onsdag 28. november 2007

Kreativ rekneskapsføring i høve til nedlegginga i Florø?

Frå Florø vert det no hevda at reknestykket til Helse Førde, det som er grunnlaget for nedlegginga av nærsjukehuset i Florø, ikkje held mål. I dagens leiar i Firdaposten skriv redaktøren om "kreativ rekneskapsføring" og refererer til at ein lokal Høgrepolitikar har skaffa fram tal som viser at utgifter blir lagt på Nærsjukehuset i Florø, medan inntekter blir ført på Sentralsjukehuset.

• Les heile leiaren i Firdaposten ved å klikke på overskrifta her

Clara varsler smertefulle grep på budsjettmøtet 19. desember

På slutten av styremøtet til Helse Førde i dag varslet styreleder Clara Øberg at det kan bli smertefulle grep som må tas i forbindelse med budsjettet som legges fram på neste styremøte i desember.

Neste styremøte er utsatt til 19. desember for å gi administrasjonen mer tid til å jobbe med budsjettet.

Styret vedtok å legge ned sengeposten i Florø

Styret i Helse Førde har vedtatt å legge ned sengeposten ved nærsjukehuset i Florø.
Et forslag fra de ansatte om å utsette til en hadde klarert med Helse Vest og departementet falt.

• Les mer på NRK SFjs nettsider ved å klikke på overskriften

Styremøte i Helse Førde i dag

Styremøtet i Helse Førde starter på Sunnfjord Hotell kl. 10.30.

Dagsorden:
Sakliste HF 28-11-07
Styresak 073-07 - Økonomirapportering nr 10-2007
Styresak 074-07 Sengetalsutvikling ved HF
Styresak 075-07 Nærsjukehuset i Florø

Fra Forsvar Lærdal sjukehus reiser Olav Wendelbo, Jarle Vindedal, Kari Rikheim og Bente Øien Hauge oppover til Førde for å følge styremøtet.

Lokalradioen melder på morgenkvisten at helse-og omsorgsministeren vil følge nøye med på hva som skjer med nærsjukehuset i Florø.

• Sakspapirene til møtet finner du ved å klikke på overskriften her.

torsdag 22. november 2007

Brustad: Sykehusene må redusere med 1 mrd neste år

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet 2008, var statsråd Sylvia Brustad på høring hos helse- og omsorgkomiteen den 15. november. På dagsorden stod to saker: sykehusøkonomi og situasjonen etter at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trakk seg.

Her sa hun bl.a.: "For meg er det grunnleggende at ikke noen deler av velferdsstaten skal bruke mer penger enn det som Stortinget bevilger. Dette må også gjelde for helseforetakene. Økonomisk kontroll er dessuten avgjørende for at vi skal få det handlingsrommet vi trenger for å videreutvikle tjenesten og kunne prioritere områder der tilbudet ikke er godt nok, øke innsatsen på forskning og utdanning.

For å oppnå økonomisk balanse i 2008 må kostnadene reduseres med over 1 mrd. kroner i forhold til nivået i 2007. Selv om dette for spesialisthelsetjenesten samlet kun representerer et effektiviseringskrav på i overkant av 1 pst, vil det kreve omfattende tiltak på svært mange områder. Det pågår nå en budsjettprosess i de regionale helseforetakene, og det må påregnes at det i sammenheng med denne vil fremmes forslag til tiltak som vil kunne skape debatt. Det er viktig at de enkelte helseforetakene gis mulighet til en fornuftig behandling av disse forsalgene i styrene slik at også de faglige og kvalitative sidene ved tiltakene kan belyses på en god måte."

• Hele Brustads innlegg om sykehusøkonomi kan du lese ved å klikke på overskriften her

De siste prognosene tyder på at Helse Førde går mot et underskudd på 80 millioner i år, det er vel også omtrent fylkets andel av milliarden som skal spares neste år. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har sendt inn sine kommentarer til statsbudsjett (ligger som tre saker på http://lokalsykehus.blogspot.com) der vi gir eksempler på planlagte sparetiltak i Helse Førde og andre helseforetak som viser at innsparinger i denne størrelsesorden SELVFØLGELIG må gå utover pasientene.

Forskjell på politikere!

Mens halvparten av ordførerne i Sogn og Fjordane følger Nils "Drowsy" Gjerland og skriver under på brev til Sylvia om at de støtter kuttene i Helse Førde, går fylkespolitikerne i Nordland mer offensivt ut for å forsvare tilbudet til befolkningen.

LES OG LÆR, FOLKENS:
"Et samstemt fylkesråd i Nordland krever at fødetilbudet på lokalsykehusene skal være fullverdig. I en pressemelding skriver de at: «Alle basisfunksjoner skal være tilgjengelig – også full akuttberedskap i indremedisin og kirurgi».

– Etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen. Fylkesrådet gjør oppmerksom på kravet om fullverdig desentralisert fødetilbud ved lokalsykehusene.
- Dette er slått fast som høringsuttalelse til Nasjonal helseplan 2007-2010 av Fylkestinget, forteller fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen.

I uttalelsen fra rådet heter det blant annet; ”Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart! Forutsigbarhet er viktig for nærhet, trygghet og tilgjengelighet til helsetjenestene.”
- Vi forutsetter en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sånn at disse oppgavene kan ivaretas på sykehusene også over tid. Forutsigbarhet er hele grunnlaget for et fødetilbud lokalt, slår fylkesråd Hansen fast.

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Nasjonal helseplan 2007-2010 utdyper hva regjeringen ser som lokalsykehusenes rolle, og presenterer seks ulike bærebjelker som skal være førende for utviklingen i helsetjenesten.
- En av disse bærebjelkene er ”nærhet og trygghet”, og beskriver lokalsykehusenes framtidige oppgaver, forklarer helseråd Hansen.

Nordland har syv ”lokalsykehus”. Geografien i fylket gjør at sykehusstrukturen må være desentralisert. Utfordring blir å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet i tilbudet.
- Skal våre lokalsamfunn sikres likeverdige helsetjenestetilbud må alle lokalsykehusene blant annet ha fullverdige fødetilbud. Sommerstengte fødeavdelinger og etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen, i pressemeldingen."

SLIKE POLITIKERE VIL VI HA!

• Klikk på overskriften for å lese hele saken i Fremover på nett

Papirene til styremøtet i Helse Førde 28.11. er lagt ut

Helse Førdes styremøte blir holdt på Rica Sunnfjord hotell i Førde onsdag 28. november kl. 10.30.
Møtet er åpent for presse og publikum.

På møteplanen står blant annet følgende interessante punkter:
- Administrerande direktør sin orientering
- Økonomirapportering nr 10 - 2007
- Justering og oppfølging av tall senger i Helse Førde
- Spesialisthelseteneste i Florø – omstilling/ driftsendringar

• Ved å klikke på overskriften kommer du til Helse Førdes nettside, der finner du innkalling og sakspapir i høyre kolonne.

onsdag 21. november 2007

Helse Førde har redusert med 111 senger på 4 år

"Sengetalet på sjukehusa i Helse Førde har gått kraftig nedover dei siste åra. Frå starten av 2004, til utgangen av første kvartal neste år, er talet senger redusert med 111."

Dette skriv Helse Førde på nettsidene sine. Framstillinga deira er vinkla som ei "glad-sak" med forsikringar om at dette skuldast endra behandlingsmetodar, tilbodet er ikkje vorte dårlegare, like mange pasientar får behandling osb.
- Tja. Me ser nok litt ulikt på kor bra denne reduksjonen er …

• Les saka på Helse Førde sine nettsider. Du kjem rett til saka ved å klikke på overskrifta her.

Fjordenes Tidende: Styresaka om nedlegging i Florø

- Pasientane ved Nærsjukehuset er i stor grad heimehøyrande i Flora. Det betyr at dei som må på sjukehus får lenger reisetid, men med dagens kommunikasjonar er ikkje ulempa svært stor. Andre konsekvensar er at nokre kan bli liggande lenger ved Førde sentralsjukehus fordi ein ikkje har andre lokale tilbod til avlasting, og det kan vere at dei blir skrivne ut tidlegare til kommunen enn før. Nokre må kan hende også overførast til andre opptreningsinstitusjonar eller andre postar eller avdelingar i Helse Førde, seier Jon Bolstad.

• Les heile saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke på overskrifta

Firdaposten: Helse Førde skal spare 7 mill på å legge ned Florø

"Helse Førde-leiinga har no rekna ut innsparingspotensialet ved å leggje ned sengeposten ved Nærsjukehuset
Ifølgje Helse Førde sine nettsider er det direkte innsparingspotensialet på sju millionar kroner. I tillegg kjem moglege kostnadsreduksjonar knytt til drift og vedlikehald av bygningen. – Med dei utfordringane vi står overfor, er eg overtydd om at dette er ei rett prioritering, seier Jon Bolstad.

Nedlegginga betyr også 20 innsparte årsverk, og Helse Førde har no oppretta ein nedbemanningsgruppe i samarbeid med vernetenesta og dei tillitsvalde.

Bolstad lovar framleis dagkirkurgi i Florø. – Meir av behandlinga skal over på dagbehandling og dagkirurgi, og det blir no sett nærmare på kvar dei ulike pasientgruppene skal få si behandling, seier Bolstad."

• Klikk på overskriften for å lese hele saken på Firdaposten på nett

onsdag 14. november 2007

Neste styremøte i Helse Førde: Onsdag 28. november

Neste styremøte i Helse Førde er onsdag 28. november. Møtet er i Førde. Det er åpent for presse og publikum.

Sakspapirene blir lagt ut ca 1 uke før møtet.

• Ved å klikke på overskriften skal du komme til siden der sakspapirene blir lagt ut. Her finner du også Helse Førdes møteplan og protokoller fra tidligere styremøter.

Gjerland og kameratane støttar kutta i Helse Førde

Nokre lokalpolitikarar forsvarar sjukehusa i regionen sin. Ein del har til og med sett det som si oppgåve å kjempa for auka løyvingar til sjukehus, har me registrert.

Andre lokalpolitikarar, som t.d. Førde-ordførar Nils "Drowsy" Gjerland og kameratane hans, tykkjer det er heilt greit å byggja ned.

Og kva for tidspunkt vel dei til å gå ut og støtta sjukehuskutt i fylket? Jau, akkurat dei vekene Stortinget driv med statsbudsjettet! – Genialt, folkens! Med vener som dykk her i fylket, treng me ikkje fiendar i Oslo.

Flora-ordførar Bente Frøyen Steinland (Ap) reagerer. Det er ikkje rart. Var det nokon som sa "regionstrid"?

"Nils Gjerland (Sp) i Førde har teke initiativ til eit brev stila til helseminister Sylvia Brustad (Ap) der det blir uttrykt støtte til Helse Førde-leiinga sitt arbeid og dei planlagde innsparingane ved helseføretaket. Innsparingane inneber nedlegging av sengeposten ved nærsjukehuset i Florø.
Brevet frå Gjerland vart sendt ut til alle fylkets 26 ordførarar med oppmoding om å signere. 13 av ordførarane har følgt oppmodinga, inkludert Sogndal og Luster i Indre Sogn og Gloppen i Nordfjord."

• Sjå heile saka på Firda ved å klikke på overskrifta eller gå inn på www.firda.no

mandag 12. november 2007

Maskepi om lokalsjukehus

"Det mest interessante er korleis tal og konklusjonar blir brukte av ulike interesser. Då SINTEF-rapporten om Nærsjukehuset kom, vinkla Førde-pressa på at «SINTEF slaktar drifta av Nærsjukehuset». Det som eigentleg står i rapporten var: «Helse Førde som eigar har verken vist vilje til nyskaping eller kunnskapsproduksjon i nærsjukehuset.» Med andre ord, Helse Førde har inga positiv interesse i at pilotprosjektet skal lukkast."

"Reknestykket om sparing/ikkje sparing er eigentleg veldig enkelt, dersom ein legg til grunn at pasientane ved Nærsjukehuset faktisk har rett på behandling i helsevesenet. Dess fleire senger som blir lagt ned ved eit lite og effektivt sjukehus, dess større blir underskotet når dei same pasientane skal få hjelp ved eit sjukehus som er langt dyrare i drift. Kampen her handlar langt mindre om sjukehusøkonomi enn om å få til ei sterkare sentralisering i fylket."

• Henta frå leiar i Firdaposten 12.11.07. Klikk på overskrifta for å sjå leiaren i sin heilheit.

torsdag 8. november 2007

Ville ikke stille opp i debatt

I forbindelse med at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gikk av i protest, trakk rådets leder professor Pål Øian frem Lærdal som negativt eksempel på uforsvarlige forhold. Kritikken av Lærdal ble spredt over hele landet selv om den raskt ble imøtegått, blant annet av avtroppende avdelingsjordmor i Lærdal Sigrid Lysne.

Mandag ville lokalradioen (NRK Sogn og Fjordane) gjerne ha en debatt mellom Pål Øian og undertegnede i ettermiddagssendingen.

Pål Øian var ikke tilgjengelig, så NRK kontaktet Bjørn Backe som også er talsmann for rådet. Mens jeg satt og forberedte meg, fikk jeg telefon fra NRKs journalist: Bjørn Backe syntes ikke det var riktig å stille opp til debatt om Lærdal, fordi rådet ikke hadde hatt med Lærdal å gjøre de siste to årene. Så det ble ikke noe av.

Med andre ord: Nasjonalt Råd for fødselsomsorg kan kritisere fødetilbudet i Lærdal og lyve om det i riksmedier. Men stille opp til en lokal radiodebatt om Lærdal - det kan de altså ikke, fordi de ikke vet nok om hvordan driften her har vært de siste to årene …

Avgått rådsleder vil ikke svare

Nasjonalt råd for fødselsomsorgen trakk seg i protest. Nå vil eks-leder Pål Øian ikke svare på flere spørsmål fra media. Heller ikke når han blir gjort oppmerksom på den skarpe kritikken fra lokalsykehusaksjonens representanter.

- Jeg har sagt det jeg har lyst til å si. Jeg har gått av, og ønsker ikke å uttale meg mer i forhold til Nasjonalt råd, sier Øian til Helgelands Blad.

- Hvor mye av avgangen skyldes faglig uenighet, og hvor mye skyldes misnøye med prosessen slik departementet har lagt den opp?
- Det vil jeg ikke kommentere nå. Jeg har sagt det jeg har å si til andre medier, så du får heller se der, svarer Øian, som er professor ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

• Les hele saken i Helgelands Blads nettutgave ved å klikke på overskriften her eller gå inn på www.hblad.no

tirsdag 6. november 2007

Leiar i Sogn Avis: Exit Øian

Sogn Avis kommenterer på leiarplass avgangen til Nasjonalt Råd for fødselsomsorg og skriv mellom anna:

Statistikken syner at fagfolka i Lærdal har halde seg strengt til seleksjonskrieriane som rådet fastsette, men kjempa med nebb og klør for å behalda ein gynekolog i beredskap. Ikkje for å vera vrange, men fordi dei visste at det ville komme tilfelle der liv og helse for mor og barn ville vera i fare dersom dei ikkje hadde ein akuttberedskap.

Dette fall Pål Øian og det nasjonale rådet tungt for bringa. I fjor sende dei difor brev til Helse Vest der dei skulda Lærdal sjukehus for framleis å driva ei fødeavdeling. I tillegg til å setja fram ei rekkje påstandar om kva dei fann kritikkverdig, var meldinga til helseføretaket at rådet ikkje lenger kunne ta ansvar for det som skjedde der. Påstandar som var så feilaktige at Helse Førde måtte gå ut å dementera. Likevel hadde Øian & co på nytt klart å skapa ei unødig frykt om at det er farleg å føda i Lærdal.

Det meste tyder på at fødeavdelingane i Lærdal og Mosjøen vart ofra på det nasjonale rådet sitt alter. Hadde fagfolka, på utsida av rådet, følt seg trygge på at kvaliteten hadde blitt oppretthalden ved overgangen frå fødeavdeling til fødestove ved dei små sjukehusa, så hadde dette blitt innført over heile landet. Ingen her er lei seg for at Øian og rådet hans, takkar for seg før dei får gjort meir skade. Den omsorga dei har synt for fødekvinnene i Indre Sogn kan me klara oss utan.

• Les heile leiaren i Sogn Avis ved å klikke på overskrifta her eller gå inn på www.sognavis.no

mandag 5. november 2007

Helse Førde får gå med 40 mill i underskot

Styret i Helse Vest bør gjere heilomvending og gje Helse Førde lov til å gå 40 millionar kroner i minus. Det er administrerande direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, som føresler at styret på torsdag går inn for å kutte balansekravet ovanfor Helse Førde.

- Slik vi har vurdert den økonomiske situasjonen i Helse Førde i år, så trur vi at det kan bli tøft å nå balanse allereie neste år. For at det ikkje skal bli for tøffe omstillingstiltak i 2008, så har eg føreslått ovanfor styret at dei også neste år får gå 40 millionar kroner i underskot, seier han.

Det er berre nokre veker sidan Helse Vest stod hardt på at helseføretaket her i fylket må vere i balanse innan utgangen av året. I år ligg Helse Førde an til å få 87 millionar kroner i underskot.

Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane på nett (klikk på overskrifta eller kopier lenka her):
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3946779

Florø sjukehus: Bygningane verdsett etter Oslo-prisar

Når Helse Førde trur dei kan spara 20 millionar på å leggja ned Nærsjukehuset i Florø er marknadsverdi fastsett etter Oslo-nivå ein vesentleg faktor.

I budsjettet til Nærsjukehuset på kring 50 millionar kroner er det sett opp ei årleg avskriving på bygningane åleine på heile 7,6 millionar. Grunnlaget for avskrivinga er verdien staten sette på bygningsmassen under overtaking av sjukehusa i samband med sjukehusreforma i 2002. Sjukehuset i Florø vart då prisa til heile 126,5 mill. kroner

For også dei andre sjukehusbygga i fylket er verdsette på same måten. Samla bokfører Helse Førde i år ei avskriving på 123 millionar kroner. Av dette utgjer bygningar heile 48,4 millionar kroner, skriv Firdaposten. NB! I følge Helse Førde er det korrekte talet 78,4 mill - ikkje 48,4.

Etter fem års avskriving kan verdien på nærsjukehus-eigedommen no stipulerast til knappe 90 millionar.

Galskapen er omtalt i Firdaposten på nett (klikk på overskrifta eller kopier lenka under):
http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article3106442.ece

Jordmor Sigrid Lysne snakker ut

I Sogn Avis, mandag 5. november, snakker jordmor Sigrid Lysne ut om Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs virksomhet i Lærdal. Lysne sluttet i stillingen som avdelingsjordmor fredag, og var derfor nå fri til å fortelle om hvordan rådet har sviktet de ansatte i Lærdal og løyet om tilbudet ved fødeenheten her.

Forsvar Lærdal sjukehus ønsker å takke Sigrid Lysne for at hun lojalt har stått på post i disse to årene. Lysne har prøvd å få fødestuemodellen til å fungere etter forutsetningene. Og vi trenger et lokalt fødetilbud i regionen! At Lysne nå trekker seg ut, og konkluderer med at fødestuemodellen ikke egner seg i distrikter med lang avstand til modersykehus har vi selvfølgelig stor respekt for, selv om det er sterkt beklagelig at hun slutter.

Aksjonen har levert blomster til Lysne, med følgende tekst på kortet:
Kjære jordmor Sigrid Lysne
Takk for at du heldt ut så lenge, sjølv om helseforetaket og det nasjonale rådet ikkje gjorde oppgåva di noko lettare.
Med von om at du kjem attende til ei fullverdig FØDEAVDELING på Lærdal sjukehus!
Helsing
Forsvar Lærdal sjukehus

• Klikk på overskriften for å gå rett til denne utgaven av Sogn Avis

Hvorfor er vi så glade for at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trekker seg?

Enkelte forstår ikke hvorfor aksjonister kan juble når Nasjonalt Råd for fødselsomsorg går av. Noe av bakgrunnen er dette:

IDEOLOGISK BLINDGATE
Nasjonalt Råd for fødselsomsorg arbeider, slik vi ser det, ikke for interessene til fødekvinner i distriktene. De har i mange år sittet fast i en ideologisk blindgate der en av hovedsakene er å få fjernet legene fra de små fødeavdelingene. De vil ha fødestuer, ikke fødeavdelinger. Det vil si at de vil ta fra fødekvinner i distriktene mulighet til medisinsk smertelindring (som epidural) og lokal legehjelp (som vakum, keisersnitt og rask inngripen ved blødninger etter fødsel).

Rådet insisterer på at fødselskomplikasjoner kan forutses, slik at fødekvinner uten forventet risiko ikke trenger legeberedskap lokalt. Men dette har det aldri vært faglig konsensus om i Norge! (Den faglige uenigheten er blant annet avspeilet i diskusjoner i Tidsskrift for den norske legeforening.)

Ca 15 små fødeavdelinger (som har færre enn 400 fødsler i året) ville rådet legge ned, men de har bare fått det gjennomført to steder: Lærdal og Mosjøen. Og ingen av disse stedene har omleggingen vært vellykket. Befolkningen protesterer, fødselstallene raser.

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg viser bl.a. til hvor bra det går med hjemmefødsler i Nederland (der ingen innbygger har mer enn 15 minutters avstand til sykehus med akuttberedskap) når de argumenterer for å fjerne legeberedskapen på fødeenheter i distriktene i Norge. De reklamerer for fødestuer med å vise til et vellykket prøveprosjekt i Lofoten, men fortier at Helsetilsynet fant helt andre resultater da de inspiserte stedet etter at prøveperioden var over. Også et tidligere medlem av rådet, Nina Schmidt, har erkjent at det er vanskelig å gjennomføre forhåndsseleksjon av fødende til fødestuer: Hun kjemper for oppgradering til fødeavdeling av sin egen fødestue i Alta og argumenterer med at 10-20% av fødslene der egentlig burde foregått på fødeavdeling med legeberedskap!


KONSEKVENSENE I LÆRDAL
I Sogn kunne 80% av fødepopulasjonen føde lokalt da det var fødeavdeling ved Lærdal sjukehus. Etter omleggingen til fødestue er det under 30% som har denne muligheten, mens resten av kvinnene må sendes til Førde eller Voss - med de fysiske, psykiske og praktiske ulemper som det medfører for kvinnen og hennes pårørende.

Om en sliten fødekvinne på fødestuen i Lærdal ikke klarer å fullføre fødselen selv og f.eks. trenger hjelp av vakum for å få ut barnet, sier reglene for fødestuen at hun skal spennes fast på en båre og sendes i ambulanse 14 mil til sentralsykehuset i Førde. I praksis kan det gjerne ta tre timer eller mer før en har fått ambulanse, fått flyttet kvinnen, fraktet henne til Førde og fått henne på plass på bordet … Samtidig som det sitter gynekologer på bakvakt i Lærdal som kunne gitt henne hjelpen i løpet av et kvarter.

Grunnen til at professor Pål Øian i Nasjonalt Råd for fødselsomsorg hamrer løs på fødetilbudet i Lærdal, er at daværende helseminister Dagfinn Høybråten lot sykehuset få beholde gynekolog i bakvakt. Løsningen ble kalt "forsterket fødestove". Gynekologberedskapen har reddet flere liv når akutte keisersnitt har vært nødvendig! Men ordningen var i strid med rådets ideologi om "normale fødsler", og dermed et nederlag for dem …

Fødestuen i Lærdal har også tillatt seg, i enkelte tilfelle, å tilkalle gynekologene som var i bakvakt for å hjelpe fødekvinner med vakum eller på andre måter - i steden for å utsette kvinnen for den lange turen på båre til Førde. For dette er de blitt hengt ut i fagmiljøer og media. Slik hjelp kalles i Nasjonalt Råds terminologi for "uheldig praksis", "avvik" osv. Dermed har Nasjonalt Råd for fødselsomsorg skapt et bilde av at det er "farlig" å føde i Lærdal, mens realiteten er at kvinner har fått hjelp lokalt av høyst kvalifiserte og oppegående overleger!


RÅDET SATT PÅ OPPSIGELSE DA DE SA OPP
I problemnotatet som er sendt ut, og som Nasjonalt Råd kritiserer, foreslås rådet nedlagt i sin nåværende form.

Departementet vil erstatte dem med et bredere sammensatt råd og skriver:
"Det etableres et nytt nasjonalt råd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg med hovedformål å være arena for dialog mellom brukere (i bred forstand), representanter for tjenestene og helseforvaltningen. Dette vil innebære en endring i forhold til formålet til det nåværende Nasjonale råd for fødselsomsorg, som er av mer faglig karakter."
Det er vel nesten litt komisk at den som er truet av oppsigelse, sier opp i protest? Men de innser kanskje ikke selv at de har mislykkes i sin oppgave, når de ikke klarer å etablere tillit til de som er berørt av arbeidsområdet deres?


RÅDET FØLTE SEG TRUET
Et annet forslag i problemnotatet har sikkert vært veldig vanskelig å svelge, fordi det utfordrer rådets ideologi:

Departementet lanserer nemlig tanken om å oppheve det formelle skillet mellom fødestue og fødeavdeling, og heller la hensyn som den reelle lokale kompetansen, avstand til andre sykehus, geografi o.l. avgjøre hvem som kan føde hvor:

"Forskjellen mellom en forsterket fødestue (Odda) og liten fødeavdeling (Kirkenes) kan være vanskelig å forstå for befolkning og brukere, og det kan diskuteres om det er faglig hensiktsmessig å opprettholde et slikt skille."

Det argumenteres med at dette vil være i tråd med prinsippene som lokalsykehusutvalget kom frem til:

"I rapporten ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede" fremheves det at den eksisterende tenkningen med stor vekt på en nasjonal sykehusstruktur og en nasjonalt fastsatt ansvarsdeling mellom nivåer, yrkesgrupper og spesialiteter må suppleres med en tilnærming med mer vekt på samhandling, lokalt tilpassede behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk for raskt å lede pasienter inn i riktig behandlingskjede og forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer. Dersom man legger denne tenkningen til grunn for hvordan fødselsomsorgen bør organiseres i et lokalsykehusområde, vil det måtte legges større vekt på lokale forhold, faktisk (dokumentert) kompetanse og kvalitet enn på strenge krav til struktur og fødselstall."

Dette prinsippet vil nok kunne få aksept både i lokale fagmiljøer og befolkningen ellers. Mange av oss har nemlig sans for å ta utgangspunkt i realiteter som lokale forhold, faktisk kompetanse og kvalitet.


PROSESSEN RUNDT PROBLEMNOTATET FRA DEPARTEMENTET
Professor Pål Øian har beklaget seg over at fagfolk (Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, gynekologforeningen, jordmorforeningen osv.) ikke har blitt tatt med på råd i prosessen med den nye fødeplanen. Dette er ikke sant!

Departementet har i forbindelse med planarbeidet arrangert to møter (30. mai på Gardermoen og 16. oktober i Oslo) med 60-70 deltakere, der alle relevante faggrupper har vært invitert til å delta. Og planarbeidet har vært en bred og inkluderende prosess, der både fagpersoner og brukere har fått komme med innspill.

På arbeidsseminaret 30. mai var Bjørn Backe (som sitter i rådet + ledelsen for gynekologforeningen) invitert som innleder. Det samme var representanter for jordmødre, kommuneleger og en rekke andre faggrupper. (Pål Øian var for øvrig også til stede, men jeg kan ikke huske at han sa noe som helst den dagen.)

Problemet for Nasjonalt Råd er vel at brukerne også fikk komme til orde på dette seminaret. Det kom tydelig frem på det neste møtet, høringsmøtet i Oslo 16. oktober, da Bjørn Backe sa det rett ut: "Brukerne får for mye innflytelse her." Det er vel en ganske oppsiktsvekkende holdning i 2007?

Fristen for innspill til problemnotatet er 5. november. Deretter har departementet sagt at de vil lage et planutkast som så skal ut på ny høring.

Det er en underlig situasjon når en som aksjonist skal forsvare departementet. Men jeg har selv vært vitne til at både gynekologer, jordmødre og andre faglige miljøer har vært invitert til å delta i planarbeidet gjennom møter og innspill. Det er ille at et samlet pressekorps og stortingsrepresentanter gikk rett i fella og trodde hvert ord i pressemeldingen fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg.

Hvis Pål Øian & co har forsømt seg, er det bare deres egen skyld. Ikke Brustads eller departementets.

PROBLEMNOTATET
Selv problemnotatet kan lastes ned her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609

søndag 4. november 2007

Grunnlaget for gjenoppretting av fødeavdeling i Lærdal

I fjor vår var Oddmund Hoel frå Jostedalsaksjonen for Føden i Lærdal og eg på møte med leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet og la fram vårt syn på Nasjonalt råd og fødestovestriden i Lærdal.

Om du klikkar på tittelen til dette innlegget, skal du få opp eit dokument me utarbeidde til møtet, om grunnlaget for gjenoppretting av fødeavdelinga i Lærdal. Dokumentet er i pdf-format, på 10 sider.

Om lenka ikkje virker, finn du dokumentet på Odddmund Hoel sin blogg www.krundalen.no/blogg:
http://www.krundalen.no/blogg/wp-content/uploads/2007/11/utgreiing_fode_laerdal.pdf

Søkjelys på Nasjonalt Råd for fødselsomsorg

I samband med møte med leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet i fjor vår utarbeidde Oddmund Hoel frå Jostedalsaksjonen for Føden i Lærdal og eg eit notat som gjer greie for røvarhistoria bak opprettinga av Nasjonalt råd og det famøse stortingsvedtaket om ‘nivåinndelinga’.

Dette notatet har Oddmund Hoel no lagt ut på bloggen sin: www.krundalen.no/blogg:
http://www.krundalen.no/blogg/wp-content/uploads/2007/11/notat_nasjonalt_raad.pdf

Men du skal og få det opp om du klikkar på tittelen til dette innlegget.

lørdag 3. november 2007

Gledelig nyhet: Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trekker seg

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har trukket seg fra sine verv. Begrunnelsen skal være at rådet mener Brustad ikke hører på fagfolk, melder NRK Nyheter (og VG).

For oss som har vært involvert i saker som rådet har arbeidet med, er dette en gledens dag. Vi kan ikke se at Nasjonalt Råd har lykkes på noe område, og de vil neppe bli savnet av noen!

Rådets leder klager over at de ikke er blitt lyttet til under arbeidet med en nasjonal strategi for fødselsomsorg. Og det er vel her vi finner den reelle forklaringen på avgangen: På side 6 i problemnotatet til denne strategien (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609) som har høringsfrist på mandag 5. november foreslås jo rådet nedlagt:
"Det etableres et nytt nasjonalt råd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg med hovedformål å være arena for dialog mellom brukere (i bred forstand), representanter for tjenestene og helseforvaltningen. Dette vil innebære en endring i forhold til formålet til det nåværende Nasjonale råd for fødselsomsorg, som er av mer faglig karakter." Med andre ord: Rådets medlemmer trekker seg, før de blir sagt opp.

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har vært dominert av en liten gruppe fagfolk som både har fått legge premisser, sette i verk og evaluere tiltak. Nasjonalt Råd har drevet ensidig informasjon om fødestuer og i enkelte tilfeller, desinformasjon. De har nektet å akseptere den faglige uenigheten rundt grunnlaget for deres arbeid (noe som også har forårsaket diskusjoner i Tidsskrift for den norske legeforening). Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har i tillegg har demonstrert liten vilje til dialog med lokale fagmiljøer og befolkning.

Med Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs avgang er luften renset, og vi kan endelig få en reell diskusjon om utformingen av den norske svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Helse Førde: Framstår som antennelaust monster?

– Arrogant og uproft, seier kommunikasjonsekspertar om måten Helse Førde gjekk ut med nyhenda om nedlegging av Nærsjukehuset i Florø. Dei som til dagleg gir råd om kommunikasjon og strategiar gir Helse Førde stryk i nærsjukehussaka, etter å ha studert kva som er publisert på lokale nettaviser dei siste dagane.

– I dette tilfellet er det tydeleg at Helse Førde ikkje hadde nokon strategi. Å kommunisere med dei det gjeld før informasjonen lek til media er sjølvsagt, seier Anne Christel Johnsgaard, som er partnar i Geelmuyden.Kiese. Der gir ho blant anna helseføretak råd om val av strategi innan kommunikasjon. Ho har sett mange døme på handtering av nedlegging av sjukehus, og ho meiner det er få avgjerder som skaper like stort engasjement.

– Det kan vere saklege grunnar for avgjerda, men handlinga skaper kjensler på høgd med ein kyrkjebrann.

Anne Christel Johnsgaard forklarer at all kommunikasjon handlar om å vise at du har hovud, hjarte og hender.

– Du må vise at du kjenner alle sidene ved saka, at du forstår dei som blir råka, og sist, men ikkje minst, at du viser handlekraft overfor dei som blir råka. Å informere gjennom media viser at ein verken har godt hovud, godt hjarte eller dyktige hender. Det vitnar om ein manglande forståing for saka si natur og Helse Førde si rolle. I ei sak som råkar eit heilt lokalsamfunn så sterkt, ville eg anbefalt at styret og leiinga gjekk ein grundig prosess med dei tilsette. Så burde dei vist at dei forsto alvoret i situasjonen ved å invitere til ein open pressekonferanse. Slik saka synest handtert framstår Helse Førde som eit antennelaust monster.

Saka er hentet fra Firdaposten på nett:
http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article3101356.ece

torsdag 1. november 2007

Privatisering når det offentlige blir underfinansiert?

Florø sjukehus har bit for bit blitt fratatt flere av de funksjonene befolkningen opplever som "sjukehusfunksjoner". Etter at sjukehuset ble avdeling under Førde sentralsjukehus og etablert som "nærsjukehus" har det skjedd en videre svekking. Og nå vil Helse Førde legge ned hele sengeposten på Nærsjukehuset i Florø - som et ledd i arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Poliklinisk virksomhet skal fortsette, sier helseforetaket.

Om Helse Førde virkelig vil spare nesten 20 millioner på dette grepet, er usikkert. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk eller velferdspolitisk riktig. Og det som skjer må være i strid med Soria Moria-erklæringen.

Det er svært tydelig at endringer i sjukehussektoren styres av balansekravene, i steden for vurderinger av hva som tjener pasientene og befolkningen best. Med sulteforing av sykehusene er den logiske konsekvensen at det utvikler seg et privat marked, både for personale (som vil ha bedre lønn og mer forutsigbare jobber) og pasienter (som har råd til det).

Det er derfor forståelig, men sørgelig å se at Firdaposten på lederplass anbefaler florøværingene å orientere seg mot det private helsemarkedet for å berge tilbudet ved Nærsjukehuset:

"(…) når Helse Førde held fram med å sjå sjukehuset i Florø som ei plage og ein rein utgiftspost, så bør kommunen og andre gode krefter starte arbeidet med å tenkje alternativ drift for framtida. Å kjempe med ryggen mot veggen og vere eigd og drive av nokon som vil deg alt anna enn vel, er slitsamt og lite fruktbart i lengda.

Når helseføretaket ikkje maktar å sjå potensialet for å drive gode rehabiliteringstenester for ei befolkningsgruppe som stadig blir eldre og stadig lever lenger, ja så bør tilhengjarane av Nærsjukehuset innstille seg på å takke av samarbeidet og heller byggje nye alliansar og sjå mot den private marknaden."
(http://www.firdaposten.no/leiar/article3095283.ece)

– Hallo Jens og Sylvia og resten av regjeringen! Ser dere hva som skjer, eller? Har dere tenkt å gjøre noe med det?