fredag 7. mars 2008

Hurra! Beste 8. mars-nyhet på mange år: Ny brukerorganisasjon innen svangerskap/fødsel/barsel!

Vi kan alle glede oss over at en ny brukerorganisasjon innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er på plass!

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal få:
- den omsorg de trenger,
- bli møtt med respekt for sine valg og ønsker,
- og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge.

Liva laga skriver på sidene sine: Hva betyr vår visjon i praksis, hva er våre mål? og svarer:
- Alle gravide må få tilbud om svangerskapskontroller hos jordmor. For at det skal være mulig må jordmorkapasiteten og jordmors tilstedeværelse være god nok både i byene og på bygda.
- De ulike institusjoner og helsearbeidere involvert i et svangerskap må kommunisere godt og samarbeide for å gi den enkelte kvinne, eventuelle partner og barn best mulig helsetjenester. Brukeren bør få oppfølging av faste personer, kontinuitet er idealet.
- De vordende foreldre må gjennom svangerskapskontrollene og kurs få informasjon og veiledning slik at de er best mulig forberedt og utrustet til å takle graviditeten, fødselen og barseltiden, og dermed kan ta de valg som passer dem best. Informasjon er en forutsetning for å kunne delta i beslutninger om egen helse, og en lovpålagt rettighet jfr Pasientrettighetsloven.
- Helsearbeiderne må ha tid til og kunnskaper om empatisk samtale slik at de bygger opp det tillitsforhold og får den informasjon som er nødvendig for å kunne gi korrekt behandling.
- Alle må få føde ved den fødeenhet der de på forhånd har fått tildelt fødeplass – ingen skal avvises i fødsel!
- Kapasiteten og kvaliteten ved fødeenheten må være god nok til at alle innlagte brukere til enhver tid får forsvarlig helsehjelp – ingen i aktiv fødsel skal forlates alene uten helsearbeider!
- Fødeenheters nivå, kapasitet og «åpningstid» må være i tråd med lokalbefolkningens behov og ønsker. Ingen fødeenheter skal legges ned, feriestenges eller «degraderes» uten lokalbefolkningens samtykke.
- Brukere (inklusiv ledsager) som må reise langt til sitt fødested må få reise og opphold dekket.
- Det må være like trygt å føde uansett tid på året, døgnet og geografisk bosted.
- Kapasiteten i barseltjenestene ved fødeenheten og i kommunen må være god nok til å sikre mors og barnets/barnas psykiske og fysiske helse, og gi den nybakte familien en god start ved å tilby informasjon, veiledning og avlastning.
- Deler av barseltjenesten må være døgnåpen og kunne tilby hjelp i kriser når de oppstår.
- Helsestasjonen må dekke behovet både til «sterke» familier som tilsynelatende klarer alt godt og familier der det er behov for hjelpetiltak. Alle må få hjemmebesøk av barseltjenesten.
- Informasjon og veiledning gitt gjennom alle tre fasene må være kvalitetssikret og ensartet, brukerne skal ikke få motstridende råd.
- Helsetjenestene må ha systemer som kvalitetssikrer tjenestene, herunder å lære av feil.
- Brukerne må bli hørt på alle nivåer, fra pasientsamtaler, via lokale grupper og utvalg, til nasjonale råd og høringer.

Vi mener at samfunnet må investere i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen slik at flest mulig foreldre og barn sikres en god start på familielivet. Dette vil være gunstig både for den fysiske og psykiske helse til det enkelte barn og dets foreldre, og for samfunnet som helhet.

For at vår visjon skal oppfylles er det viktig at brukerne blir hørt, slik at helsetilbudet kan utvikles i tråd med brukernes behov og ønsker. Gravide og nybakte foreldre er en flyktig brukergruppe. Tidligere har det vært flere ad-hocgrupper som har kjempet for bedre fødetilbud lokalt. Nå er tiden moden for en sterk og bred brukerorganisasjon.

• Klikk på overskriften for å komme til Liv lagas hjemmesider, der du kan melde deg inn i organisasjonen, laste ned brosjyren deres osv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar