fredag 11. desember 2009

Bolstad førebur avvikling av føden i Lærdal


SOGN AVIS Nådestøyt for føden i Lærdal

Fødetilbodet ved Lærdal sjukehus blir fjerna i administrerande direktør Jon Bolstad sitt utkast til strategi for Helse Førde 2010 til 2020. I dokumentet, som styret i Helse Førde skal behandla den 16. desember, skriv Bolstad rett nok at før noko vedtaket blir gjort, må helseføretaket venta på signala som kjem i Helse Vest sin regionale plan for fødselsomsorga.

Men Bolstad skriv likevel at han må setja ned ei prosjektgruppe som skal sjå på fødetilbodet, og som skal vurdera nedlegging av fødetilbodet ved Lærdal sjukehus. I tillegg ønskjer Bolstad å få utgreidd ei omlegging av fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus til ei jordmorstyrd fødestove.

Ortopedi
Også for ortopedisk kirurgi varslar Bolstad at det blir endringar i høve dagene tenestetilbod. Han vil vurdera nedlegging av tilbodet anten på Eid eller i Lærdal. Dei to sjukehusa har om lag halvparten av den samla aktiviteten innan ortopedi i Helse Førde.
Jon Bolstad ønskjer å behalda den eine av dei to nemnde avdelingane, og at den som bli verande att blir ei avdelinga som berre tek planlagde ortopediske inngrep. Noko som betyr at avdelinga ikkje skal ha akuttberedskap.

I dei siste vekene har det kome innspel frå fleire hald om at den ortopediske avdelinga utanfor sentralsjukehsuet må plasserast i Lærdal. Både ordførar Arne Sanden og fem av dei andre ordførarane i Sogn Regionråd har gjeve signa om dette.

Og i Firda fredag stør styremedlem i Helse Førde, Harry Mowatt, ei slik ordning. Mowatt ønskjer å vidareutvikla ortopeditenesta i Lærdal, og han meiner at ortopedien ved Nordfjord sjukehus bør leggjast om til dagkirurgi.

• Les saka og kommentarane i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar