fredag 2. mai 2008

Nytt nasjonalt råd for fødselsomsorg - nå også med brukere!

Det er nå oppnevnt et nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg, som blir ledet av professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Det nye rådet har 12 medlemmer, og brukerne er representert gjennom Ingeborg Altern Vedal fra organisasjonen Liv laga (som sprang ut av den tidligere Aksjon mot fødekaos).

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og departementet fortjener skryt for at de tar brukerperspektivet på alvor i arbeidet med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Folkebevegelsen for lokalsykehusene kommer til å følge rådets arbeid tett, og ser frem til videre dialog med både rådet og departementet om utformingen av fødetilbudet ved lokalsykehusene.

Fra den offisielle meldingen om oppnevnelsen av rådet sakser vi følgende:
"Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. I meldingen vil dagens grenser for hvor mange fødsler som skal finne sted ved kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer bli vurdert.

– Regjeringen planlegger å legge fram denne stortingsmeldingen inneværende år. Jeg vil her gi Stortinget tilbakemelding om situasjonen sju år etter vedtaket om nivåinndeling av fødeinstitusjoner. Det landsomfattende tilsynet med fødeinstitusjoner i 2004 viste ingen klar sammenheng mellom størrelsen på fødeinstitusjonen og antallet avvik og merknader. Det bør derfor vurderes, slik regjeringen ser det, om det kan utarbeides bedre mål på kvalitet enn de angitte grensene for antallet fødsler, sier Sylvia Brustad.

Regjeringen vil legge vekt på tiltak som sikrer en høyest mulig faglig kvalitet i fødselsomsorgen, både ved store og små fødeavdelinger.

– Kontinuitet og helhet skal prege tilbudet før og etter fødselen. Målet er at gravide og deres familier skal møte en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsel og barselomsorg. Meldingen vil også fokusere på fedrenes rolle som omsorgsperson under forløpet, sier helse- og omsorgsministeren.

Nasjonalt Råd for fødeselsomsorgen vil sammen med Helsedirektoratet være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen. Rådet har en funksjonstid på to år, og består av følgende medlemmer:

Professor Tore Henriksen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF (leder)
Gynekolog Christian Bjelke, Helse Nordmøre og Romsdal HF
Allmennlege Hilde Beate Gudim, Skui legekontor
Barnelege Dag Moster, Helse Bergen HF
Ingeborg Altern Vedal, Liv laga, Oslo
Hanne Julie Nygård Berg, Ung Sanitet, Brønnøysund
Alka Kaur Chawla, Oslo
Jordmor Ellen Blix, Helse Finnmark HF
Jordmor Lena Henriksen, Ullevål universitetssykehus HF
Rådmann Erik Hillesund, Mandal kommune
Jordmor Sigrid Torblå, St. Olavs hospital HF
Helsesøster Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
Medisinsk direktør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF"


• Klikk på overskriften her for å lese hele saken på regjeringens nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar