onsdag 19. august 2009

Tverrpolitisk protest mot nedbygging av overvakinga

Styret i Helse Førde
ved styreleiar Clara Øberg

Lat ikkje dei sjukaste få svi for økonomikutta!

Underteikna gruppeleiarar for dei politiske partia i Lærdal vil så sterkt me kan be om at Helse Førde gjer om vedtaket 27.3.09 om å halvera kapasiteten på den medisinske overvakingstenesta ved Lærdal sjukehus. Det kan ikkje rå nokon tvil at:
a Dette er ei klår svekking av tilbodet for dei alvorlegast sjuke i Sogne-regionen
b Dette er eit vedtak stikk i strid med nasjonale faglege råd for organisering av slike tenester
c Dette er å byggja ned ei velfungerande og stabil fagavdeling, stikk i strid med sentrale mål i helseføretaket
d Det er vanskeleg å sjå dette som noko anna enn eit framhald av ei systematisk ”demontering” av Lærdal sjukehus, sidan overvakingstenesta er så grunnleggjande viktig for tryggleiken til alvorleg sjuke

Me meiner desse utslaga av vedtaket 27.3 er tydeleg dokumenterte gjennom skriftlege innspel både frå dei tilsette og frå tidlegare sjefssjukepleiar ved sjukehuset. Det er og grunn til å peika på at ordførarane i ÅLAV-kommunane ser dette som så viktig at dei har gått samla ut og bedt om at vedtaket blir omgjort.

Det er heller ikkje synleggjort i sakspapir me har sett, korleis legegruppa ved sjukehuset og helsetenesta i regionen vurderer dette tiltaket. Me stiller også spørsmål ved kva reelle innsparingar som ligg i vedtaket for føretaket samla sett.

Geir Berge Øverland, Ap Lars Petter Nesse, Sp, Trond Øyen Einemo, H
Jan Olav Fretland, SV Marianne Øren, V

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar