fredag 13. februar 2009

Stortingsmeldingen om fødetilbudet - en gledelig begivenhet!


Meldingen ligger her. Og dette vil jeg karakterisere som en gledelig begivenhet!

Regjeringen pålegger i Kapittel 6 Et trygt fødetilbud de regionale helseforetakene å utarbeide flerårige planer for fødetilbudet i regionen:
Regionale helseforetak har et sørge-for ansvar for et trygt og sammenhengende fødetilbud til kvinner i regionen. I kapittel 6 foreslår regjeringen at regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner.
Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.
Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer.
Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas.
Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue) opprettholdes.
Nåværende tallgrenser oppheves og erstattes av kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.
Brukerperspektivet skal ivaretas, og regjeringen skriver om dette i "Kap 9 Et bredt brukerperspektiv":

Regjeringen legger vekt på sterk brukermedvirkning ved utvikling av tjenesten. Kapittel 9 drøfter brukerperspektivet innen svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen hvor det ikke finnes klar definisjon av hvem som er bruker. I snever forstand er brukeren den gravide/fødende og hennes barn. På dette området vil imidlertid også partner, familien og befolkningen for øvrig, herunder lokalsamfunnet, ha sterke interesser. Skillet mellom bruker- og borgerbegrepet blir på mange måter utfordret da så å si hele befolkningen vil innta brukerståstedet gjennom faser i livet. Organisert brukermedvirkning innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har kort tradisjon i Norge. Representanter for to brukerorganisasjoner ble oppnevnt som medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg i 2008.
Det vil bli foretatt en nasjonal temaundersøkelse for å innhente brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg.
Det finnes i dag en rekke private norske nettsider som gir informasjon om svangerskaps-, fødsels-
og barselomsorg. Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens legemiddelverk og NAKMI er blant offentlige instanser som har mye relevant informasjon både for gravide/fødende og for helsepersonell, men det finnes ikke noe eget nettsted med samlet informasjon. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å samle all offentlig helseinformasjon i en nettbasert helseportal rettet mot gravide og fødende.Ingen strukturelle endringer før langsiktige planer er lagt!
Helse- og omsorgsministeren viste til de årlige budsjettrundene i helseforetakene, med trusler om nedlegging eller periodestenging av fødetilbud. Han sa at dette var en uverdig situasjon som ikke kunne fortsette. Under pressekonferansen var Bjarne Håkon Hanssen tydelig på at helseforetakene ikke kan foreta strukturelle grep innen fødselsomsorgen før flerårige planer er lagt. Konkret viste han til det Helse Bergen HF nettopp har vedtatt om nedlegging av Storken og sa at dette nå måtte legges på is.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar