onsdag 3. november 2010

Åge Starheim (FrP) spør statsråden om strukturendringer ved sykehusene i Lærdal og på Nordfjordeid


Spørsmål nr 127 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åge Starheim - Helse Førde HF - Strukturendringer ved sykehusene i Lærdal og på Nordfjordeid

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. oktober 2010 vedlagt følgende spørsmål til skriftelig svar fra stortingsrepresentant Åge Starheim:

”Med bakgrunn i statsminister Stoltenberg sitt svar til repr. Laila Dåvøy i spørjetime onsdag 20. oktober vil eg stille følgjande spørsmål til statsråden: Kan statsråden gje eit klart svar på om dei planar Helse Førde har med strukturendringar ved sjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid vert stogga, og at dei aktivitetane som helseføretaket gjennom pågåande prosess har take bort ved desse sjukehusa, vert tilbakeført?”

Svar:
Regjeringen har gjort det klart at ingen lokalsykehus skal legges ned. I høringsutkastet til Nasjonal helse- og omsorgsplan går det frem at regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlings-reformen. Det legges til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Lokalsykehusene skal spille en viktig rolle for å møte de store utfordringene vi står overfor med en større andel eldre innbyggere og flere pasienter med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Dette vil kunne kreve endringer i tjenestetilbudet i det enkelte sykehus.

Det vil fremdeles være tre sykehus i Sogn og Fjordane. Det vil være indremedisinsk tilbud både på sykehuset i Lærdal og i Nordfjordeid slik at en skal kunne ta seg spesielt godt av den økende gruppen av pasienter med kroniske sykdommer, også ved akutt forverring av sykdommen.

Det er etter det departementet er gjort kjent med, ikke gjort endringer i Helse Førde som følge av den foreliggende plan om funksjonsfordeling som nå er under behandling. Jeg antar at representanten Starheim i sitt spørsmål refererer til omlegging av ortopedien og etablering av felles sengepost i Nordfjord. Når det gjelder ortopedien, så viser helseforetaket analyser av driften inneværende år at det er lav kapasitetsutnyttelse på operasjoner, samtidig som det er lange ventelister for poliklinisk behandling. Aktiviteten blir derfor lagt om for å tilpasse tilbudet etter behovene. Arbeidet med felles sengepost er en oppfølging av styrevedtak i Helse Førde HF i desember i fjor, og er hele tiden vurdert som et tiltak uavhengig av spørsmålet om fremtidig organisering av helseforetaket.

Jeg er kjent med at styret for Helse Førde HF har vedtatt en plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Sogn og Fjordane. Helse Vest RHF skal blant annet med utgangspunkt i dette innspillet utarbeide en helhetlig og lokalt tilpasset plan for tilbudet innen 15. november 2010. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødemeldingen i fjor. Denne planen skal så legges fram for departementet, og det skal ikke gjøres endringer i dette tilbudet før disse planene er behandlet av departementet.


Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar