fredag 21. august 2009

Omorganiseringa av OVOP i Lærdal går som planlagt


På styremøtet til Helse Førde orienterte adm. dir. Jon Bolstad om framdrifta med "omlegging av OVOP". Han hevda at ein ikkje ville få eit ringare tilbod etter omlegginga. Bolstad hevda òg at det berre var minimale kostnadar knytt til ombygginga. Forventa innsparing var 2,5 millionar kroner, sa han.

Styremedlem frå Helse Vest, Helge Bryne, viste til merksemda på fleire plan om denne saka, og minna styret om at dette var eit lovleg fatta vedtak som berre kunne verte endra av Helse Vest eller departementet. Han hevda at begge desse hadde detaljkunnskap om saka og at ingen av dei fann grunn til å gripe inn.

Ingen andre styremedlemmar tok ordet om saka, og det kom ingen kommentarar til dei konkrete innvendingane fra fagfolk som er komme fram i media den siste tida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar