tirsdag 6. oktober 2009

Ombygging av overvåkinga i Lærdal handler om mye mer enn å flytte tre senger!


DENNE HELGEN var jeg innom Lærdal sjukehus og fikk da anledning til å se og dokumentere hva som konkret skjer med overvåkningen. Jeg legger nå ut bildene jeg tok, så alle kan se med egne øyne.

PÅ FORRIGE STYREMØTE var Øberg, Mowatt m.fl. ganske oppgitt over de ansattes protester og argumenterte blant annet med at det "bare" handlet om å flytte tre senger fra en avdeling til en annen …
I praksis handler det jo åpenbart om langt mer. Er styret kjent med dette? Jeg undres …

DEN KOMBINERTE OVERVÅKNINGS- OG OPPVÅKNINGS-POSTEN ved Lærdal sjukehus, forkortet OVOP, ble etablert i 1999. Enheten er et resultat av stort engasjement fra flere faggrupper ved sjukehuset, som i fellesskap fant frem til kloke løsninger.

OVOP er en av juvelene ved Lærdal sjukehus. Posten er fortsatt i fremragende stand, fin og funksjonell! Både pasienter, personale og pårørende er godt fornøyd med romløsning og utforming.

PÅ DAGENS OVOP ER et stort fellesrom med fire senger pluss tre mindre rom (til de dårligste pasientene), et akuttrom og et vaktrom.

I direkte tilknytning OVOP ligger legevakttelefonen, samt vaktrom og resepsjon for medisinsk avdeling. Den fysiske løsningen legger til rette for samarbeid, gir god ressursutnyttelse og arbeidsflyt, samtidig som pasientene på OVOP er skjermet fra trafikken i korridoren utenfor.

MEDISINSK AVDELING er også i tilsvarende god stand, og alle pasienter her ligger på tomannsrom med eget dusj og bad. (På ortopedisk avdeling i etasjen over deler alle pasientene på tre dusjer og noen toalett på gangen.)

SENGE-KAPASITETEN på både medisinsk og ortopedisk avdeling er tatt ned de senere årene, som følge av styrevedtak.

UTREDNING av omorganisering av OVOP ble vedtatt av styret i mars i år, men ved Lærdal sjukehus ble dette vedtaket faktisk ikke tatt alvorlig. Det syntes så innlysende for alle at det ville være en håpløs løsning å splitte opp en så velfungerende enhet. Personalet ved sykehuset her inne trodde at når man så på saken ville man skjønne at å tilbakeføre overvåkingsfunksjonene til de enkelte avdelinger ville være upraktisk og et helt uakseptabelt tilbakeskritt. "Man går jo ikke tilbake i tid", ble det sagt …

Ved Lærdal sjukehus hørte man jo heller ikke mer om saken før i sommerferien da de ansatte på OVOP brått ble varslet pr SMS om ny turnusplan fra 1. september.

PROSJEKTET med omorganiseringen skulle både kutte kostnader og fordele dem på "riktig" klinikk. Frem til nå har medisinsk klinikk båret kostnadene også for ortopedisk avdeling fordi de samme sykepleierne har passet både medisinske overvåkningspasienter og oppvåkningspasienter som har hatt ortopediske operasjoner.

Ved å splitte overvåkning og oppvåkning i to, får man altså "sortert" pasientene i to grupper og fordelt kostnadene riktig. Denne fordelingen er åpenbart viktigere for økonomene i Helse Førde enn å gi disse pasientene et godt tilbud i et velfungerende og samlet fagmiljø. (Dette er også med å bekrefte at selve klinikkorganiseringen er en dårlig idé.)

GJENNOM-FØRINGEN av omorganiseringen av OVOP har båret preg av mangel på faglig kompetanse og realisme. De første planene omfattet blant annet romløsninger der man måtte trille sengen med den ene overvåkningspasienten ut i det mest traffikerte området av gangen for å få flyttet den andre sengen på rommet! Heldigvis ble akkurat denne løsningen stoppet.

Rommet som man nå bygger er en "mindre dårlig" variant enn ovennevnte, men fortsatt vesentlig dårligere enn dagens OVOP (samtidig som man mister kapasitet på medisinsk avdeling). Vaktrommet på "nye" overvåkingen blir på under 4 kvadratmeter - det skal bli interessant å se hvordan man skal få plass til personale, skjermer og annet utstyr her! Sengene kan skjermes med forheng, men det blir ikke på samme måte mulig å skjerme de sykeste på egne rom.


EKSISTERENDE OVOP-lokaler vil i fremtiden bare bli brukt av noen få ortopediske pasienter på dagtid.
- Hvilken utrolig ressurssløsing av Helse Førde!
- Hvilken nedtur for alle som var så stolte av denne enheten!
- Og hvilket tilbakeskritt for sykehuset vårt!

OG HVOR TRAGISK er det ikke at man splitter opp et velfungerende fagmiljø?

Personalet fra OVOP skal deles på tre enheter: medisin, ortopedi og akuttmedisin. Hvordan skal disse turnusene gå opp hele uken og hele året med personale? Og hvordan skal man ta vare på spesialkompetansen som er bygget opp gjennom disse ti årene? Vil personalet søke seg bort, slik en del av dem nå faktisk signaliserer? Det virker sannsynlig at man vil få et økt behov for vikarer på sikt.

Ender man opp med å forstørre det problemet man ville løse, samtidig som man skaper en rekke nye?

FORFERDELIG er det å se at det på medisinsk sengepost nå rives tre fine rom med bad! Innredning, gulvbelegg, elektrisk opplegg m.m. fjernes for å lage ett nytt overvåkningsrom med tre senger pluss et nytt akuttrom - som blir plassert tvers over gangen for de eksisterende overvåkningslokaler!

DET ER ÅPENBART at ombyggingsarbeidet blir mer omfattende enn Helse Førde hadde tenkt seg, når man ser at de har måttet rive bad, åpne tak og vegger for å få kontakt med skjulte opplegg.

Hva vil sluttsummen for ombyggingen bli? Og hva om en ender opp med dyrere personalutgifter i tillegg?

DET NYE VAKTROMMET skal inn i et demontert bad, som det fremgår av foto. Det vil bli trangt om plassen for personalet, det nødvendige utstyret og skjermene på under 4 m2. Er dette over hodet mulig? Er det forsvarlig?

PÅ DEN NYE ENHETEN er det plass til tre senger. En får altså mindre kapasitet enn før og de dårligste overvåkningspasientene vil ikke lenger ha mulighet for å skjermes på en- eller tomannsrom.


PASIENTER PÅ MEDISINSK AVDELING har måttet ligge på korridoren i løpet av de siste ukene, fordi en nå mangler de to rommene som i fremtiden skal huse medisinsk overvåking.

Nesten alle innleggelser på medisinsk avdeling er akutte, derfor er det viktig å ha nok sengeplasser når en har tilfeldige "topper" i pasienttallet.

MIN KONKLUSJON er at Helse Førde ikke bare knuser bad, fliser og vegger på medisinsk avdeling, men er i ferd med å knuse selve sykehuset vårt.

Ombyggingen og omorganiseringen er blitt tredd nedover hodet på de ansatte. Det er vanskelig å se sammenhengen mellom ledelsens festtaler om de ansatte som den viktigste ressursen og det faktum at de ikke blir lyttet til.

Endringene som nå gjøres er rent økonomisk motivert, økonomene i Førde tror at man kan spare noe bemanning ved å splitte overvåkningen. Men resultatet er et dårligere faglig tilbud til pasientene og demotiverte medarbeidere som søker seg vekk. Dersom man vil få ned vikarbruken må første bud være å holde på de medarbeiderne man faktisk har, spesielt når mange av dem har lang erfaring og høy kompetanse!

Hvilken prislapp omorganiseringen og ombyggingen til syvende og sist vil få, er ikke kjent. Kanskje ender det med at driften blir dyrere enn før - at man "sparer seg til fant"? I så fall er det ikke vanskelig å tenke seg hvem som må betale den regningen …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar