søndag 21. februar 2010

Saksordfører: Frykter helsereformen kan rakne


AFTENPOSTEN –Vi må ikke få en ny Nav-situasjon, sier Aps saksordfører på Stortinget, Are Helseth. Han frykter at helsereformen går for raskt frem.

Arbeidet med Regjeringens store helsereform, samhandlingsreformen, er preget av uenighet mellom de rødgrønne på Stortinget og i Regjeringen og mellom SV, Sp og Ap. Uenigheten kan gjøre at reformen renner ut i sanden, frykter opposisjonen.

Den rødgrønne spliden knytter seg til flere helt sentrale deler av reformen:
* Fastlegenes rolle og økte plikter i kommunehelsetjenesten.
* Kommunenes økonomiske ansvar for sykehusbehandling av sine innbyggere.
* Tempoet i reformarbeidet.

De rødgrønne i helsekomiteen på Stortinget mener det er nødvendig å revurdere Regjeringens forslag på avgjørende punkter. Aps saksordfører, Are Helseth, som selv er lege, sier det er nødvendig å «kvalitetssikre noen av grepene i reformen».
–Vi må ikke få en ny Nav-situasjon. Det tar jeg veldig på alvor, sier Helseth.
–Hvorfor?
–Nav-reformen var preget av store og brå endringer og høye forventninger. Men mange brukere ble skuffet fordi kompetansen i skranken på Nav-kontorene var for dårlig. Vi må innse at også for samhandlingsreformen er nøkkelen kompetent personell. Vi må ha en kontrollert gjennomføring hvor vi går skrittvis frem for å få nok kompetent helsepersonell i kommunene. Det kan i liten grad gjøres gjennom brå politiske vedtak, sier Helseth.

Legetvang.
Et av forslagene Helseth er skeptisk til, er å øke antallet legeårsverk i kommunehelsetjenesten ved å beordre fastlegene til å jobbe flere dager for kommunene.
–Fastlegene må delta mer i det kommunale helsearbeidet. Men den eneste farbare veien for å få det til er å gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem eller i kommunehelsetjenesten, sier Helseth.

Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen ønsket å øke fastlegenes plikttjeneste fra en til to dager. Etter hva Aftenposten erfarer, vil Helsedepartementet fortsatt både pålegge fastlegene økt plikttjeneste og kontrollere dem langt mer enn i dag. En slik «tvangsfilosofi» advarer Aps saksordfører mot.
–Vi må tenke oss om. Vi må ikke gjøre noe som destabiliserer fastlegereformen og som gjør at fastlegene blir mindre tilgjengelige for sine pasienter. Fastlegene tvinner jo ikke tomler i dag, sier Helseth.

Han understreker at han generelt er positiv til samhandlingsreformen, og at det er stort behov for å satse mer på forebygging og bedre samhandling mellom helsevesenets ulike deler.

Finansieringstrøbbel.
De rødgrønne på Stortinget sår dessuten tvil om kommunene bør få et generelt ansvar for å betale deler av regningen for sine innbyggeres sykehusopphold. Det såkalte kommunale medfinansieringsansvaret er – for Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor – hjørnesteinen i reformen. Disse ønsker at kommunene skal betale minst 20 prosent av alle sykehusopphold. Det skal sikre at det lønner seg for kommunene å satse på forebygging og billige kommunale tilbud.

Tautrekking.
Forslaget har møtt kraftig motbør. Kommunenes Sentralforbund har sagt tvert nei. Også i Sp-styrte Kommunal- og regionaldepartementet er man bekymret for at små kommuner vil knekke nakken økonomisk.

Uenigheten blant de rødgrønne vil trolig gjøre at spørsmålet sendes tilbake til Regjeringen for videre utredning og tautrekking. Det kan torpedere ambisjonen om å få med opposisjonen på et bredt forlik.
–Vi kan ikke være med på et forlik hvis reformen er tappet for innhold, sier Bent Høie (H), leder av helse- og omsorgskomiteen.
Han sier at Høyre ikke vil stille seg bak et forlik dersom de rødgrønne sender spørsmålet om finansieringsansvar tilbake til Regjeringen.

Det er også uenighet blant de rødgrønne om økte reformmidler til kommunene skal øremerkes. Her står SV og flere i Ap som ønsker øremerking, mot Sp og Finansdepartementet som ønsker å gi penger som frie inntekter.

Redusert tempo.
Helsedepartementet har det travelt med å komme i gang, men blant de rødgrønne på Stortinget, og i andre deler av Regjeringen, advarer flere mot hastverk.
–Jeg har jobbet et kvart århundre i helsesektoren. Jeg vet at helsevesenet er en supertanker hvor det tar tid å vende kursen. Vi må ta dette bit for bit, sier Helseth.

Han mener det er realistisk å få på plass nødvendige lovendringer innen 2012. Men tempoet vil bestemmes av det møysommelige arbeidet med å rekruttere mer helsepersonell i kommunehelsetjenesten, mener Helseth. Også i Kommunal- og regionaldepartementet er man opptatt av å skynde seg langsomt og ser i øynene at full utrulling av reformen innen 2012 kan bli krevende. Slike ambisjoner om et lavere tempo bekymrer Helsedepartementet og opposisjonen.
–Jeg tror nå det en stor fare for at reformen renner ut i sanden både på grunn av betydelig intern uenighet i regjeringspartiene, og fordi man forlater hovedgrepet i reformen, det kommunale medfinansieringsansvaret, sier Høyres Bent Høie.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar