tirsdag 31. mars 2009

Kuttlista til Helse Førde


FJORDABLADET FREDAG 27. MARS Eit samrøystes styre i Helse Førde vedtok i dag revidert budsjett for 2009.

Som tidlegare meldt vert det ikkje gjort endringar i ambulanseberedskapen i denne omgang. Den saka utsette styret til sitt møte den 19. juni 2009. Men resten av kutta skal gjennomførast.

Blant styremedlemmane Fjordabladet snakka med etter møtet, rådde det ulike oppfatningar av kva vedtaket eigentleg innebar. Nokre meinte at kutta i det vedtekne revidert budsjett ikkje kunne gjennomførst før etter at den varsla prosjketgruppa er ferdig med sitt arbeid i midten av juni. Administrerande direktør Jon Bolstad er imidlertid heilt klar på at kuttlista som no er vedteke skal effektuerast.

- Dersom vi ikkje skulle starte gjennomføringa av kuttlista no, ville vi ikkje ha vedtatt eit revidert budsjett. Dei som har oppfatta vedtaket på annan måte tek feil, seier Bolstad.

Psykisk helsevern
Auke andre inntekter (500 000)
Omdisponering av ressursar til rusposten på Tronvik (1 050 000)
Gjestepas. Rus (2 000 000)
Reduksjon vedlikehald (500 000)
Reduksjon kjøp av utstyr (200 000)
Auka RTV inntekter (1 200 000)
Samla innsparing Psykisk helsevern (5 450 000)

Kirurgisk klinikk
Avdeling for akuttmedisin ( 5 296 299)
Avdeling for hovud-hals ( 1 115 345)
Ortopedisk avdeling ( 1 404 900)
Kirurgisk avdeling ( 600 000)
Kvinneklinikken ( 1 500 000)
Auke i vekter kirurgisk klinikk ( 1 500 000)
Sal av brukte ambulansebilar ( 200 000)

Samla innsparing Kirurgisk klinikk (11 616 544)

Føretaksområdet
Reduksjon årsverk og overtid føretaksområdet ( 2 117 000)
Reduksjon andre driftskostnader føretaksområdet ( 1 101 000)
Samla innsparing Føretaksområdet (3 218 000)

Medisinsk klinikk
Auka aktivitet raskare tilbake (3 681 000)
OVOP - endra organisering (3 500 000)
Geriatriteam (800 000)
Revma - omorganisering (800 000)
Innsparing nevropsykologi (500 000)
Innsparing patologi (200 000)
Samdrift mellom avd. sommaren 2009 (500 000)
Innsparing psykolog (600 000)
Innsparing spesialpedagog (400 000)
Stillingsreduksjonar (1 392 000)
Samla innsparing Medisinsk klinikk (12 373 000)

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar