onsdag 23. april 2008

GLADMELDING! Sylvia om føde: Kvalitet er ikke bare tall

Stortinget diskuterte fødetilbud i går, i forbindelse med en interpellasjon fra Sonja Sjøli (H).

Det ble da klart at strategiarbeidet med en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg vil munne ut i en egen stortingsmelding. Det ble også klart at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad fastholder at brukerperspektivet skal veie tungt. Og ennå viktigere: At tall ikke er ensbetydende med kvalitet.

Fra det foreløpige referatet henter vi følgende sitat fra Brustad, på Stortingets talerstol:
"Regjeringa planlegger å legge fram denne stortingsmeldinga inneværende år. Jeg vil her gi Stortinget tilbakemelding om situasjonen sju år etter vedtaket om nivåinndeling av fødeinstitusjoner. Jeg ønsker videre å legge fram forslag om hvordan helsemyndighetene best kan sikre kvaliteten i fødeinstitusjonene. Det landsomfattende tilsynet med fødeinstitusjoner i 2004 viste ingen klar sammenheng mellom størrelsen på fødeinstitusjonen og antallet avvik og merknader. Det vør derfor vurderes, slik Regjeringa ser det, om det kan utarbeides bedre mål på kvalitet enn de angitte grensene for antallet fødsler."
(Vår utheving.)

- Det er godt å kunne formidle en gladmelding som dette! Og dette lover godt for kampen for å gjenopprette fødeavdelinga i Lærdal!

• Klikk på overskriften her for å komme til det foreløpige referatet og lese hva Sylvia Brustad, Sonja Irene Sjøli, Gunvald Ludvigsen, Rune Skjælaaen, Laila Dåvøy, Harald T. Nesvik, Sonja Mandt-Bartholsen, Linda C. Hofstad Helleland og Bent Høie sa i debatten 22. april.

Og når det midlertidige referatet erstattes med et korrekturlest, finner du det mellom andre Stortingsreferater her:
http://www.stortinget.no/stid/2007/index.shtm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar