fredag 28. august 2009

Pasient og sjukepleiar kritisk til nedlegging av OVOP


Bjørghild Holien, som kjenner overvåkinga ved Lærdal både som sjukepleiar og pasient med brev til klinikkdirektør Arve Varden. Dette er ei sak på Porten i dag.

NEDLEGGJING AV OVOP/OMORGANISERING


Som pasient i sommar har eg verkeleg fått erfare kor viktig det er med einerom og ro når ein er alvorleg sjuk. Vart innlagt med hjernehinnebetennelse der ro og skjerming av lys, lyd og stimuli er ein del av behandlinga saman med antibiotika.
Med dette som personleg erfaring, ser eg med undring på av overvakninga (med einerom) skal flyttast til eit felles rom på medisinsk avdeling. Det vil siea at dei dårlegaste sengeliggande pasientane vert lagt samen, med kun forheng mellom.

Er sjukepleiar på OVOP og har jobba ”på huset” i 20 år. På 90-talet hadde me felles overvåkingsrom og med dei erfaringane me gjorde då, vart nye OVOP bygd slik at pasientane (og pårørande) skulle få betre og meir verdig pleie. På OVOP ligg no medisinske pasientar på einerom samtidig som me servar postoperative pasientar, tek imot akutte pasientar og har legevakt på nattevakt! Dette har vore ei løysing me på OVOP, pasientane og pårørande har vore nøgde med.

Har ein del spørsmål eg lurer på i den ”nye” omorganiseringa:
• Kvifor flytte frå OVOP der me har einerom, til eit felles medisinsk rom som må byggast?
- Eineromma på OVOP vil stå tomme. Det vert ingen ekstra kostnad med å la pasientane ligge der de er.

• Kvifor koste pengar på å slå saman to nyoppussa rom på medisinsk avdeling for å bygge eit nytt overvåkningsrom
- Neppe økonomisk besparande. Det vert òg kostnad med å flytte overvåkningsutstyr i tillegg til å kjøpe nytt i og med at det vert to overvåkningssentralar i staden for ein. Medisinsk avdeling vil òg få 4 mindre sengeplassar

• Er denne løysinga medisinsk/etisk forsvarleg?
- Det er i alle fall ikkje til det beste for pasientane (noko som ofte vert brukt som argument/bortforklaring ved all nedskjæring)

På overvåkninga vert pasientar med brystsmerter, hjartesvikt, blodforgiftning, KOLS og astma, hjerneslag, utstabile pasientar liggande saman med pasientar med smitte, som svineinfluensa (ja dei skal i utgangspunktet til Førde, men er det ikkje flyvær og dei treng respirator, kan me ikkje sende dei heim til været blir betre).

Ei slik samling av dårlege pasientar er ikkje verdig for pasientane. Har opplevd frå tidlegare fellesovervåkning at pasientar døyr bak forhenget mens andre pasientar høyrer på. Forhenget er ikkje lydtett og heller ikkje alle pasientar er tunghøyrde.

Kva med pårørande i eit slikt fellesrom? Pårørande er ein viktig ressurs for dårlege pasientar.

Denne nye ”løysinga” går ut over dei svakaste, dårlegaste og mest forsvarslause pasientane.
Løysinga er lite fagleg gjennomtenkt, men rikeleg detaljstyrt reint teknisk.

Er glad eg vart innlagt før omorganiseringa trår i kraft og vil takke heile storfamilien min/sjukehuset i Lærdal for profesjonell pleie, behandling og service på alle plan!

Helsa og det medmenneskelege er viktigare enn økonomisk sparing og nedskjæring!

Lærdal 28/8,
Bjørghild Holien

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar