fredag 23. januar 2009

Sykehusseminaret i Lærdal kommunestyre: Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset?


Forsvar Lærdal sjukehus stilte med flere representanter på seminaret i Lærdal kommunestyre torsdag 22. januar, dels på tilhørerbenken og dels på talerstolen. Seminaret i kommunestyret kom istand etter et initiativ fra Lærdalsordfører Arne Sanden (Ap), og i tillegg til kommunestyrerepresentantene stilte representanter fra kommuneledelsen og Pleie og omsorg. Helse Førde HF var representert med adm. dir. Jon Bolstad, viseadm. dir. Vidar Vie, utviklingssjef Tove Hovland og informasjonssjef Arne Eithun. Kommunelege i Lærdal, Frode Myklebust, holdt innledning om legevaktsamarbeid.

-----------------
PROGRAM
kl. 13.00 Opning v/ordførar Arne Sanden, Lærdal kommune
kl. 13.10 Lærdal sjukehus, utfordringar på kort og lang sikt v/adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde HF
kl. 14.00 Legevaktsamarbeidet i vår region v/kommunelege Frode Myklebust, Lærdal
kl. 14.20 Pause/beinstrekk
kl. 14.30 Samhandlingsreforma. Kva betyr ho for samarbeidet mellom Helse Førde og kommunane? v/utviklingssjef Tove Hovland
kl. 14.50 Kvifor ”kamp” for lokalsjukehuset? v/Bente Øien Hauge, Forsvar Lærdal sjukehus
kl. 15.15 Spørsmål og diskusjon
kl. 16.00 Avslutning
-----------------

I innlegget fra Forsvar Lærdal sjukehus, som hadde tittelen Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset, argumenterte vi for hvorfor det er nødvendig med det folkelige engasjementet som aksjonen representerer. Begrunnelsene er forsøksvis delt inn i fire områder:

1) Kamp for ressurser og ressursbruk
Dette er både en kamp for flere ressurser til sykehusene og en kamp for at ressursene skal brukes til pasientrettet arbeid, ikke administrasjon. Stikkord: Underfinansiering og skjevdeling, måten ressursene blir brukt på, helseforetaksmodellen og regnskapssystemet som trekker fokus bort fra de egentlige oppgavene

2) Kamp for demokratisk styring av et offentlig velferdsgode
Det er et problem at sykehus er tatt ut av en demokratisk styring. Stikkord: Styremedlemmene svarer ikke for sine respektive partier, kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har ingen egentlig rolle, det demokratiske underskuddet kan ikke kompenseres med ulike fora eller dialogmøter og aksjonene et nødvendig talerør. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har laget en alternativ evaluering av reformen, og flere av partiene setter nå reformen på kartet i forbindelse med programmene til det kommende stortingsvalget.

3) Kamp om virkelighetsforståelsen og mot en fremmedgjørende retorikk
Vi ser hvordan nye begreper og tolkninger lanseres fra departementet og statsråden, spres utover i de regionale helseforetakene og så til de lokale helseforetakene. Det er en skremmende ensretting i talemåter og oppfatninger. Stikkord: ”Faglig kvalitet” vs ”opplevd kvalitet” - en måte å avvise problemet med pasienter som føler at de får et dårlig tilbud, ”Faglig forsvarlighet” - et begrep som etterhvert er tømt for mening, tall og "fakta" som brukes - ”bare 1% som haster”, ”komplikasjoner kan forutsees” - mye er tolkinger og slett ikke objektivt, "Satsing på rehabilitering - kutte senger" sier foretaket samtidig som en faktisk kutter i sengetallet, "Alt er i kontinuerlig forandring, ingen får ro - ingenting kan være som det er”. Selvfølgelig kan noe være som det er! Og det gjør det ikke lettere å rekruttere til distriktssykehus med den kontinuerlige usikkerheten rundt hva som faktisk skal eksistere her.

4) Kamp for å sikre at lokalsykehuset vårt får være en reell trygghetsbase for befolkningen
Stikkord: både når det haster og når vi er svake og gamle, når foretaket er presset til kutt og når vedtak kan true tilbudene på kort og på lang sikt.

Vi trakk også fram en pasienthistorie som illustrerer hvordan pasienter får et dårligere tilbud når akuttfunksjoner sentraliseres: En 84-årig dement kvinne fra alders- og sjukeheimen i Lærdal som rett før jul hadde falt og brukket lårhalsen. Til tross for at hoftespesialist var på vakt på Lærdal sjukehus ble kvinnen først sendt i ambulanse mot Førde, deretter snudde ambulansen underveis og kjørte kvinnen forbi Lærdal sjukehus og til Voss for operasjon! Å bli fjernet fra sitt og sine kjente var en stor påkjenning for kvinnen, som også fikk hjerteinfarkt under oppholdet på Voss.

Og som alltid pekte vi på at Lærdal sjukehus har landets best bemannede fødestue med høyt kompetente gynekologer på døgnvakt, men landets strengeste kriterier for å få lov til å føde der …

Av aktuelle saker som kommer, er Stortingsmelding om helhetlig svangerskap-, fødsels- og barselomsorg som departementet arbeider med og Samhandlingsreformen som skal legges frem i april. Vi er veldig spent på hva fødemeldingen vil inneholde og håper departementet holder på tanken om å løse opp de rigide grensene mellom fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Lokal tilpasning er nødvendig, fordi Norge er et land med svært ulike forhold fra sted til sted. Når det gjelder Samhandlingsreformen, er vår største frykt at en kan risikere at lokalsykehusene blir nedgradert til DMS (distriktsmedisinske sentre), altså gamle tanker (som vi har kjempet mot) i ny forkledning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar