søndag 2. august 2009

Sjukepleiarane meiner omorganiseringa vil gå utover kvaliteten


Porten.no: Sjukepleiarane meiner omorganiseringa av OVOP på Lærdal sjukehus er uheldig
I ope brev til klinikkdirektør Arve Varden kommenterer dei planløysinga ved omorganisering av medisinsk overvåkning ved Lærdal Sjukehus.

Her viser dei til vedtak av 27/3-09 der medisinske overvåkingssenger skal integrerast i medisinsk sengepost ved Lærdal Sjukehus frå 1/9 -09.

Frå fire til to senger
-Vi har frå starten stilt spørsmål til om dette totalt kan føre til innsparingar i Helse Førde, og om kvaliteten på medisinsk overvåking kan oppretthaldast. Slik vi har forstått klinikkdirektør Varden, har han bestemt at den nye overvåkinga skal flyttast til eit rom på medisinsk avdeling. Det blir då redusert frå 4 til 2 overvåkningssenger, og med scop-sentral ved skranken ute i gangen på medisinsk avdeling. Akuttmottak og medisinsk mottak skal vere felles på noverande akuttrom. Samstundes skal medisinsk beredskap redusere med 8 sjukepleie stillingar, står det i brevet.

Sjukepleiarane ser på denne løysinga som svært uheldig, mellom anna ut frå følgjande argument;
Overvåkingsrommet er ueigna på grunn av storleiken; Det er ikkje stort nok til at ein kan køyre ut den innerste senga uten å måtte flytte ut den andre, og her er ikkje plass til akuttutstyr.

Plassering av rommet;
Rommet er plassert rett ved hovedinngangen til medisinsk avdeling, dette medfører høgt støynivå og ingen skjerming av pasientane. Rommet har kun ein vask, ingen toalett tilgang.

Mottaksrommet som skal vera akuttmottak av medisinske pasientar vert fysisk langt frå overvåkingsrommet.

Personalet ved medisinsk overvåking får tre rom å forholde seg til, desse ligg ikkje fysisk samla. Konsekvensen blir, slik vi ser det, at det i praksis blir svært vanskeleg å oppretthalde kvalitet på overvåkninga.

Uforsvarleg
Sjukepleiefagleg ser vi på denne planløysinga for medisinsk overvåkning som svært uforsvarleg, og det vil gi eit mykje dårlegare tilbod til pasientane enn det vi har i dag. Vi har i dag ei velfungerande overvåkning/oppvåkning, med ei god og oversiktleg planløysing, står det i brevet til klinikkdirektøren.

• Les saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar