oppfatta han, har han heile tida lete att øyre og auge for kvalitetane ved sjukehuset vårt.

Det har vore frustrerande at Opseth aldri har høyrt på, eller vore villig til å drøfte våre argument. Og spesielt provoserande har han vore med uttalene sine om fødetilbodet i Lærdal.

Men Opseth har valt å trekka seg på ei god sak; styresaka til Helse Vest-møtet onsdag. Det er ei skammeleg manipulering at Helse Vest seier at dei let Helse Førde gå med underskot på 40 millionar, når dei faktisk løyvar mindre pengar til foretaket neste år og ikkje let sjukehusa i fylket få utnytta kapasiteten sin. Alle dei andre helseforetaka under Helse Vest får meir, medan Helse Førde får mindre og vert bandlagt. Då er det heilt klart at Helse Førde-styret er i ein vanskeleg situasjon.

Opseth si avgang er med å tydeleggjera at heile sjukehusreforma har spilt fallitt. Når Opseth trekk seg, han som har vore ein av forkjemparane for sjukehusreforma og har sete i Helse Førde-styret sidan dag ein i, så seier det mykje om kor mislukka denne reforma er! Strukturen med regionale og lokale helseforetak som er unnateke demokratisk styring er ikkje ein levedyktig modell. Og situasjonen blir sjølvsagt ikkje betre av at reforma er underfinansiert og foretaka underlagt ein rekneskapsmodell som passar betre til å berekna lønsemd i privat næringsliv enn å drifta offentlege velferdstilbod.

Kjell Opseth ut av Helse Førde-styret!

Frustrasjonen til Kjell Opseth (72) har toppa seg, etter at Helse Vest no vil påleggje Helse Førde endå ei ny innstramming.

Veteranen hadde nyleg svara ja på ein førespurnad frå Helse Vest om å ta ein ny periode i styret for det lokale helseføretaket. Men søndag sende han e-post til Helse Vests administrerande direktør, Herlof Nilssen, med beskjed om at han ber om å bli friteken frå styrevervet.

Opseth seier han tok avgjerda si etter at Helse Vest-leiinga no vil nekte Helse Førde å skaffe seg større inntekter. – Vi blir overstyrte på ein måte som er heilt i strid med intensjonane i helsereforma, og vi har ikkje handlingsrom tilbake. Då har eg ikkje lenger noko i dette styret å gjere, seier Opseth til firda.no.

• Les heile saka på Firda på nett ved å klikke på overskrifta her

fredag 1. februar 2008

Helse Vest ville gått med overskot - med kommunale rekneskapsprinsipp

Til Helse Vest sitt styremøte 6. februar er det laga ei orientering om "Resultatutvikling i Helse Vest - rekneskapslova vs kommunale rekneskapsprinsipp". Her skriv RHF-et mellom anna følgjande:

"Om ein ikkje belastar Helse Vest sine årsresultat for avskrivingar, men i staden trekk frå nedbetaling på investeringslån, så ville føretaket hatt positive rekneskapsresultat alle år sidan 2002. Då er det gjort ein tilleggskorreksjon for auka pensjonskostnader i 2006 som ikkje var ein del av resultatkravet frå eigar.

Tar ein omsyn til gjeldsaneringa og belastar dei årlege resultata med renter (5%) og avdrag (20 år) ville Helse Vest hatt positive rekneskapsresultat i 2005 og 2007, og samla for åra 2005, 2006 og 2007 ville Helse Vest hatt eit positivt resultata på kr 46 mill."

• Klikk på overskrifta for å gå inn på Helse Vest-sida med styresaker til møtet 6. februar. Dette er sak 014/08 O.

NB! Dette er jo heilt i tråd med professor Bjarne Jensen sin rapport og diskusjonen som går kring rekneskapssystema for helseforetaka, sjå t.d. saka under om "Fiktive underskudd i sykehusene". Og om dette gjeld Helse Vest, så gjeld det sjølvsagt Helse Førde òg …