mandag 24. august 2009

Helse Førde tenar ingen ting på å føra over ambulanspersonell i Aurland over til ambulansen i Lærdal

LESARINNLEGG, SENDT TIL SOGN AVIS
av HARALD SJURSEN, AURLAND

Helse Førde tenar ingen ting på å føra over ambulansepersonell i Aurland over til ambulansen i Lærdal.

På dagtid, når det ikkje var utrykningar, vart ambulansepesonane som var på vakt brukte til hjelp på Aurland Helsetun og Aurland brannvesen. Dei timane dei brukte der, betalte dei attende til Helse Førde. Dette var ei ordning Aurland Røde Kors Hjelpekorps hadde med Aurland kommune då dei hadde to ambulansebilar her. I januar 2009 sakna Kari Voldum, styrar ved Aurland Helsetun, denne hjelpa. Ei hjelp ho sette stor pris på. Det var ingen informasjon om at ambulansepersonalet i Aurland skulle eller vart overført til Lærdal sine ambulansar, verker til henne eller til ordføraren i Aurland.
Det må vera personalmangel til Lærdal sine ambulansar som var skuld i dette, for ambulansebilen står i sin garasje, som Aurland kommune held i Helsehuset i Aurland, utan bruk og vedlikehald. Personaloverførina burde heller vore omvendt.
Indre Sogn dermed, for tida, eit ambulansetilbod mindre.

Fråskriv Helse Førde ved Clara Øberg seg arbeidsgjevaransvar?
Det er Helse Førde som arbeidsgjevar som må syta for at det er nok folk til dei stillingane dei har bruk for. Mangel av ambulansepersonal har dei visst om heilt frå den tida helseføretaket starta.
Det er bra at Clara Øberg oppfordra aurlendingar å ta ambulanseutdannig. Men burde ikkje denne oppmodinga gå til alle kommunane i fylket?
Utdaninga er dyr, så det er venskeleg for folk som er ”etablerte” med familie og mindre barn å ta denne. Difor bør Helse Førde stimulera med, tilskot med binding, til ei slik utdanning. Staten burde og koma med likt tilskot, Som arbeidsgjevar bør Helse Førde syta for etterutdanning for dei som manglar full utdanning i dag, og lysa ut ledige tillingar, ikkje berre i Norge men i Sverge og EU og.
Aurland Røde Korps Hjelpekorps og Aurland Lions har gjeve tilskot til slik utdaning. Då er det leitt, for aurlendingane, at ei dårlegare vaktordnig ved ambulansen i Aurland enn i nabokommunane har gjort til at ambulansepersonal har søkt seg dit eller slutta, og at resten vert overført til Lærdalsambulansen.

Akuttmotak og fødetilbod.
Mange akuttpasientar frå Indre Sogn vert sende til Voss, og frå Nordfjord til Volda, grunna kortare avstand dit enn til Førde. Lokalsjukehusa er ikkje oppgraderte.
Om terminen til ei fødande går over sju døgn, kan ikkje Lærdal Sjukehus ta imot denne. Eller rettare sagt skal slike overførast til Førde sentralsjukehus. Mest alle desse frå Indre Sogn vel å reisa til Voss sjukehus.
For alle desse betalar Helse Førde til naboføretaka, i staden for å bruka pengane i eige føretak, som til oppgradering av lokalsjukehusa. Det er ikkje så vanskeleg å skjøna at Helse Førde må gå med underskot. Etter Ingrid Heggø sin utale til meg at Helse Førde som helseføretak er det dårlegaste i klassen og kan ikkje vera med på å sletta Helse Førde sine underskot..
No meinar no eg at Ingrid Heggø, og andre stotingsrepresentantar, bør setja seg inn i dei geografiske tilhøva i Sogn og Fjordne, og problema helseføretaket her har, og ikkje berre retta opp skjeivtildelnga til helseføretaka, som me i Aurland har påvist mage år før Magnssen rapporten sin stadfesting, men og føreslå å ettergje drifts-underskot for desse, så dei ikkje må dragat med dette i komande budsjett.
Eg får seia som Odd Njøs, litt omskrive, at på heimabana er stortingsrepresentantane vaore storkjefta, men dei spakna straks dei kjem aust om Langfjella og gløymer kvar dei kjem ifrao.

Med helsing
Harald Sjursen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar