tirsdag 3. november 2009

PWC-rapporten som det vert vist til


Helse Førde viser i grunngjevinga for gjennomgangen av ortopedikapasiteten til ein rapport frå PriceWaterHouseCooper som vart lagt fram tidlegare i år.FAKTA ORTOPEDISK VERKSEMD


Status tenestetilbod innan ortopedi Helse Førde:
Som det framkjem av tabell 2 går den ortopedisk verksemda føre seg på 3
ulike geografiske lokasjonar; Førde, Lærdal og Nordfjord. Helse Førde HF
har gjennom ei tid hatt ein til dels vanskeleg diskusjon om den ortopediske
funksjonsfordelinga. Pr. dags dato har alle tre sjukehusa ein akuttberedskap.
Dette vil seie at det er ortoped, anestesilege, anestesisjukepleiar,
operasjonssjukepleiar, turnuslege, røntgen og labtenester på vakt heile
døgnet.

2008 tal - - - - Årsverk - - Sengetal - - Gj.snitt belegg
Ortopedisk sengepost LSH - - 24,3 - - 18 - - 93%
Ortopedisk sengepost Nordfjord - - 23,9 - - 14 - - 83%
Ortopedisk sengepost Førde - - 44,4 - - 30 - - 80%

* I sengetalet LSH og NSH er det begge stader 8 sengar ortopedi + NSH 6 sengar rehab og LSH 10 senger rehab.

Fellesnemnaren for dei tre sjukehusa er at samtlege har akuttberedskap
innan ortopedi, men elles ser ein av oversikta ovanfor at dei er av relativt ulik
storleik. Sjukehusa har også valgt ulike faglege profilar. Lærdal sjukehus har
i fleire år hatt eit høgt volum av elektive proteseinngrep og har på bakgrunn
av dette tilbodet hatt ein relativt høg andel pasientar utanfor Helse Førde sitt
opptaksområde. Som ein forlenging av denne modellen, er det frå leiinga i
Helse Førde kome framlegg om at NSH skal utvikle eit spissa
behandlingstilbod innan artroskopisk kirurgi.opedisk


VÅRE VURDERINGAR FOR ORTOPEDISK VERKSEMD
1. FSS har 26 sengar ortopedi. Sengetalet vart redusert frå 32 til 26 i
2007. Frå oktober 2008 er all ØH ortopedi samla ved FSS. Det betyr
at pasientar som tidlegare vart operert som ØH ved NSH og LSH i
dag vert operert ved FSS. Tilbodet ved FSS er i dag ein stor del ØH,
som sjølvsagt i antal vekslar frå periode til periode. Breidden i tilbodet
ved FSS er større enn ved NSH og LSH, det betyr også at DRGvekta
har eit stort spenn.

2. NSH har 8 senger ortopedi og 6 senger rehab. Spekteret av
operasjonar ved NSH er inngrep med forholdsvis låge DRG, iallfall
om ein samanliknar med LSH. NSH har mange langvarige
operasjonar i skulder. Skulderleddet er eit komplekse ledd i kroppen
og operasjonar her kan ta opp til fleire timar for ein enkelt pasient.

3. LSH har i all hovudvekt operert kneproteser + litt anna. Innan
ortopedi er det protesekirurgi som gjev dei høge DRGane. Ein
kneprotese i LSH som varer opp til max eit par timar, har ei vekt på
over 4,5 DRG poeng. Det betyr at ein kan ikkje utan vidare kan
samanlikne dei tre sjukehusa etter at ein fekk fram ei større
funksjonsfordeling frå hausten 2008.

Aktivitetstal for 2009 viser at det er eit høgt belegg ved FSS, med eit
gjennomsnittleg belegg som varierar mellom 75% og 112%, med ei overvekt
på belegg nær 100%.


VÅRE VURDERINGAR
Som vi ser av framstillinga ovanfor har ortopedisk avdeling FSS eit belegg
som tilsvarar eit stort antal korridorpasientar på enkelte dagar/tider av dagar.
Belegg over 90 % vil alltid gje korridorpasientar og er ein viktig nasjonal
kvalitetsindikator.

Etter samling av akuttberedskap FSS ortopedi, har avdelinga fått auka
beleggsprosenten betrakteleg. Det er neppe i dag realistisk å seie at det er
overkapasitet på denne sengeposten.

Etter vårt syn kan det imidlertid vere relevant å sjå på det samla tilbodet for
ortopedi i Helse Førde HF. Fordi det er ortopedi ved alle tre sjukehusa er det
klart at det er stor overkapasitet på dette området. Det ortopediske tilbodet
ved LSH er avhengig av at ein stor del pasientar kjem utanfor Helse Førde
området. Hadde ikkje dette sjukehuset hatt det omdømme som gjer at
pasientar ynskjer seg dit, hadde overkapasiteten samla sett vore tydeleg.

Det er ikkje lang ventetid innan ortopedi samla sett. Ein kan tenkje seg at
den ortopediske akuttberedskapen vart samla ein stad (FSS) med
akuttberedskap ortopedi og den breidde som er i dag. FSS er også viktig
som utdanningsinstitusjon. I tillegg kunne det vore ein avdeling som kun
hadde elektiv verksemd og ingen beredskap, jfr. eks Hagavik-modellen i
Hordaland. Mykje tilseier at det kapasitetsmessig hadde vore tilstrekkeleg.
Eit meir krevjande alternativ kunne teoretisk vore å samle all ortopedi på
FSS. Det ville krevd ei sterk auke i den dagkirurgiske andelen, samt utviding
av operasjonsstovekapasiteten ved FSS.

• Les rapporten "Gjennomgang og vurdering av drifta og driftsgrunnlaget i Helse Førde HF" ved å klikke her eller på overskrifta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar