tirsdag 17. november 2009

Uttale frå formannskapet i Lærdal kommune 17.11.2009


Lærdal formannskapet har i møte 17.11.2009 kome med følgjande uttale i høve den pågåande prosessen med nye omstillingar ved sjukehusa våre.

FØRESTÅANDE OMSTILLINGAR I HELSE FØRDE

Vi viser til den pågåande prosessen i Helse Førde, der føretaket ser på ytterlegare omstillingstiltak for å imøtekome eigaren, Helse Vest, sine krav om budsjettbalanse. Lærdal kommune meiner at heile fylket må ta inn over seg den økonomiske stoda som Helse Førde har, og gjennom samarbeid og samhandling bidra til å finne konstruktive løysingar for alle delar av fylket. Vi meiner at byrdene ved dei komande omstillingane i størst mogeleg grad bør fordelast likt mellom alle delar av fylket, men likevel slik at fylket samla beheld dei viktige akutt- og spesialistfunksjonane.

Røynslene frå tidlegare viser at slike omstillingsprosessar er særs krevjande og set store krav til både sjølve prosessen og til leiarskapet. Det omfattar både det politiske leiarskapet i fylket, ordførarane og leiarskapet i helseføretaket. Lokalsjukehusrapporten frå 2007 sine tilrådingar innan prosesskrav og leiing bør leggjast til grunn for den komande omstillingsprosessen. Vi vil oppmode leiarskapet i Helse Førde til samarbeid og samhandling, gjennom ein open prosess, der det også må vere plass til dei tilsette og innbyggjarane si røyst.

Med utgangspunkt i lokalsjukehusrapporten frå 2007, vil vi og påpeike at det er avgjerande at lokalsjukehusa framleis skal ha ein god medisinsk akuttberedskap, der nærleik til tenesta er eit sentralt element. Vi vil derfor oppmode Helse Førde om å prioritere denne tenesta ved lokalsjukehusa høgt, når ein no skal vurdere funksjonsfordelinga mellom sjukehusa på nytt.

Vi vil vise til dei store utfordringane og moglegheitene som ligg i den nye samhandlingsreforma. Lærdal kommune vil arbeide for eit breitt samarbeid mellom kommunane i Sogn for å utvikle helsetenestene våre vidare. Lærdal kommune meiner at nye samarbeidstiltak som t.d eit distriktsmedisinske senter bør leggjast i tilknytning til lokalsjukehusa våre og slik utnytte viktige effektar ved sams lokalisering med spesialisthelsetenesta.

Samandrag av prosesskrav frå arbeidsgruppa som utgreidde lokalsjukehusa sine akuttfunksjonar, overlevert mars 2007.

Arbeidsgruppa mener at følgende er av betydning for å etablere gode utviklings- ogommstillingsprosesser:

• Det er behov for bred deltakelse. Det innebærer at både pasientene/brukerne og deres organisasjoner, alle ansatte og alle faggrupper, kommunens politiske ledelse og primærhelsetjenesten må delta.

• Deltakerne må gis reell innflytelse. Det innebærer samtidig at deltakelse forplikter.

• Det må etableres en felles oppfatning av hva som er dagens situasjon og hva som er målet for omstillingene.

• Det er et stort behov for informasjon og formidling, blant annet for at det skal bli mulig å skape felles mål og sammenfallende virkelighetsoppfatning. God informasjon, sammen med åpne prosesser der deltakerne gis reell innflytelse er sentralt for å bygge tillit.

• Nødvendig forarbeid må være gjennomført før en omstilling gjennomføres.

• Omstillingsprosesser krever økte ressurser i en overgangsfase. Nødvendige ressurser må derfor stilles til disposisjon ved større omstillinger.

• Gode omstillingsprosesser krever godt lederskap på alle nivåer.

LES UTTALEN PÅ LÆRDAL KOMMUNE SINE SIDER VED Å KLIKKE HER ELLER PÅ OVERSKRIFTA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar