tirsdag 1. april 2008

Skjevfordeling (Magnussen-utvalget): Høringsfrist 11. april

Minner om at det nærmer seg fristen for å uttale seg om Magnussen-utvalgets forslag til oppretting av skjevfordelingen mellom de regionale helseforetakene. Fristen er 11. april.

Magnussen- utvalget ble oppnevnt i statsråd i desember 2006, og har vært ledet av professor Jon Magnussen. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er at de regionale helseforetak har blitt tilført nye store oppgaver siden forrige gjennomgang. Det ble også varslet i St.meld. nr. 5 (2003-2004) at vektleggingen mellom tidligere inntektsfordeling og kostnadsnøkler ville bli vurdert på nytt.

UTVALGETS FORSLAG ER FØLGENDE:
Utvalgets forslag innebærer en omfordeling av 781 mill. kroner av en samlet bevilgning på om lag 83 mrd. kroner. Omfordelingen innebærer en reduksjon i bevilgningen på 781 mill kroner for Helse Sør-Øst RHF, en økning på 246 mill. kroner for Helse Vest RHF, en økning på 324 mill. kroner for Helse Midt-Norge RHF og en økning på 211 mill. kroner for Helse Nord RHF. Utvalget er samlet i alle sine forslag.

Utgangspunktet for inntektsfordelingen er regionale helseforetaks ”sørge for”-ansvar. Utvalgets forslag til inntektsfordeling skal sikre at de fire regionale helseforetakene er i stand til å tilby innbyggerne likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester. Dagens kostnadsnøkler, jf. NOU 2003:1, fanger opp forhold ved befolkningen som reelt påvirker behovet for spesialisthelsetjenester samt variasjoner i kostnader forbundet med å gi et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Utvalgets vurdering er at inntektsfordelingssystemet fortsatt skal ta hensyn til forskjeller i befolkningens behov for tjenester samt forskjeller i kostnadene ved å framskaffe disse tjenestene. Utvalgets forslag innebærer at det legges større vekt på helse- og sosiale kriterier i inntektsfordelingen enn hva tilfellet er i dagens system.

• Klikk på overskriften for å komme til saken på regjeringens sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar