søndag 9. august 2009

Talet på fødslar sterkt redusert


PORTEN.NO 36 nye born kom til verda ved Lærdal sjukehus dei sju fyrste månadane i år. Ein dramatisk nedgang frå fjoråret.

-Dette er ei styrt utvikling frå Helse Førde si side, seier Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus.

Tilsvarande ta for same tidsrom i fjor var 74 nyfødde - altså ein nedgang på heile 38. Ved Nordfjord sjukehus var det per 1. august i år fødd 161 ned frå 169 året før. Tala for Sentralsjukehuset er 463 i 2009 medan 208 syner 437 - altså ein oppgang på 26.

-Nedgangen i Lærdal skuldast heilt klart svært strenge kriteria, noko som fråtek personale å ta seg av fødande kvinner som dei er godt kvalifiserte til å ta i mot, sier Bente Øien Hauge. Ho meiner difor dette er ei ynskt utvikling frå helseføretaket si side for å legge ned fødetilbodet.

-Eg reknar med at ein del av dei som står oppført under Førde er såkalla transportfødande, desse har dermed fått eit dårlegare tilbod, seier Bente Øien Hauge.

• Les heile saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar