tirsdag 4. mai 2010

Legg oss oftast under kniven


På Helse Førdes styremøte i Lærdal fredag 30. april presenterte fagsjef Hans Johan Breidablik tall som skal vise at en her i fylket behandler "alt for mange" ortopediske pasienter. Tallene var så høye at fagsjefen (som hadde fremskaffet dem) nesten selv hadde vanskelig for å tro dem. Både fagsjef og en del styremedlemmer var humoristisk hoderystende oppgitt over denne overbehandlingen som går for seg i fylket og skjønt enige om at en snarest må komme ned på landsgjennomsnittet for operasjoner.
På samme møte tok pasientombud i Sogn og Fjordane Ove Mjåtveit opp forholdet med et høyt antall klager på ortopedisk behandling innenfor Helse Førde. Fagsjef Breidablik mener forklaringen på dette er at en driver med for mye ortopedi i fylket.
Det er interessant at mens fagsjefen vanligvis viser til stort volum som en forutsetning for kvalitet og gode resultater, er det i dette tilfellet tydeligvis motsatt.
I årsmeldingen for pasientombudet i 2006 stod det følgende: "I figuren har eg samanlikna med tilsvarande tal for omboda i resten av landet, noko som først og fremst viser at tema pasientskade/ komplikasjon oftare er tema i Sogn og Fjordane enn i resten av landet. Dette er ikkje ein ulikskap som viser igjen hos Norsk Pasientskadeerstatning, då det blir sendt prosentvis like mange saker dit frå vårt fylke – noko som også har vore tilfelle dei siste åra."
I alle årsmeldingene de siste årene har pasientombudet pekt på at de fleste klagene omhandler ortopedi, og i årsmeldingen for 2009 skriver ombudet: "Vi trur ikkje at forklaringa er at det blir behandla langt fleire pasientar hos oss. Eller at fleire ortopedipasientar hos oss «klagar» utan grunn. Vi trur heller at forklaringa er at det oftare oppstår skade i vårt fylke i høve ortopedisk behandling. Sett i eit kvalitetssikringsperspektiv, kan det såleis vere fornuftig av Helse Førde å undersøkje dette."
- Så her er åpenbart flere ulike meninger og sannsynligvis et poeng at saksforhold bør undersøkes bedre, før man konkluderer.

Bente Øien Hauge, aksjonsleder

------------------------------------

Saken er på fylkesradioen i dag.


NRK SOGN OG FJORDANE Innbyggarane i Sogn og Fjordane lar seg operere langt oftare enn andre stadar i landet.

I høve folketalet nyttar vi ortopedisk kirurgi langt meir enn landssnittet og langt meir enn dei andre føretaka i Helse Vest.
- Det er ikkje grunn til å tru at ortopediske problem i Sogn og Fjordane skil seg i negativ grad i høve resten av landet. Det må nok vere andre forklaringar som går på terskel for å bli opererert og kor mykje kapasitet vi har, og så vidare, seier fagdirektør Hans Johan Breidablik.

Må ned på landsnivå
Helse Førde vil no finne ut kvifor folk i Sogn og Fjordane opererer kne, hofter og skuldrer meir enn nokon andre. Breidablik seier han ikkje ser noko grunn til at folket her i fylket treng meir ortopedisk behandling enn andre stadar, og meiner tala bør ned mot landssnittet.
- Vi har fått nasjonale retningslinjer om korleis pasientar skal prioriterast og det å få til ein felles bruk av dette. Profesjonalisering trur eg er avgjerande, får det er den beste normen å ligge på landsnivå, seier han.

Klager dobbelt så mykje
Tala vart presentert for styret før helga, samstundes som pasientombod Ove Mjåtveit viste til at klagesakene etter ortopediinngrep her i fylket også ligg godt over landssnittet.
- Innbyggarane i Sogn og Fjordane melder dobbelt så mykje i frå om feil eller pasientskader i ortopedien, enn i andre fylke, seier han.

Klagesakene er jamt fordelt mellom alle sjukehusa.

- Det spørs om det ikkje er summen av at ein driv for mykje med ortopedi i fylket som ligg bak at vi får litt for mange skader knytt til ortopedi, trur Breidablik.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar