tirsdag 10. mai 2011

Folkebevegelsens forhåndsnotat til høringen onsdag 11. mai

FORHÅNDSNOTAT TIL HØRING, MELD. ST. 16 (2010-2011)
Høringssal 1 i Akersgt. 18 onsdag 11. mai 2011 kl. 13.10-13.20


Folkebevegelsen for lokalsykehusene takker for at vi får komme på høringen om Nasjonal helse-og omsorgsplan.

Folkebevegelsens tidligere innspill til planen, fra høringen om Fremtidens helsetjeneste, finnes her.

Bekymring for lokalsykehusene
Vi er bekymret for lokalsykehusene av flere grunner, blant annet:
- de vage formuleringene vi ser i meldingen om Nasjonal Helse- og omsorgsplan der man ennå ikke har definert en hovedregel eller normaldefinisjon for innholdet i lokalsykehus,
- signaler i statsminister Stoltenbergs tale til Arbeiderpartiets landsmøte som kan tyde på at regjeringen forveksler resignasjon med aksept,
- den manglende inngripen fra regjeringens side i den kaotiske situasjonen rundt hovedstadsprosessen og Aker sykehus, og
- vedtaket om dramatisk nedbygging av Nordfjord sykehus og nedlegging av de forsterkede fødestuene i Odda, Lærdal og Lofoten, som kom bare en uke før denne meldingen ble lagt frem.

Alle forstår at omstillinger i helsesektoren er nødvendige, og ingen motsetter seg vel nødven¬dig samling av høyspesialiserte funksjoner innen kreft, nevrologi, avanserte diagnostiske prosedyrer o.l. Men nå sentraliseres jo f.eks. generell akuttberedskap og fødetilbud - og det skjer etter vårt syn til dels på feil premisser og etter dårlige prosesser.


Sett klare krav til prosessene!
Det var vel spesielt under tidligere helseminister Sylvia Brustad at man innførte krav til bedre prosesser, brukermedvirkning, samarbeid med kommunene, konsekvensutredning og politisk innflytelse i helseforetakenes arbeid med omstilling. Kravformuleringene har fulgt med videre i helsepolitiske styringsdokumenter, men vi mener at de i alt for liten grad blir fulgt opp. Vi ser heller ikke at det får konsekvenser for den endelige vurdering av vedtakene om prosessene i forkant har vært utilfredsstillende eller dårlige.

Vi mener at Nasjonal helse- og omsorgsplan må sette tydeligere krav til bedre prosesser og skjerpe kontrollen med at kravene blir fulgt. Vi vil her trekke frem noen eksempler:

- Brukerrepresentasjon og -innflytelse må være reell. Det er den f.eks. ikke når det er representanter for de funksjonshemmedes organisasjoner som representerer brukerne i arbeidet med regionale fødeplaner, mens krav fra brukerne selv blir ignorert (eks. Helse Førde).
- Alle relevanta fakta må på bordet, og prosesser må ikke få gå videre når opplysninger tilsier at grunnlaget er feil eller at man risikerer alvorlige, negative konsekvenser for pasientene (eks. hovedstadsprosessen og Aker sykehus).
- Når strukturelle endringer i sykehustilbudet behandles, må det være krav om helhetlige vurderinger der man også utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, ser på frekvens av ras, veistenginger, helikopterregularitet m.m. slik det er krav om ved planarbeid på andre samfunnsområder (eks. Odda).


Vi vil medbringe skriftlig materiale til høringen for å underbygge dette.

Vi refererer til meldingen på disse områdene:
• Fremtidens spesialisthelsetjeneste, i sammendraget
Om "et minstekrav til hva som kan anses som sykehus" (midt på s. 10, venstre kolonne)
Om begrepet "nærhet" i utsagnet "Nærhet til føde- og barselomsorg er viktig" (midt på s. 10, venstre kolonne)
• Kapitel 3.4.1. Rettslige virkemidler, avsnittet om Avtaler (s. 31)
• Kapitel 6.2. Videre utvikling av sykehusene (s. 74-76)
• Kapitel 6.4. Regionale planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (s. 77)
• Kapitel 7.1. Brukermedvirkning og pasientforløp, avsnittet om Brukermedvirkning på systemnivå (s. 86)Vennlig hilsen


Bente Øien Hauge
- koordinator -
Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar