fredag 11. desember 2009

Verneombud: Leiinga i Helse Førde bryt arbeidsmiljølova


FJORDABLADET – Leiinga i Helse Førde bryt arbeidsmiljølov når tilsette sine tillitsvalde og verneombod ikkje blir involverte i dei store endringsprosessane som no vert foreslått.

Dette seier verneombod og operasjonssjukepleiar Nils Anders Sørland og viser til dei mangelfulle prosessane som har vore i forkant av budsjettmøtet i Helse Førde komande onsdag.

– I budsjettsaka og strategidokumentet, som skal opp til handsaming på styremøtet i Helse Førde komande onsdag, skriv administrerande direktør at overvakingsavdelinga ved Nordfjord sjukehus skal omorganiserast tilsvarande det som er gjort i Lærdal. I tillegg skal det utgreiast om ein skal legge ned ortopedien ved Nordfjord sjukehus eller ved Lærdal sjukehus. I tillegg skal det utgreiast om fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus skal leggast om til ei jordmorstyrt fødestove.

Desse framlegga pluss ein del tiltak som allereie er gjennomført, utan at styret har behandla dei, vert lagt fram for styret til avgjerd utan at tilsette sine representantar, tillitsvalde og verneombod, har fått vere med i prosessen. Etter mitt syn er dette heilt klare brot på sentrale paragrafar i Arbeidsmiljølova som regulerer slik forhold, seier Nils Anders Sørland som no har engasjert advokat for å vurdere dei manglande prosessane i helseføretaket.

Prosessar
– I saksutgreiinga til budsjettsaka under strekar administrerande direktør at det i samband med budsjettet gjennomført omfattande prosessar i alle klinikkane. Stemmer ikkje dette?

– Det kan godt hende at det har blitt gjennomført omfattande prosessar i alle klinikkane, men desse prosessane har ikkje involvert tillitsvalde og verneombod i råka avdelingar ved Nordfjord sjukehus, seier Nils Anders Sørland og viser til eit døme, omlegging av overvakingsavdelinga ved sjukehuset på Eid.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Fjordabladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar