søndag 28. oktober 2007

Innsparinger i Helse Førde

Sylvia forventer det, og Helse Vest forventer det: Helse Førde skal spare flere titalls millioner på driften i 2008. Bevilgningsøkningen i forslaget til statsbudsjett for neste år er forventet å gi Helse Førde ca 14 millioner mer - altså bare litt mer enn et musepiss i havet.

På styremøtene snakkes det om å ha "trykk" på omstillinger, om å komme i en økonomisk situasjon som gir handlingsfrihet, om å oppfylle eiers krav, om å få gjennomført innsparingene, om å effektivisere og modernisere. Retorikken skal tydeligvis demonstrere for all verden styrets og administrasjonens besluttsomhet, samtidig som underskuddet (dvs gapet mellom bevilgninger og det reelle behov) er enormt.

På forrige styremøte ble det vedtatt å legge ned sengepostene ved nærsjukehuset i Florø og selge bygningene. Helse Førde tror de kan spare 20 millioner kroner på dette tiltaket. Media har hatt stort fokus på denne saken, men hva med resten av tiltakene som dels er under gjennomføring og dels er under planlegging i helseforetaket vårt?

Får vi et mer moderne, mer fremtidsrettet helsevesen av å tyne sykehusene og slite ut personalet? Eller vil sparetiltakene på sikt kan ødelegge for rekruttering, uthule de offentlige sykehusene og jage gode folk over til stillinger i det private? Er stillingsstopp og vedlikeholdsstopp virkelig rødgrønn sykehuspolitikk?

Jeg tror det er noen områder der tiltakene som nå er på gang i Helse Førde kan effektivisere driften uten at det går ut over pasientene. Og enkelte av tiltakene kan også gi et bedre tilbud.

Men her er eksempler på hva Helse Førde har på blokken for å prøve å oppnå budsjettmål (- og tilsvarende skjer i mange andre helseforetak) som jeg mener svekker sykehusene og kvaliteten på tilbudet til pasientene:
- Reduksjon i netto årsverk (klarer "bare" å redusere med 30 årsverk i 2007, målet var 100)
- Generell stillingsstopp i alle klinikker og administrasjon
- Kutt i budsjett for medisinsk-teknisk utstyr
- Kutt i senger ved medisinsk klinikk
- Skrive pasientene ut fortere (styret har i sin visdom bestemt at gjennomsnittlig liggetid på 4 dager er passe for pasienter på medisinsk avdeling)
- Holde ubesatt stillinger/stillingsprosenter inne medisinsk klinikk for bl.a. ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier på barneavdeling og hjelpepleier på revmatologisk avdeling
- Redusere antall laboratorieprøver som blir tatt
- Inndratt stillinger for hjelpepleiere og holde ubesatte stillinger for radiograf/bioingeniør på radiologisk avdeling, Førde
- Flere pasienter må transporteres sammen, både ved innleggelse, overføring mellom sykehus og hjemtransport (foretaket har bl.a. kjøpt inn tobåreambulanse)
- Overføring av pasienter mellom ambulanser
- Ferie- og periodestenging av sengeposter/avdelinger
- Redusert legeberedskap på kirurgisk akuttmottak (i Førde)
- Fjerne gynekologene ved fødestuen i Lærdal
- La færre pasienter bli akutt innlagt på sykehus på kvelds- og nattetid
- Redusert bemanning i akuttmottaket (en skal bl.a. redusere innleie av vikar ved fravær av personell på kveldstid).
- 100 % stilling som førskolelærer ved personalbarnehage ubesatt, kvitte seg med barnehager
- Reduserte tiltak på Opplæringsplanen
- Reduksjon i vaktberedskap for IT/omlegging til elektronisk pasientjournal
- Reduksjon i reise, årsverk, drift innen forskning og utvikling (FOU)
- Salg av boliger for sykehuspersonale, økning av husleie med 6%

For spesielt interesserte anbefales videre lesning i heftet "Tiltak under gjennomføring Helse Førde HF". Jeg regner med at dette er et dokument som en kan få ved å henvende seg til Helse Førde.
Ellers er det også lesestoff i sakspapirene til forrige styremøte (26. oktober), som en får ved å klikke på riktig lenke på denne siden:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=734&Category.ID=859

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar