mandag 12. desember 2011

Kronikk: Fatale fødebeslutninger på feil grunnlag


KRONIKK I NATIONEN, MANDAG 12. DESEMBER 2011

Fatale fødebeslutninger på feil grunnlag


Bente Øien Hauge, Lærdal
Nils Johan Ystanes, Odda
Bjørn Myklebust, Nordfjordeid
Desiree S. Høgmo, Lofoten


Regjeringen har bestemt at fødetilbudene ved lokalsykehusene i Odda, Lærdal, Nordfjord og Lofoten skal nedgraderes til jordmorstyrte fødestuer og dermed miste fødselsleger og operasjonsberedskap. Vedtaket ble begrunnet med faglige advarsler mot de små fagmiljøene. Nå avdekkes tall som tyder på at legeberedskap på små fødeenheter dobler sjansen for overlevelse og at regjeringens beslutning er gjort på feil grunnlag. På vegne av befolkningen som sogner til disse fire lokalsykehusene krever vi at regjeringen umiddelbart reverserer vedtaket, slik at vi igjen kan få trygge rammer om fødslene i våre vidstrakte regioner.

Regjeringens omgjøring av tre forsterkede fødestuer og en fødeavdeling til "jordmorstyrte fødestuer" betyr at våre lokalsykehus ikke lenger skal ha lege i vaktberedskap for fødselskomplikasjoner. På jordmorstyrte fødestuer kan jordmor i prinsippet bare tilkalle kommunal legevaktslege om komplikasjoner skulle oppstå under en fødsel.

Helseministeren uttalte at regjeringen med vedtaket ønsket å "sikre kvalitet, forutsigbarhet for den fødende og stabile fagmiljøer". Hvordan kan kvaliteten bli bedre når man blir fratatt muligheten for en fødselsleges vurderinger, medisinsk smertelindring, akutte keisersnitt eller vakum under fødselen? Hva slags forutsigbarhet gir det å øke avstanden til fødeavdeling med to timer eller mer?

Regjeringen viste til "entydige faglige råd", vikarbruk og usikre beredskapsordninger. Et tungt innspill var selvsagt Helsetilsynets gransking av tilsynssaker for 2006–2008 som da var under arbeid. Helsetilsynsdirektøren hadde jo i et brev til helseministeren vist til materialet og formidlet at risikoen var størst på de små fødeavdelingene og de forsterkede fødestuene, noe som fikk store oppslag i mediene.

Nå har NRK Nyheter avdekket at materialet dokumenterer det motsatte av hva direktøren ga uttrykk for; tallmessig er risikoen for alvorlig skade eller død under fødsel i realiteten dobbelt så høy på en jordmorstyrt fødestue (uten lege) som på en forsterket fødestue (med lege). Fra de jordmorstyrte fødestuene var det i perioden meldt om fire tilfeller av alvorlig fødselsskade eller død (med 1378 fødsler totalt blir det 0,29%), mens det fra de forsterkede fødestuene var meldt om ett tilfelle av alvorlig fødselsskade eller død (med 890 fødsler totalt blir det 0,11%).

Ettersom tallene er små, kan de uansett standpunkt avfeies som et spinkelt beslutningsgrunnlag. Men tendensen i tallene underbygges av en studie fra Nederland, omtalt i Tidsskrift for den norske legeforening i januar i år. Ved gransking av 37 735 fødsler der halvparten hadde fødselsstart på jordmorstyrt lavrisikoenhet og halvparten på fødeavdeling med fødselslege, viste det seg at man fant en doblet risiko for død av fødselsrelaterte årsaker på lavrisikoenhetene. "Nederlandsk fødselshjelp rystes", sto det i Tidsskriftet.

Fagfolkene som har dominert Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har gjennom de siste ti årene fra ulike posisjoner arbeidet for å fjerne legene fra fødestuene i distrikts-Norge utifra en grunntese om at komplikasjoner kan forutses slik at jordmor alene er tilstrekkelig når man forventer en normal fødsel. De har ofte vist til "de gode resultatene" fra Nederland som argument. Siden de avviser alle diskusjoner om premissene for fødselspolitikken er det ikke overraskende at de ignorerer både ovennevnte undersøkelse og en annen analyse som viser tredoblet barnedødelighet ved hjemmefødsler og som skapte heftig debatt i Nederland.

Regjeringen har gjort sitt vedtak på grunnlag av udokumenterte utspill fra Helsetilsynet og påstander fra et snevert fagmiljø som tviholder på et kart som aldri har stemt med terrenget og omtaler legeberedskapen ved våre små fødeavdelinger og forsterkede fødestuer som en "falsk trygghet".

Selv etter at de reelle tallene for de tragiske hendelsene er avdekket, insisterer tilsynsdirektøren på at hans oppfatning er riktig og hevder at han aldri mente å trekke bastante konklusjoner. Det er "identifiserte risikofaktorer" som gjør små fødeinstitusjoner "sårbare". Helse- og omsorgsdepartementet godtar denne argumentasjonen og forsvarer vedtaket om nedbygging av fødetilbudene.

Vi har imidlertid også identifisert en sårbarhetsfaktor, og denne bør interessere beslutningstakerne: Hva er risikoen ved å fjerne legene fra fødeenhetene ved våre lokalsykehus, om det likevel skulle oppstå problemer under fødselen?

Uventede fødselskomplikasjoner er sjeldne, hevdes det. Men våre lokalaviser har bare i løpet av 2010 og 2011 fortalt om minst seks barneliv som legeberedskapen har reddet, når det hverken var tid eller mulighet for overflytting til større sykehus. Tar regjeringen ansvaret for at slike situasjoner ikke vil oppstå i fremtiden?

Oskar, forløst med nødkeisersnitt i Lofoten åtte uker før termin, ville ikke overlevd om mor skulle transporteres med fly til Bodø. Lea Sofie, som ble født tolv uker før termin, klarte seg på grunn av beredskap med anestesilege på lokalsykehuset i Odda. Samme sted ble Eirik, i komplisert seteleie, berget med keisersnitt da ambulansehelikopteret fra Bergen var forhindret av uvær. Raskt keisersnitt ved Nordfjord sykehus reddet tvillingjenter i feilstilling. Og Randi Marit som lå på tvers med navlesnoren i klem ble reddet av at helseforetaket ennå ikke hadde fått avviklet kontrakten med gynekologen i Lærdal.

Fire sykehus, fem fødsler, seks barneliv som i løpet av to år ble berget av lokale fødselsleger som regjeringen nå fjerner. Vi kjenner til ennå flere tilfeller der mødrene ikke kunne rukket frem til Det Store Sykehuset i tide. Vi er glade for at regjeringsvedtaket ikke var gjennomført fra våren 2010, for da ville nok ingen av disse barna vært i live. Hvor mange barn skal i fremtiden risikere risikere skader eller død under transport til et større fagmiljø?

Regjeringen må gjøre rede for hva som var det faktiske grunnlaget for beslutningen. Vi forlanger at man nå ser på alle sider av saken - og inkluderer livene som legeberedskapen beviselig har reddet. Ettersom fagmiljøene ikke har levert et balansert og konkret faktagrunnlag om risikoen ved fødsler med eller uten legeberedskap ved fødeinstitusjonene i Lærdal, Odda, Lofoten og Nordfjord, forventer vi at vedtaket som rammer disse enhetene oppheves inntil et seriøst beslutningsgrunnlag foreligger. Gi oss tryggheten og fødeavdelingene våre tilbake!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar