tirsdag 6. mai 2008

Statens Helsetilsyn ønsker fortsatt å legge ned de små fødeavdelingene

Statens Helsetilsyn har gått gjennom sitt materiale fra de siste årene og konkluderer med at flere små fødeavdelinger har så store utfordringer i forhold til bemanning, rutiner o.l. at nivådifferensieringen likevel bør gjennomføres, dvs. at de små fødeavdelingene bør legges ned og erstattes med jordmorstyrte fødestuer.

I oppsummeringen fra Helsetilsynet (som du kan lese ved å klikke på overskriften her), erkjennes det at man ikke har full oversikt over kvaliteten ved alle fødeenhetene, bare det materialet som tilsynet lokalt/sentralt har behandlet.

Det erkjennes også at utfordringene ved rekruttering og vikarbruk også er et problem for de store fødeavdelingene.

Helsetilsynet skriver dessuten: "Tallmessig er det få saker fra de små fødeavdelingene. Det er derfor ikke grunnlag for å foreta statistiske vurderinger."

Det er flere punkter som kan diskuteres i brevet, blant annet at Helsetilsynet fortsatt fastholder at fødestuene kan ta i mot opptil 70% av de fødende. Dette er ikke erfaringen fra fødestuene som er lagt om de senere år (heller ikke ved de differensierte fødeenhetene i større byer)! Det er underlig at Helsetilsynet ikke ønsker å ta inn over seg erfaringene fra omleggingene til disse fødestuene, er det et ønske om å støtte det avgåtte Nasjonale Rådet for fødselsomsorg?

Underlig er det også at man i steden for å se på hvordan man kan bedre kvaliteten ved de små fødeavdelingene, fortsetter å ville "kaste barnet ut med barnevannet" og legge ned alle! Det minste man få forvente, er reelle og konkrete vurderinger.

Helsetilsynet mener at de fleste fødende kan klare seg uten legeberedskap, men at det må være ordninger som ivaretar beredskap der det er langt til større fødeavdeling. De skriver:
"De fleste fødende kan forvente en normal fødsel. Disse vil kunne få et forsvarlig fødetilbud ved fødestuer som følger vedtatte kriterier for seleksjon og overflytting. Imidlertid mener vi at risikogravide og fødende som viser tegn på unormal utvikling under fødsel, vil ha en økt risiko for alvorlige komplikasjoner ved å føde på en liten og sårbar fødeavdeling. Imidlertid kan vedvarende vikarordninger etter vår vurdering fungere tilfredsstillende der det er etablert fast samarbeid med andre institusjoner som sørger for kontinuitet og lokal kunnskap hos vikarene. Etter vår vurdering bør slike ordninger forbeholdes avdelinger med de lengste avstandene til en større fødeavdeling."
I den forbindelse minner jeg om at bare i april har beredskapen ved den forsterkede fødestuen i Lærdal reddet to barneliv. Disse tilfellene har dokumentert at når situasjonen blir akutt under en fødsel, er det snakk om minutter.

• Klikk på overskriften her for å lese brevet fra Helsetilsynet og gjør deg opp din egen mening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar