mandag 8. mars 2010

Lokalisering av lokalmedisinsk senter i "Indre Sogn"


Under Helse Førdes presentasjon av "strategi Helse Førde 2020" på Sunnfjord hotell i Førde fredag 5. mars ble forsamlingen av helseminister med rådgivere og departementstopper, ordførere, interessegrupper m.fl. fortalt at det mest aktuelle alternativet var at sentralsykehuset ble beholdt, mens lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjordeid ble omstilt til lokalmedisinske sentre (med en del poliklinisk spesialisthelsetjeneste og en del kommunalt innhold som kan utformes "etter behov").

Materialet som ble kopiert opp og utdelt var foilene fra presentasjonen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var tilstede og gikk langt i å "velsigne" forslaget om omgjøring av lokalsykehusene til distriktsmedisinske sentre. Hun mente at det ikke var brudd på Soria Moria-erklæringen når man beholdt institusjonene, men ga dem nye oppgaver.

Men styreleder og nestleder i Helse Førde hadde holdt tilbake en opplysning som sjokkerte mange, etterhvert som den ble kjent da selve høringsdokumentet ble lagt ut på Helse Førdes hjemmesider om kvelden. På side 28 står nemlig følgende:
"Modellen er i stor grad tufta på verdien av samlokalisering av interkommunale helsetenester og ambulante tilbod frå spesialisthelsetenesta. Det er naturleg at Helse Førde inviterer kommunane til å ta i bruk areal ved NSH som eit integrert, lokalmedisinsk senter. Likeeins kan ein på kort sikt invitere kommunane i Indre Sogn til å nytte bygningsmassen ved LSH til tilsvarande tenester. På grunn kommunikasjonar og utviklinga i folketalet i regionen bør likevel eit lokalmedisinsk senter for Indre Sogn vurderast lagt til Sogndal innan 2013."

Gjennom media i dag har styreleder Clara Øberg benektet at dette er reelle planer, og hevdet at setningen bare er en detalj som dessuten ikke skulle stått der. En eventuell flytting blir ikke aktuell før nærmere 2020, og da bare hvis folketallsutviklingen tilsier det, sier hun.

Når jeg i Bergen Tidende i dag stiller spørsmål ved om det er ryddighet rundt rollene når det lokalmedisinske senteret foreslås lagt til styrelederens egen hjemkommune, reagerer Øberg med å kontant avvisning og sier: "Eg er ikkje forbausa over at denne aksjonskomiteen tek i bruk ymse metodar for å stille Helse Førde i eit dårleg lys. Dei tillegg oss eigenskapar vi ikkje har."

Vel, vel. En av aksjonskomiteen ymse metoder er jo å lete etter opplysninger på nettet. Og se hva vi fant, fra Sogn Avis 9. juli 2009:

Vil byggja medisinsk senter
Sjølyst Utvikling vil gjera Sogn Storsenter i Nedrehagen til meir enn eit kjøpesenter.
– Me oppfattar dette som ein god idé og ein fin moglegheit for Sogndal, seier Axel Knutson i Sjølyst Utvikling.

Brev til kommunen
Utviklarselskapet inviterer no Sogndal kommune til eit møte for å sjå på sjansen for eit samarbeid om utviklinga av eit medisinsk senter i planlagde Sogn Storsenter i Nedrehagen.

Sjølyst Utvikling, selskapet som saman med lokale investorar skal utvikla Sogn Storsenter i Nedrehagen/ Skjeldestad, har nyleg sendt eit brev til kommunen.

Dokumentet er i postlista utsett for innsyn etter paragraf 5 i offentleglova. Men ut på dagen onsdag sytte ein ferierande rådmann Jostein Aanestad for at dokumentet vart frigitt til Sogn Avis.

– Positiv Øberg
Brevet viser at Sjølyst Utvikling luftar tanken om eit distriktsmedisinsk senter i Nedrehagen, i tilknytning til kjøpesenteret som og er planlagt der. Selskapet føreslår dette på bakgrunn av samhandlingsreforma som medfører auka ansvar for kommunane og som inviterer til samhandling.

– Me har identifisert at Sogn Storsenter vil omfatta areal som kan fungera svært godt til eit slikt senter. Me har òg vore i kontakt med Helse Førde ved Clara Øberg, og lagt fram forslag om at Helse Førde kan få plass til eit distriktsmedisinsk senter i tilknyting til eit kommunalt lokalmedisinsk senter. Øberg stadfestar at ho er positiv til vårt forslag, skriv Axel Knutson i brevet.
Han håpar no på positivt signal frå kommunen, og at det snart kjem i stand eit møte.
– Før det er det vanskeleg å kommentera korleis me handterer dette vidare, seier Knutson.

Ferdig 2011
Sjølyst Utvikling skriv i brevet at dei tenkjer seg at senteret kan romma dette:
- Lokalmedisinsk senter, i samarbeid med kommunane Luster, Leikanger og Sogndal.
- Private helserelaterte tilbod
- Distriktsmedisinsk senter for Helse Førde
- Ambulansegarasje

Utviklarane lokkar med at senteret vil bli kostnadseffektivt drive med høg grad av sambruk av fellesfunksjonar. Leigepris vil avhenga av kor mykje som skal leigast, og selskapet tilbyr seg å laga eit konkret tilbod til kommunen. I brevet skriv Knutson at dei forventar at areala er ferdige i slutten av 2011.


Årstallet 2013 i avsnittet i Helse Førdes høringsdokument, sammenstilt med det faktum at både Årdals- og Lærdalsordføreren på presentasjonsmøtet spurte om hvorfor det stod "Indre Sogn" og ikke "Lærdal" på modellen - uten å få svar, pluss opplysningen (i Sogn Avis i dag) om at Luster-ordfører Torodd Urnes (KrF) prøvde å få partiets fylkesårsmøte til å endre omtalen av lokaliseringssted fra "Lærdal" til "Indre Sogn" i teksten på en uttale som skulle vedtas - så kan det ikke være tvil om at det her foreligger avtaler, planer og og samarbeid om regionsutvikling som bare er kjent av en engere krets.

Styreleder har beskyldt aksjonister og ordførere for konspirasjonstenking når de ser sammenhenger her. Det får meg til å undre på hvor styreleder setter grensen mellom "konspirasjonstenking" og "stokk dum"?

• Klikk her for å se presentasjonene fra Helse Førdes strategiarbeid (på Helse Førdes sider, det er fire dokumentlenker nederst på siden)
• Klikk her for å se artikkelen om det medisinske senteret i Sogn Avis, 9. juli 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar