tirsdag 28. oktober 2008

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling i Oslo, 1. og 2. november 2008
Program for landssamling på Perminalen, 1. og 2. november 2008
Revidert versjon, utsendt tirsdag 28. november (Kan bli justert hvis forsamlingen vil det.)


LØRDAG 1. NOVEMBER kl. 11.30–18

11.30–12.30 LOKALSYKEHUSENE – ET LIV ETTER HOVEDSTADSPROSESSEN?
Maren Skaset, prosjektleder for Hovedstadsprosessen

"Vanlige sykdommer skal i framtiden behandles så nært hjemmet som mulig. Sjeldnere diagnoser og behandlingsformer bør samles på færre sykehus." Dette var konklusjonen på en rapport Helse Sør-Øst la fram i sommer, i forbindelse med "Hovedstadsproses-sen". Betyr det at lokalsykehusene blir styrket? Mange lokale aksjoner oppfatter det ikke slik! Høringsfristen for "Hovedstadsprosessen" er 20. oktober, og Helse Sør-Øst gjør sitt vedtak på styremøte 20. november. Utfallet vil berøre lokal-sykehusene i hele Sør-Norge.

12.30–13.15 LUNSJ

13.15–14.00 ROBUSTE LOKALSYKEHUS MED TILPASSEDE AKUTTFUNKSJONER?
Representant for Legeforeningen
Legeforeningen hilser en omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet velkommen, men har viktige innvendinger mot prosessen og beslutningsgrunnlaget. Legeforeningen ser blant annet alvorlig på at temaet akuttfunksjoner ved lokalsykehus fremstilles på en diffus og fordekt måte i høringsdokumentene. Foreningen peker også på at det mangler konsekvens-, risiko-, og sårbarhetsanalyser av de forskjellige forslagene.
Høringsuttalelsen fra Legeforeningen kan lastes ned her: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=147783&subid=0


14.15–15.00 STATUS FOR HELSE-NORGE. ER EN NY HELSEREFORM LØSNINGEN?
Unni Hagen, politisk rådgiver Fagforbundet

Fagforbundet er den mest aktive politiske organisasjonen i forhold til sykeshupolitikk i dag, og har et utstrakt samarbeid med ulike faglige og politiske miljøer for å få fram analyser og kunnskap om dagens styringssystem og virkningene av helseforetaksreformen. Hagen vil innlede med en oppsummering av erfaringene så langt og rette søkelyset på løsningsmuligheter.


15.15–15.45 ATTAC: VI TRENGER EI DEMOKRATISK HELSEREFORM!
Ingrid Fiskaa, styremedlem i Attac Norg
e
Attac Norge (www.attac.no) jobber med et forslag til plattform for en bred sykehuspolitisk allianse frem mot valget. (Aksjonene i nettverket har fått tilsendt dette utkastet.) Kan Attac være en aktuell alliansepartner for Folkebevegelsen fram mot valget? Fiskaa vil innlede om Attacs arbeid med sykehuspolitikk. Hun ønsker dialog med, og innspill fra, de lokale aksjonene.

15.45–16.00 KAFFEPAUSE MED FRUKT


16.00–17.00 SAMHANDLINGSREFORMEN – HELSEVESENET FORTSATT I STØPESKJEEN
Anette Fosse, fastlege og medlem i Hanssens ekspertutvalg
I løpet av april 2009 skal helse- og omsorgsministeren arbeide frem en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. Fastlege Anette Fosse er et av medlemmene i ekspertgruppa som skal hjelpe statsråden å finne økonomiske og juridiske systemer for å løse utfordringene i Helse-Norge. Les mer om gruppa her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2008/statsradens-motte-ekspertgruppa-for-fyrs.html?id=525798
Anette Fosse vil fortelle om arbeidet i utvalget og formidle tanker om lokalsykehusenes plass i behandlingskjeden.

17.15–18.00 FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE – INTERN DEL
• Litt informasjon om "daglig drift" i Folkebevegelsen
• Referat fra møtet 31.10. med statssekretær Dagfinn Sundsbø, Helse- og omsorgsdepartementet
• Presentasjon av forslag til uttalelser og vedtak fra samlingen


SØNDAG 2. NOVEMBER KL. 08.30–13.15

08.30–10.15 DE LOKALE AKSJONENES INNSPILL TIL SAMHANDLINGSREFORMEN
Aksjonene får 5 – fem - minutter hver til å presentere hovedpunktene i sine innspill til Anette Fosse og hverandre:
- Hva er hovedproblemstillingene for deres sykehus?
- Hva skal til for at det skal bli bedre for pasientene?
- Hvordan er samarbeidet med primærhelsetjenesten i ditt område?
Presentasjonene må være forberedt (øv på tiden!) og bør følges av skriftlig materiale som Fosse kan få med seg.


10.45–12.30 FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE – INTERN DEL
• Forslag til uttalelser om
- samhandlingsreformen
- hovedstadsprosessen
- statsbudsjettet
- evt. andre saker?
• Hvordan skal vi stille oss til invitasjonen fra Attac? Skal vi slutte oss til den
sykehuspolitiske alliansen?
Hvis ikke, er det andre måter å arbeide på frem mot valget for å sette søkelys på vår sak?
• Deltakelse på høring om for Helse- og omsorgskomiteen 6. november, om fødetilbud. Her stiller Eva Opshaug Teigen (Narvik) og Bente Øien Hauge. http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=40232
Innspill til høringen?
• Eventuelt


12.30–13.15 LUNSJ
Vi satser på å bli ferdige til lunsj!
Om noen ønsker regionale møter eller diskutere mer, disponerer vi lokalet frem til kl. 15.30.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER
• Påmeldingsfristen er ute, men vi har plass til et par stykker til, om de er raske!
Påmelding på epost til bente.oien.hauge@online.no eller mobil 90 75 96 24.
Det er ingen som har meldt interesse for fellesmiddag lørdag, så det blir ikke organisert.
• Hver deltaker betaler direkte til resepsjonen i Perminalen kr. 690,- (kontant/kort) i løpet av samlingen. Prisen inkluderer møtelokale, kaffe/te/frukt/isvann og varm lunsj begge dagene.
Vi må betale litt spredt i pausene, for det er bare en person på vakt i resepsjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar